„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 283
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/09/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 119, 17/09/2010
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016013
  • Word
283
10/09/2010
სსმ, 119, 17/09/2010
340170000.10.003.016013
„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №283

2010 წლის 10 სექტემბერი

ქ. თბილისი

„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

            მუხლი 1.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „სურსა­თის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუ­ტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერი­ნა­რი­­ისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მო­ნიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის გა­ნ­ხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №75, მუხლი 1092) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამა­ტებები:

1. „სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარ­მოს/დი­სტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგად წესში“ (დანართი №1) შე­ტა­ნილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა)  პირველი მუხლის:

ა.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ცი­ით:

„1. ეს წესი ადგენს ზოგად ჰიგიენურ მოთხოვნებს სურ­სათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრი­ბუ­ტორის მიმართ და ვრცელდება სურსათის/ცხოველის საკ­ვე­ბის წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ყველა ეტაპ­ზე.“;

ა.ბ) მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

„დ) სურსათის/ცხოველის საკვების არაქარხნული წესით წარმოებაზე, გადამუშავებასა ან/და დისტრიბუციაზე, რომე­ლიც ხორციელდება მაღალმთიან რეგიონში.“;

ა.გ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. ისეთ პირველად წარმოებაზე, რომელსაც არ მოი­ცავს ამ მუხლის მე-4 პუნქტი, ვრცელდება ამ წესის მე-16 მუხლით დადგენილი მოთხოვნები.“;

ბ) მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

„ბ) სურსა­თის/ცხოველის საკვების საწარმოებლად გა­მო­ყე­ნებული ნედლეული, ინგრედიენტი ან სხვა მასალა არ უნდა იყოს დაბინძურებული პარაზიტებით, პათოგენური მიკ­როორ­განიზმებით, ტოქსიკური ნივთიერებებითა და სხვა სა­ფრ­თხე­ებით ისე, რომ გამოყენებული ნედლეულის, ინგრედიენ­ტის ან სხვა მასალის შენახვისათვის საჭირო ჰიგიენური პი­რო­ბების დაც­ვისა და ტექნოლოგიური გადამუშავების შემ­დეგ საბო­ლოო სურსათი/ცხოველის საკვები მაინც იყოს მავნებელი ადა­მიანის/ცხოველის ჯანმრთელობისათვის.“;

გ) მე-3 მუხლის მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

„11. მაღალმთიანი რეგიონი – გეოგრაფიული არეალი, რო­­­მე­ლიც შეესაბამება „მაღალმთიანი რეგიონების სოცია­ლურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ მაღალმთიანი რეგიო­ნის ცნებას.“;

დ) მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

„2. ბიზნესოპერატორმა სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოებისათვის/გადამუშავებისათვის საჭირო ნედლეულის, ინ­გრედი­ენ­ტის ან ნებისმიერი სხვა მასალის მიღებისას უნდა აწარ­მოოს ჩანაწერი მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო მონა­ცემე­ბი­სა და ნედლეულის, ინგრედიენტის ან ნებისმიერი სხვა მა­სა­ლის ჩაბარების თარიღის მითითებით.“;

 ე) მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „2. სურსათის/ცხოველის საკვების შესაფუთი მასალა უნდა იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ სურსათთან/ცხოველის საკვებთან უშუალო შეხებისას არ მოხდეს პროდუქტის დაბინძურება.“;

ვ) მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

„2. სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოების ნარჩენები გატანილი უნდა იყოს ისეთი საშუალებით, რომ გამოირიცხოს ნარჩენების გატანის პროცესში საწარმოს დაბინძურება. კონტეინერებით ნარჩენების გატანის შემთხვევაში ეს კონტეი­ნერები ადვილად უნდა იწმინდებოდეს და, საჭიროების შემ­თხვე­ვაში, შესაძლებელი უნდა იყოს მათი დეზინფიცირება.“;

ზ) მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემ­დეგი რედაქციით:

„1. დასალაგებელი ინვენტარი, სარეცხი და სადეზინ­ფექციო საშუალებები, აგრეთვე სადეზინფექციო საშუალე­ბე­ბის დასამზადებელი ქიმიური ნივთიერებები უნდა ინახებო­დეს ისე, რომ არ მოხდეს მათი შეხება შესაფუთ მასალასა და სურსათთან/ცხოველის საკვებთან.“;

თ) მე-13 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყა­ლიბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

 „1. ჭურჭელი და/ან კონტეინერები, რომლებიც გამოიყე­ნე­ბა სურსათის/ცხოველის საკვების გადასაზიდად, მოწყობი­ლი უნდა იყოს იმგვარად, რომ იძლეოდეს მის ადეკვატურად სუფ­თა მდგომარეობაში შენარჩუნების შესაძლებლობას და, სა­ჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელი იყოს მათი გაწმენდა და დეზინფიცირება.

2. გადასაზიდი საშუალებები, აგრეთვე კონტეინერები და შესანახი ჭურჭელი არ უნდა გამოიყენებოდეს სურსა­თის/ცხო­ვე­ლის საკვების გარდა სხვა რამის გადასაზიდად, თუ შესაძლებელია, რომ ამან გამოიწვიოს სურსათის/ცხოველის საკ­ვე­ბის დაბინძურება. ასეთ შემთხვევაში უნდა განხორ­ცი­ელ­დეს გადასაზიდი საშუალებების, აგრეთვე კონტეი­ნერებისა და შესანახი ჭურჭლის შესაბამისი დასუფთა­ვება/დეზინ­ფექ­ცია.“;

ი)  მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყა­ლიბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) საწარმოში ახალი ცხოველების შემოყვანის დროს გაატარონ პრევენციული ზომები ადამიანისათვის საშიშ ინფე­ქ­ციურ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგოდ და ასეთ დაავადებებთან დაკავშირებით ეჭვის წარმოქმნის შემთხვე­ვაში დაუყოვნებლივ აცნობონ სამსახურს;“.

2. „სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენა­რეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესში“ (დანართი №2) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამა­ტე­ბები:

ა) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის:

ა.ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

„ა) პროფესიული დამოუკიდებლობა – ზედამხედველობა, მონიტორინგი და კონტროლი უნდა განხორციელდეს დაინტე­რესებული ჯგუფების გავლენისაგან დამოუკიდებლად;“;

ა.ბ) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) კონფიდენციალურობა – დაცული უნდა იქნეს ბიზ­ნეს­­ო­პე­რატორთან დაკავშირებული ნებისმიერი კონფიდენცია­ლუ­რი ინფორმაცია, რომელიც შეგროვდა ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და კონტროლის განხორციელების მიზნით, მათ შორის, ისეთი ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება შელა­ხოს ბი­ზ­ნესოპერატორის სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავ­ში­რე­ბუ­ლი რეპუტაცია. აკრძალულია ამ ინფორმაციის არაპ­რო­ფე­სი­ული მიზნებისათვის გამოყენება ან მისი უკანონოდ გავ­­რცელება;“;

ბ) მე-2 მუხლის:

ბ.ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ა) ინსპექტირება – სახელმწიფო კონტროლის ერთ-ერთი ფორ­მა, რომელიც მოიცავს სურსათის/ცხოველის საკვების, სა­­­­სურსათო ნედლეულის, ცხოველის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ასპექტის გამოკვლევასა და შემოწ­მებას ბიზნესოპერატორის ობიექტში, მათი საქართველოს კა­ნონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;“;

ბ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „გ) მონიტორინგი – ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც დგინდება სურსათის/ცხოველის საკვების ბაზრის არსებული მდგომარეობის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან; მონიტორინგი ტარდება საცალო ვაჭრობის პუნქტიდან ნიმუშების აღების, მათი ორგანო­ლეპ­ტიკური შეფასებისა და ლაბორატორიული შემოწმების გზით, რაც ხორციელდება ამ წესის III თავის შესაბამისად. მონი­ტორინგის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია გამო­იყენება რისკის შეფასების მიზნით;“;

 ბ.გ) „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ვ) უფლებამოსილი მოხელე – პირი, რომელსაც შესა­ბა­მისი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს სამსახურის უფ­რო­სის ბრძანების საფუძველზე და გააჩნია სამსახურის მიერ გა­ცემული უფლებამოსილების დამადასტურებელი მოწმობა და საიდენტიფიკაციო ნომერი;“;

 ბ.დ) „თ.ა“ და „თ.ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „თ.ა) არაკრიტიკული შეუსაბამობა – შეუსაბამობა, რო­მე­­ლიც არ უქმნის პირდაპირ საფრთხეს ადამიანისა და ცხო­ვე­ლის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რომლის აღმოფხვრა შე­საძლებელია საწარმოო პროცესის შეჩერების გარეშე. ასე­თი სახის შეუსაბამობის გამოსწორება სავალდებულოა ბიზ­ნესოპერატორის მიერ გონივრულ ვადაში;

თ.ბ) კრიტიკული შეუსაბამობა – შეუსაბამობა, რომელიც მაღალ რისკს უქმნის ადამიანისა და ცხოველის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რომელიც არის კონკრეტული საწარმოო პროცესის დროებითი შეჩერების საფუძველი ასეთი სახის შეუსაბამობის აღმოფხვრამდე;“;

გ)  მე-6 მუხლის:

გ.ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ინსპექტირებისას უფლებამოსილი მოხელე ადგენს შესაბამისობის შეფასების აქტს ორ ეგზემპლარად.“;

 გ.ბ) მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31, 32 და 33 პუნქტები:

„31. იმ შემთხვევაში, თუ ინსპექტირება ხორციელდება „სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დის­ტრი­ბუ­ტორის ჰიგიენის ზოგადი წესით“ განსაზღვრულ მო­თხოვნებთან ბიზნესოპერატორის შესაბამისობის დადგენის მიზ­­­ნით, უფლებამოსილი მოხელე ადგენს შესაბამისობის შე­ფა­სების აქტს (ამ წესის №2.2. დანართი), ხოლო თუ ინსპექ­ტი­­რება ხორციელდება „სურსათის/ცხოველის საკვების მწარ­მო­ებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესით“ განსაზღვრულ პირველადი წარმოების ობიექტებში, ივსება შე­სა­ბამისობის შეფასების აქტი (ამ წესის №2.3. დანართი).

 32. იმ შემთხვევაში, თუ ინსპექტირება ხორციელდება „სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დის­ტრი­ბუტორის ჰიგიენის გამარტივებული წესის“ პირველი მუხ­ლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ ბიზნესოპერატორთა ობიექ­ტებ­ში, უფლებამოსილი მოხელე ადგენს შესაბამისობის შეფა­სების აქტს („სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის გამარტივებული წესის“ №1 დანართი), ხოლო თუ ინსპექტირება ხორციელდება „სურ­სა­თის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის გამარტივებული წესით“ განსაზღვრულ პირველადი წარმოების ობიექტებში, უფლებამოსილი მოხელე ადგენს შესაბამისობის შეფასების აქტს („სურსათის/ცხო­ვე­ლის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგი­ენის გამარტივებული წესის“ №2 დანართი).

 33. შესაბამისობის შეფასების აქტი უნდა შეიცავდეს, მათ შორის, ისეთ ინფორმაციას, როგორიც არის:

 ა) შემოწმების დაწყებისა და დამთავრების თარიღი;

 ბ) შემოწმების საფუძველი;

 გ) ინსპექტირების ტიპი;

 დ) უფლებამოსილი მოხელის გვარი, სახელი და თანამდე­ბობა;

 ე) ობიექტის დასახელება, იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართები, ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლობაზე უფ­ლე­ბამოსილი პირის რეკვიზიტები;

 ვ) შემოწმების შედეგები, მათ შორის, შეუსაბამობის ტიპი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 ზ) უფლებამოსილი მოხელის მიერ გაცემული რეკო­მენ­დაციები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ხარვეზის ტექ­ნი­კუ­რად გამოსწორების გონივრული ვადა.“;

გ.გ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტში აღნიშნულ შემთხვევაში ბიზ­ნესოპერატორს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს. იმ შემ­თხვევაში, თუ ადგილი აქვს კრიტიკულ შეუსაბამობას, სა­სა­მართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე ბიზნესოპე­რა­ტორი ვალდებულია, შეაჩეროს კონკრეტული საწარმოო პრო­ცესი, ხოლო არაკრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში უფ­ლე­ბამოსილი მოხელის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შე­ს­­რულება ხდება სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტი­ლე­ბის მიღების შემდეგ.“;

გ.დ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 9. ამ მუხლის მე-7 პუნქტში აღნიშნულ შემთხვევაში კრი­ტიკული შე­უსაბამობის არსებობისას, თუ სასამართლოს მიერ გამო­ტანილ იქნა გადაწყვეტილება ბიზნესოპერატორის სასარ­გებ­ლოდ, სამსახური ვალდებულია, აუნაზღაუროს ბიზნესოპე­რა­ტორს კო­ნ­­კრე­ტული საწარმოო პროცესის შეჩერების შე­დე­გად მიყე­ნე­ბული ზიანი.“;

დ) მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 პუნ­ქტი:

 10. ამ წესით განსაზღვრული კეთილსინდისიერების პრინ­ციპის დაცვის უზრუნველსაყოფად უფლებამოსილი მოხელის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში „საჯა­რო სამსახურში ინტე­რეს­­­­თა შეუთავსებლობისა და კორუფ­ციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ინ­ტე­რეს­­­­თა შეუთავსებლობის არსებობისას იგი ვალდებულია, ამის შესახებ აცნობოს სამსახურის უფროსს.“;

ე) მე-8 მუხლის:

ე.ა) მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

 2. სამსახური ბიზნესოპერატორს აკისრებს ჯარიმას კრი­ტიკული შეუსაბამობის გამოსწორებამდე, ხოლო ბიზნესოპე­რა­ტორი ვალდებულია, შეაჩეროს კონკრეტული საწარმოო პროცესი.

 3. კრიტიკული შეუსაბამობის გამოსწორებამდე კონკრეტუ­ლი საწარმოო პროცესის შეჩერებასთან ერთად უქმდება შე­საბამისობის შეფასების სერტიფიკატი.

4.გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შემდეგ ბი­ზ­ნესოპერატორი უფლებამოსილია, მიმართოს სამსახურს კონ­კრეტული საწარმოო პროცესის გაგრძელების თაობაზე.“;

ე.ბ) მე-5 პუნ­ქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქციით:

 „ა) ადგილი აქვს არაკრიტიკულ შეუსაბამობას, სამ­სა­ხური ბიზნესოპერატორს ანიჭებს უფლებას კონკრეტული სა­წარმოო პროცესის გაგრძელების თაობაზე. ამ შემთხვევაში სამსახური მოქმედებს ამ წესის მე-7 მუხლის საფუძველზე;“;

 ვ) მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინა­არსის 21 პუნქტი:

 21. ნიმუშის აღება საცალო ვაჭრობის პუნქტიდან ხდება მისი შესყიდვით.“;

 ზ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 16. ნიმუშის აღება საცალო ვაჭრობის პუნქტიდან

 ნიმუშის აღება საცალო ვაჭრობის პუნქტიდან ხდება შემ­დეგ შემთხვევებში:

 ა) მოსახლეობასა და ცხოველებში კვებითი მოშხამვების, საკვებით განპირობებული ნაწლავთა ინფექციების, ეპიდემი­ების, ეპიზოოტების ან სხვა მასობრივი დაავადებების აღმოცე­ნებისას;                 ბ) სურსათის/ცხოველის საკვების ეტიკეტირების ნორმატი­ულ დოკუმენტებთან შეუსაბამობისას ან სურსათის/ცხოველის საკ­ვების ეტიკეტზე მითითებულ დასახელებასთან სურსა­თის/ცხოველის საკვების შეუსაბამობისას;

 გ) საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძა­ნების საფუძველზე სურსათის/ცხოველის საკვების ბაქტე­რი­ული, ქიმიური ან ფიზიკური დაბინძურების დადგენის მიზ­ნით.“.

 3. „სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სა­ხელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის“ №2.2. და­ნართი და №2.3. დანართი 15 გრაფის ჩათვლით ჩა­მო­ყა­ლიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 დანართი №2.2.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა

დაცვის ეროვნული სამსახური

შესაბამისობის შეფასების აქტი № --------

(ივსება სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დის­ტრი­ბუტორის ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვ­ნებ­ის შემოწმების მიზნით)

აქტი შედგენილია ორ ეგზემპლარად

 

1.

ბიზნესოპერატორის სრული სახელწოდება

 

2.

ბიზნესოპერატორის იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართები

 

3.

ბიზნესოპერატორის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი

 

4.

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის ტერიტორიული ორგანო (დასახელება, მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი)

 

5.

უფლებამოსილი მოხელის გვარი, სახელი, თანამდებობა, სამსახურის მიერ მინიჭებული საიდენტიფიკაციო ნომერი

 

6.

დამსწრე პირების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახელი, გვარი, თანამდებობა, პირადი ნომერი

 

 

7.

ინსპექტირების ტიპი

7.1.

გეგმური

 

 

7.2.

არაგეგმური (მიუთითეთ ნიმუშის ლაბო­რა­ტორიული დასკვნა და მოსამართლის ბრძა­ნების ნომერი)

 

 

8.

მოთხოვნები საწარმოს ტერიტორიისადმი

კი

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

8.1.

საწარმოს ტერიტორია მოსახერხებელია მყარი და თხევადი ნარჩენების გატანისათვის

 

 

 

 

8.2.

ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგებობები, ინვენტარი, აღჭურვილობა და სხვა მასალები, ტერიტორიაზე დარგული მწვანე ნარგავები გამორიცხავს სურსათის/ცხოველის საკვების დაბინძურებას

 

 

 

 

 

 

9.

მოთხოვნები სურსათის/ცხოველის საკვების საწარმოებლად განკუთვნილი შენობის მიმართ

კი

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

9.1.

შენობა არის იმგვარად მოწყობილი, რომ იძლევა დასუფთავებისა და დეზინფიცირების საშუალებას

 

 

 

 

9.2.

ხდება თუ არა შენობაში ჭუჭყის დაგროვება

 

 

 

 

9.3.

ხდება თუ არა სურსათის/ცხოველის საკვების ტოქსიკურ მასალებთან კონტაქტი

 

 

 

 

9.4.

ხდება თუ არა მავნე ორგანიზმების სურსათში/ცხოველის საკვებში ჩაბუდება და კონდენსაცია

 

 

 

 

9.5.

შენობა დაცულია დამაბინძურებლებისაგან (მათ შორის, მავნებლებისაგან)

 

 

 

 

9.6.

უზრუნველყოფილია სურსათის/ცხოველის საკვების სათანადო ტემპერატურით დამუშავებისა და შენახვის პირობები

 

 

 

 

9.7.

არის თუ არა ტუალეტი ისეთი, რომ შესაძ­ლებელია მისი დასუფ­თავება/დეზინფიცირება და აღჭურვილია თუ არა შესაბამისი ჰიგიენური საშუალებებით

 

 

 

 

 9.8.

შენობა აღჭურვილია სათანადო ბუნებრივი ან მექანიკური ვენტილაციის საშუალებებით

 

 

 

 

9.9.

შენობა აღჭურვილია ადეკვატური ბუნებრივი და/ან ხელოვნური განათებით

 

 

 

 

9.10.

გასანათებელი მოწყობილობები არის იმგვარად დაცული, რომ ნათურის ან გასანათებელი მოწყობილობის გატეხვის შემთხვევაში თავიდან იქნეს აცილებული სურსათის/ცხოველის საკვების დაბინძურება

 

 

 

 

9.11.

საწარმოო საამქროების შესასვლელები მოწყობილია იმგვარად, რომ გამოირიცხოს საწარმოში სურსათის/ცხოველის საკვების რაიმე სახით დაბინძურება

 

 

 

 

9.12.

შენობა დაცულია მღრღნელების, მწერებისა და ცხოველებისაგან

 

 

 

 

9.13.

ხდება თუ არა მღრღნელებისა და მწერების შენობაში შეღწევის შემთხვევაში სადეზინფექციო

და სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება და ამ სამუშაოების აღრიცხვა

 

 

 

 

 

 

10.

მოთხოვნები იმ ოთახების მიმართ, რომლებშიც ხდება სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოება და გადამუშავება

10.1.

მოთხოვნები იატაკის ზედაპირის მიმართ

 

კი

 

არა

 შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

ა.

ადვილად გასაწმენდია

 

 

 

 

ბ.

საჭიროების შემთხვევაში იძლევა თუ არა დეზინფიცირების საშუალებას

 

 

 

 

გ.

წყალგაუმტარია

 

 

 

 

დ.

შეწოვის უნარის არმქონეა

 

 

 

 

ე.

ირეცხება

 

 

 

 

ვ.

დამზადებულია არატოქსიკური მასალისაგან

 

 

 

 

ზ.

იძლევა თუ არა ადეკვატური დრენაჟის საშუალებას

 

 

 

 

10.2.

მოთხოვნები კედლის ზედაპირის მიმართ

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

ა.

ადვილად გასაწმენდია

 

 

 

 

 

ბ.

საჭიროების შემთხვევაში იძლევა თუ არა დეზინფიცირების საშუალებას

 

 

 

 

გ.

წყალგაუმტარია

 

 

 

 

დ.

შეწოვის უნარის არმქონეა

 

 

 

 

ე.

ირეცხება

 

 

 

 

ვ.

დამზადებულია არატოქსიკური მასალისაგან

 

 

 

 

10.3.

მოთხოვნები კარების ზედაპირის მიმართ

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

ა.

ადვილად გასაწმენდია

 

 

 

 

ბ.

საჭიროების შემთხვევაში იძლევა თუ არა დეზინფიცირების საშუალებას

 

 

 

 

გ.

შეწოვის უნარის არმქონეა

 

 

 

 

10.4.

მოთხოვნები ჭერის მიმართ

 

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

ა.

ადვილად გასაწმენდია

 

 

 

 

ბ.

ხდება თუ არა ჭუჭყის დაგროვება

 

 

 

 

გ.

ხდება თუ არა დამაბინძურებელი ორგანიზმების წარმოქმნა

 

 

 

 

დ.

კონდენსაცია შემცირებულია მინიმუმამდე

 

 

 

 

10.5.

მოთხოვნები ფანჯრებისა და სინათლის სხვა ღიობების მიმართ

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

ა.

ხდება თუ არა ჭუჭყის დაგროვება

 

 

 

 

ბ.

გარეთ გამავალი ფანჯრები დაფარულია თუ არა მწერებისაგან დამცავი, ადვილად გასაწმენდი ბადით

 

 

 

 

 

 

10.6.

მოთხოვნები იმ ზედაპირების (მათ შორის, მოწყობილობების ზედაპირების) მიმართ, რომლებიც უშუალო შეხებაშია სურსათთან/ცხოველის საკვებთან

კი

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

ა.

ადვილად გასაწმენდია

 

 

 

 

ბ.

საჭიროების შემთხვევაში იძლევა თუ არა დეზინფიცირების საშუალებას

 

 

 

 

გ.

ირეცხება

 

 

 

 

დ.

კოროზიისადმი მდგრადია

 

 

 

 

ე.

დამზადებულია არატოქსიკური მასალისაგან

 

 

 

 

10.7.

მოთხოვნები დაკიდული კონსტრუქციების მიმართ

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

 

არის თუ არა დაკიდული კონსტრუქციები დამონტაჟებული იმგვარად, რომ არ მოხდეს სურსათის/ცხოველის საკვების დაბინძურება კონდენსატით

 

 

 

 

 

11.

 

მოთხოვნები წყალმომარაგებისა და კანალიზაციისადმი

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

11.1.

სურსათის/ცხოველის საკვების საწარმოებლად გამოყენებულია თუ არა ისეთი ხარისხის სასმელი წყალი (მათ შორის, ყინულისათვის, ჰიგიენის ზოგად წესში განსაზღვრული გამონაკლისების გარდა), რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს

 

 

 

 

11.2.

არსებობს თუ არა მოწყობილობები წყლის შენახვისა და მიწოდებისათვის

 

 

 

 

11.3.

მოწყობილობები წყლის შენახვისა და მიწოდებისათვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაცულია თუ არა დაბინძურებისაგან

 

 

 

 

11.4.

ხდება თუ არა სუფთა წყლის მიწოდება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სასმელი წყლის მილებისაგან განცალკევებული მილებით

 

 

 

 

11.5.

აქვს თუ არა საწარმოს დრენაჟის ეფექტიანი სისტემა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში)

 

 

 

 

 

12.

 

მოთხოვნები იმ საგნების, აღჭურვილობებისა და მოწყობილობებისადმი, რომლებიც უშუალო შეხებაშია სურსათთან/ცხოველის საკვებთან

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

12.1.

ხდება თუ არა მათი დასუფთავება და აუცილებლობის შემთხვევაში – დეზინფიცირება

 

 

 

 

12.2.

არის თუ არა ისინი ისეთი მასალისაგან დამზა­დებული, რომელიც მინიმუმამდე ამცირებს დაბინძურების რისკს

 

 

 

 

 

13.

მოთხოვნები სურსათის/ცხოველის საკვების მიმართ

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

13.1.

წარმოებისათვის/გადამუ­შავებისათვის გამოსაყენებელი ნედლეული, ინგრე­დიენტი ან სხვა ნების­მიერი მასალა დაბინ­ძურებულია თუ არა:

 

 

 

 

ა.

მავნებლებით

 

 

 

 

ბ.

პათოგენური მიკროორგანიზმებით

 

 

 

 

გ.

უცხო სხეულებით

 

 

 

 

13.2.

წარმოებისათვის/გადამუ­შავებისათვის გამოსაყენებელი ნედლეული, ინგრედიენტი ან სხვა ნებისმიერი მასალა არის თუ არა ტოქსიკური

 

 

 

 

13.3.

აწარმოებს თუ არა ბიზნესოპერატორი საჭირო ნედლეულის, ინგრედიენტის ან ნებისმიერი სხვა მასალის მიღებისას ჩანაწერებს ნედლეულის, ინგრედიენტის ან ნებისმიერი სხვა მასალის მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და ჩაბარების თარიღის მითითებით

 

 

 

 

13.4.

წარმოებისათვის/გადამუ­შავებისა-თვის გამოსაყენებელი ნედლეული, ინგრედიენტი ან სხვა ნებისმიერი მასალა ინახება თუ არა ისეთ პირობებში, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მათი დაბინძურება

 

 

 

 

13.5.

შენახვისას, წარმოებისა და გადამუშავებისას ნედლეული, ინგრედიენტები და სურსათი/ცხოველის საკვები დაცულია თუ არა მიკროორგანიზმების ზრდა-განვითარებისაგან, პარაზიტების გამრავ­ლებისა და ტოქსინების წარმოქმნისაგან

 

 

 

 

13.6.

სურსათის/ცხოველის საკვების შენახვისას არაერთგვაროვანი პროდუქცია არის თუ არა განცალკევებული

 

 

 

 

 

14.

სურსათის/ცხოველის საკვების შეფუთვისათვის საჭირო მოთხოვნები

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

14.1.

ტარა ან სხვა სახის შე­საფუთი მასალა არის თუ არა ისეთ მდგომა­რეობაში, რომ სურსათ­თან/ცხოვე­ლის საკვებთან უშუალო შეხებისას არ მოხდეს პრო­­დუქტის და­ბინ­ძუ­რე­ბა

 

 

 

 

 

14.2.

არის თუ არა ტარა ან სხვა სახის შესაფუთი მასალა ადვილად გასაწმენდი

 

 

 

 

 

15.

 

მოთხოვნები ნარჩენების შეგროვებისა და გატანისას

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

15.1.

ხდება თუ არა სურ­სათის/ცხოველის საკ­ვების წარმოების ნარჩე­ნების გატანა იმ ოთა­ხებიდან, რომლებშიც ხდება პროდუქტის წარმოება, გადამუშავება და შენახვა

 

 

 

 

15.2.

ხდება თუ არა სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოების ნარჩენების გატანა ისეთი საშუალებებით, რომლებიც გამორიცხავს საწარმოს დაბინძურებას

 

 

 

 

15.3.

კონტეინერებით წარმოების ნარჩენების გატანისას არის თუ არა ეს კონტეინერები ადვილად გასაწმენდი და, საჭიროების შემთხვევაში, იძლევა თუ არა დეზინფიცირების საშუალებას

 

 

 

 

15.4.

ადგილი, სადაც ხდება წარმოების ნარჩენების განთავსება, არის თუ არა სუფთა მდგომარეობაში და ცხოველებისა და პარაზიტებისაგან დაცული

 

 

 

 

 

16.

 

მოთხოვნები სადეზინფექციო საშუალებების მიმართ

 

 

კი

 

არა

 შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

16.1.

დასალაგებელი ინვენტარი, სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებები ინახება თუ არა ისე, რომ არ მოხდეს მათი შეხება შესაფუთ მასალასთან და სურსათთან/ცხოველის საკვებთან

 

 

 

 

16.2.

არის თუ არა აღრიცხული სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენება

 

 

 

 

16.3.

სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოების პროცესში გამოყე­ნებული სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებები არის თუ არა ტოქსიკური ადამიანისათვის

 

 

 

 

 

17.

მოთხოვნები სურსათის/ცხოველის საკვების ტრანსპორტირებისადმი

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

17.1.

სურსათის/ცხოველის საკვების გადასაზიდი საშუალებები არის თუ არა:

 

 

 

 

ა.

საჭიროების შემთხვევაში გასაწმენდი

 

 

 

 

 ბ.

სუფთა მდგომარეობაში

 

 

 

 

17.2.

გადასაზიდი საშუალებები იძლევა თუ არა არაერთგვაროვანი სურსათის/ცხოველის საკვების განცალკევების საშუალებას

 

 

 

 

17.3.

გადასაზიდი საშუალებები იძლევა თუ არა სურსა-თისათვის/ცხოველის საკვებისათვის საჭირო ტემპერატურის შენარჩუნების საშუალებას

 

 

 

 

 

18.

 

მოთხოვნები პერსონალის პირადი ჰიგიენის მიმართ

 

კი

 

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

18.1.

პერსონალის ტანსაცმელი არის თუ არა სუფთა

 

 

 

 

18.2.

პერსონალი იყენებს თუ არა დამცავ ტანისამოსს (მაგ.: ხელთათმანებს, თავსაბურავებს)

 

 

 

 

18.3.

პირი, რომელიც ინფიცირებულია ისეთი დაავადებით, რომლის გავრცელება შესაძლებელია სურსათით/ცხოველის საკვებით, იღებს თუ არა მონაწილეობას პროდუქტის წარმო-

ების/გადამუშავების პროცესში

 

 

 

 

18.4.

პერსონალის ტანისამოსი შეიცავს თუ არა გარეშე ნივთებს (მაგ.: ქინძისთავი, ნემსი, პირადი ჰიგიენის საშუალებები და სხვ.)

 

 

 

 

18.5.

წარმოებისა და გადამუშავების ადგილებში უცხო პირთა შესვლისას გამოიყენება თუ არა დამცავი ტანსაცმელი

 

 

 

 

19. ინსპექტირების დროს სურსათის/ცხოველის საკვების ორგანოლეპტიკური შეფასება

 

19.1.

სურსათის/ცხოველის საკვების დასახელება

 

19.2.

სურსათის/ცხოველის საკვების რაოდენობა

 

19.3.

სურსათის/ცხოველის საკვების ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები

 

მიუთითეთ ის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებელი, რომელიც დარღვეულია

შენიშვნა

ა.

ფერი

 

 

ბ.

სუნი

 

 

გ.

გემო

 

 

დ.

კონსისტენცია

 

 

ე.

ობით ღრმა და მნიშვნელოვანი დაზიანება

 

 

ვ.

სხვა (დააკონკრეტეთ)

 

 

 20. ინსპექტირების დროს ნიმუშის აღება

 

20.1.

ნიმუშის აღების კონკრეტული საფუძველი (დააკონკრეტეთ და აღწერეთ საფუძველი):

 

ა.

ბიზნესოპერატორის ხელმძღვანელი ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არ ეთანხმება უფლებამოსილი მოხელის მიერ სურსა-თის/ცხოველის საკვების ორგანოლეპტიკურ შეფასებას

დააკონკრეტეთ:

ბ.

ინსპექტირების განხორციელების პროცესში გამოვლენილმა დარღვევამ შესაძლოა პირდაპირი საფრთხე შეუქმნას წარმოებული სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობას

დააკონკრეტეთ:

20.2.

აღებული ნიმუშის მონაცემები:

1.

სურსათის/ცხოველის საკვების:

 

1.1.

დასახელება

 

1.2.

აღწერა

 

1.3.

შენახვის პირობები

 

1.4.

დამზადების თარიღი

 

1.5.

ვარგისიანობის ვადა

 

2.

ნიმუშის რაოდენობა (ცალი/წონა)

 

2.1.

საცალო ფასი

 

3.

სურსათის/ცხოველის საკვების თანმხლები დოკუმენტი

 

4.

ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება, რომლის მიხედვითაც განხორციელდა ნიმუშის აღება

 

5.

შენიშვნა

 

20.3.

ნიმუშის აღების დრო (სთ./წთ.)

 

20.4.

ლაბორატორიის დასახელება, რომელშიც გაიგზავნება ნიმუში

 

20.5.

მიუთითეთ, რამდენ ეგზემპლარად არის აღებული ნიმუში

 

21.

შემოწმების შედეგები: დაცულია თუ არა ჰიგიენის ზოგადი წესი დადგენილ მოთხოვნებ

კი

არა

 

 

 

22.

შეუსაბამობის ტიპი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში

 

22.1.

არაკრიტიკული შეუსაბამობა

 

 

22.2.

კრიტიკული შეუსაბამობა

 

22.3.

არაკრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში მიუთითეთ რეკომენდაციების შესრულებისათვის საჭირო გონივრული ვადა

 

 

ინსპექტირების ჩატარების თარიღი (რიცხვი, თვე)

 

ინსპექტირების დაწყებისა და დასრულების დრო (სთ./წთ.)

 

უფლებამოსილი მოხელის ხელმოწერა

 

 

ბიზნესოპერატორის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

 

 

ვეთანხმები

არ ვეთანხმები (მიუთითეთ კონკრეტული საკითხები და პუნქტები)

 

 

 

 

 დანართი 2.3.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა  დაცვის ეროვნული სამსახური

შესაბამისობის შეფასების აქტი № --------

(ივსება პირველადი წარმოების ობიექტების ინსპექტირებისას ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვ­ნებ­ის შემოწმების მიზნით)

აქტი შედგენილია ორ ეგზემპლარად

 

1.

ბიზნესოპერატორის სრული სახელწოდება

 

2.

ბიზნესოპერატორის იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართები

 

3.

ბიზნესოპერატორის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი

 

4.

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის ტერიტორიული ორგანო (დასახელება, მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი)

 

5.

უფლებამოსილი მოხელის გვარი, სახელი, თანამდებობა, სამსახურის მიერ მინიჭებული საიდენტიფიკაციო ნომერი

 

6.

დამსწრე პირების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახელი, გვარი, თანამდებობა, პირადი ნომერი

 

 

7.

ინსპექტირების ტიპი

7.1.

გეგმური

 

 

7.2.

არაგეგმური (მიუთითეთ ნიმუშის ლაბორატორიული დასკვნა და მოსამართლის ბრძანების ნომერი)

 

 

8.

საფრთხეების კონტროლის ღონისძიებები

კი

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში – შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

8.1.

შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფილია თუ არა დაბინძურების კონტროლის ღონისძიებები:

 

 

 

 

ა.

ჰაერიდან

 

 

 

 

ბ.

ნიადაგიდან

 

 

 

 

გ.

წყლიდან

 

 

 

 

დ.

საკვებიდან

 

 

 

 

 

ე.

სასუქებიდან

 

 

 

 

ვ.

ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატებიდან

 

 

 

 

ზ.

მცენარეთა დაცვის საშუალებებიდან

 

 

 

 

თ.

 ბიოციდებიდან

 

 

 

 

ი.

შენახვისას

 

 

 

 

კ.

 წარმოებისას

 

 

 

 

ლ.

 

ნარჩენების გატანისას

 

 

 

 

8.2.

შეძლებისდაგვარად ხორციელდება თუ არა ცხოველთა და მცენარეთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ადამიანის/ცხოველის ჯანმრთელობაზე:

 

 

 

 

ა.

ზოონოზური აგენტების მონიტორინგისა და კონტროლის პროგრამები

 

 

 

 

ბ.

ზოოანთროპონოზური აგენტების მონიტორინგისა და კონტროლის პროგრამები

 

 

 

 

გ.

სხვა

 

 

 

 

 

9.

არის თუ არა სუფთა მდგომარეობაში ის მოწყობილობები, რომლებიც უშუალო კავშირშია პირველად წარმოებასა და მასთან დაკავშირებულ ოპერაციებთან

 

კი

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

ა.

შესანახი მოწყობილობა

 

 

 

 

ბ.

სადისტრიბუციო და სხვა გადასაზიდი საშუალებები

 

 

 

 

გ.

ჩატვირთვა-გადმო­ტვირთვისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა

 

 

 

 

9.1.

საჭიროების შემთხვევაში ხდება თუ არა მოწყობილობების, რომლებიც უშუალო კავშირშია პირველად წარმოებასა და მასთან დაკავშირებულ ოპერაციებთან, სათანადო წესით დეზინფიცირება

 

 

 

 

 

10.

მოთხოვნები წყლის მიმართ

კი

არა

შენიშვნა (უარყო-ფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

10.1.

სასმელი წყალი (მისი გამოყენების შემთხვევაში) აკმაყოფილებს თუ არა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს

 

 

 

 

10.2.

სუფთა წყალი (მისი გამოყენების შემთხვევაში) შეესაბამება თუ არა სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/ დისტრიბუ­ტორის ჰიგიენის ზოგადი წესით დადგენილ მოთხოვნებს

 

 

 

 

 

11.

მოთხოვნები პირველადი წარმოების პროდუქტების მიმართ

 

კი

არა

შენიშვნა (უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში –შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

11.1.

ხდება თუ არა პირველადი წარმოების პროდუქტის დაბინძურება მავნებლებისაგან

 

 

 

 

11.2.

ხდება თუ არა პირველადი წარმოების პროდუქტის დაბინძურება პირველადი წარმოების ნარჩენებისა და სახიფათო ნივთიერებების შენახვა-გადაზიდვის დროს

 

 

 

 

12.

ტარდება თუ არა პრევენციული ზომები საწარმოში ახალი ცხოველების შეყვანის დროს

 

 

 

 

13.

გამოიყენება თუ არა შემდეგი სახის საშუალებები საქართველოს კანონ-მდებლობის შესაბამისად:

 

 

 

 

ა.

საკვებდანამატები

 

 

 

 

ბ.

ვეტერინარული დანიშნულების სამედიცინო პრეპარატები

 

 

 

 

გ.

მცენარეთა დაცვის საშუალებები

 

 

 

 

დ.

აგროქიმიკატები

 

 

 

 

ე.

ბიოციდები

 

 

 

 

 

14.

ჩანაწერების წარმოება რისკების გაკონტროლებასთან დაკავშირებით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ

 

კი

არა

შენიშვნა (უარყო-ფითი შედეგის შემთხვევაში -შესაბამისი დასაბუთება)

რეკომენდაციები

14.1.

ბიზნესოპერატორი, რომელიც აწარმოებს ცხოველური წარმოშობის პირველად პროდუქტებს (მათ შორის, მისდევს მეცხოველეობას, ნადირობას და სხვ.), აწარმოებს თუ არა შემდეგი სახის ჩანაწე-რებს:

 

 

 

 

ა.

ცხოველის საკვების წარმოშობის შესახებ

 

 

 

 

ბ.

ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების შესახებ (მათი გამოყენების თარიღების მითითებით)

 

 

 

 

გ.

დაავადებათა შემთხვევების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ცხოველური წარმოშობის პირველად პროდუქტებზე

 

 

 

 

დ.

ცხოველებიდან აღებული ნებისმიერი ნიმუშის ანალიზის შედეგების შესახებ, რაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის

 

 

 

 

ე.

ცხოველების ან ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების შემოწმებათა განხორციელების შესახებ

 

 

 

 

14.2.

ბიზნესოპერატორი, რომელიც აწარმოებს ან მოჰყავს მცენარეული წარმოშობის პირველადი პროდუქტი, აწარმოებს თუ არა შემდეგი სახის ჩანაწერებს:

 

 

 

 

ა.

მცენარეთა დაცვის საშუალებების, აგროქიმიკატებისა და ბიოციდების გამოყენების შესახებ (მათი გამოყენების თარიღების მითითებით)

 

 

 

 

ბ.

პარაზიტების ან დაავადებების ნებისმიერი წარმოშობის შესახებ, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მცენარეული წარმოშობის პირველად პროდუქტზე

 

 

 

 

გ.

მცენარეებიდან აღებული ნებისმიერი ნიმუშის ანალიზის შედეგების შესახებ, რაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის

 

 

 

 

15. ინსპექტირების დროს პირველადი წარმოების პროდუქტის ორგანოლეპტიკური შეფასება

 

15.1.

პირველადი წარმოების პროდუქტის დასახელება

 

 

15.2.

პირველადი წარმოების პროდუქტის რაოდენობა

 

 

15.3.

პირველადი წარმოების პროდუქტის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები:

 

მიუთითეთ ის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებელი, რომელიც დარღვეულია

შენიშვნა

 

ა.

ფერი

 

 

 

ბ.

სუნი

 

 

 

გ.

გემო

 

 

 

დ.

კონსისტენცია

 

 

 

ე.

ობით ღრმა და მნიშვნელოვანი დაზიანება

 

 

 

ვ.

სხვა (დააკონკრეტეთ).“.

 

 

 

 

 მუხლი 2. დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარ­გუ­­ლად გამოცხადდეს „სურსათის მონიტორინგის, ზედამხედვე­ლო­ბისა და კონტროლის პროცედურების დამტკიცების შესა­ხებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2006 წლის 7 აგ­­ვის­ტოს 2-148 ბრძანება.

 მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

    

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.