მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ

  • Word
მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 51/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 26/02/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 23, 26/02/2010
ძალაში შესვლის თარიღი 01/03/2010
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 170230000.22.035.014271
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
51/ნ
26/02/2010
სსმ, 23, 26/02/2010
170230000.22.035.014271
მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (26/02/2010 - 09/08/2010)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 170.230.000.22.035.014.271

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

მინისტრის ბრძანება №51/ნ

2010 წლის 26 თებერვალი

ქ. თბილისი

მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ

„შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-7 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 37-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტისა და 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს მინდობით აღზრდის პროცედურები (დანართი №1).

2. დამტკიცდეს დედობილად/მამობილად რეგისტრაციის მსურველ პირთა განცხადების ფორმა (დანართი №2).

3. დამტკიცდეს ბავშვის (0-18) შეფასების ფორმა (დანართი №3).

4. დამტკიცდეს ოჯახის შეფასების ფორმა (დანართი №4).

5. დამტკიცდეს პირველადი შეფასების საფუძველზე სოციალური მუშაკის დასკვნის ფორმა (დანართი №5).

6. დამტკიცდეს სრული შეფასების საფუძველზე სოციალური მუშაკის დასკვნის ფორმა (დანართი №6).

7. დამტკიცდეს ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის ფორმა (დანართი №7).

8. დამტკიცდეს ვიზიტის ფორმა (დანართი №8).

9. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 31 დეკემბერის ბრძანება №304/ნ „მინდობით აღზრდის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“

10. ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარტიდან.

ა. კვიტაშვილი

     დანართი №1

მინდობით აღზრდის პროცედურები

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. რეგულირების სფერო

ეს წესი განსაზღვრავს მინდობით აღზრდის (მათ შორის გადაუდებელი მინდობით აღზრდის) პროცედურას, დედობილის/მამობილის და მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებულ პირთა რეგისტრაციისა და ბავშვის მიმღებ ოჯახში განთავსებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, აგრეთვე შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების დანიშვნისა და შეწყვეტის წესს.

    მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

1. სააგენტო – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც არის მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური ორგანო, ხოლო მისი ტერიტორიული ერთეული – მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო.

2. რეგიონული საბჭო – სააგენტოს, როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სათათბირო ორგანო, რომლის უფლებამოსილება და ფუნქციები განისაზღვრება კანონმდებლობით.

3. შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურება – ფულადი სოციალური დახმარება, რომელიც მიეცემა დედობილს/მამობილს ბავშვის მოვლისა და აღზრდისათვის.

4. ამ წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს გააჩნიათ იგივე მნიშვნელობა, რაც გათვალისწინებულია „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

    მუხლი 3. მინდობით აღზრდის პროცედურების განმახორციელებელი უფლებამოსილი ორგანოები

1. მინდობით აღზრდის პროცედურების განმახორციელებელი უფლებამოსილი ორგანო არის სააგენტო.

2. სააგენტო:

ა) კოორდინაციას უწევს მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოების მუშაობას;

ბ) უზრუნველყოფს სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას და მინდობით აღზრდის საკითხებში ბავშვთა უფლებების დაცვას;

გ) დროულად ახორციელებს დედობილის/მამობილის ფინანსურ უზრუნველყოფას;

დ) ახორციელებს მინდობით აღზრდის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

3. მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო:

ა) ახორციელებს თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებული პირისა და ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირის გამოვლენას, აგრეთვე, მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებული პირის, ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირის, მინდობით აღსაზრდელის, დედობილისა და მამობილის რეგისტრაციას და აღნიშნულ პირთა შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზებას;

ბ) ახორციელებს ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირისა და მინდობით აღსაზრდელის შეფასებას;

გ) ახორციელებს ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირისა და მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებული პირის თავსებადობის შეფასებას, თავსებადობის შემდეგი ნეგატიური კრიტერიუმების გათვალისწინებით (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა):

გ.ა) მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებულ პირსა და ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირს შორის ასაკობრივი სხვაობა ნაკლებია 15 წელზე, გარდა კანონით დადგენილი გამონაკლისებისა;

გ.ბ) ბავშვი, თუ მან მიაღწია 10 წლის ასაკს, არ ეთანხმება მინდობით აღზრდას;

გ.გ) მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებული პირი და ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირი განსხვავებული რელიგიური კუთვნილების არიან.

დ) შეიმუშავებს ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმას და ახორციელებს ამ გეგმის შესრულების მონიტორინგს;

ე) ზედამხედველობს მინდობით არსაზრდელის საცხოვრებელი პირობების, აღზრდის, განვითარების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, აგრეთვე დედობილის/მამობილის მიერ თავიანთი მოვალეობების შესრულებას;

ვ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, მინდობით აღზრდის საკითხებზე ატარებს კონსულტაციებს;

ზ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

თავი II

დედობილის/მამობილის და მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებულ პირთა რეგისტრაცია

    მუხლი 4. ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირის მიმართვა

1. ბავშვის მინდობით აღზრდის (მათ შორის, გადაუდებელი მინდობით აღზრდის) მსურველმა პირმა უნდა მიმართონ მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს (თავიანთი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით), შეავსოს სპეციალური ფორმის განაცხადის ფორმა (დანართი №1) და გადაუდებელი მინდობით აღზრდის მსურველ პირად რეგისტრაციის შემთხვევაში დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (მოქალაქის პირადობის მოწმობა, პასპორტი ან ბინადრობის მოწმობა) და მისი ასლი;

ბ) ცნობა ნასამართლობის შესახებ;

გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა IV-100/ა);

დ) ცნობა სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ, თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა არ შეიცავს მონაცემებს ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტები მინდობით აღზრდის მსურველმა პირმა, გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდის მსურველი პირისა, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს უნდა წარუდგინოს მისთვის ბავშვის შეთავაზების შემდეგ, რეგიონული საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საბუთის დედანი უბრუნდება მფლობელს წარმოდგენისთანავე.

4. დედობილი/მამობილი შეიძლება იყოს სრულწლოვანი პირი – საქართველოს მოქალაქე, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირი ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე, გარდა:

ა) იმ პირისა, რომელიც სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ ან შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონედ;

ბ) იმ პირისა, რომელსაც შეზღუდული, შეჩერებული ან ჩამორთმეული აქვს მშობლის ან მეურვის/მზრუნველის უფლებები და მოვალეობები კანონით განსაზღვრულ მოვალეობათა შეუსრულებლობის გამო;

გ) იმ პირისა, რომელსაც აღენიშნება შემდეგი დაავადებები:

გ.ა) ტუბერკულოზი (აქტიური და ქრონიკული) ნებისმიერი ლოკალიზაციის;

გ.ბ) შინაგანი ორგანოების დაავადებები დეკომპენსაციის სტადიაში;

გ.გ) ნერვული სისტემის, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მყარი, მნიშვნელოვნად გამოხატული დაავადებები და დაზიანებები, რაც გამოიწვევს მოძრაობასა და კოორდინაციის მნიშვნელოვან დარღვევას;

გ.დ) ნებისმიერი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი, ონკოლოგიური დაავადებები;

გ.ე) ნარკომანია, ტოქსიკომანია, ალკოჰოლიზმი;

გ.ვ) ინფექციური დაავადებები მათი დისპანსერული აღრიცხვიდან მოხსნამდე;

გ.ზ) ფსიქიკური დაავადებები, რომლის დროსაც ავადმყოფი, არსებული წესების გათვალისწინებით მიჩნეულია ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად;

გ.თ) ყველა დაავადება და ტრამვა, რომელმაც გამოიწვია მკვეთრად მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭება (ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება თუ დედობილი/მამობილის არსებობისას მხოლოდ ერთს გააჩნია მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი).

დ) იმ პირისა, რომელსაც ან რომლის ოჯახის წევრსაც სასამართლომ მსჯავრი დასდო მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის და ნასამართლობა არა აქვს მოხსნილი ან გაქარწყლებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ე) მინდობით აღსაზრდელის მშობლისა, მეურვისა/მზრუნველისა და სხვა პირებისა, რომლებსაც აკისრიათ მინდობით აღსაზრდელი ბავშვის რჩენის ვალდებულება;

ვ) იმ პირისა, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობითა და სახელმწიფოსა და მიმღებ ოჯახს შორის დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობების შეუსრულებლობის გამო ჩამოერთვა მინდობით აღსაზრდელი.

    მუხლი 5. მინდობის აღზრდის მსურველი პირის/ოჯახის შეფასება

1. სოციალური მუშაკი განცხადების მიღებიდან არა უმეტეს 10 სამუშაო დღისა, ახორციელებს ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირის/ოჯახის პირველად შეფასებას და წერს დასკვნას.

2. თუ პირველადი შეფასება უარყოფითია, სოციალური მუშაკის დასკვნის შესაბამისად მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას დედობილის/მამობილის რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე.

3. თუ პირველადი შეფასება დადებითია, სოციალური მუშაკი არა უმეტეს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, ამზადებს ოჯახის სრულ შეფასებას და მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოსათვის წარსადგენ დასკვნას.

4. სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის სრული შეფასების საფუძველზე წარდგენილი დასკვნის განხილვას შეიძლება დაესწროს მინდობით აღზრდის მსურველი პირი/ოჯახი. მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 5 სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობითი ფორმით უნდა ეცნობოს განმცხადებელს.

5. მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ რეგისტრაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში პირს შეუძლია გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ განმეორებით მიმართოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს დედობილად/მამობილად რეგისტრაციის თაობაზე.

    მუხლი 6. დედობილის/მამობილის რეგისტრაცია

1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო უზრუნველყოფს დედობილის/მამობილის რეგისტრაციას 1 წლის ვადით, თუ ამ ვადაში არ მოხდა დედობილისათვის/მამობილისათვის პირის მინდობით აღზრდაში გადაცემა.

2. დედობილის/მამობილის რეგისტრაციისას მიეთითება სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, სქესი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, მიმღებ ოჯახში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა და გადაუდებელი მინდობით აღზრდის სურვილი (ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში).

    მუხლი 7. მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებულ პირთა რეგისტრაცია

1. მინდობით აღზრდას ექვემდებარება 18 წლამდე პირი, თუ:

ა) მისი დატოვება მშობელთან (მშობლებთან) ან მეურვესთან/მზრუნველთან მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ბავშვისთვის საზიანოა და მშობელი და მეურვე/მზრუნველი ამის თაობაზე მიმართავს მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს;

ბ) მშობლის (მშობლების) უფლება, გადაწყვიტოს (გადაწყვიტონ), ვისთან იცხოვროს ბავშვმა, შეზღუდულია და ბავშვი უნდა განთავსდეს თავისი ოჯახის გარეთ;

გ) მშობელს (მშობლებს) ჩამოერთვა (ჩამოერთვათ) ან შეეზღუდა (შეეზღუდათ) მშობლის უფლებები და მოვალეობები და ბავშვი უნდა განთავსდეს თავისი ოჯახის გარეთ.

2. სოციალური მუშაკი ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან არა უმეტეს 25 სამუშაო დღის განმავლობაში ახორციელებს ბავშვის შეფასებას (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა) და ამზადებს დასკვნას მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოსათვის წარსადგენად.

3. მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო უზრუნველყოფს მინდობით აღზრდას დაქევმდებარებულ პირთა რეგისტრაციას (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა).

    მუხლი 8. დედობილის/მამობილის რეგისტრაციის გაუქმება

დედობილ/მამობილის რეგისტრაცია უქმდება:

ა) დაუყოვნებლივ, თუ ბავშვი არ არის განთავსებული დედობილთან/მამობილთან;

ბ) დაუყოვნებლივ, თუ დედობილთან/მამობილთან ბავშვის ყოფნა საზიანოა მისი ინტერესებისათვის გაუთვალისწინებელ გარემოებათა გამო;

გ) ბავშვისათვის ალტერნატიული განთავსების შერჩევიდან მე-2 სამუშაო დღეს;

დ) დედობილის/მამობილის რეგისტრაციიდან 1 წლის გასვლისას, თუ ამ ვადაში არ მოხდა დედობილისათვის/მამობილისათვის პირის მინდობით აღზრდაში გადაცემა;

ე) ამ წესის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში, ან თუ განცხადებაში დეკლარირებული მონაცემები არასწორია.

თავი III

მინდობით აღზრდას დაქვემდებარებული ბავშვის განთავსება მიმღებ ოჯახში

    მუხლი 9. ბავშვის შეთავაზება და თავსებადობის განსაზღვრა

1. ბავშვის საჭიროებების კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანო ახდენს ბავშვის შეთავაზებას დედობილისათვის/მამობილისათვის, ბავშვის უპირატესი ინტერესებიდან გამომდინარე.

2. დედობილი/მამობილი სოციალური მუშაკთან ერთად ახორციელებს ვიზიტს ბავშვთან (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა). დედობილს/მამობილს უფლება აქვს გაეცნოს სოციალური მუშაკის მიერ მომზადებულ ბავშვის საჭიროებების თაობაზე დასკვნას და მიიღოს ასევე ბავშვის შესახებ სააგენტოს ხელთ არსებული ნებისმიერი მისთვის საინტერესო ინფორმაცია.

3. სოციალური მუშაკი ამ წესის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე უზრუნველყოფს ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირისა და მინდობით აღსაზრდელის თავსებადობის შეფასებას (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა) და შესაბამისი დასკვნის მომზადებას რეგიონულ საბჭოზე წარსადგენად.

4. თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტის გათვალისწინებით ბავშვის განთავსება შეთავაზებულ დედობილ/მამობილთან ეწინააღმდეგება ბავშვის ინტერესებს ან დედობილი/მამობილი უარს აცხადებს, ან შეუძლებელია სხვა რაიმე მიზეზის გამო, სააგენტო უზრუნველყოფს ბავშვის შეთავაზებას სხვა დედობილისთვის/მამობილისთვის, ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული პრინციპით.

    მუხლი 10. ბავშვის მინდობით აღზრდაში გადაცემაზე უარის თქმა

დედობილს/მამობილს უფლება აქვს განაცხადოს დასაბუთებული უარი ბავშვის მინდობით აღზრდაში გადაცემაზე, გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდის შემთხვევისა.

    მუხლი 11. მინდობით აღზრდის შესახებ გადაწყვეტილება და ბავშვის მინდობით აღზრდაში გადაცემა

1. ბავშვის მინდობით აღზრდაში გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა) იღებს რეგიონული საბჭო თავსებადობის შესახებ სოციალური მუშაკის მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე.

2. მინდობით აღზრდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას დაცული უნდა იქნეს შემდეგი პრინციპები:

ა) გათვალისწინებული უნდა იქნეს ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირთა სურვილი ბავშვის ასაკთან, სქესთან და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით;

ბ) შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ბავშვის ახლო ეთნიკურ, რელიგიურ და კულტურულ გარემოში აღზრდის შესაძლებლობა;

გ) ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირთა ოჯახში მცხოვრები ბავშვების, მათ შორის, ბიოლოგიური შვილების და შვილად აყვანილი ბავშვების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შვიდს;

დ) 10 წელს მიღწეული ბავშვის მინდობით აღზრდა შესაძლებელია მხოლოდ მისი თანხმობით;

ე) დაუშვებელია და-ძმის, დების ან/და ძმების დაშორება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს შეესაბამება მათ ინტერესებს;

ვ) მინდობით აღსაზრდელსა და დედობილს/მამობილს შორის ასაკობრივი სხვაობა უნდა იყოს არანაკლებ 15 წლისა.

3. ბავშვის გადაუდებელი მინდობით აღზრდაში გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას (ბავშვის ტერიტორიულად უახლოეს დედობილზე/მამობილზე გადაცემაზე) იღებს რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე, სოციალური მუშაკის მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე.

4. ბავშვის ფაქტობრივ განთავსებამდე აუცილებელია დედობილ/მამობილს მიეწოდოს რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილება, ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე, ბავშვზე არსებული დოკუმენტაცია.

    მუხლი 12. ხელშეკრულება ბავშვის მინდობით აღზრდის შესახებ

1. ბავშვის მინდობით აღზრდაში გადაცემის შესახებ რეგიონული საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ხოლო გადაუდებელი მინდობით აღზრდისას – დედობილის/მამობილის რეგისტრაციის შემთხვევაში სააგენტოსა და ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველ პირს შორის ფორმდება ხელშეკრულება მინდობით აღზრდის შესახებ (შემდგომში – ხელშეკრულება). ხელშეკრულება ფორმდება რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა).

2. მინდობით აღსაზრდელის მიერ სრულწლოვანების მიღწევამდე, ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ნებისმიერი ვადით, ხოლო გადაუდებელი მინდობით აღზრდისას – არა უმეტეს 30 დღისა.

3. ხელშეკრულების სტანდარტულ ფორმას ამტკიცებს სააგენტო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით.

4. ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს რეგიონალური საბჭო.

    მუხლი 13. შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების გაცემის წესი და პირობები

1. შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების გაცემა მოხდება ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდის შემთხვევისა) ყოველთვიურად საანგარიშო თვის 25 რიცხვამდე.

2. გადაუდებელი მინდობით აღზრდის შემთხვევაში ყოველი თვის 25 რიცხვამდე ანაზღაურდება გასული თვის განმავლობაში ბავშვის მიმღებ ოჯახში ფაქტობრივად ყოფნის კალენდარული დღეები, მაგრამ არა უმეტეს 30 დღისა. გადაუდებელი მინდობით აღზრდის ანაზღაურება ხდება შესაბამისი აქტის საფუძველზე, რომლის ფორმასაც ამტკიცებს სააგენტო.

3. შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების გასაცემი თანხა განისაზღვრება რეგიონალური საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების დღისათვის არსებული მდგომარეობით და დაფინანსება გრძელდება ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში, მიუხედავად მინდობით აღზრდის პირობების შეცვლისა.

4. შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურება გაიცემა დედობილზე/მამობილზე საბანკო დაწესებულების მეშვეობით.

5. შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ხელშეკრულების შეწყვეტისას (გარდა გადაუდებელი მინდობით აღზრდისა) არასრულ თვეზე გაიცემა შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურება სრული ოდენობით.

6. წლის განმავლობაში სააგენტო ვალდებულია პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში უზრუნველყოს განაცდური პერიოდის შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების სრულად დაფარვა.

    მუხლი 14. მიმღები ოჯახის მოვალეობანი და პასუხისმგებლობა

1. მიმღებ ოჯახს მინდობით აღსაზრდელის მიმართ აკისრია შემდეგი მოვალეობანი:

ა) იზრუნოს მინდობით აღსაზრდელზე მისი ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შესაბამისად;

ბ) შეუქმნას მინდობით აღსაზრდელს ნორმალური ოჯახური გარემო;

გ) აცნობოს სააგენტოს მინდობით აღსაზრდელისათვის საზიანო პირობებისა და გარემოს შექმნის შესახებ;

დ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ხელი შეუწყოს მინდობით აღსაზრდელის ურთიერთობას მის კანონიერ წარმომადგენელთან და სხვა ნათესავებთან;

ე) იცხოვროს მინდობით აღსაზრდელთან ერთად;

ვ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებები და შეასრულოს მოვალეობები.

2. პასუხისმგებლობა დედობილის/მამობილის მიერ საკუთარი მოვალეობების ჯეროვნად შეუსრულებ-ლობისათვის, განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

    მუხლი 15. მინდობით აღსაზრდელის უფლებები მიმღებ ოჯახში

1. მინდობით აღსაზრდელი სარგებლობს კანონმდებლობით ბავშვებისათვის დადგენილი ყველა უფლებით.

2. მიმღებ ოჯახში მინდობით აღსაზრდელთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას დაცული უნდა იქნეს გადაწყვეტილების მიღებაში მინდობით აღსაზრდელის მონაწილეობისა და მისი აზრის პატივისცემის პრინციპი.

3. მინდობით აღზრდა არ ზღუდავს მინდობით აღსაზრდელის უფლებებს ბიოლოგიური მშობლებისა და წარმოშობით ნათესავების მიმართ.

თავი IV

მიმღები ოჯახის ზედამხედველობა

    მუხლი 16. მიმღებ ოჯახზე ზედამხედველობა

1. ბავშვის მინდობით აღზრდაში გადაცემიდან ერთი თვის განმავლობაში, არანაკლებ კვირაში ერთხელ, სოციალური მუშაკი, აწარმოებს მიმღებ ოჯახში ვიზიტს წინასწარ შეთანხმებით ან შეთანხმების გარეშე.

2. ბავშვის მინდობით აღსაზრდელად გადაცემიდან ერთი თვის შემდეგ სოციალური მუშაკი მიმღებ ოჯახში ვიზიტს ახორციელებს არანაკლებ თვეში ერთხელ, სააგენტოსა და მიმღებ ოჯახს შორის დადებული ხელშეკრულებით დადგენილი ვადის განმავლობაში.

3. იმ შემთხვევაში თუ სოციალური მუშაკი გამოავლენს მინდობით აღსაზრდელისათვის საზიანო გარემოს, იგი ამზადებს დასკვნას ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ რეგიონულ საბჭოზე წარსადგენად.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია მოხდეს დედობილის/მამობილის რეგისტრაციის საკითხის გადასინჯვა.

თავი V

მინდობით აღზრდის შეწყვეტა

    მუხლი 17. მინდობით აღზრდის შეწყვეტა

1. მინდობით აღზრდა წყდება შემდეგ შემთხვევებში:

ა) ხელშეკრულების ვადის გასვლისას, თუ მისი გაგრძელება არ მოხდა;

ბ) დედობილის/მამობილის მიერ რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნის შესახებ განცხადების გაკეთებისას;

გ) დედობილის/მამობილის გარდაცვალებისას;

დ) ბავშვის გარდაცვალებისას;

ე) მინდობით აღსაზრდელის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებისას;

ვ) მინდობით აღსაზრდელის შვილად აყვანისას;

ზ) თუ მინდობით აღსაზრდელი გახდა სრულწლოვანი;

თ) თუ მინდობით აღსაზრდელი დაქორწინდა;

ი) მიმღები ოჯახის ინიციატივით, თუ არსებობს დასაბუთებული მიზეზი (ავადმყოფობა, ოჯახური ან მატერიალური მდგომარეობის გაუარესება, მინდობით აღსაზრდელსა და მიმღები ოჯახის წევრებს შორის კონფლიქტი);

კ) მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ინიციატივით, თუ მიმღებ ოჯახში შექმნილია მინდობით აღსაზრდელზე ზრუნვისა და მისი აღზრდისათვის საზიანო პირობები და გარემო;

ლ) „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

2. თუ მინდობით აღზრდა შეწყვეტილ იქნა, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო იღებს ზომებს ბავშვის ალტერნატიული განთავსების უზრუნველსაყოფად.

თავი VI

გარდამავალი დებულება

    მუხლი 18. გარდამავალი დებულება

ამ წესისაგან განსხვავებული პირობებით მოქმედ ხელშეკრულებებს გაუგრძელდეს მოქმედების ვადა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს 2011 წლის 1 იანვრამდე.

 

                                           დანართი N2

           დედობილად/მამობილად რეგისტრაციის მსურველ პირთა

განცხადების ფორმა

 

განმცხადებელი

 

გვარი, სახელი   ------------------------------------------------------------------

 

დაბადების თარიღი ---------------------------------------------------------------

 

პირადი ნომერი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

მოქალაქეობა  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

განათლება     ---------------------------------------------------------------------

 

ოჯახური მდგომარეობა -----------------------------------------------------------

 

რეგისტრაციის  მისამართი  -------------------------------------------------------

 

ფაქტობრივი      მისამართი  -------------------------------------------------------

 

ტელეფონი      ----------------------------------------------------------------------

 

საქმინობის სახე (სამსახური, თანამდებობა, თვითდასაქმება და სხვა)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

განმცხადებელი არის თუ არა ნასამართლევი1

1. დიახ                      2. არა

ინფორმაცია ოჯახის არასრულწლოვანი წევრების შესახებ

 

 

გვარი, სახელი

დაბადების თარიღი

კავშირი განმცხადებელთან

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

ინფორმაცია ოჯახის სრულწლოვანი წევრების შესახებ

 

გვარი, სახელი

დაბ ადების თარიღი

პირადი ნომერი

კავშირი განმცხადებელთან

არის თუ არა ნასამართლევი [1]

 

 

 

 

1.დიახ     2.არა

 

 

 

 

1.დიახ      2.არა

 

 

 

 

1.დიახ      2.არა

 

გთხოვთ, დამარეგისტრიროდ:

1. დედობილად/მამობილად

2. გადაუდებელი მინდობითი აღზრდის მიმღებ ოჯახად[2]

ვადასტურებ, რომ:

ოჯახის ყველა წევრი თანახმაა ბავშვის მინდობით აღზრდით ოჯახში განთავსებაზე;

ჩემ მიერ წინამდებარე განცხადებაში წარმოდგენილი მონაცემები ნამდვილია;

ინფორმირებული ვარ ჩემი უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც წარმოიშვება წინამდებარე განცხადების წარდგენისას.

გამოვხატავ თანხმობას :

ჩემს ოჯახში მცხოვრები ყველა სრულწლოვანი პირი, ჩემის ჩათვლით, იქნეს შესწავლილი, რის საფუძველზეც მომეცემა უფლება გავხდე დედობილი/მამობილი;

ვითანამშრომლო სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და მონაწილეობა მივიღო ბავშვის მინდობით აღზრდასთან დაკავშირებულ ყველა ღონისძიებაში;

მოთხოვნის შესაბამისად, ჩემს მიერ წარმოდგენილი იქნეს ბავშვის მინდობით აღზრდასთან დაკავშირებული მოქმედი კანონმდებლობით გათავალისწინებული ყველა საჭირო საბუთი.

განმცხ დებლის  ხელმოწერა:

 

თარიღი:


დანართი N3

ბავშვის შეფასების ფორმა (0-18)

(ფორმა გამოიყენება 24-საათიანი ზრუნვის (რეინტეგრაცია, პრევენცია, მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მეურვეობა/მზრუნველობა, სააღმზრდელო დაწესებულება, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ოჯახური დავები) და  დღის ცენტრის მომსახურების შემთხვევებში)

 

ბავშვის პირველადი შეფასება

 

I. მომართვა

 

მომართვის დეტალები

     მომართვის სახე: სატელეფონო –––––    განცხადება –––––    მომართვა საველე გასვლისას –––––

     მომართვის შემოსვლის თარიღი  –––––––––– –––––––––––– –––––––­­­­­–––– ––––––––

                                     საათი/წუთი     დღე          თვე          წელი

1.3       სოციალური მუშაკის პირადი ნომერი

1.4      სოციალური მუშაკის სახელი

1.5      სოციალური მუშაკის გვარი

 

2. მომართვის წყარო

2.1 ბავშვი

2.2  მშობელი (დედა-მამა)

2.3 მეურვე/მზრუნველი

2.4 ოჯახის სხვა წევრი (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)­­­­­­­­­­­­­­­­

2.5 ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება

2.6 რაიონული რესურს-ცენტრი

2.7 პოლიცია

2.8 სკოლა

2.9 სამედიცინო დაწესებულება

2.10 მეზობელი

2.11 ნათესავი

2.12არასამთავრობო ორგანიზაცია (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

2.13 სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლობა

2.14 სასამართლო

2.15 სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ).

 

3. ინფორმაცია მომმართველის შესახებ:

   3.1    პირის/უწყების სახელი:

   3.2    გვარი:

   3.3    პირადი №:

   3.4    მისამართი:

   3.5    საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი:

3.6    ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

 

4. მომართვის მიზეზი (საჭიროების შემთხვევაში აირჩიეთ რამდენიმე ვარიანტი)

 * ვარსკვლავიანი პუნქტები გადაუდებელ შემთხვევებს ეხება

 

4.1    ბავშვის სააღმზრდელო დაწესებულებაში მოხვედრის რისკი

4.2    დღის განმავლობაში ბავშვის დატოვების პრობლემა

4.3    ბავშვის სააღმზრდელო დაწესებულებიდან გაყვანა

4.4    მშობლის/მეურვის/მზრუნველის მიერ ბავშვის საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილების უუნარობა      

         მშობლის/მშობლების ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო

4.5    მშობლის/მეურვის/მზრუნველის მიერ ბავშვის საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილების უუნარობა 

         მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო

4.6    ბავშვის ობლობა

4.7    ბავშვის მიტოვება მშობლის ან მეურვის/მზრუნველის მიერ

*4.8    ზედამხედველობის გარეშე (მარტო) დარჩენილი ბავშვი ან ზედამხედველობის გარეშე დარჩენის რისკის

          მქონე ბავშვი

4.9    მეურვის/მზრუნველის დანიშვნა

4.10   მინდობით აღზრდაში განთავსება

4.11   შვილად აყვანა

*4.12   ბავშვზე ძალადობა ან ბავშვის უგულებელყოფა   

*4.13   ოჯახური ძალადობა

  *4.14   ბავშვის ქუჩაში მოხვედრა ან ქუჩაში მოხვედრის მაღალი რისკი

  *4.15  ბავშვის საცხოვრებელი ტერიტორიის დანგრევა ან საცხოვრებლად საშიშ მდგომარეობაში ყოფნა ხანძრის,

             მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა უბედური შემთხვევის/საგანგებო მიზეზის გამო

4.16   ოჯახური დავები

4.17   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი 

4.18   იურიდიული კონსულტაციის საჭიროება

4.19   სოციალური დახმარების ან შეღავათების მიღება

  *4.20   ბავშვის გაქცევა მომსახურებიდან

4.21   ბავშვისათვის მზრუნველობის ფორმის შეცვლა

4.22   სხვა (გთხოვთ დააკონკრეტოთ)

 

*5. გადაუდებელი შემთხვევების აღწერა (ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემოხაზულია მე-4 ნაწილის  

   ვარსკვლავიანი პუნქტები)   

5.1 ადგილზე შეგროვებული ინფორმაცია

5.1.1.   ინფორმაციის მიღების თარიღი  ––––––– –––––– –––––––– ––––––––

                                                                                                                           საათი/წუთი      დღე                 თვე                  წელი

 5.1.2. სად მოხდა შემთხვევა

 

 5.1.3. როდის მოხდა შემთხვევა ––––––– –––––– –––––––– ––––––––

                                                                                                         საათი/წუთი    დღე                   თვე                      წელი

5.1.4.   რა მოხდა – სიტუაციის მოკლე აღწერა სოციალური მუშაკის მიერ

  5.1.5. რა მოხდა – სიტუაციის მოკლე აღწერა ბავშვის მიერ

5.1.6. რა მოხდა – სიტუაციის მოკლე აღწერა მშობლის/მომმართველის/თვითმხილველის/სხვათა მიერ

5.1.7.  სოციალურ მუშაკთან შეტყობინებამდე მიღებული იყო თუ არა რაიმე ზომები (მაგ., დაურეკეს პოლიციას, 

 სასწრაფოს ა.შ.)

 

                        დიახ                             არა

(დააკონკრეტეთ რა სახის ზომები მიიღეს, მიუთითეთ დამხვედრი პირის საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, გაწეული

რეაგირების ღონისძიებები)

             

5.1.8. განხორციელდა თუ არა რაიმე ზომები სოციალური მუშაკის ადგილზე მისვლამდე

 

      დიახ                             არა

 

5.1.9. მოხდა თუ არა სოციალური მუშაკის ზემდგომი პირის ინფორმირება?

    

        დიახ  (პირის სახელი/გვარი და ინფორმირების დრო)           არა

 

5.2. სოციალური მუშაკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება

5.2.1.   არსებობს თუ არა ბავშვის უსაფრთხოების ხელყოფის საშიშროება

      დიახ   (დააკონკრეტეთ)         არა    (დააკონკრეტეთ)        

5.2.2.   მიღებული გადაწყვეტილება

 

 

* 6.   იცის თუ არა ბავშვმა მომართვის შესახებ?

                 დიახ                         არა

 

* 7.  იცის თუ არა ბიოლოგიურმა ოჯახმა მომართვის შესახებ?

                 დიახ                            არა

    

* 8. მოუმართავს თუ არა ბიოლოგიურ ოჯახს თქვენი სამსახურისთვის ადრე?

 

     დიახ (დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ დეტალები)    არა

8.1    წინა მომართვის თარიღი:

8.2    წინა მომართვის მიზეზი:

8.3    ჩატარებულ იქნა თუ არა ბიოლოგიური ოჯახის შეფასება

    

           ჩატარებულ იქნა პირველადი შეფასება         ჩატარებულ იქნა სრული შეფასება         ჩატარებულ იქნა ორივე

 

8.4    წინა მომართვის დროს გაეწია თუ არა ოჯახს დახმარება

       დიახ            არა

 

8.5    პროგრამაში ჩართვის ხანგრძლივობა –––––––– თვე

 

9. ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ აღნიშნულ ოჯახთან  (აღწერეთ რა მხარდაჭერას უწევენ)

­   

10. რა სახის სახელმწიფო დახმარებები და შეღავათები აქვს ამჟამად ოჯახს/ბავშვს (აღწერეთ):

 

11. სოციალური მუშაკის დასკვნა

პირველადი შეფასების განხორციელება

საქმის დახურვა

კლიენტის მიერ საქმის გაგრძელებაზე უარის განცხადება (დაურთეთ კლიენტის მიერ ხელმოწერილი ფორმა)

მიზანშეწონილია ბავშვის გადამისამართება სხვა მომსახურებაში (გთხოვთ, დაასაბუთეთ მიზეზი და მიუთითეთ ახალი მომსახურება)

 

 

II. ინფორმაცია ბავშვის შესახებ

1. პერსონალური ინფორმაცია

1.1 ბავშვის სახელი

1.2 ბავშვის გვარი

1.3 დაბადების თარიღი  ––––––––––––  ––––––––––––––  –––––––––––––––––

დღე

თვე

წელი

1.4 დაბადების ადგილი  –––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––––––––––––

ქვეყანა

რეგიონი

ქალაქი/რაიონი

1.5 სქესი

1.6 ეროვნება

1.7 რელიგია

1.8 მისამართი  –––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––

რეგიონი

რაიონი

ქალაქი

სოფელი/ ქუჩა და სახლი

1.9 ბავშვის პირადობის მოწმობის ნომერი 

1.10 ბავშვის/ბავშვზე უფლებამოსილი პირის საკონტაქტო ტელეფონი

1.11 ბავშვის/ბავშვზე უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ფოსტა

2. ბიოლოგიური მშობლები

2.1 დედის სახელი

2.2 დედის გვარი

2.3 დედის პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი

2.4 დედის დაბადების თარიღი

2.5 დედის მოქალაქეობრივი სტატუსი

2.6 დედის მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით

2.7 დედის მისამართი ფაქტობრივი საცხოვრებლის მიხედვით

2.8 მამის სახელი

2.9 მამის გვარი

2.10 მამის პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი

2.11 მამის დაბადების თარიღი

2.12 მამის მოქალაქეობრივი სტატუსი

2.13 მამის მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით

2.14 მამის მისამართი ფაქტობრივი საცხოვრებლის მიხედვით

2.15 ინფორმაცია ქორწინების სტატუსის შესახებ (რეგისტრირებული; არარეგისტრირებული; მარტოხელა მშობელი; განქორწინებული; ქვრივი)

2.16 ოჯახის სასაუბრო ენა

 

ინფორმაცია ოჯახის წევრების შესახებ

                                       

სახელი

გვარი

დაბადების   თარიღი

დღე/თვე/წელი

სქესი

 

კავშირი ბავშვთან

ოჯახში არსებული ბავშვები

1

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

2

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

3

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

4

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

5

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

6

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

7

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

ჯახის სხვა წევრები

8

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

9

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

10

 

 

–––/–––/–––––

1. მდედრი  2.მამრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ინფორმაცია ბავშვის განვითარებისათვის საჭირო მოთხოვნილებების შესახებ  (ინფორმაციის წყარო: ბავშვი, ბიოლოგიური ოჯახი, ჩამნაცვლებელი მზრუნველი,  სამედიცინო დაწესებულება, სკოლა/ბაღი)

 

4.1 ჯანმრთელობა

 

 

დასკვნა

 

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

4.1.1 ასაკთან/მდგომარეობასთან შესაფერისია ბავშვის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

გთხოვთ, ჩაწერეთ და დაურთეთ დიაგნოზი სამედიცინო დასკვნიდან, გამცემი ორგანოს დასახელება

4.1.2 აღენიშნება რაიმე ქრონიკული ან მწვავე დაავადება?

1. დიახ (თუ ბავშვი შშ მქონეა, მიუთითეთ სტატუსი/დიაგნოზი)

2. არა (გადადით 4.1.3)

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

დადის დახმარებით          

ზის ეტლში

ესაჭირეობა გადაადგილებისათვის დამხმარე საშუალებები

 

იკვებება დამოუკიდებლად    

იკვებება დახმარებით

შეუძლია ნებისმიერი საკვების მიღება

შეუძლია მხოლოდ თხევადი საკვების მიღება

 

ესაჭიროება საფენი       

შეუძლია გაგვაგებინოს ტუალეტის საჭიროება ­­­­­

ესაჭიროება შეხესენება

ესაჭიროება დახმარება (რა სახის?)

 

მეტყველება (შეუძლია რთული, მარტივი წინადადებების, სიტყვების, ბგერების წარმოთქმა ან არ შეუძლია)

შეუძლია აზრის გადმოცემა ვერბალურად, არავერბალურად

შეუძლია მარტივი მითითებების შესრულება

შეუძლია რთული მითითებების შესრულება

4.1.3 ბავშვი რეგულარულად იმყოფება სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

4.1.4 დანიშნული აქვს რაიმე სახის მკურნალობა?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

მიუთითეთ რა სახის მკურნალობა აქვს ბავშვს დანიშნული და ვინ დაუნიშნა ბავშვს მკურნალობა

4.1.5 სჭირდება  განსაკუთრებული დიეტა,

ან სხვა განსაკუთრებული პირობები?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

4.1.6 სარგებლობს  სამედიცინო მომსახურებით? (დოკუმენტაცია, საჭირო აცრები, სამედიცინო შემოწმებები)

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

4.1.7 იცის ბავშვმა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

 

4.2 ფიზიკური განვითარება

 

 

დასკვნა

 

 

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

4.2.1 შეესაბამება სიმაღლე, წონა და სხეულის პროპორციები მის ასაკს?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.2.2 აქვს მოძრაობასთან დაკავშირებული პრობლემები?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.2.3 აქვს მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.2.4 აქვს სმენასთან დაკავშირებული პრობლემები

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

4.3 ქცევითი და ემოციური განვითარება

 

დასკვნა

 

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

4.3.1 აქვს ასაკისთვის შესაბამისი თვითმოვლის უნარ-ჩვევები?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

 

 

4.3.2 ამჟღავნებს ქცევითი თავისებურებას (ანტისოციალური ქცევა, ჰიპერაქტიული ქცევა და ა.შ.)?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.3.3 ჰქონია თვითდაზიანების მცდელობა?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.3.4 ამჟღავნებს თვითკონტროლის უნარს?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.3.5 აქვს უნარი დაამყაროს დადებითი ურთიერთობები სხვებთან (თანატოლებთან, უფროსებთან)?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.3.6 არის დამოკიდებული მავნე ნივთიერებაზე (ალკოჰოლი, თამბაქო, ნარკოტიკი და ა.შ.)?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.3.7 ამჟღავნებს ბავშვი ადეკვატურ ემოციებს?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.3.8 არის ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი (ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, სექსუალური)?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

 

 

4.4 გონებრივი განვითარება

 

დასკვნა

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

4.4.1 ადეკვატურად პასუხობს ბავშვი დასმულ კითხვებს?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.4.2 მეტყველებს ბავშვი ასაკის შესაბამისად?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.4.3 შეუძლია ამბის დალაგებულად გადმოცემა?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

 

4.4.4 შეუძლია წერა, კითხვა, ანგარიში?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.4.5 აქვს ბავშვს მოსმენის უნარი?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

4.5 განათლება

 

 

დასკვნა

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

4.5.1 იღებს ბავშვი ზოგად განათლებას?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.5.2 შეესაბამება ბავშვის ასაკი სწავლის საფეხურს?

1. დიახ

2. არა

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

 

 

4.6 ურთიერთობები

 

 

დასკვნა

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

4.6.1 აქვს თუ არა სტაბილური, კარგი ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.6.2 აქვს თუ არა ხშირი ურთიერთობა ნათესავებთან?

 

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.6.3 აქვს თუ არა მეგობრული  ურთიერთობა თანატოლებთან?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

4.6.4 გამოხატავს თუ არა ბავშვი განსაკუთრებული სიახლოვის გრძნობას ვინმეს მიმართ?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

 

ბავშვის სრული შეფასება

 

აღნიშვნის გარეშე პუნქტები   ივსება 24- საათიანი ზრუნვის შემთხვევაში

xx ივსება 24- საათიანი ზრუნვისა და ბავშვის დღის ცენტრში განთავსების შემთხვევაში

x ივსება მხოლოდ დღის ცენტრის შემთხვევაში

                                                                              

1. ბავშვის განვითარება

 

1. პრენატალური/ნეონატალური პერიოდი (0-3 წწ.) (მონაცემები ივსება დედის, ოჯახის სხვა წევრებისა  და სამედიცინო ცნობაზე დაყრდნობით)

 

1.1 პრენატალური

1.1.1 მოკლედ აღწერეთ დედის ორსულობის განვითარება (იმყოფებოდა თუ არა რეგულარული სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ, იკვებებოდა თუ არა შესაბამისად, ხომ არ გადაიტანა რაიმე დაავადება, ხომ არ იყო მუდმივი სტრესის ქვეშ, როგორი ცხოვრების რეჟიმი ჰქონდა და ა.შ.)

 1.1.2 ხომ არ იყო დედა დამოკიდებული რაიმე ნივთიერებაზე ორსულობის პერიოდში (ალკოჰოლი, თამბაქო, ნარკოტიკები, ფსიქოტროპული საშუალებები)

1.1.3 მოკლედ აღწერეთ დედის მშობიარობის ისტორია (ფიზიოლოგიური თუ საკეისრო, ხომ არ იყო სწრაფი მშობიარობა, ადგილი ხომ არ ჰქონდა რაიმე გართულებებს და ა.შ.)

1.2 ნეონატალური (0-3 წწ.)    

1.2.1 ბავშვის წონა დაბადებისას

1.2.2 ბავშვის სიგრძე დაბადებისას

1.2.3 რეფლექსები

1.2.4 მხედველობა

 1.2.5 სმენა

1.2.6 კვების სახეობა

              ძუძუთი კვება                 ხელოვნური კვება                 შერეული კვება

1.2.7 სხვა ინფორმაცია

 

2. ბავშვის ძირითადი საჭიროებები

 

2.1    ჭამს ბავშვი კარგად?    

          დიახ               არა 

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

    

2.2    რა სახის საკვებს იღებს  ბავშვი?

          დიახ                                   არა 

         გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

2.3    დაცულია ბავშვის ჰიგიენა (რეგულარულად ბანენ /იბანს,  უცვლიან საფენებს (0–3 წწ.))

          დიახ               არა 

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

2.4     აცვია ამინდის შესაბამისად

          დიახ                                    არა 

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

2.5     ბავშვს ხშირად ასეირნებენ (0–12 წწ.)

          დიახ               არა 

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

2.6     ბავშვი დაცულია ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან

          დიახ               არა 

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3. ქცევითი და ემოციური განვითარება 

 

3.1     ტირილის დროს ბავშვს რეგულარულად ამშვიდებენ (0–6 წწ.)

           დიახ              არა 

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.2      ბავშვს ეპყრობიან სითბოთი და სიყვარულით

            დიახ             არა 

            გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

     ბავშვი ხშირად დაღლილი ან აღგზნებულია

           დიახ                                          არა     

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

3.4    ბავშვს ღამით კარგად ძინავს

      დიახ      არა 

            გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

3.5   ჭამის დროს ნარჩუნდება სიმშვიდე (0–6 წწ.)

           დიახ              არა 

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3. 6    ბავშვი  დამოუკიდებლად ჭამს და იცვამს (ცდილობს ასაკთან შესაბამისად) (3-12 წწ.)

             დიახ            არა 

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ   (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.7       ბავშვმა იცის საკუთარი სახელი და გვარი, ასაკი და სქესი  (1 წლის ასაკში რეაგირებს სახელზე, 2 წლის ასაკში იცის სახელი და  სქესი ) (0–6 წწ.)

            დიახ        არა   

            გთხოვთ, დააკონკრეტოთ   (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.8       ბავშვის მეტყველება და ქცევა ჩვეულებისამებრ სოციალურად მისაღებია (3–18 წწ)

            დიახ             არა 

            გთხოვთ, დააკონკრეტოთ   (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.9       ბავშვს შეუძლია წყნარად თამაში (თუნდაც ხანმოკლე პერიოდების მანძილზე) (0–3 წწ.)

             დიახ                                      არა

            გთხოვთ, დააკონკრეტოთ  (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.10   ბავშვი აქტიურად ერთვება თამაშში მისთვის ნაცნობ ადამიანებთან (3–12 წწ.)

             დიახ                                არა 

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ  (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

    

3.11      ბავშვი ერთმანეთისაგან არჩევს/ექცევა ახლობელ და უცხო ადამიანებს (0–6წწ.)

              დიახ                                                   არა     

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

3.12      ბავშვი ენდობა მისთვის ნაცნობ ადამიანებს (0–12 წწ.)

              დიახ        არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

              

3.13       ბავშვი კეთილგანწყობილია სხვა ადამიანებისა და ცხოველების მიმართ (არ არის აგრესიული, არ კბენს, არ ურტყამს სხვებს)  (3–18 წწ)

              დიახ        არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.14       ბავშვი თამაშობს და-ძმებსა და თანატოლებთან ერთად (3–12 წწ.)

              დიახ       არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.15       მშობელი/მეურვე /მზრუნველი ბავშვთან საკმარის დროს ატარებს, რათა ხელი შეუწყოს მდგრადი ურთიერთობის შენარჩუნებას

              დიახ                                   არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.16       მშობელი/მეურვე/მზრუნველი  ზედამხედველობას უწევს ბავშვის ურთიერთობას და-ძმებსა და თანატოლებთან

              დიახ      არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.17       ბავშვს  ტოვებენ  უცხო ადამიანებთან (0–6 წწ.)

              დიახ      არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.18   ბავშვის პრობლემური ქცევა ზიანს აყენებს მის უსაფრთხოებას (იკაწრავს სახეს, ურტყამს თავს და ა.შ.)

             დიახ            არა 

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.19      ბავშვს ხშირად ეჩხუბებიან და აკრიტიკებენ

             დიახ            არა 

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.20       ბავშვის დისციპლინისათვის მშობელი/მეურვე პოზიტიურ მეთოდებს გამოიყენებს

              დიახ      არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.21       მშობლები/მეურვეები/მზრუნველი  ფიზიკურად სჯიან  ბავშვს

              დიახ      არა 

              გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

3.22     ოჯახში არსებობს წესები და ნორმები ბავშვის ქცევის შესახებ

             დიახ            არა 

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.23      ბავშვის ინიციატივა ესაუბროს და ეთამაშოს სხვებს, წახალისებულია მშობლის მიერ (3–12 წწ.)

             დიახ            არა 

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.24    მშობელი/მეურვე/მზრუნველი არ ტვირთავს ბავშვს საკუთარი პრობლემებით

             დიახ            არა 

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.25      ბავშვშვს აქვს ჯანსაღი თვითშეფასება (6–18 წწ.)

             დიახ       არა

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

3.26      ბავშვი ადეკვატურად რეაგირებს სტრესზე და ცვლილებებზე (6–18 წწ.)

      დიახ         არა

             გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

4. გონებრივი განვითარება და საჭიროებები

 

4.1     შეესაბამება ბავშვის გონებრივი განვითარება მის ასაკს?

            დიახ             არა 

            გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

4.2      ამჟღავნებს ინტერესს ბავშვი გარემოსა და ხალხის მიმართ?

           დიახ                                                    არა 

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

4.3      ამჟღავნებს ინტერესს ასაკისათვის შესაბამისი თამაშისადმი  (0–6 წწ.)

           დიახ                                                     არა 

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

    

4. 4     აქვს განვითარებისათვის აუცილებელი სათამაშოები? (0–6 წწ.)

           დიახ              არა 

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

4.5      აქვს პროგრესი ენისა და მეტყველების განვითარებაში? (3–6 წწ.)

           დიახ                                არა 

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

4.6      ბავშვს შეუძლია მოახდინოს კონცენტრაცია რაიმე ამოცანის შესრულებაზე სულ მცირე 10 წუთის განმავლობაში  (0–6 წწ.)

           დიახ              არა 

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

4.7   ბავშვის განათლებასა და პიროვნულ განვითარებას ოჯახის წევრების მიერ ეწყობა ხელი

          დიახ               არა

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 4.8    ოჯახის წევრების მიერ ბავშვის დამოუკიდებლობის გრძნობის განვითარებას ეწყობა ხელი

          დიახ               არა 

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

4.9    აღწერეთ ბავშვის  გრძნობებისა და აზრების გამოხატვისა და თქვენთან კონტაკტში შესვლის   უნარი

          (ტექსტი მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

 

xx5. განათლება – (6–18 წწ.)   ( xx ივსება 24 - საათიანი ზრუნვისა და ბავშვის დღის ცენტრში განთავსების შემთხვევაში)

5.1     სკოლა/კლასი (ტექსტი, 30 სიტყვა)

5.2    აკადემიური მოსწრება (ტექსტი, 50 სიტყვა)

 დისციპლინა (ტექსტი, 50 სიტყვა)

5.4     გაკვეთილებზე დასწრების სიხშირე (ტექსტი, 50 სიტყვა)

5.5     საყვარელი საგნები (ტექსტი, 50 სიტყვა)

5.6.    საგნები, რომლებშიც ბავშვი დახმარებას საჭიროებს (ტექსტი, 50 სიტყვა)

5.7     აქვს თუ არა განსაკუთრებული მისწრაფებები და მიდრეკილებები (გთხოვთ, მიუთითოთ)

          დიახ               არა

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

5.8  რამდენად აქტიურად მონაწილეობს გაკვეთილებზე და სასკოლო ღონისძიებებში? ( ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

5.9     აქვს ბავშვს აუცილებელი სასწავლო ნივთები?

         დიახ           არა

5.10   ესაჭიროება ბავშვს განსაკუთრებული პირობები განათლების მისაღებად  (რაიმე ფორმის შშმპ  არსებობის შემთხვევაში)

          დიახ               არა

          გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

5.11    ამჟღავნებს ბავშვი განათლების მიღების სურვილს?

           დიახ              არა

           გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

x6 . E ემოციური და სოციალური საჭიროებები   (ფ ივსება მხოლოდ დღის ცენტრის შემთხვევაში)

6.1     ბავშვის ძლიერი მხარეები (ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

6.2     ბავშვის სუსტი მხარეები (ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

6.3    დაახასიათეთ ბავშვის ურთიერთობა თანატოლებთან (ჰყავს თუ არა მეგობრები და როგორ  ურთიერთობს მათთან(ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

6.4    დაახასიათეთ ბავშვის ურთიერთობა უფროსებთან (პატივისცემით ეპყრობა თუ არა მშობლებს, აღმზრდელებს

          მასწავლებლებსდა .) (ტექსტი, მაქსიმუმ 100 სიტყვა)

6.5     ამჟღავნებს თუ არა ბავშვი ანტისოციალურ ქცევას სახლში და/ან სკოლაში? (მიდრეკილება სხვების მიმართ აგრესიის 

          გამოვლენისაკენ, ძალადობის გამოვლენა გარშემომყოფებზე, ნივთების განადგურება, გარშემომყოფთათვის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება)

          დიახ                                                      არა

          დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი, 100 სიტყვა)

6.6     თქვენი აზრით, რა ყოველდღიური და სოციალური უნარების შესწავლაში დაეხმარება ბავშვს დღის ცენტრი? (ტექსტი, მაქსიმუმ  100 სიტყვა)

6.7     ბავშვის აზრით, რაში შეიძლება დაეხმაროს მას დღის ცენტრი? (აკადემიური საჭიროებები, უნარების ათვისება, 

          ურთიერთობები, ა.შ.) (ტექსტი, 100 სიტყვა)

6.8     ბავშვის მშობლის/ბავშვზე მზრუნველი პირის აზრით, რაში შეიძლება დაეხმაროს ბავშვს დღის ცენტრი?

7. ბავშვის გენოგრამა

           (ბავშვის გენოგრამა უნდა შეივსოს სამ თაობაზე [ ბავშვი, მშობლები, ბებია და ბაბუა] და უნდა მოიცავდეს სამი ტიპის ინფორმაციას:

7.1      ფუნქციონალური (გენეტიკური დაავადებები, დევიანტური ქცევა, უნარშეზღუდულობა, ალკოჰოლიზმისა და ოჯახური ძალადობის ისტორია)

7.2      დემოგრაფიული (დაბადებისა და გარდაცვალების წლები, სხვა მნიშვნელოვანი თარიღები)

7.3      ინფორმაცია მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ (ბავშვის დაბადება, ქორწინება, ოჯახის წევრის გარდაცვალება და ა.შ)

           საყურადღებოა, რომ ზემოხსენებული ინფორმაციის აღსანიშნავად სიმბოლოების გვერდით კეთდება მოკლე მინიშნებები.   

 

xx8. ბავშვის ეკორუკა ( xx ივსება 24- საათიანი ზრუნვისა და ბავშვის დღის ცენტრში განთავსების შემთხვევაში)

 

(ბავშვის ეკორუა უნდა წარმოადგენდეს ბავშვის სოციალური თანადგომის ქსელს (მეგობრები, მასწავლებლები, მშობლები და ა. შ)

 

 

 

დანართი №4

 

ოჯახის შეფასების ფორმა

(ფორმა გამოიყენება 24 -საათიანი ზრუნვის (რეინტეგრაცია, პრევენცია, მინდობითი აღზრდა, შვილად აყვანა, მეურვეობა/მზრუნველობა, საამღზრდელო დაწესებულება, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ოჯახური დავები) და  დღის ცენტრის მომსახურების შემთხვევებში)

 

პირველადი შეფასება

 

აღნიშვნის გარეშე და xნიშნით აღნიშნულები ივსება ბიოლოგიური ოჯახის შეფასებისას

აღნიშვნის გარეშე მინდობითი აღმზრდელი, მშვილებელი ოჯახისა და მეურვე-მზრუნველის შეფასებისას

 

ინფორმაცია ბავშვის განვითარებისათვის საჭირო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შესახებ

 

 

1.1 ძირითადი მზრუნველობა

 

 

დასკვნა

 

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

1.1.1 უზრუნველყოფილი არის (იქნება) თუ არა ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში ბავშვზე ძირითადი მზრუნველობა (საკვები, პირადი ჰიგიენა, ტანსაცმელი, სამედიცინო მომსახურება, მეთვალყურეობა/ზედამხედველობა)?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

1.1.2 უზრუნველყოფილი არის (იქნება) თუ არა ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში ბავშვზე მეთვალყურეობა დღის განმავლობაში? 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

1.1.3 ვის აკისრია ძირითადი პასუხისმგებლობა ბავშვზე?

დედას

მამას

სხვა (დააკონკრეტეთ)

 

1.1.4 როგორ შეაფასებდით აღმზრდელების ზრუნვით უნარ-ჩვევებს?

1. დადებითი

2. დამაკმაყოფილებელი

3. არადამაკმაყოფილებელი

 

1.1.5 არის თუ არა ბავშვზე უზრუნველყოფილი თბილი და მზრუნველი გარემო?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

2.2 უსაფრთხოება

 

დასკვნა

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

2.2.1 ხომ არ ყოფილა ოჯახური ძალადობის (განსაკუთრებით ბავშვზე ძალადობის) შემთხვევა (მოწმე ან მსხვერპლი ხომ არ არის ბავშვი)?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.2.2 აქვს თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრს ფსიქიკური ან ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემა?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.2.3არის თუ არა ოჯახში მავნე ნივთიერებაზე დამოკიდებულების შემთხვევები?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.2.4 იმყოფება (იმყოფებოდა) თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრი სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში?

 

1. დიახ (დააკონკრეტეთ რა სახის დანაშაულზე იხდის სასჯელს)

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.2.5 ყოფილა თუ არა ოჯახში ბავშვის სიკვდილიანობის შემთხვევა?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.2.6 ყოფილა თუ არა ოჯახში ბავშვის გაშვილების შემთხვევა?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.2.7 ყოფილა თუ არა ოჯახში ბავშვის სააღმზრდელო დაწესებულებაში მოთავსების  შემთხვევა?

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

 

2.3 ურთიერთობები

 

 

დასკვნა

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

2.3.1 გამოხატულია თუ არა  ოჯახის წევრების თბილი და მზრუნველი დამოკიდებულება ერთმანეთთან?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.3.2 ოჯახის წევრებს შორის განაწილებულია თუ არა ფუნქციები?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

2.4 ოჯახური და გარემო რ ესურსები

 

 

დასკვნა

 

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

2.4.1 აქვს თუ არა ოჯახს სტაბილური თავშესაფარი?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

2.4.2 აქვს თუ არა ოჯახს სტაბილური შემოსავალი?

 

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

2.4.3 არის თუ არა ოჯახში უსაფრთხო საყოფაცხოვრებო პირობები?

1. დიახ

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

2.4.4 აქვს თუ არა ოჯახს მჭიდრო კონტაქტი ნათესავებთან?

1. დიახ (დააკონკრეტეთ ვისთან)

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

2.4.5 აქვს თუ არა ოჯახს ძლიერი თანადგომის ქსელი?

 

 

1. დიახ (დააკონკრეტეთ ვისთან და რა კავშირშია ოჯახთან/ბავშვთან და მიუთითეთ საკონტაქტო ინფორმაცია)

2. არა

3. არ არის მკვეთრად გამოხატული

 

2.4.6 აქვს თუ არა ოჯახს ვალი?

1. დიახ (დააკონკრეტეთ ვისთან)

2. არა

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

2.5  ოჯახის საყოფაცხოვრებო პირობები

 

დასკვნა

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

2.5.1 რა სახის საცხოვრებელი აქვს ოჯახს?

 

1. საკუთარი/ბინა საერთო საცხოვრებელში  

2. დაქირავებული 

3. ნაგირავები

4. იპოთეკა ან სხვა უფლებით დატვირთვა (დააკონკრეტეთ)

 

2.5.2 აქვს თუ არა ოჯახს საცხოვრებელი ნაკვეთი?

1. დიახ (გთხოვთ, აღწერეთ)

2. არა

 

2.5.3 რამდენი ოთახია საცხოვრებელში?

1. ერთი

2. ორი

3. სხვა (დააკონკრეტეთ)

 

2.5.4 აქვს თუ არა ოჯახს საკარმიდამო ნაკვეთი?

1. დიახ (გთხოვთ, აღწერეთ)

2. არა

 

2.5.5 აქვს თუ არა ბავშვს საკუთარი კუთხე?

1. დიახ (გთხოვთ, აღწერეთ)

2. არა

 

2.5.6 დამაკმაყოფილებელია თუ არა საცხოვრებელი ადგილის მდგომარეობა?

1. დიახ (გთხოვთ, აღწერეთ)

2. არა

 

2.5.7 დამაკმაყოფილებელია თუ არა საცხოვრებელში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა (აბაზანა, ტუალეტი, სამზარეულო)?

1. დიახ (გთხოვთ, აღწერეთ)

2. არა

 

 

2.5.8 როგორია საცხოვრებელში კომუნალური მდგომარეობა?

1. აქვთ გაზი

2. წყალი

3. გათბობა

4. ცხელი წყალი

5. ელექტროობა

 

2.5.9 ჰყავთ თუ არა ოჯახში შინაური ცხოველი/ფრინველი/მსხვილფეხა,წვრილფეხა ცხოველი

1. დიახ (დააკონკრეტეთ)

2. არა

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

2.6 ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა

 

დასკვნა

 

 

დასაბუთება

ეს სექცია ღია ტიპის კითხვა უნდა იყოს და ლიმიტირებული დაახლოებით 50 სიტყვით (და არა სიმბოლოთი)

2.6.1 აქვს თუ არა ოჯახს სტაბილური შემოსავალი?

 

1. დიახ (გთხოვთ, დააკონკრეტეთ)

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.6.2 იღებს თუ არა ოჯახი სოციალურ დახმარებას?

1. დიახ (გთხოვთ, დააკონკრეტეთ დახმარების სახეობა და მიუთეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული ქულა)

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

2.6.3 მიუმართავს ოჯახს განცხადებით საანადო ორგანოებისათვის ფინანსური დახმარების მოთხოვნით?

1. დიახ (გთხოვთ, დააკონკრეტეთ)

2. არა

3. არ ვარ დარწმუნებული

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

 

1. შეფასების დაწყების თარიღი

2. შეფასების დას რულების თარიღი

 

სრული შეფასება

   x ივსება ბავშვის  დღის ცენტრში განთავსების შემთხვევაში

 

აღნიშვნის გარეშე და x ნიშნით აღნ შნულები ივსება 24 საათიანი ზრუნვის (რეინტეგრაცია, პრევენცია, მინდობითი აღზრდა,

შვილად აყვანა, მეურვეობა/მზრუნველობა, საამღზრდელო დაწესებულება, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) შემთხვევაში

xx ივსება ოჯახური დავების დროს

x1.1   ბავშვის მშობლების ან ბავშვზე მზრუნველი სხვა პირების პიროვნული დახასიათება (ძლიერი და სუსტი მხარეები, 

           საკუთარი თავის შეფასება,  სირთულეებისა და სტრესის დაძლევის უნარი, გადაწყვეტილების მიღების უნარი):

           (ტექსტი, მაქსიმუმ 200 სიტყვა)

1.2 განათლება (სწავლა, კვალიფიკაცია, წარმატებები, შეხედულებები განათლებაზე)

1.3 დასაქმება   (სამუშაო სახეობები, დაკავებული საქმიანობები, უმუშევრობის პერიოდები, მონაწილეობა ფორმალურ და   

არაფორმალურ დაჯგუფებებში)

1.4 ინტერესები და თავისუფალი დრო

1.5 ჯანმრთელობის მდგომარეობა

1.6 ოჯახის ისტორია

  x1.7    ღირებულებები და ტრადიციები  (ტექსტში, მაქსიმუმ 200 სიტყვა)

  x1.8    რელიგია და მისი ადგილი ოჯახის ცხოვრებაში (ტექსტში, მაქსიმუმ 200 სიტყვა)

ოჯახის ეკორუკა

 ინფორმაცია ოჯახის სხვა წევრების შესახებ (კავშირი განმცხადებელთან, ჯანმრთელობის მდგომარეობა)

x1.11   ხომ არ სჭირდება ბავშვის მშობელს/ან ბავშვზე მზრუნველ სხვა ძირითად მზრუნველ პირს დახმარება    

 მშობლობის უნარ-ჩვევების უკეთ გაცნობიერებასა და რეალიზაციაში?

                   დიახ                      არა

            დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი, 100 სიტყვა)

x 1.12  აცნობიერებენ თუ არა ბავშვის მშობლები განათლების მიღების აუცილებლობას ბავშვის ცხოვრებაში?

                      დიახ                      არა

           დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი, 50 სიტყვა)

x1.13    არის თუ არა ჩართული მშობელი ბავშვის სოციალურ ცხოვრებაში?

                       დიახ                     არა

          დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ (ტექსტი, 50 სიტყვა)

1.14    ოჯახის არაფორმალურ თანადგომის ქსელზე ინფორმაცია

 

 

 

 

სახელი, გვარი (1)

მისამართი

ტელეფონი

კავშირი ოჯახთან

 

სახელი, გვარი (2)

მისამართი

ტელეფონი

კავშირი ოჯახთან

 

სახელი, გვარი (3)

მისამართი

ტელეფონი

კავშირი ოჯახთან

 

xx ოჯახური დავები ( ვიზიტი ხორციელდება სოციალური მუშაკისა და იურისტის მიერ)

 

2.1   აღწერეთ დავის საგანი

2.2   როგორია მოსარჩელე/მოპასუხე მხარის პოზიცია სარჩელის მიმართ?

2.3   აღწერეთ მოსარჩელე/მოპასუხე მხარის დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ?

2.4    აღწერეთ ბავშვის დამოკიდებულება დავის მიმართ (მისი ემოციური მდგომარეობა, მისი შეხედულება მიმდინარე

         დავისადმი და მოსალოდნელი შედეგებისადმი)

2.5    სურთ თუ არა მოსარჩელე მხარეებს მორიგება?

                           კი                                      არა

2.6    დადებითი პასუხის შემთხვევაში აღწერეთ მათი მოსაზრება მორიგებასთან დაკავშირებით

2.7   აღწერეთ დამატებითი გარემოებები

 

დანართი N5

პირველადი შეფასების საფუძველზე სოციალური მუშაკის დასკვნის ფორმა

(24-საათიანი ზრუნვა – რეინტეგრაცია, პრევენცია, მინდობითი აღზრდა, შვილად აყვანა, მეურვეობა/მზრუნველობა, სააღმზრდელო დაწესებულება, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ოჯახური დავები, დღის ცენტრი)

 

1. სოციალური მუშაკის დასკვნა პირველადი შეფასების საფუძველზე

 

1 .1   სოციალური მუშაკის დასკვნით, მიზანშეწონილია სოციალური მუშაობის გაგრძელება შემდეგი მიმართულებით:

1.1.1  სრული შეფასების განხორციელება ბავშვის სააღმზრდელო დაწესებულებაში ჩარიცხვის პრევენციის მიზნით

1.1.2  სრული შეფასების განხორციელება ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაციის მიზნით

1.1.3  სრული შეფასების განხორციელება ბავშვის მინდობით აღზრდაში განთავსების მიზნით

1.1.4  სრული შეფასების განხორციელება ბავშვის გადაუდებელ მინდობით აღზრდაში განთავსების მიზნით (დასკვნა იწერება ვარსკვლავებით აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე) 

1.1.5  ბავშვის ჩარიცხვა სააღმზრდელო დაწესებულებაში

1.1.6  ბავშვის ჩარიცხვა დღის ცენტრში

1.1.7  ბავშვის ჩარიცხვა მცირე საოჯახო სახლში

1.1.8  ბავშვისათვის მეურვის/მზრუნველის დანიშვნა

1.1.9  ოჯახური დავები

1.1.10    ბავშვისათვის მზრუნველობის ფორმის შეცვლა

1.1.11    სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

1 .2 სოციალური მუშაკის დასკვნით, არ იკვეთება სოციალური მუშაკის ჩარევის აუცილებლობა, რადგან (შეუძლიათ შემოხაზონ რამდენიმე ვარიანტი)

1.2.1 ბავშვი და მისი ოჯახი არ საჭიროებს სოციალური მუშაკის ინტერვენციას

1.2.2  მომართვის მიზეზი რეალობას არ შეესაბამება

1.2.3  მიზანშეწონილია ბავშვის გადამისამართება სხვა მომსახურებაში (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

2. სოციალური მუშაკის დასკვნის დასაბუთება (სიტყვების რაოდენობა არ უნდა  აღემატებოდეს 250-ს )

 

3.  ვიზიტების რაოდენობა და სახეები

 

3 .1   ვიზიტები ინფორმაციის შეგროვების/კონსულტაციის მიზნით

3.1.1  ვიზიტი ბავშვთან/მშობელთან ოჯახში (რაოდენობა)

3.1.2  ბავშვის/მშობლის ვიზიტი ოფისში (რაოდენობა)

3.1.3  ვიზიტი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (რაოდენობა)

3.1.4  ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურება (რაოდენობა)

3.1.5  სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

3 .2   ვიზიტები კონსულტირების მიზნით

3.2.1  კონსულტირება ბავშვთან ოფისში (რაოდენობა)

3.2.2  კონსულტირება მშობელთან ოფისში (რაოდენობა)

3.2.3  კონსულტირება ბავშვთან ოჯახში (რაოდენობა)

3.2.4  კონსულტირება მშობელთან ოჯახში (რაოდენობა)

3.2.5  სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

4.  ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ შეფასების პროცესში

4.1     ბავშვზე სააღმზრდელო დაწესებულება                 

4.2     სკოლა                                               

4.3     საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრი

4.4     ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო         

4.5     სოციალური მომსახურების სააგენტო

4.6     ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურება

4.7     არასამთავრობო ორგანიზაცია

4.8     პოლიცია

4.9     სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

შეფასების დაწყების თარიღი  

                                                                                   

შეფასების დასრულების თარიღი

 

უფროსი სოციალური მუშაკის ხელმოწერა

                                                                                                                         

 

 

 

 

დანართი N6

 

სრული შეფასების საფუძველზე სოციალური მუშაკის დასკვნის ფორმა

 

(24-საათიანი ზრუნვა – რეინტეგრაცია, პრევენცია, მინდობითი აღზდრა,  შვილად აყვანა, მეურვეობა/მზრუნველობა, სააღმზრდელო დაწესებულება, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ოჯახური დავები, დღის ცენტრი)

 

1. სოციალური მუშაკის დასკვნა სრული შეფასების  საფუძველზე სოციალური მუშაკის დასკვნით, მიზანშეწონილია ბავშვთან და მის ოჯახთან სოციალური სა მუშაოს გაგრძელება შემდეგი მიმართულებით:

 

1.1     ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში პრევენცია ფინანსური შემწეობის გარეშე

1.2     ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია ფინანსური შემწეობით

1.3 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია ფინანსური შემწეობის გარეშე

1.4     ბავშვის განთავსება მინდობით აღზრდაში

1.5     ბავშვის განთავსება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში

1.6     ბავშვის განთავსება სააღმზრდელო დაწესებულებაში

1.7     სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

2. სოციალური მუშაკის დასკვნის დასაბუთება (სიტყვების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 250-ს )

 

3. ვიზიტების რაოდენობა და სახეები

 

3 .1     ვიზიტები ინფორმაციის შეგროვების/კონსულტაციის მიზნით

3.1.1  ვიზიტი ბავშვთან/მშობელთან ოჯახში (რაოდენობა)

3.1.2  ბავშვის/მშობლის ვიზიტი ოფისში (რაოდენობა)

3.1.3  ვიზიტი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (რაოდენობა)

3.1.4  ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურება  (რაოდენობა)

3.1.5  სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

3 .2   ვიზიტები კონსულტირების მიზნით

3.2.1  კონსულტირება ბავშვთან ოფისში (რაოდენობა)

3.2.2  კონსულტირება მშობელთან ოფისში (რაოდენობა)

3.2.3  კონსულტირება ბავშვთან ოჯახში (რაოდენობა)

3.2.4  კონსულტირება მშობელთან ოჯახში (რაოდენობა)

3.2.5  სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

4. ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ შეფასების პროცესში

4.1     ბავშვზე სააღმზრდელო დაწესებულება                  

4.2     სკოლა                                               

4.3     საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრი

4.4     ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო         

4.5     სოციალური მომსახურების სააგენტო

4.6     ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურება

4.7     არასამთავრობო ორგანიზაცია

4.8     პოლიცია

4.9     სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

5. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილება ბავშვის ზრუნვის   ფორმის შესახებ

5.1 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში პრევენცია ფინანსური შემწეობით

5.2 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში პრევენცია ფინანსური შემწეობის გარეშე

5.3     ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია ფინანსური შემწეობით

5.4     ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია ფინანსური შემწეობის გარეშე

5.5 ბავშვის განთავსება ნათესაურ მინდობით აღზრდაში

5.6     ბავშვის განთავსება არანათესაურ მინდობით აღზრდაში

5.7 ბავშვის განთავსება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში

5.8 ბავშვის განთავსება დღის ცენტრში

5.9     სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ)

 

შეფასების დაწყების თარიღი

                                                                                      

შეფასების დასრულების თარიღი

 

უფროსი სოციალური მუშაკის ხელმოწერა

 

დანართი N7

ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმ

(სოციალური მუშაკი ადგენს დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად)

 

    სოციალური მუშაკი:––––––––––––––––––––––––––––––––

 

    ბავშვი:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

   თარიღი: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

   საქმე №   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

მიზანი

 

მიზნის მისაღწევი კონკრეტული მოქმედებები

ვადები

პასუხისმგებელი პირები

 

შენიშვნა

მიზანი №1

მიზნის აღწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

1.1

1.1

 

 

 

დაფიქსირდეს ყველა ის დეტალი, რაც მიზნის მიღწევასთან, მიზნის შეცვლასთან ან აზრის დაკარგვასთან არის დაკავშირებული

1.2.

 

 

 

1.2.

1.2.

1.3.

 

 

 

1.3.

1.3.

 

 

1.4.

 

 

 

1.4.

1.4.

მიზანი №2

მიზნის აღწერა

2.1

 

 

 

2.1

2.1.

დაფიქსირდეს ყველა ის დეტალი, რაც მიზნის მიღწევასთან, მიზნის შეცვლასთან ან აზრის დაკარგვასთან არის დაკავშირებულ

2.2

 

 

 

2.2.

2.2.

2.3.

 

 

 

2.3.

2.3.

2.4.

 

 

 

2.4.

2.4.

მიზანი №3

მიზნის აღწერა

3.1

 

 

 

3.1

3.1

დაფიქსირდეს ყველა ის დეტალი, რაც მიზნის მიღწევასთან, მიზნის შეცვლასთან ან აზრის დაკარგვასთან არის დაკავშირებულ

 

3.2.

 

 

 

3.2

3.2

 

3.3.

 

 

 

3.3.

3.3.

3.4.

 

 

 

3.4.

3.4.

მიზანი № 4

მიზნის აღწერა

4.1

 

 

4.1.

4.1.

დაფიქსირდეს ყველა ის დეტალი, რაც მიზნის მიღწევასთან, მიზნის შეცვლასთან ან აზრის დაკარგვასთან არის დაკავშირებულ

4.2

 

 

4.2

4.2

4.3

 

 

4.3.

4.3.

4.4.

 

 

 

4.4.

4.4.

 

 

სოციალური მუშაკის ხელმოწერა:–––––––––––––––––––––––––––––––

 

ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის ხელმოწერა:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                                         

                                                                           დანართი N8

ვიზიტის ფორმა

(ვიზიტის მიზანია ინტერვენციის პროცესის მხარდაჭერა და მონიტორინგი)

 

სოციალური მუშაკი:                                                               თარიღი:

ვიზიტი N

პერსონალური ინფორმაცია:

გვარი, სახელი, მამის სახელი:

შემთხვევის სახე:

ვიზიტის სახეობა:      

გეგმური

არაგეგმური

ოჯახთან შეუთანხმებელი

ვიზიტის მიზანი (აღნიშნეთ ყველა შესაბამისი):      

კონსულტაცია

მონიტორინგი

გადასინჯვა

სხვა

ბავშვის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიმდინარეობის აღწერა:

მიღწეული შედეგები:

 

დაბრკოლებები  და მათი მიზეზი:

 

სამოქმედო გეგმა ( მომდევნო შეხვედრისთვის დასახული კონკრეტული ღონისძიებები და პასუხისმგებელი პირები):

 

მომდევნო შეხვედრის შეთანხმებული  თარიღი:

 

დასკვნა და რეკომენდაცია (ბიო–ფსიქო–სოციალური მდგომარეობის შეჯამება გადასინჯვის  მომენტისთვის):

 

 

 [1] არის თუ არა მსჯავრდადებული სასამართლოს მიერ მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის და ნასამართლეობა არა აქვს მოხსნილი ან გაქარწყლებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით

[2] გადაუდებელი მინდობითი აღზრდის შემთხვევაში  განაცხადის ფორმას უნდა დაერთოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ  დადგენილი წესით განსაზღვრული  დოკუმენტაცია