საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე
კონსოლიდირებული ვერსიების არჩევა ცვლილების დოკუმენტები საინფორმაციო ბარათი ბეჭდვა ფაილის გადმოწერა
დოკუმენტის ნომერი 995
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის სახე საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016110
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 15/07/2012
კონსოლიდირებული ვერსიების არჩევა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება № 995

2010 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი

საგარეო -ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე , ვბრძანებ:

  მუხლი 1. დამტკიცდეს თანდართული ,,საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)” დანართთან ერთად.

  მუხლი 2. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საგარეო - ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 8 სექტემბრის 576 ბრძანება.

  მუხლი 3 . ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

                                                                                           . ბაინდურაშვილი

 

საგარეო - ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა

(სეს ესნ)

 

    მუხლი 1. საგარეო -ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის არსი

1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ) მომზადებულია ,,საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 2007 რედაქციის საფუძველზე. აღნიშნული ნომენკლატურა დეტალიზებულია თერთმეტი ნიშნით, ეროვნული ეკონომიკის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ) გამოიყენება საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სატარიფო და არასატარიფო რეგულირების ღონისძიებათა განსახორციელებლად, სტატისტიკური აღრიცხვის წარმართვის და სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფისათვის.

3. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურით (სეს ესნ) განისაზღვრება საქონლის შემდეგი ჯგუფები:

 

 

კარი I

ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

 

 

შენიშვნები I კარისთვის

ჯგუფი 01

ცოცხალი ცხოველები

ჯგუფი 02

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

ჯგუფი 03

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

ჯგუფი 04

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

ჯგუფი 05

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

 

კარი II

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

 

შენიშვნები II კარისთვის

ჯგუფი 06

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

 

ჯგუფი 07

ბოსტნეული და საკვებად ვარგისი ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

 

ჯგუფი 08

საკვებად ვარგისი ხილი და კაკალი; ციტრუსების კანი ან ნესვის ქერქი

 

ჯგუფი 09

ყავა, ჩაი, მატე (პარაგვაის ჩაი) და სანელებლები

ჯგუფი 10

მარცვლოვანები

ჯგუფი 11

ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

ჯგუფი 12

ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები, ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

 

ჯგუფი 13

შელაქი ბუნებრივი გაუსუფთავებელი; გუმფისები, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

 

ჯგუფი 14

მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

 

კარი III

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

 

ჯგუფი 15

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

 

კარი IV

კვების მზა პროდუქტები; ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი; თამბაქო და მისი შემცვლელები

 

 

შენიშვნები IV კარისთვის

ჯგუფი 16

მზა საკვები პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

 

ჯგუფი 17

შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი

 

ჯგუფი 18

კაკაო და პროდუქტები მისგან

ჯგუფი 19

მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლისა ან რძისაგან; ფქვილეული საკონდიტრო ნაწარმი

 

ჯგუფი 20

ბოსტნეულის, ხილის, კაკლისა ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები

 

ჯგუფი 21

კვების სხვადასხვა პროდუქტები

ჯგუფი 22

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი

ჯგუფი 23

კვების მრეწველობის ნაშთები და ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისთვის

ჯგუფი 24

თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

კარი V

მინერალური პროდუქტები

 

ჯგუფი 25

მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

ჯგუფი 26

მადნები, წიდა და ნაცარი

 

ჯგუფი 27

მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები

 

კარი VI

ქიმიური და მასთან დაკავშირებული მრეწველობის დარგების პროდუქცია

 

 

შენიშვნები VI კარისთვის

ჯგუფი 28

არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი მიწათა ლითონების, რადიოაქტიური ელემენტების ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

ჯგუფი 29

ორგანული ქიმიური ნაერთები

ჯგუფი 30

ფარმაცევტული პროდუქცია

ჯგუფი 31

სასუქები

ჯგუფი 32

სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; პოლიგრაფიული საღებავი, მელნები, ტუში

 

ჯგუფი 33

ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

 

ჯგუფი 34

საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური და მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი შემადგენლობები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, ,,კბილსამკურნალო ცვილი’’ და შემადგენლობები თაბაშირის საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის

 

ჯგუფი 35

ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები

ჯგუფი 36

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი ნივთიერებები

 

ჯგუფი 37

ფოტო- და კინო-საქონელი

ჯგუფი 38

დანარჩენი ქიმიური პროდუქტები

 

კარი VII

პლასტმასები და მათი ნაწარმი;

კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი

 

 

შენიშვნები VII კარისთვის

ჯგუფი 39

პლასტმასები და მათი ნაწარმი

ჯგუფი 40

კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი

 

კარი VIII

დაუმუშავებელი ტყავები, გამოქნილი ტყავი, ნატურალური ბეწვი და მათი ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

ჯგუფი 41

დაუმუშავებული ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი

 

ჯგუფი 42

ტყავის ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

 

 

ჯგუფი 43

ნატურალური და ხელოვნური ბეწვი; მათი ნაწარმი

 

კარი IX

მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და მისი ნაწარმი; ჩალის, ალფის ან სხვა მასალის წნული; კალათები და სხვა მოწნული ნაწარმი

 

ჯგუფი 44

მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

ჯგუფი 45

კორპი და მისი ნაწარმი

ჯგუფი 46

ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

 

 

კარი X

მასა მერქნის ან სხვა ბოჭკოვანი და ცელულოზური მასალებისგან; რეგენერირებული ქაღალდი ან მუ­ყაო (მაკულატურა და ნარჩენები); ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი

 

ჯგუფი 47

მასა მერქნის ან სხვა ბოჭკოვანი და ცელულოზური მასალებისგან; რეგენერირებული ქაღალდი ან მუ­ყაო (მაკულატურა და ნარჩენები)

ჯგუფი 48

ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან

ჯგუფი 49

ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი; ხელნაწერები, მანქანაზე ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

 

კარი XI

ტექსტილის (საფეიქრო) მასალები და ტექსტილის ნაწარმი

 

 

შენიშვნები XI კარისთვის

ჯგუფი 50

აბრეშუმი

ჯგუფი 51

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხე­ში ბეწვი, ნართი და ქსოვილი ცხენის ძუისგან

ჯგუფი 52

ბამბა

ჯგუფი 53

დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის ქსოვილები

 

ჯგუფი 54

ქიმიური ძაფები; ბტყელი და მისგვარი ძაფები ქიმიური ტექსტილის მასალებისგან

 

ჯგუფი 55

ქიმიური ბოჭკოები

ჯგუფი 56

ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები და მათი ნაწარმი

 

ჯგუფი 57

ხალიჩები და იატაკის დანარჩენი ტექსტილის საფარები

 

ჯგუფი 58

სპეციალური ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანები; გობელენები; გასაწყობი მასალები; ნაქარგები

 

ჯგუფი 59

ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარვითა ან დუბლირებული; ტექნიკური დანიშნულების ტექსტილის ნაწარმი

 

ჯგუფი 60

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

 

ჯგუფი 61

ტრიკოტაჟის ტანსაცმელი და ტანსაცმელის საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

ჯგუფი 62

ტანსაცმელი და ტანსაცმლის საკუთნოები, გარდა ტრიკოტაჟისაგან, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

 

ჯგუფი 63

ტექსტილის დანარჩენი მზა ნაწარმი; ნაკრებები; ნახმარი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ძონძები

 

 

 

კარი XII

ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები და ხელჯოხ-დასაჯდომები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ნაკრტენი და მისი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

 

ჯგუფი 64

ფეხსაცმელები, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

ჯგუფი 65

თავსაბურავები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 66

ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები,ხელჯოხები, ხელჯოხ-საჯდომები, შოლტები, მათრახები

ცხენოსნობისათვის და მათი ნაწილები

 

ჯგუფი 67

დამუშავებული ნაკრტენი და ბუმბული და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

 

 

კარი XIII

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მისი ნაწარმი

 

ჯგუფი 68

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი

ჯგუფი 69

კერამიკული ნაწარმი

ჯგუფი 70

მინა და მისი ნაწარმი

 

კარი XIV

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები; ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები

 

ჯგუფი 71

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები; ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები

 

კარი XV

არაძვირფასი ლითონები და მათი ნაწარმი

 

 

შენიშვნები XV კარისთვის

ჯგუფი 72

შავი ლითონები

 

ჯგუფი 73

შავი ლითონების ნაწარმი

 

ჯგუფი 74

სპილენძი და ნაკეთობები მისგან

 

ჯგუფი 75

ნიკელი და ნაკეთობები მისგან

 

ჯგუფი 76

ალუმინი და ნაკეთობები მისგან

 

ჯგუფი 77

(რეზერვირებულია მომავალში ჰარმონიზებულ სისტემაში შესაძლო გამოყენებისთვის)

ჯგუფი 78

ტყვია და ნაკეთობები მისგან

 

ჯგუფი 79

თუთია და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 80

კალა და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 81

დანარჩენი არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი

ჯგუფი 82

ინსტრუმენტები, სამარჯვები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი ლითონებისაგან; მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან

 

ჯგუფი 83

დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისგან

 

კარი XVI

მანქანები, მოწყობილობები და მექანიზმები; ელექტროტექნიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა; სატელევიზიო გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებლი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

შენიშვნები XVI კარისთვის

ჯგუფი 84

ბირთვული რეაქტორები, ორთქლის ქვებები (ბიოლერები), დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

ჯგუფი 85

ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

 

კარი XVII

მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, საფრენი აპარატები, მცურავი საშუალებები და ტრანსპორტთან დაკავშირებული მოწყობილობები და დანადგარები

 

 

შენიშვნები XVI კარისთვის

ჯგუფი 86

რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილები; საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები

 

ჯგუფი 87

მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, რკინიგზისა ან ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობის გარდა; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 88

საფრენი აპარატები, კოსმოსური აპარატები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 89

გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

 

 

კარი XVIII

ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო, პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; ყველა სახის საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

ჯგუფი 90

ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო, პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

ჯგუფი 91

ყველა სახის საათები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 92

მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

კარი XIX

იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

ჯგუფი 93

იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

კარი XX

სხვადასხვა სამრეწველო საქონელი

ჯგუფი 94

ავეჯი; ლოგინის საკუთნოები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი საკუთნოები; ლამპები და სანათი მოწყობილო­ბები, სხვა ადგილას და­უსახელებელი ან ჩაურთველი; მნათი მაჩვენებლები, მნათი ტაბ­ლოები სახელით ან დასახელებით, ან მისამართით და ანალოგიური ნაწარმი; ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები

 

ჯგუფი 95

სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

ჯგუფი 96

სხვადასხვა მზა ნაწარმი

 

კარი XXI

ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

ჯგუფი 97

ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

 

*

* *

ჯგუფი 98

რეზერვირებულია კონვენციის მონაწილე მხარეების მიერ სპეციალურად გამოყენებისთვის

ჯგუფი 99

რეზერვირებულია კონვენციის მონაწილე მხარეების მიერ სპეციალურად გამოყენებისთვის

 

    მუხლი 2. ზომის ერთეულები

1. საქონლის რაოდენობის ძირითად ზომის ერთეულს სეს ესნ-ის ყველა პოზიციისათვის წარმოადგენს მასის ერთეული – კილოგრამი.

2. საჭიროების შემთხვევაში, სატარიფო რეგულირების, არასატარიფო რეგულირების (ლიცენზირება, კვოტირება და სხვა), სტატისტიკურიინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების მიზნებისათვის, ასევე გამოიყენება, ნომენკლატურის მესამე გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულები.

3. ცხრილში მოყვანილია სეს ესნ-ში გამოყენებული ზომის ერთეულები, მათი პირობითი აღნიშვნები და კოდები.

 

ზომის ერთეულის
დასახელება

პირობითი
 აღნიშვნა

ზომის
ერთეულის
კოდი

ზომის ერთეული

კილოგრამი

კგ

166

დამატებითი ზომის ერთეული

ბრუტო-რეგისტრული ტონა (2,8316 მ³)

ბრტ

181

გრამი

163

გრამი გაყოფადი იზოტოპებისა

გ გ/ი

306

ტვირთამწეობა ტონებში

ტ ტვა

185

კვადრატული მეტრი

მ²

55

კილოგრამი აზოტისა

კგN

861

კილოგრამი კალიუმის ჰიდროქსიდისა

კგKOH

859

კილოგრამი ნატრიუმის ჰიდროქსიდისა

კგNaOH

863

კილოგრამი კალიუმის ოქსიდისა

კგK2O

852

კილოგრამი წყალბადის პეროქსიდისა

კგH2O2

841

კილოგრამი ფოსფორის ხუთჟანგისა

კგP2O5

865

კილოგრამი 90%-ით მშრალი ნივთიერებებისა

კგ90% მ/ნ

845

კილოგრამი ურანისა

კგU

867

კუბური მეტრი

მ³

113

კიური

კი

305

ლიტრი

112

ლიტრი სუფთა (100 %) სპირტი

ლ100%
სპირტი

831

მეტრი

მ²

6

მეტრული კარატი
(1 კარატი 2*10-4 კგ)

კარ

162

წყვილი

წყვ

715

ასი ცალი

100 ცლ

797

ათასი ცალი

1000 ცლ

798

ცალი

ცლ

796

1000 კილოვატ-საათი

1000კვტ.სთ

246

1000 კუბური მეტრი

1000 მ³

114

1000 ლიტრი

1000 ლ

130

 

    მუხლი 3. საგარეო-ეკონომიური საქმიანობის ეროვნულსასაქონლო ნომენკლატურის ინტერპრეტაციის ძირითადი წესები

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურაში (სეს ესნ) საქონლის კლასიფიკაცია უნდა ხორციელდებოდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

1. კარების, ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების სახელწოდებები მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციის ძიების გასაადვილებლად; იურიდიული მიზნებისთვის, საქონლის კლასიფიკაცია განისაზღვრება სასაქონლო პოზიციების ტექსტების მიხედვით და შესაბამისი კარისა და ჯგუფის განმარტებებით და, თუ ამ ტექსტებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, შემდეგი დებულებების შესაბამისად:

2. ა) სასაქონლო პოზიციის დასახელებაში ნებისმიერი მითითება საქონელზე უნდა განიხილებოდეს, მათ შორის, როგორც მითითება ასეთ საქონელზე დაუკომპლექტებელი ან დაუმთავრებელი სახით, იმ პირობით, რომ არსებული სახით დაუკომპლექტებელი ან დაუმთავრებელი საგანი დაკომპლექტებული ან დამთავრებული საგნის ნიშან-თვისებების მატარებელია. ასევე, იგი უნდა განიხილებოდეს როგორც მითითება იმ საგანზე, როგორც დაკომპლექტებულსა და დამთავრებულზე (ან მოექცეს კლასიფიკაციაში, როგორც დაკომპლექტებული ან დამთავრებული, ამ წესის ძალით), თუ წარმოდგენილია აუწყობელ ან დაშლილ მდგომარეობაში.

ბ) სასაქონლო პოზიციის დასახელებაში ნებისმიერი მითითება მასალაზე ან ნივთიერებაზე უნდა განიხილებოდეს, მათ შორის, როგორც მითითება ამ მასალის ან ნივთიერების ნაერთებზე ან ნარევებზე სხვა მასალებსა და ნივთიერებებთან. ნებისმიერი მითითება საქონელზე, რომელიც დამზადებულია მოცემული მასალისგან ან ნივთიერებისგან, უნდა განიხილებოდეს, როგორც მითითება საქონელზე, რიმელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შედგება ასეთი მასალის ან ნივთიერებისაგან. ერთზე მეტი მასალისგან ან ნივთიერებისგან შემდგარი საქონლის კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს მე-3 წესის დებულებების შესაბამისად.

3. იმ შემთხვევაში, თუკი მე-2 პუნქტის ,,ბ’’ წესით ან სხვა მიზეზით საქონელი, გარეგნულად შეიძლება მიეკუთვნოს ორ ან მეტ სასაქონლო პოზიციას, ასეთი საქონლის კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს შემდეგნაირად:

ა) სასაქონლო პოზიციას, რომელიც იძლევა ყველაზე კონკრეტულ კლასიფიკაციას, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს იმ სასაქონლო პოზიციებთან შედარებით, რომლებიც იძლევა შედარებით ზოგად კლასიფიკაციას. თუმცა, თუ ორი ან მეტი სასაქონლო პოზიციათაგან ყოველი მიუთითებს ნარევებში ან მრავალკომპონენტიან ნაკეთობებში შემავალი მასალების ან ნივთიერებების მხოლოდ ნაწილზე, ან საცალო ვაჭრობისთვის განკუთვნილ ნაკრებებში წარმოდგენილი საქონლის მხოლოდ ცალკეულ ელემენტზე, მაშინ ასეთი სასაქონლო პოზიციები უნდა განიხილებოდეს, როგორც თანაბარმნიშვნელოვანი ამ საქონელთან მიმართებაში, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რომელიმე მათგანი საქონლის უფრო სრულ ან ზუსტ აღწერას იძლევა.

ბ) სხვადასხვა მასალებისგან შედგენილი ნაერთები ან სხვადასხვა კომპონენტებისგან დამზადებული ნაკეთობები ან მრავალკომპონენტიანი ნაკეთობები და საცალო გაყიდვისთვის განკუთვნილი ნაკრებში წარმოდგენილი საქონელი, რომელთა კლასიფიკაციაც არ შეიძლება განხორციელდეს ამ პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტით გათავლისწინებული წესის მიხედვით, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს იმ მასალების ან შემადგენელი ნაწილების მიხედვით, რომლებიც არსებითად განსაზღვრავენ მოცემული საქონლის ხასიათს, იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია ამ კრიტერიუმის გამოყენება.

გ) საქონელი, რომლის კლასიფიკაცია არ შეიძლება განხორციელდეს ამ პუნქტის ,,ა’’ ან ,,ბ’’ წესების შესაბამისად, კლასიფიცირებულ უნდა იქნას მოცემული საქონლის კლასიფიკაციისას თანაბრად გამოსაყენებელ სასაქონლო პოზიციებს შორის კოდების ზრდის რიგში ბოლო ადგილზე მოთავსებული სასაქონლო პოზიციით.

 4. საქონელი, რომლის კლასიფიკაცია არ შეიძლება განხორციელდეს ზემოაღნიშნული წესების მიხედვით, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს იმ სასაქონლო პოზიციით, რომელიც შეესაბამება განსახილველი საქონლის ყველაზე მსგავს (მასთან ყველაზე ახლოს მდგომ) საქონელს.

 5. გარდა ზემოთ მოყვანილი დებულებებისა, ქვემოთ ჩამოთვლილ საქონელთან მიმართებაში გამოყენებული უნდა იქნეს შემდეგი წესები:

ა) შალითები და ფუტლიარები ფოტოაპარატების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, ცეცხლსასროლი იარაღის, სახაზავი ნივთების, სამკაულებისთვის და განსაკუთრებული ფორმის ანალოგიური ტარა (შესაფუთი), განკუთვნილი შესაბამისი ნაკეთობის ან ნაკეთობათა ნაკრებების შესანახად, და გამოსადეგია ხანგრძლივი ვადით გამოყენებისთვის და წარმოდგენილია იმ ნაკეთობებთან ერთად, რომლების შენახვისთვისაც არის განკუთვნილი, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს მათში შეფუთულ ნაკეთობასთან ერთად. თუმცა, ეს წესი არ გამოიყენება იმ ტარის (შეფუთვის) მიმართ, რომელიც, ქმნის რა ერთ მთლიანს შეფუთულ ნაკეთობასთან ერთად, ანიჭებს ამ უკანასკნელს არსებითად განსხვავებულ ხასიათს.

 ბ) ზემოთ აღნიშული ,,ა’’ წესის დებულებების შესაბამისად, საქონელთან ერთად წარმოდგენილი შესაფუთი მასალები ან შესაფუთი კონტეინერები, კლასიფიცირებული უნდა იქნენ ერთობლივად, თუ მათ აქვთ ისეთი სახე, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ასეთი საქონლის შესაფუთად. თუმცა, ამ დებულების გამოყენება არ არის სავალდებულო, თუკი სავსებით ცხადია, რომ ასეთი შესაფუთი მასალები ან შესაფუთი კონტეინერები ვარგისია განმეორებით გამოყენებისთვის.

  6.იურიდიული მიზნებისთვის , საქონლის კლასიფიკაცია რომელიმე სასაქონლო პოზიციის სუბპოზიციებში ხორციელდება ასეთი სუბპოზიციების დასახელებების და სუბპოზიციებთან დაკავშირებული შენიშვნების , ასევე ზემოთ მოყვანილი წესების დებულებათა შესაბამისად , იმ პირობით , რომ მხოლოდ ერთსა და იმავე დონის სუბპოზიციებია შესადარისი . მოცემული წესის მიზნებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე შენიშვნები შესაბამისი კარისა და ჯგუფისთვის , თუ კონტექსტი არ მოითხოვს სხვაგვარად .

კარი I

ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

შენიშვნები:

1. ამ კარში ნებისმიერი მითითება ცხოველის კონკრეტულ გვარზე ან ჯიშზე, მოიცავს მითითებას ამ გვარისა და ჯიშის ახალგაზრდა ცხოველებზეც, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

2. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი ,,გამომშრალი’’ პროდუქტი, ნიშნავს აგრეთვე პროდუქტს, რომელმაც განიცადა დეჰიდრატაცია, ამოორთქვლა და სუბლიმაციური შრობა, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

 

ჯგუფი 01

ცოცხალი ცხოველები

 

შენიშვნა:

1. ეს ჯგუფი მოიცავს ყველა ცოცხალ ცხოველს, გარდა:

 ა) 0301, 0306 ან 0307 სასაქონლო პოზიციებში ჩამოთვლილი თევზისა და კიბოსებრთა, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოებისა;

 ბ) 3002 სასაქონლო პოზიციის მიკროორგანიზმების და სხვა პროდუქტების კულტურებისა; და

  გ) 9508 სასაქონლო პოზიციის ცხოველებისა

 

H.S.
კოდი

პოზიციის დასახელება

დამატებითი
ზომის
ერთეული

0101

ცხენები, ვირები, ჯორები და ჯორცხენები ცოცხალი:

 

0101 10

– წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები:

 

0101 10 100 00

– – ცხენები

ცალი

0101 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

0101 90

– დანარჩენი:

 

 

– – ცხენები:

 

0101 90 110 00

– – – საკლავი

ცალი

0101 90 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0101 90 300 00

– – ვირები

ცალი

0101 90 900 00

– – ჯორები და ჯორცხენები

ცალი

0102

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი ცოცხალი:

 

0102 10

– წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები:

 

0102 10 100 00

– – უშობლები (დედალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი პირველ მოგებამდე)

ცალი

0102 10 300 00

– – ძროხები

ცალი

0102 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

0102 90

– დანარჩენი:

 

 

– – შინაური სახეობები:

 

0102 90 050 00

– – – მასით არა უმეტესი 80 კგ-ისა

ცალი

 

– – – მასით 80 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 160 კგ-ისა:

 

0102 90 210 00

– – – – საკლავი

ცალი

0102 90 290 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – მასით 160 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 300 კგ-ისა:

 

0102 90 410 00

– – – – საკლავი

ცალი

0102 90 490 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – მასით 300 კგ-ზე მეტი:

 

 

– – – – უშობლები (დედალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი პირველ მოგებამდე):

 

0102 90 510 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 90 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – – ძროხები:

 

0102 90 610 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 90 690 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – – დანარჩენი:

 

0102 90 710 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 90 790 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

0102 90 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

0103

ღორები ცოცხალი:

 

0103 10 000 00

– წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

 

– დანარჩენი:

 

0103 91

– – მასით 50 კგ-ზე ნაკლები:

 

0103 91 100 00

– – – შინაური სახეობები

ცალი

0103 91 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0103 92

– – მასით 50 კგ ან მეტი:

 

 

– – – შინაური სახეობები:

 

0103 92 110 00

– – – – დედალი ღორები მასით არა ნაკლები 160 კგ-ისა, რომლებსაც ერთხელ მაინც დაუყრიათ გოჭები

ცალი

0103 92 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0103 92 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0104

ცხვრები და თხები ცოცხალი:

 

0104 10

– ცხვრები:

 

0104 10 100 00

– – წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

 

– – დანარჩენი:

 

0104 10 300 00

– – – ბატკნები (ერთ წლამდე)

ცალი

0104 10 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0104 20

– თხები:

 

0104 20 100 00

– – წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

0104 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

0105

შინაური ფრინველი ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და ციცრები:

 

 

– მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა:

 

0105 11

– – შინაური ქათამი (Gallus domesticus):

 

 

– – – წინაპართა და დედობრივი შტოების სანაშენე წიწილები:

 

0105 11 110 00

– – – – კვერცხმდებლების შტოები

ცალი

0105 11 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – დანარჩენი:

 

0105 11 910 00

– – – – კვერცხმდებლების შტოები

ცალი

0105 11 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0105 12 000 00

– – ინდაურები

ცალი

0105 19

– – დანარჩენი:

 

0105 19 200 00

– – – ბატები

ცალი

0105 19 900 00

– – – იხვები და ციცრები

ცალი

 

– დანარჩენი:

 

0105 94 000 00

– – შინაური ქათამი (Gallus domesticus)

ცალი

0105 99

– – დანარჩენი:

 

0105 99 100 00

– – – იხვები

ცალი

0105 99 200 00

– – – ბატები

ცალი

0105 99 300 00

– – – ინდაურები

ცალი

0105 99 500 00

– – – ციცრები

ცალი

0106

ცოცხალი ცხოველები დანარჩენი:

 

 

– ძუძუმწოვრები

 

0106 11 00

– – პრიმატები:

 

0106 11 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 11 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 12 00

– – ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები (ძუძუმწოვრები Cetacea რაზმისა); ლამანტინები და დიუგონები (ძუძუმწოვრები Sirenia რაზმისა):

 

0106 12 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 12 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 19

– – დანარჩენი:

 

0106 19 100 00

– – – ბოცვრები შინაური

ცალი

0106 19 90

– – – დანარჩენი:

 

0106 19 901 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 19 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0106 20 00

– რეპტილიები (გველთა და კუთა ჩათვლით):

 

0106 20 001 00

– – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 20 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

 

– ფრინველები:

 

0106 31 00

– – მტაცებელი ფრინველები:

 

0106 31 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 31 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 32 00

– – თუთიყუშსებრნი (თუთიყუშების, არასა და კაკადუს ჩათვლით):

 

0106 32 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 32 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 39

– – დანარჩენი:

 

0106 39 100 00

– – – მტრედები

ცალი

0106 39 90

– – – დანარჩენი:

 

0106 39 901 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 39 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0106 90 00

– დანარჩენი:

 

0106 90 001 00

– – ცხოველები სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 90 009 00

– – დანაჩენი

ცალი

 

 

ჯგუფი 02

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

 

შენიშვნა:

1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

ა) 0201–0208 ან 0210 სასაქონლო პოზიციების პროდუქ­ტები, საკვებად უვარგისი;

ბ) ცხოველების ნაწლავები, ბუშტები ან კუჭები (სასაქონლო პოზიცია 0504) ან ცხოველების სისხლი (სასაქონლო პოზიცია 0511 ან 3002); ან

გ) ცხოველური ცხიმები, გარდა 0209 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებისა (ჯგუფი 15).

დამატებითი შენიშვნები:

1A. ქვემოთ ჩამოთვლილი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაუფეშხოებელი ნაკ­­ლავი” 0201 10 და 0202 10 სუბპოზიციებში – დაკლული ცხოველების მთლიანი ნაკლავი სისხლის­გან დაცლის, გამოშიგვნისა და გატყავების შემდეგ, იმპორტირე­ბადი თავით ან თავის გარეშე, ფეხებით ან უფეხებოდ, სხვა მოუცილებელი სუბპროდუქტებით ან მათ გარეშე. თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის იმ­პორ­ტირება ხდება თავის გა­რე­შე, მაშინ ეს უკანას­კნელი მოჭრილი უნდა იყოს ატლანტოკეფური სახსრის არეში. დაუფეშხოე­ბელი ნაკლავის უფეხე­ბოდ იმპორტირებისას უკანას­კნელი მოჭრილი უნდა იყოს წინა ტერფისწინა-ტერფის ან უკანა ტერფისწინა-ტერფის სახსარში; ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავი” უნდა შეიცავდეს დაუ­ფეშ­ხოებელი ნაკლა­ვის წინა ნაწილს ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, ამასთან, კისრის ნაწილი და ბეჭის ნაწილის ნეკ­ნე­ბის კიდე უნდა შეიცავდნენ 10-ზე მეტ წყვილ ნეკნს;

ბ) ,,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაფეშხოებული ნაკლავი” 0201 10 და 0202 10 სუბპოზიციებში – პრო­დუქტი, მიღებული დაუფეშხოებელი ნაკლავის კისრის, მკერდის, წელისა და გავის ხერხემლის, აგრეთვე მკერდის ძვლისა და საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის ცენტრებზე სიმეტრიული გაჩეხვით; ,,დაფეშხოებული ნაკლავი” უნდა შეიცავდეს დაფეშხოებული ნაკლვის წინა ნაწი­ლს ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, ამასთან, კისრის ნაწილი და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდე უნდა შეიცავდეს 10-ზე მეტ ნეკნს;

გ) ,,კომპენსირებული ნაოთხალები” 0201 20 200 და 0202 20 100 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლა­ვის ნაწილი, რომელიც შედგება:

– ან მეათე ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი წინა ნაოთხალისაგან, ყველა ძვლითა და გადანაჭ­რით, კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით ყველა ძვლითა და გადანაჭ­რით, და მესამე ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი უკანა ნაოთხალისაგან ყველა ძვლით, ბარძა­ყითა და ჩალაღაჯით;

– ან მეხუთე ნეკნის დონეზე მთელი მუცლის ნაწილითა და მკერდით ჩამოჭრილი წინა ნაოთ­ხა­ლისაგან, კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით და მერვე ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი უკანა ნაოთხა­ლი­საგან ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალა­ღაჯით;

 ,,კომპენსირებული ნაოთხალების” შემადგენელი წინა და უკანა ნაოთხალების მიწოდება საიმპორ­ტოდ უნდა ხდებოდეს ერთდროულად და თანაბა­რი რაოდენობით, ისე, რომ წინა ნაოთხალების საერთო მასა ტოლი უნდა იყოს უკანა ნაოთხა­ლე­ბის საერთო მასისა. ამასთან დასაშვებია საქონლის პარტიის ორი ნაწილის მასებს შორის გარკვე­ული სხვაობა პარტიის უფრო მძიმე ნაწილის (წინა ან უკანა ნაოთხალების) მასის არა უმეტესი 5% -ისა;

დ) ,,გაუყოფელი წინა ნაოთხალები” 0201 20 300 და 0202 20 300 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილი ყველა ძვლითა და გადა­ნაჭრით, კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკ­ნების კიდით, რომელიც შეიცავს ნეკნების მინიმუმ ოთხ და მაქსიმუმ ათ წყვილს (ნეკნების პირველი ოთხი წყვილი მთლიანი უნდა იყოს, დანარჩენები შეიძლება იყოს გაჩეხილი), მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

ე) ,,გაყოფილი წინა ნაოთხალები” 0201 20 300 და 0202 20 300 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის წინა ნაწილი ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, კისრის ნაწილით და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ოთხ და მაქსიმუმ ათ ნეკნს (პირველი ოთხი ნეკნი უნდა იყოს მთლი­ანი, დანარჩენი შეიძლება იყოს გაჩეხილი), მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

ვ) ,,გაუყოფელი უკანა ნაოთხალები” 0201 20 500 და 0202 20 500 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის უკანა ნაწილი ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალა­ღაჯით, სუკის ნაწილის ჩათვლით, რომე­ლიც შეიცავს მთლიანი ან გაჩეხილი ნეკნების მინიმუმ სამ წყვილს, კანჭით ან კანჭის გარეშე, მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

ზ) ,,გაყოფილი უკანა ნაოთხალები” 0201 20 500 და 0202 20 500 ქვე­სუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლა­ვის უკანა ნაწილი ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით, სუკის ნაწილის ჩათვლით, რომ­ელიც შეიცავს სამ მთლიან ან გაჩეხილ ნეკნს, კანჭით ან კანჭის გარეშე, მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

თ) 1. გადანაჭრები ,,ბეჭი” და ,,ბეჭის ნაწილი სხივის ძვლით” 0202 30 500 ქვესუბპოზიციაში – წინა ნაოთხალის ზურგის ნაწილი, ბეჭის ნაწილის ხერ­ხემ­ლის კიდის ჩათვლით, მიღებული მინიმუმ ოთხი და მაქსიმუმ ათნეკნიანი წინა ნაოთხალისგან დაუ­ფეშ­ხოებელი ნაკლავის გაჩეხვის გზით სწორი ხაზის გასწვრივ პირველი ნეკნის მკერდის ძვლის პირველ სეგმენტთან შენაწევრების წერტილიდან მეათე ნეკნზე დიაფრაგმის გადანაკეცის წერტილამდე;

 2. გადანაჭერი ,,მკერდი’’ 0202 30 500 ქვესუბპოზი­ციაში – წინა ნაოთხალის ქვე­­და ნაწილი, მკერდის წი­ნა კიდის და მკერდის უკანა კიდის ჩათვლით.

1B. პროდუქტები მოხსენებული მოცემული ჯგუფის 1A დამატებით შენიშვნებში შეიძლება იყვნენ წარმოდგენილი როგორც ხერხემალთან ერთად, ასევე მის გარეშე.

1C. 1A პუნქტის შესაბამისად მთლიანი ან გაჩეხილი ნეკნების რაოდენობის განსაზღვრისას იანგარიშება მხოლოდ ის ნეკნები, რომლებიც არ არიან მოცილებული ხერხემ­ლისაგან. ხერხემლის არარსებობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ მთელი ან გაჩეხილი ნეკნები, რომლებიც ამოცლილ ხერხემალზე იყო მიერთებული.

2A.ქვემოთ ჩამოთვლილი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკ­ლავი” 0203 11 100 და 0203 21 100 ქვესუბპოზი­ციებ­ში – დაკლული ღორები შინაური ღორების დაუფეშხოებელი ნაკლავის სახით სისხლისაგან დაცლის, გამოშიგნვის, ჯაგრისა და ჩლიქების მოშო­რე­­ბის შემდეგ. დაფეშხოებულ ნაკლავს ღებულობენ მთლი­ანი დაუფეშხოებელი ნაკლავის გაჩეხვით კისრის, მკერდის, წელისა და გავის ყველა მალის ცენტრზე, აგრეთვე მკერდის ძვლის და საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის ცენტრზე. როგორც დაუფეხ­შოებელი, ისე დაფეშხოებული ნაკლავი შეიძ­ლე­ბა იყოს თავით ან უთავოდ, ფეხებით, თირკმლის ქონით, თირკმე­ლებით, კუდით, დიაფრაგმით ან მათ გარეშე. დაფეშხოებულ ნაკლავს შეიძ­ლება ამოცლი­ლი ან ამოუცლელი ჰქონდეს ზურგის ტვინი, თავის ტვინი და ენა. დაუფეშხოებელ და დაფეშხოებულ დედა ღორების ნაკლავს შეიძლება დატოვებული ან მოშორებული ჰქონდეს ცური (სარძევე ჯირკვლები);

ბ) ,,ბარკალი” (უკანა ბარკალი) 0203 12 110, 0203 22 110, 0210 11 110 და 0210 11 310 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა (კუდის) ნაწილი, ძვლების ჩათვლით, ფეხით და უფეხოდ, კანჭით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.

 ბარკალი (უკანა ბარკალი) დაფეშხოებული ნაკლა­ვი­­სა­გან გამოიყოფა იმ ხაზის გასწვრივ, რომელიც მოიცავს, ყველაზე მეტი, წელის უკანასკნელ მალას;

გ) ,,წინა კიდე” 0203 19 110, 0203 29 110, 0210 19 300 და 0210 19 600 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის წინა (თავის) ნაწილი თავის გარეშე, ძვლების ჩათვლით, ფეხით, ბეჭის ჩამონაჭრით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.

 წინა კიდე დაფეშხოებული ნაკლავისაგან გამოიყო­ფა იმ ხაზის გასწვრივ, რომელიც მოიცავს, ყველაზე მეტი, მკერდის მეხუთე მალას.

 წინა კიდის ზედა (ზურგის) ნაწილი, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს ბეჭის ძვალს მიმაგრებული კუნთებით (კისრის ნაწილი და გადანაჭერი ახალი ხორცის სახით ან საბეკონე ნახევრის კისრის ნაწილი დამარილებული სახით), ითვლება ბარკლის ჩამონაჭრად, თუ იგი გამოეყოფა წინა კიდის ქვედა (მუცლის) ნაწი­ლს, ყველაზე მეტი, იმ ხაზის გასწვრივ გაჩეხვით, რომელიც გადის უშუალოდ ხერხემლის ქვეშ;

დ) ,,ბეჭი” (წინა ბარკალი), 0203 12 190, 0203 22 190, 0210 11 190 და 0210 11 390 ქვესუბპოზიციებში – წინა კიდის ქვედა ნაწილი, რომელიც შეიცავს ან არ შეი­ცავს ბეჭის ძვალს მასზე მიმაგრებული კუნთებით, ძვლების ჩათვლით, ბეჭის ჩამონაჭრით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.

 ბეჭის ძვალი მასზე მიმაგრებული კუნთებით, რომ­ლის იმპორტირება ცალ­კე ხდება, მიეკუთვნება მოცემულ სასაქონლო პოზიციას, როგორც წინა ბარკლის ნაწილი;

ე) ,,ზემო მკერდი” (კორეიკა) 0203 19 130, 0203 29 130, 0210 19 400 და 0210 19 700 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშ­ხოე­­ბუ­­ლი ნაკლავის ზედა ნაწილი კისრის პირველი მალიდან კუდის მალებამდე, ძვლების ჩათვ­ლით, სუკით, ბეჭის ძვლით, კანქვეშა ქონით, ტყავითა ან მათ გარეშე.

 ზემო მკერდი (კორეიკა) დაფეშხოებული ნაკლავის ქვედა ნაწილისაგან გამოიყოფა უშუალოდ ხერხემ­ლის ქვეშ გამავალ ხაზზე გაჩეხვით;

ვ) ,,მკერდი” 0203 19 150, 0203 29 150, 0210 12 110 და 0210 12 190 ქვესუბპოზიციებში

– დაფეშხოებული ნაკლავის ქვედა ნაწილი, მოთავსებული უკანა ბარკალსა და წინა ბარკალს შორის, ჩვეულებრივ ცნო­ბილი სახელით ,,სტრიკი” [საბეკონე ნახევრის მკერდის ნაწილი], ძვლებით ან უძვლოდ, მაგრამ კანით და კანქვეშა ქონით;

ზ) ,,საბეკონე ნახევარი” 0210 19 100 ქვესუბპოზიცაში – ღორის დაფეშხოებული ნაკლავი თავის, ყბის, ფერდების, ფეხების, კუდის, თირკმლის ქონის, თირკმელის, სუკის, ბეჭის ძვლის, მკერდის ძვლის, ხერხემლის, თეძოს ძვლისა და დიაფრაგმის გარეშე;

თ) ,,სპენსერი” 0210 19 100 ქვესუბპოზიცაში – საბეკონე ნახევარი უკანა ბარ­კ­ლის გარეშე, ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამო­უცლელი;

ი) ,,ღორის ფერდის 3/4" ,, 0210 19 200 ქვესუბპოზიცაში – საბეკონე ნახევარი წინა კიდის გარეშე, ძვლებგამოც­ლილი ან ძვლებგამოუცლელი;

კ) ,,ღორის შუა ნაწილი” 0210 19 200 ქვესუბპოზიციაში – საბეკონე ნახევარი უკანა ბარკლის და წინა კიდის გარეშე, ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამოუცლელი;

 მოცემულ ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება აგრეთვე ღორის შუა ნაწილის გადანაჭრები, რომლებიც შეიცავენ ზემო მკერდის (,,კორეიკა”) და მკერდის ქსოვილებს, ღორის შუა ნაწილში მთლიანად მათი ბუნებრივი შემცველობის პროპორციულად.

2B. 2A(ვ) პუნქტში აღნიშნული გადანაჭრების ნაწილები ერთსა და იმავე სუბპოზიციებში ხვდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეიცავენ კანს და კანქვეშა ცხიმს.

 თუ 0210 11 110 და 0210 11 190, აგრეთვე 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 19 300 და 0210 19 600 ქვესუბპოზი­ციებში მოხვედრილი გადანაჭრები მიღებულია საბე­კონე ნახევრისაგან, რომელსაც უკვე მოცილებული აქვს 2ა (ზ) პუნქტში დასახელებული ძვლები, მაშინ დაჭრის ხაზები უნდა გადიოდნენ შესაბამისად 2ა (ბ, გ, დ) პუნქტებში აღნიშ­ნულ ხაზებზე; ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გადანაჭ­რები ან მათი ნაწილები უნდა შეიცავდნენ ძვლებს.

2C. 0206 30 300, 0206 49 200 და 0210 99 490 ქვესუბპოზიციები უნდა ჩაირთოს, კერძოდ, შინაური ღორების თავები ან თავე­ბის ნახევრები, ტვინით, ყბით ან ენით ან მათ გარე­შე და მათი ნაწილები.

 თავის მოცილება დანარჩენი დაფეშხოებული ნაკლა­ვისაგან ხდება თავის პირდაპირი მოჩეხვით თავის ქალის პარალელურად.

 ყბები, ღორის დინგები და ყურები, აგრეთვე თავის მიმდებარე რბილობი, კერძოდ კეფის მხრიდან (ყბების ჩათვლით), მიეკუთვნებიან თავის ნაწილებს. წინა კიდის უძვლო ხორცი (ყბების ჩათვლითხვდება 0203 19 550, 0203 29 550, 0210 19 500 ან 0210 19 810 ქვესუბპოზიციებში) კონკრეტული პირო­ბების გათვალისწინებით.

2D. ,,ღორის კანქვეშა ქონი” 0209 00 110 და 0209 00 190 ქვესუბპოზიციებში აღნიშნავს ცხოველის კანის ქვეშ დაგროვილ ცხიმს და მასთან დაკავშირებულ ცხიმოვან ქსოვილებს, მიუხედავად იმისა, თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის რომელი ნაწილისაგან არის მიღებული; ნების­მიერ შემთხვევაში ცხიმოვანი ქსოვილების მასა უნდა აღემატებოდეს ტყავის მასას.

 ამ ქვესუბპოზიციებში ჩაირთვება აგრეთვე ტყავი­სგან მოცილებული ღორის კანქვეშა ქონიც.

2E. 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 12 190 და 0210 19 600–0210 19 890 ქვესუბპოზიციებში პროდუქტები, რომელთაც ხორცში შეფარდება წყალი /ცილა ტოლი ან ნაკლები აქვთ 2,8-ზე (ცილა = აზოტის შემცველობა ხ 6,25), ითვლება ,,გაუწყლოებულად ან შებოლილად”.

3A. 0204 სასაქონლო პოზიციაში გამოყენებული შემდეგი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავი” 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 სუბპოზიციებში და 0204 50 110 და 0204 50 510 ქვესუბპოზიციებში ჩართული – დაკლული ცხოველების მთლიანი დაუფეშხოებელი ნაკლავი სისხლისგან დაცლის, გამოშიგვნის და გატყავების შემდეგ, იმპორ­ტირებადი თავიანად ან თავის გარეშე, ფეხებით ან უფეხებოდ, სხვა მოუცილე­ბელი სუბ­პრო­­­დუქტებით ან მათ გარეშე. თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის იმპორტირება ხდება თავის გარეშე, მაშინ ეს უკანასკნელი მოჭრილი უნდა იყოს ატლანტოკეფური სახსრის არეში. დაუფეშხოებელი ნაკლავის უფეხებოდ იმპორტირები­სას, ფეხები მოჭ­რი­ლი უნდა იყოს მაჯა-მტევნის ან ტერფისწინა-ტერფის სახსარში;

ბ) ,,დაფეშხოებული ნაკლავი” 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 სუბპოზიციებში და 0204 50 110 და 0204 50 510 ქვესუბპო­ზი­ციებში – პროდუქტი, რომელიც მიიღება მთლიანი დაუფეშხოებელი ნაკლავის კის­რის, მკერ­დის, წელისა და გავის ყველა მალის, აგრეთვე მკერდის ძვლისა და საჯდომ-ბოქვენის შენა­ზარდის ცენტრებზე სიმეტრიული გაჩეხვის შედეგად;

გ) ,,მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები” 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 და 0204 50 530 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილი მკერდით ან მკერდის გარეშე, ყველა ძვლითა და ბეჭებით, ბეჭის ჩამონაჭრით, კისრის ჩამონაჭრით, და ზურგ-კისრის ნაწილით, ხერხემლის მიმართ სწორი კუთხით ჩამოჭრილი, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ხუთ და მაქსიმუმ შვიდ წყვილ მთელ ან გაჩეხილ ნეკნს;

დ) ,,მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალი” 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 და 0204 50 530 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის წინა ნაწილი მკერდით ან მკერდის გარეშე, ყველა ძვლითა და ბეჭით, ბეჭის ჩამონაჭრით, კისრის ჩამონაჭრით, და ზურგ-კისრის ნაწილით, ხერხემლის მიმართ სწორი კუთხით ჩამოჭრილი, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ხუთ და მაქსიმუმ შვიდ მთელ ან გაჩეხილ ნეკნს;

ე) ,,ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და /ან თირკმელის ნაწილები” – 0204 22 300, 0204 42 300, 0204 50 150 და 0204 50 550 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის დარჩენილი ნაწილი, მისგან მენჯ-ბარძაყის ნაწილების კანჭებით და მოკლე დაჭ­რის წინა ნაოთხალების თირკმლებით ან მათ გარეშე მოცილების შემდეგ; თირკმლის ნაწილისაგან მოცი­ლებისას ზურგის ნაწილის ხერ­ხემ­ლის კიდეებს უნდა ჰქონდეთ, მინიმუმ ხუთი წელის მალა; ხერ­ხემლის კიდეებისგან მოცილების შემდეგ თირკმლის ნაწილებს უნდა ჰქონდეთ არანაკ­ლებ ხუთი წყვილი მთელი ან გაჩეხილი ნეკნი;

ვ) ,,ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდე და /ან თირკმლის ნაწილი” – 0204 22 300, 0204 42 300, 0204 50 150 და 0204 50 550 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშ­ხო­ებული ნაკლავის დარჩენილი ნაწილი, მისგან მენჯ-ბარძაყის ნაწილის კანჭით და მოკლე წინა ნაოთხალების თირკმლით ან მის გარეშე მოცილების შემდეგ; თირკმლის ნაწილისაგან მოცი­ლებისას ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ხუთი წელის მალა; თირ­კმლის ნაწილს ხერხემლის კიდისგან მოცილების შემდეგ უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ხუთი მთელი ან გაჩეხილი ნეკნი;

ზ) ,,მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით” – 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 და 0204 50 590 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის უკანა ნაწილი, ყველა ძვლისა და უკანა კანჭების ჩათვლით, ჩამოჭრილი სწო­რი კუთხით ხერხემლის მიმართ წელის მეექვსე მალის დონეზე უშუალოდ დიაფრაგმის ქვეშ ან გავის მეოთხე მალის დონეზე დიაფრაგმის გავლით საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის მიმართულებით;

თ) ,,მენჯ-ბარძაყის ნაწილი კანჭებით” 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 და 0204 50 590 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა ნაწილი, ყველა ძვლისა და უკანა კანჭის ჩათვლით, ჩამოჭრილი სწორი კუთხით ხერხემლის მიმართ წელის მეექვსე მალის დონე­ზე უშუალოდ დიაფრაგმის ქვეშ ან გავის მეოთხე მალის დონეზე დიაფრაგმის გავლით საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის მიმართულებით;

3B. მთელი ან გაჩეხილი ნეკნების რიცხვის განსაზღვრისას, 3A პუნქტის შესაბამისად, სათვალავში მიიღება მხოლოდ ხერხემალზე მიმაგრებული ნეკნები.

4. ქვემოთ მოყვანილი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავის ძვლებგამოუცლელი ნაწილები” 0207 13 200 – 0207 13 600, 0207 04 200 – 0207 14 600, 0207 26 200 – 0207 26 700, 0207 27 200 – 0207 27 700, 0207 35 210 – 0207 35 630 და 0207 36 210 – 0207 36 630 ქვესუბპოზი­ციებში – ნაწილები, ყველა ძვლის ჩათვლით;

 (ა) პუნქტში აღწერილი დაუფეშხოებელი ნაკლავის ნაწილები, ოღონდ ნაწილობრივ ძვლებგაცლილი, ჩართულია 0207 13 700, 0207 14 700, 0207 26 800, 0207 35 790 ან 0207 36 790 ქვესუბპოზიციებში;

ბ) ,,ნახევრები” – 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 36 210, 0207 36 230 და 0207 36 250 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნახევრები, მიღებული მკერდისა და ხერხემლის გასწვრივ გაჭრის გზით;

გ) ,,ნაოთხალები” – 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 36 210, 0207 36 230 და 0207 36 250 ქვესუბპო­ზიციებში – მკერდის ნაოთხალები და ბარკლის ნაოთხალები, მიღებული ნახევრების გაჭრით;

დ) ,,ფრთები მთლიანი, წვრილი ბოლოებით ან მათ გარეშე” 0207 13 300, 0207 14 300, 0207 26 300, 0207 27 300, 0207 35 310 და 0207 36 310 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნაწილი, რომელიც მოიცავს მხრის, სხივის, იდაყვის ძვლებს მათი მიმდებარე კუნთებით. წვრილი ბოლო, რომელიც მოიცავს მტევნის ძვალს, შეიძლება მოცილებულ იქნეს. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

ე) ,,მკერდები” 0207 13 500, 0207 14 500, 0207 26 500, 0207 27 500, 0207 35 510, 0207 35 530, 0207 36 510 და 0207 36 530 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ქათმის ნაკ­­ლა­ვის ნაწილი, რომელიც მოიცავს მკერდის ძვალსა და ნეკნებს მისი ორივე მხრიდან, მიმდებარე კუნთებით;

ვ) ,,ბარკლები” 0207 13 600, 0207 14 600, 0207 35 610, 0207 35 630, 0207 36 610 და 0207 36 630 ქვესუბ­პო­ზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნაწილები, რომლებიც მოიცავენ დიდი კანჭისა და პატარა კანჭის ძვლებს მიმდებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

ზ) ,,ინდაურის კანჭები” 0207 26 600 და 0207 27 600 ქვესუბპოზიციებში – ინდაურის ნაჭრები, რომლებიც მოიცავენ დიდი კანჭისა და პატარა კანჭის ძვლებს მიმ­დებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

თ) ,,ინდაურის ფეხები, გარდა კანჭებისა” 0207 26 700 და 0207 27 700 ქვესუბპო­ზიციებში – ინდაურის ნაჭრები, რომელებიც მოიცავენ თეძოს მიმდებარე კუნთებით ან თეძოს დიდი კანჭისა და პატარა კანჭის ძვლებითა და მიმდებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

ი) ,,ბატის ან იხვის პალეტოტები” 0207 35 710 და 0207 36 710 ქვესუბპოზიციებში – ბატებისა ან იხვე­ბის ნაკლავი, გაპუტული და მთლიანად გამოშიგ­ნული, თავებისა და ფეხის ტერ­ფების გარეშე, ჩონჩხის ძვლების (მკერდის ძვლის, ნეკნების, ხერ­ხემ­ლისა და გავის) მოცილების შემდეგ, მაგრამ თეძოს ძვლის, დიდი კანჭის ძვლისა და მხრის ძვლის შენარჩუნებით.

5. მოცემული ჯგუფის ნარევებისათვის ბაჟის სიდიდე უნდა გამოითვლებოდეს შემდეგნაირად:

ა) ნარევებისათვის, რომლებშიც ერთ-ერთი კომპონენ­ტი შეადგენს არანაკლებ 90 მას.%-ისა, გამოიყენება ამ კომ­პო­ნენტისათვის დაწესებული საბაჟო გადასა­ხა­დის განაკვეთი;

 

ბ) სხვა ნარევებისათვის გამოიყენება იმ კომპონენტის საბაჟო გადასახადის განაკვეთი, რომელიც იძლევა ყველაზე დიდ გადასახადს.

6A. ხორცი სანელებლებით თბური კულინარული დამუშავე­ბის გარეშე ჩაირთვება 16 ჯგუფში. ,,ხორცი სანელებლე­ბით’’ არ უნდა ექვემდებარებოდეს თბურ კულინარულ დამუშავებას, ამასთან სანელებელი უნდა იყოს ან პროდუქტის შიგნით ან მთელ ზედაპირზე, და ის ან უნდა ჩანდეს შეუიარაღებელი თვალით ან ადვილად განისაზღვრებოდეს გემოთი.

6B. 0210 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტები, შენელებული დამზადების პროცესში, ჩაირთვებიან მოცემულ სასაქონლო პოზი­ციაში იმ პირობით, რომ სანელებლის დამატებამ არ შეცვალა პროდუქტის განმასხვავებელი ნიშან-თვისებები.

7. 0210 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინები ,,ხორცი და ხორცის საკვები სუბპრო­დუქ­ტები, დამარილებული, მარილ­წყალში’’ აღნიშნავს ხორცს და საკვებად ვარგის სუბ­პროდუქტებს, მარილით თანაბრად გაჟღენთილს, მარილის საერთო შემცველო­ბით არანაკლებ 1,2 მას.%.-ისა.

 

H.S.
კოდი

პოზიციის დასახელება

დამატებითი
ზომის
ერთეული

0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული:

 

0201 10 000 00

– დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0201 20

– დანარჩენი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

0201 20 200 00

– – ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები

0201 20 300 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა ნაოთხალები

0201 20 500 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა ნაოთხალები

0201 20 900 00

– – დანარჩენი

0201 30 000 00

– ძვლებგამოცლილი

0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული:

 

0202 10 000 00

– დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0202 20

– სხვა გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

0202 20 100 00

– – ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები

0202 20 300 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა ნაოთხალები

0202 20 500 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა ნაოთხალები

0202 20 900 00

– – დანარჩენი

0202 30

– ძვლებგამოცლილი:

 

0202 30 100 00

– – წინა ნაოთხალები, მთლიანი ან დაჭრილი მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, ამასთან თითოეული ნაოთხალი წარმოდგენილია ერთ ბლოკად; ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები წარმოდგენილია ორ ბლოკად, რომელთაგან ერთი შეიცავს წინა ნაოთხალს, მთლიანს ან დაჭრილს მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, მეორე - უკანა ნაოთხალს, სუკის გამოკლებით, ერთ ნაჭრად

0202 30 500 00

– – ბეჭი და ბეჭის ნაწილი სხივის ძვლით და მკერდი

0202 30 900 00

– – დანარჩენი

0203

ხორცი ღორისა ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

 

– ახალი ან გაცივებული:

 

0203 11

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი:

 

0203 11 100 00

– – – შინაური ღორების

0203 11 900 00

– – – დანარჩენი

0203 12

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 12 110 00

– – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0203 12 190 00

– – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

0203 12 900 00

– – – დანარჩენი

0203 19

– – დანარჩენი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 19 110 00

– – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0203 19 130 00

– – – – ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი

0203 19 150 00

– – – – მკერდი შუაშრითა და მისი გადანაჭრები

 

– – – – დანარჩენი:

 

0203 19 550 00

– – – – – ძვლებგამოცლილი

0203 19 590 00

– – – – – დანარჩენი

0203 19 900 00

– – – დანარჩენი

 

– გაყინული:

 

0203 21

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი:

 

0203 21 100 00

– – – შინაური ღორების

0203 21 900 00

– – – დანარჩენი

0203 22

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 22 110 00

– – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0203 22 190 00

– – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

0203 22 900 00

– – – დანარჩენი

0203 29

– – დანარჩენი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 29 110 00

– – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0203 29 130 00

– – – – ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი

0203 29 150 00

– – – – მკერდი შუაშრითა და მისი გადანაჭრები

 

– – – – დანარჩენი:

 

0203 29 550 00

– – – – – ძვლებგამოცლილი

0203 29 590 00

– – – – – დანარჩენი

0203 29 900 00

– – – დანარჩენი

0204

ხორცი ცხვრისა ან თხისა ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0204 10 000 00

– ბატკნების დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, ახალი ან გაცივებული

 

– ხორცი ცხვრისა დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:

 

0204 21 000 00

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 22

– – დანარჩენი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

0204 22 100 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 22 300 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 22 500 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

0204 22 900 00

– – – დანარჩენი

0204 23 000 00

– – ძვლებგამოცლილი

0204 30 000 00

– ბატკნების დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, გაყინული

 

– ცხვრის ხორცი დანარჩენი, გაყინული:

 

0204 41 000 00

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 42

– – გადანაჭრები დანარჩენი ძვლებგამოუცლელი:

 

0204 42 100 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 42 300 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 42 500 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

0204 42 900 00

– – – დანარჩენი

0204 43

– – ძვლებგამოცლილი:

 

0204 43 100 00

– – – ბატკნების

0204 43 900 00

– – – დანარჩენი

0204 50

– ხორცი თხის:

 

 

– – ახალი ან გაცივებული:

 

0204 50 110 00

– – – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 50 130 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 50 150 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 50 190 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

 

– – – დანარჩენი:

 

0204 50 310 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოუცლელი

0204 50 390 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოცლილი

 

– – გაყინული:

 

0204 50 510 00

– – – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 50 530 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 50 550 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 50 590 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

 

– – – დანარჩენი:

 

0204 50 710 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოუცლელი

0204 50 790 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოცლილი

0205 00

ხორცი ცხენების, ვირების, ჯორებისა ან ჯორცხენების, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0205 00 200 00

– ახალი ან გაცივებული

0205 00 800 00

– გაყინული

0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, ცხვრების, თხების, ცხენების, ვირების, ჯორებისა ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0206 10

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული:

 

0206 10 100 00

– – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – დანარჩენი:

 

0206 10 910 00

– – – ღვიძლი

0206 10 950 00

– – – მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

0206 10 990 00

– – – დანარჩენი

 

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული:

 

0206 21 000 00

– – ენები

0206 22 000 00

– – ღვიძლი

0206 29

– – დანარჩენი:

 

0206 29 100 00

– – – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – – დანარჩენი:

 

0206 29 910 00

– – – – მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

0206 29 990 00

– – – – დანარჩენი

0206 30 000 00

– ღორისა, ახალი ან გაცივებული:

 

– ღორისა, გაყინული:

 

0206 41 000 00

– – ღვიძლი

0206 49

– – დანარჩენი:

 

0206 49 200 00

– – – შინაური ღორების

0206 49 800 00

– – – დანარჩენი

0206 80

– ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი:

 

0206 80 100 00

– – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – დანარჩენი:

 

0206 80 910 00

– – – ცხენების, ვირების, ჯორებისა და ჯორცხენების

0206 80 990 00

– – – ცხვრებისა და თხების

0206 90

– გაყინული, დანარჩენი:

 

0206 90 100 00

– – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – დანარჩენი:

 

0206 90 910 00

– – – ცხენების, ვირების, ჯორებისა და ჯორცხენების

0206 90 990 00

– – – ცხვრებისა და თხების

0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

 

– შინაური ფრინველის (Gallus domesticus):

 

0207 11

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

 

0207 11 100 00

– – – გაპუტული და ნახევრადგამოშიგნული, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,83 %-იანი წიწილები”

0207 11 300 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, ოღონდ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი წიწილები”

0207 11 900 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 12

– – აუქნელი, გაყინული:

 

0207 12 100 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მადრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი წიწილები”

0207 12 900 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 13

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 13 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 13 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 13 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 13 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 13 500 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

0207 13 600 00

– – – – – ბარკლები და მათი ნაჭრები

0207 13 700 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 13 910 00

– – – – ღვიძლი

0207 13 990 00

– – – – დანარჩენი

0207 14

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 14 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 14 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 14 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 14 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 14 500 00

– – – – – მკერდები და მისი ნაჭრები

0207 14 600 00

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები

0207 14 700 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 14 910 00

– – – – ღვიძლი

0207 14 990 00

– – – – დანარჩენი

 

– ინდაურების:

 

0207 24

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

 

0207 24 100 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,80 %-იანი ინდაურები”

0207 24 900 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 25

– – აუქნელი, გაყინული:

 

0207 25 100 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,80 %-იანი ინდაურები”

0207 25 900 00

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 26

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 26 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 26 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 26 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშეE

0207 26 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 26 500 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

 

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:

 

0207 26 600 00

– – – – – – კანჭები და მათი ნაჭრები

0207 26 700 00

– – – – – – დანარჩენი

0207 26 800 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 26 910 00

– – – – ღვიძლი

0207 26 990 00

– – – – დანარჩენი

0207 27

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 27 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 27 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 27 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 27 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 27 500 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

 

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:

 

0207 27 600 00

– – – – – – კანჭები და მათი ნაჭრები

0207 27 700 00

– – – – – – დანარჩენი

0207 27 800 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 27 910 00

– – – – ღვიძლი

0207 27 990 00

– – – – დანარჩენი

 

– იხვების, ბატებისა ან ციცრების:

 

0207 32

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

 

 

– – – იხვების:

 

0207 32 110 00

– – – – გაპუტული, სისხლისგან დაცლილი, ნაწლავების გარეშე, მაგრამ გამოუშიგნავი, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,85 %-იანი იხვები”

0207 32 150 00

– – – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი იხვები”

0207 32 190 00

– – – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,63 %-იანი იხვები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

 

– – – ბატების:

 

0207 32 510 00

– – – – გაპუტული, სისხლისგან დაცლილი, გამოუშიგნავი, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,82 %-იანი ბატები”

0207 32 590 00

– – – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, გულით, კუნთოვანი კუჭით ან მათ გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,75 %-იანი ბატები”, ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 32 900 00

– – – ციცრების

0207 33

– – აუქნელი, გაყინული:

 

 

– – – იხვების:

 

0207 33 110 00

– – – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი იხვები”

0207 33 190 00

– – – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,63 %-იანი იხვები”, ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

 

– – – ბატების:

 

0207 33 510 00

– – – – გაპუტული, სისხლისგან დაცლილი, გამოუშიგნავი, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,82 %-იანი ბატები”

0207 33 590 00

– – – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, გულით, კუნთოვანი კუჭითა ან მათ გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,75 %-იანი ბატები”, ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 33 900 00

– – – ციცრის

0207 34

– – ცხიმიანი ღვიძლი, ახალი ან გაცივებული:

 

0207 34 100 00

– – – ბატების

0207 34 900 00

– – – იხვების

0207 35

– – ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

 

– – – – ძვლებგამოცლილი:

 

0207 35 110 00

– – – – – ბატების

0207 35 150 00

– – – – – იხვებისა და ციცრების

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები:

 

0207 35 210 00

– – – – – – იხვების

0207 35 230 00

– – – – – – ბატების

0207 35 250 00

– – – – – – ციცრების

0207 35 310 00

– – – – – მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 35 410 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

 

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები:

 

0207 35 510 00

– – – – – – ბატების

0207 35 530 00

– – – – – – იხვებისა და ციცრების

 

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:

 

0207 35 610 00

– – – – – – ბატების

0207 35 630 00

– – – – – – იხვებისა და ციცრების

0207 35 710 00

– – – – – ბატებისა ან იხვების პალეტოტები

0207 35 790 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 35 910 00

– – – – ღვიძლი, გარდა ცხიმიანისა

0207 35 990 00

– – – – დანარჩენი

0207 36

– – გაყინული, დანარჩენი:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

 

– – – – ძვლებგამოცლილი:

 

0207 36 110 00

– – – – – ბატების

0207 36 150 00

– – – – – იხვებისა და ციცრების

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები:

 

0207 36 210 00

– – – – – – იხვების

0207 36 230 00

– – – – – – ბატების

0207 36 250 00

– – – – – – ციცრების

0207 36 310 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 36 410 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთების წვრილი ბოლოები

 

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები:

 

0207 36 510 00

– – – – – – ბატების

0207 36 530 00

– – – – – – იხვებისა და ციცრების

 

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:

 

0207 36 610 00

– – – – – – ბატების

0207 36 630 00

– – – – – – იხვებისა და ციცრების

0207 36 710 00

– – – – – ბატებისა ან იხვების პალეტოტები

0207 36 790 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

 

– – – – ღვიძლი:

 

0207 36 810 00

– – – – – ცხიმიანი ღვიძლი, ბატების

0207 36 850 00

– – – – – ცხიმიანი ღვიძლი, იხვების

0207 36 890 00

– – – – – დანარჩენი

0207 36 900 00

– – – – დანარჩენი

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0208 10

– ბოცვრებისა და კურდღლების:

 

 

– – შინაური ბოცვრების:

 

0208 10 110 00

– – – ახალი ან გაცივებული

0208 10 190 00

– – – გაყინული

0208 10 900 00

– – დანარჩენი

0208 30 000 00

– პრიმატების

0208 40

– ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რაზმის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia რაზმის ძუძუმწოვრების):

 

0208 40 100 00

– – ხორცი ვეშაპების

0208 40 900 00

– – დანარჩენი

0208 50 000 00

– რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

0208 90

– დანარჩენი:

 

0208 90 100 00

– – შინაური მტრედების

 

– – ნანადირევის, ბოცვრებისა ან კურდღლების გარდა:

 

0208 90 200 00

– – – მწყერების

0208 90 400 00

– – – დანარჩენი

0208 90 550 00

– – ხორცი სელაპების

0208 90 600 00

– – ჩრდილოეთის ირმების

0208 90 700 00

– – ბაყაყის თათები

0208 90 950 00

– – დანარჩენი

0209 00

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი:

 

 

– ღორის კანქვეშა ქონი:

 

0209 00 110 00

– – ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული ან მარილწყალში

0209 00 190 00

– – ხმელი ან შებოლილი

0209 00 300 00

– ღორის ქონი, 0209 00 110 00 ან 0209 00 190 00 ქვესუბპოზიციებში აღნიშნულის გარდა

0209 00 900 00

– შინაური ფრინველის ქონი

0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი; საკვები ფქვილი ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან:

 

 

– ღორის ხორცი:

 

0210 11

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

 

– – – – დამარილებული ან მარილწყალში:

 

0210 11 110 00

– – – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0210 11 190 00

– – – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

 

– – – – ხმელი ან შებოლილი:

 

0210 11 310 00

– – – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0210 11 390 00

– – – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

0210 11 900 00

– – – დანარჩენი

0210 12

– – მკერდები (შუაშრით) და მათი გადანაჭრები:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0210 12 110 00

– – – – დამარილებული ან მარილწყალში

0210 12 190 00

– – – – ხმელი ან შებოლილი

0210 12 900 00

– – – დანარჩენი

0210 19

– – დანარჩენი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

 

– – – – დამარილებული ან მარილწყალში:

 

0210 19 100 00

– – – – – საბეკონე ნახევრები ან სპენსერები

0210 19 200 00

– – – – – ღორის ფერდის 3/4-ები ან ღორის შუა ნაწილები

0210 19 300 00

– – – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0210 19 400 00

– – – – – მკერდის ნაჭრები (,,კორეიკა”) და მათი გადანაჭრები

0210 19 500 00

– – – – – დანარჩენი

– 

 

– – – – ხმელი ან შებოლილი:

 

0210 19 600 00

– – – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0210 19 700 00

– – – – – მკერდის ნაჭრები (,,კორეიკა”) და მათი გადანაჭრები

 

– – – – – დანარჩენი:

 

0210 19 810 00

– – – – – – ძვლებგამოცლილი

0210 19 890 00

– – – – – – დანარჩენი

0210 19 900 00

– – – დანარჩენი

0210 20

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი:

 

0210 20 100 00

– – ძვლებგამოუცლელი

0210 20 900 00

– – ძვლებგამოცლილი

 

– დანარჩენი, ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან დამზადებული საკვები ფქვილისა და მსხვილად ნაფქვავი ფქვილის ჩათვლით:

 

0210 91 000 00

– – პრიმატების

0210 92 000 00

– – ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რაზმის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების(Sirenia რაზმის ძუძუმწოვრების)

0210 93 000 00

– – რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

0210 99

– – დანარჩენი:

 

 

– – – ხორცი:

 

0210 99 100 00

– – – – ცხენის, დამარილებული, მარილწყალში ან ხმელი

 

– – – – ცხვრისა და თხის:

 

0210 99 210 00

– – – – – ძვლებგამოუცლელი

0210 99 290 00

– – – – – ძვლებგამოცლილი

0210 99 310 00

– – – – ჩრდილოეთის ირმების

0210 99 390 00

– – – – დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

 

– – – – შინაური ღორების:

 

0210 99 410 00

– – – – – ღვიძლი

0210 99 490 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტ­ყვის:

 

0210 99 510 00

– – – – – მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

0210 99 590 00

– – – – – დანარჩენი

0210 99 600 00

– – – – ცხვრებისა და თხების

 

– – – – დანარჩენი:

 

 

– – – – – შინაური ფრინველის ღვიძლი:

 

0210 99 710 00

– – – – – – იხვების და ბატების ცხიმიანი ღვიძლი, დამარილებული ან მარილწყალში

0210 99 790 00

– – – – – – დანარჩენი

0210 99 800 00

– – – – – დანარჩენი

0210 99 900 00

– – – საკვები ფქვილი ხორცისა და ხორცის სუბპროდუქტებისგან

 

ჯგუფი 03

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

შენიშვნა:

1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება :

ა) 0106 სასაქონლო პოზიციის ძუძუმწოვრები;

ბ) 0106 სასაქონლო პოზიციის ძუძუმწოვარათა ხორცი (სასაქონ­ლო პოზიცია 0208 ან 0210);

გ) თევზი (მისი ღვიძლის, ქვირითის ან ხვაშის ჩათვლით) ან კიბოსნა­ირნი, მო­ლუს­კები ან წყლის სხვა უხერხემლოები, მკვდარი ან კვების­თვის გამოუსადეგარი თავისი ბუნებრივი თვისებების ან მდგომარეობი­დან გამომდი­ნარე (ჯგუფი 05); თევზის ფქვილი წმინდა ან უხეში ნაფქვავი ან კვებისთვის გამოუსადეგარი გრანულები თევზისა ან კიბოს­ნა­ი­რების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემ­ლოების (სასაქონლო პოზიცია 2301); ან

დ) ზუთხისებრთა ხიზილალა ან მისი შემცვლელები დამზადებუ­ლი თევზის ქვირი­თი­სგან (სასაქონლო პოზიცია 1604).

2. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი ‘‘გრანულები’’ აღნიშნავს პროდ­უქტს, რომელიც აგლომე­რირებულია ან უშუალო დაწნეხვით, ან უმნიშვნელო რაოდენობის შემკვრელი ნივ­თი­ე­რების დამატებით.

 

H.S.
კოდი

პოზიციის დასახელება

დამატებითი
ზომის
ერთეული

0301

ცოცხალი თევზი:

 

0301 10

– დეკორატიული თევზი:

 

0301 10 100 00

– – მტკნარი წყლის თევზი

0301 10 900 00

– – ზღვის თევზი

 

– დანარჩენი ცოცხალი თევზი:

 

0301 91

– – კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster):

 

0301 91 100 00

– – – Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster სახეობების

0301 91 900 00

– – – დანარჩენი

0301 92 000 00

– – გველთევზა (Anguilla sрр.)

0301 93 000 00

– – კობრი

0301 94 000 00

– – თინუსი ლურჯი, ან ჩვეულებრივი (Thunnus thynnus)

0301 95 000 00

– – თინუსი სამხრეთის ლურჯი (Thunnus maccoyii)

0301 99

– – დანარჩენი:

 

 

– – – მტკნარი წყლის თევზი:

 

0301 99 110 00

– – – – ორაგული წყნარი ოკეანის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ორაგული ატლანტიკური (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0301 99 19

– – – – დანარჩენი:

 

 

– – – – – ზუთხისებრნი:

 

0301 99 191 00

– – – – – – ლიფსიტები

0301 99 198 00

– – – – – – დანარჩენი

0301 99 199 00

– – – – – დანარჩენი

0301 99 800 00

– – – ზღვის თევზი

0302

თევზი ახალი ან გაცივიებული, თევზის ფილესა და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით

 

 

– ორაგულისებრნი, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0302 11

– – კალმახი(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster):

 

0302 11 100 00

– – – Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster სახეობებისა

0302 11 200 00

– – – Oncorhynchus mykiss სახეობის, თავით და ლაყუჩებით, შიგნეულობის გარეშე, თვითოეული 1,2კგ-ზე მეტი მასის, ან თავის, ლაყუჩების და შიგნეულის გარეშე, თვითოეული 1 კგ-ზე მეტი მასის

0302 11 800 00

– – – დანარჩენი

0302 12 000 00

– – ორაგული წყნარი ოკეანის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ორაგული ატლანტიკური (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0302 19 000 00

– – დანარჩენი

 

– კამბალასებრნი (Рleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoрhthalmidae და Citharidae), ღვიძლის, ქვირითის და ხვაშის გამოკლებით:

 

0302 21

– – პალტუსი (Reinhardtius hiррoglossoides, Hiррoglossus hiррoglossus, Hiррoglossus stenoleрis):

 

0302 21 100 00

– – – პალტუსი შავი ან პალტუსი ლურჯკანიანი (Reinhardtius hiррoglossoides)

0302 21 300 00

– – – პალტუსი ატლანტიკური (Hiррoglossus hiррoglossus)

0302 21 900 00

– – – პალტუსი წყნარი ოკეანის თეთრკანიანი (Hiррoglossus stenoleрis)

0302 22 000 00

– – კამბალა ზღვის (Рleuronectes рlatessa)

0302 23 000 00

– – ზღვის ენა (Solea sрр.)

0302 29

– – დანარჩენი:

 

0302 29 100 00

– – – მეგრიმი(Leрidorhombus sрр.)

0302 29 900 00

– – – დანარჩენი

 

– თინუსი (Thunnus გვარისა), სკიპჯეკი, ანუ თინუსი ზოლიანი (Euthynnus (Katsuwonus) рelamis), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0302 31

– – თინუსი გრძელფარფლიანი, ან ალბაკორი (Thunnus alalunga):

 

0302 31 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 31 900 00

– – – დანარჩენი

0302 32

– – თინუსი ყვითელფარფლიანი (Thunnus albacares):

 

0302 32 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 32 900 00

– – – დანარჩენი

0302 33

– – სკიპჯეკი, ან ზოლიანი თინუსი;

 

0302 33 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 33 900 00

– – – დანარჩენი

0302 34

– – თინუსი დიდთვალა (Thunnus obesus):

 

0302 34 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 34 900 00

– – – დანარჩენი

0302 35

– – თინუსი ლურჯი, ან ჩვეულებრივი (Thunnus thynnus):

 

0302 35 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 35 900 00

– – – დანარჩენი

0302 36

– – თინუსი სამხრეთის ლურჯი (Thunnus maccoyii):

 

0302 36 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 36 900 00

– – – დანარჩენი

0302 39

– – დანარჩენი:

 

0302 39 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 39 900 00

– – – დანარჩენი

0302 40 000 00

– ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით

0302 50

– ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით :

 

0302 50 100 00

– – Gadus morhua სახეობისა

0302 50 900 00

– – დანარჩენი

 

– დანარჩენი თევზი, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0302 61

– – სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალები ან შპროტი (Sрrattus sрrattus):

 

0302 61 100 00

– – – სარდინები Sardina pilchardus სახეობისა

0302 61 300 00

– – – სარდინები Sardinopis გვარისა; სარდინელა (Sardinella spp.)

0302 61 800 00

– – – ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus)

0302 62 000 00

– – პიქშა (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 000 00

– – საიდა (Рollachius virens)

0302 64 000 00

– – სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaр onicus)

0302 65

– – ზვიგენები:

 

0302 65 200 00

– – – ზვიგენი ეკლიანი Squalus acanthias

0302 65 500 00

– – – ზვიგენი კატისებრი Scyliorhinus sрр.

0302 65 900 00

– – – დანარჩენი ზვიგენები

0302 66 000 00

– – გველთევზა (Anguilla spp.)

0302 67 000 00

– – შიმშერი (Xiphias gladius)

0302 68 000 00

– – ეშვა (Dissostichus spp.)

0302 69

– – დანარჩენი:

 

 

– – – მტკნარი წყლის თევზი:

 

0302 69 110 00

– – – – კობრი

0302 69 19

– – – – დანარჩენი:

 

 

– – – – – ზუთხისებრნი:

 

 

– – – – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

 

0302 69 191 00

– – – – – – – გამოუშიგნავი

0302 69 192 00

– – – – – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0302 69 193 00

– – – – – – – სხვაგვარად გამოშიგნული

0302 69 198 00

– – – – – – დანარჩენი

0302 69 199 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – ზღვის თევზი:

 

 

– – – – Euthynnus გვარის თევზი, გარდა 0302 33 სუბპოზიციის სკიპჯეკის ან ზოლიანი თინუსისა (Euthynnus (Katsuwonus) рelamis):

 

0302 69 210 00

– – – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 69 250 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – – ზღვის ქორჭილა (Sebastes spp.):

0302 69 310 00

– – – – – Sebastes marinus სახეობისა

0302 69 330 00

– – – – – დანარჩენი

0302 69 350 00

– – – – თევზი Boreogadus saida სახეობის

0302 69 410 00

– – – – მერლანგი (Merlangus merlangus)

0302 69 450 00

– – – – მოლვა (Molva spp.)

0302 69 510 00

– – – – მინტაი (Theragra chalcogramma ) და ვერცხლისფერი საიდა (Pollachius pollachius)

0302 69 550 00

– – – – ანჩოუსი (Engraulis sрр.)

0302 69 610 00

– – – –ზღვის კარჩხანა (Dentex dentex და Pagellus spp.)

 

– – – – მერლუზა (Merluccius spp.) და ამერიკული ძაფფარფლიანი თავდიდა (Urophycis spp.):

 

 

– – – – – მერლუზა Merluccius გვარის:

 

0302 69 660 00

– – – – – – მერლუზა კაპის (წყალმარჩხის) (Merluccius capensis) და მერლუზა ნამიბიური (ღრმა წყლის) (Merluccius paradoxus)

0302 69 670 00

– – – – – – მერლუზა ახალზელანდიური (Merluccius australis)

0302 69 680 00

– – – – – – დანარჩენი

0302 69 690 00

– – – – – ამერიკული ძაფფარფლიანი თავდიდა Uroрhycis გვარის

0302 69 750 00

– – – – ზღვის კაპარჭინა ჩვეულებრივი (Brama spp.)

0302 69 810 00

– – – – მეანკესე (Lophius spp.)

0302 69 850 00

– – – – პუტასუ (Micromesistius рoutassou ან Gadus рoutassou)

0302 69 860 00

– – – – სამხრეთის პუტასუ (Micromesistius australis)

0302 69 870 00

– – – – შიმშერი (Xiphias gladius)

0302 69 880 00

– – – – ეშვა (Dissostichus spp.)

0302 69 910 00

– – – – სტავრიდა (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0302 69 920 00

– – – – კონგრიო შავი (Genypterus blacodes)

0302 69 940 00

– – – – ლავრაკი (Dicentrarchus labrax)

0302 69 950 00

– – – – აურატა (Sparus aurata)

0302 69 990 00

– – – – დანარჩენი

0302 70 000 00

– ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში

0303

თევზი გაყინული, Fთევზის ფილეს და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ხორცის გამოკლებით:

 

 

– ორაგული წყნარი ოკეანის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 11 000 00

– – წითელი ან ნერკა (Oncorhynchus nerka)

0303 19 000 00

– – დანარჩენი

 

– დანარჩენი ორაგულისებრნი, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 21

– – კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster):

 

0303 21 100 00

– – – Oncorhynchus aparche და Oncorhynchus chrysogaster სახეობების

0303 21 200 00

– – – Oncorhynchus mykiss სახეობის, თავით და ლაყუჩებით, შიგნეულობის გარეშე, თვითოეული 1,2კგ-ზე მეტი მასის, ან თავის, ლაყუჩების და შიგნეულის გარეშე, თვითოეული 1 კგ-ზე მეტი მასის

0303 21 800 00

– – – დანარჩენი

0303 22 000 00

– – ორაგული ატლანტიკური (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0303 29 000 00

– – დანარჩენი

 

– კამბალასებრნი (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae და Citharidae) ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 31

– – პალტუსი (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

0303 31 100 00

– – – პალტუსი შავი ან პალტუსი ლურჯკანიანი (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 31 300 00

– – – პალტუსი ატლანტიკური (Hippoglossus hippoglossus)

0303 31 900 00

– – – პალტუსი წყნარი ოკეანის თეთრკანიანი (Hippoglossus stenolepis)

0303 32 000 00

– – ზღვის კამბალა (Pleuronectes platessa)

0303 33 000 00

– – ზღვის ენა (Solea spp.)

0303 39

– – დანარჩენი:

 

0303 39 100 00

– – – კამბალა (Рlatichthys flesus)

0303 39 200 00

– – – მეგრიმი (Lepidorhombus spp.)

0303 39 300 00

– – – თევზი Rhombosolea გვარის

0303 39 700 00

– – – დანარჩენი

 

– თინუსი (Thunnus გვარის), სკიპჯეკი, ან თინუსი ზოლიანი (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 41

– – თინუსი გრძელფარფლიანი, ან ალბაკორი (Thunnus alalunga):

 

 

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

0303 41 110 00

– – – – გამოუშიგნავი

0303 41 130 00

– – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 41 190 00

– – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ‘‘თავმოჭრილი’’)

0303 41 900 00

– – – დანარჩენი

0303 42

– – თინუსი ყვითელფარფლიანი (Thunnus albacares):

 

 

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

 

– – – – გამოუშიგნავი:

 

0303 42 120 00

– – – – – მასით 10 კგ-ზე მეტი თითოეული

0303 42 180 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე:

 

0303 42 320 00

– – – – – მასით 10 კგ-ზე მეტი თითოეული

0303 42 380 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ,,თავმოჭრილი’’):

 

0303 42 520 00

– – – – – მასით 10 კგ-ზე მეტი თითოეული

0303 42 580 00

– – – – – დანარჩენი

0303 42 900 00

– – – დანარჩენი

0303 43

– – სკიპჯეკი, ან თინუსი ზოლიანი:

 

 

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

0303 43 110 00

– – – – გამოუშიგნავი

0303 43 130 00

– – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 43 190 00

– – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ,,თავმოჭრილი’’)

0303 43 900 00

– – – დანარჩენი

0303 44

– – თინუსი დიდთვალა (Thunnus obesus):

 

 

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

 

0303 44 110 00

– – – – გამოუშიგნავი

0303 44 130 00

– – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 44 190 00

– – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ,,თავმოჭრილი’’)

0303 44 900 00

– – – დანარჩენი

0303 45

– – თინუსი ლურჯი ან ჩვეულებრივი (Thunnus thynnus):

 

 

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

0303 45 110 00

– – – – გამოუშიგნავი

0303 45 130 00

– – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 45 190 00

– – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ,,თავმოჭრილი’’)

0303 45 900 00

– – – დანარჩენი

0303 46

– – თინუსი სამხრეთული ლურჯი (Thunnus maccoyii):

 

 

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

0303 46 110 00

– – – – გამოუშიგნავი

0303 46 130 00

– – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 46 190 00

– – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ,,თავმოჭრილი’’)

0303 46 900 00

– – – დანარჩენი

0303 49

– – დანარჩენი:

 

 

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

0303 49 310 00

– – – – გამოუშიგნავი

0303 49 330 00

– – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 49 390 00

– – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ,,თავმოჭრილი’’)

0303 49 800 00

– – – დანარჩენი

 

– ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii) და ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 51 000 00

– – ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 52

– – ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

0303 52 100 00

– – – Gadus morhua სახეობის

0303 52 300 00

– – – Gadus ogac სახეობის

0303 52 900 00

– – – Gadus macrocephalus სახეობის

 

– შიმშერის (Xiphias gladius) და ეშვასი (Dissostichus spp.) ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 61 000 00

– – შიმშერის (Xiphias gladius)

0303 62 000 00

– – ეშვასი (Dissostichus spp.)

 

– დანარჩენი თევზი, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 71

– – სარდინები (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), სარდინელა (Sardinella spp.), ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus):

 

0303 71 100 00

– – – სარდინები Sardina pilchardus სახეობისა

0303 71 300 00

– – – სარდინები Sardinops გვარის; სარდინელა (Sardinella spp.)

0303 71 800 00

– – – ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus)

0303 72 000 00

– – პიქშა (Melanogrammus aeglefinus)

0303 73 000 00

– – საიდა (Pollachius virens)

0303 74

– – სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

0303 74 300 00

– – – Scomber scombrus და Scomber jaрonicus სახეობების

0303 74 900 00

– – – Scomber australasicus სახეობისა

0303 75

– – ზვიგენები:

 

0303 75 200 00

– – – ზვიგენი ეკლიანი Squalus acanthias

0303 75 500 00

– – – ზვიგენი კატისებრი Scyliorhinus spp.

0303 75 900 00

– – – ზვიგენები დანარჩენი

0303 76 000 00

– – გველთევზა (Anguilla spp.)

0303 77 000 00

– – ლავრაკი (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0303 78

– – მერლუზა (Merluccius sрр.) და ამერიკული ძაფფარფლა თავდიდა (Uroрhycis sрр.):

 

 

– – – მერლუზა Merluccius გვარის:

 

0303 78 110 00

– – – – მერლუზა კაპის (წყალმარჩხის) (Merluccius capensis) და მერლუზა ნამიბიური (ღრმა წყლის) (Merluccius paradoxus)

0303 78 120 00

– – – – მერლუზა არგენტინული (Merluccius hubbsi)

0303 78 130 00

– – – – მერლუზა ახალზელანდიური (Merluccius australis)

0303 78 190 00

– – – – დანარჩენი

0303 78 900 00

– – – ამერიკული ძაფფარფლა თავდიდა Uroрhycis გვარისა

0303 79

– – დანარჩენი:

 

 

– – – მტკნარი წყლის თევზი:

 

0303 79 110 00

– – – – კობრი

0303 79 19

– – – – დანარჩენი:

 

 

– – – – – ზუთხისებრნი:

 

 

– – – – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

0303 79 191 00

– – – – – – – გამოუშიგნავი

0303 79 192 00

– – – – – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 79 193 00

– – – – – – – სხვაგვარი დამუშავების

0303 79 198 00

– – – – – – დანარჩენი

0303 79 199 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – ზღვის თევზი:

 

 

– – – – Euthynnus გვარის თევზი, გარდა 0303 43 სუბპოზიციის სკიპჯეკისა, ან ზოლიანი თინუსისა (Euthynnus (Katsuwonus) рelamis):

 

 

– – – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის:

 

0303 79 210 00

– – – – – – გამოუშიგნავი

0303 79 230 00

– – – – – – ლაყუჩებისა და შიგნეულის გარეშე

0303 79 290 00

– – – – – – სხვაგვარი დამუშავების (მაგალითად ,,თავმოჭრილი’’)

0303 79 310 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – – ზღვის ქორჭილა (Sebastes sрр.):

 

0303 79 350 00

– – – – – Sebastes marinus სახეობის

0303 79 370 00

– – – – – დანარჩენი

0303 79 410 00

– – – – თევზი Boreogadus saida სახეობის

0303 79 450 00

– – – – მერლანგი (Merlangus merlangus)

0303 79 510 00

– – – – მოლვა (Molva spp.)

0303 79 550 00

– – – – მინტაი (Theragra chalcogramma) და ვერცხლისფერი საიდა (Pollachius pollachius)

0303 79 580 00

– – – – თევზი Orcynoрsis unicolor სახეობის

0303 79 650 00

– – – – ანჩოუსი (Engraulis spp.)

0303 79 710 00

– – – – ზღვის კარჩხანა (Dentex dentex და Рagellus sрр.)

0303 79 750 00

– – – – ზღვის კაპარჭინა ჩვეულებრივი (Brama spp.)

0303 79 810 00

– – – – მეანკესე (Lophius spp.)

0303 79 830 00

– – – – პუტასუ (Micromesistius рoutassou ან Gadus рoutassou)

0303 79 850 00

– – – – პუტასუ სამხრეთის (Micromesistius australis)

0303 79 870 00

– – – – შიმშერი (Xiрhias gladius)

0303 79 880 00

– – – – ეშვა (Dissostichus spp.)

0303 79 910 00

– – – – სტავრიდა (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0303 79 920 00

– – – – მაკრურონუსი ახალზელანდიური (Macruronus novaezealandiae)

0303 79 930 00

– – – – კონგრიო შავი (Genyрterus blacodes)

0303 79 940 00

– – – – თევზი Рelotreis flavilatus და Рeltorhamрhus novaezealandiae სახეობის

0303 79 980 00

– – – – დანარჩენი

0303 80

– ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში:

 

0303 80 100 00

– – ქვირითი და ხვაში დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავისა ან პროტამინის სულფატის წარმოებისათვის

0303 80 900 00

– – დანარჩენი

0304

თევზის ფილე და თევზის ხორცი დანარჩენი (ფარშის ჩათვლით), ახალი, გაცივიებული ან გაყინული:

 

 

– ახალი ან გაცივებული:

 

0304 11

– – შიმშერის (Xiрhias gladius):

 

0304 11 100 00

– – – ფილე

0304 11 900 00

– – – დანარჩენი

0304 12

– – ეშვასი (Dissostichus spp.):

 

0304 12 100 00

– – – ფილე

0304 12 900 00

– – – დანარჩენი

0304 19

– – დანარჩენი:

 

 

– – – ფილე:

 

 

– – – – მტკნარი წყლის თევზისა:

 

0304 19 130 00

– – – – – წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკური ორაგულის (Salmo salar) და დუნაის ორაგულის (Huhco hucho)

 

– – – – – კალმახის Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita და Oncorhynchus gilae სახეობების:

 

0304 19 150 00

– – – – – – Oncorhynchus mykiss სახეობის თითოეული 400 გრამზე მეტი მასით

0304 19 170 00

– – – – – – დანარჩენი

0304 19 19

– – – – – მტკნარი წყლის სხვა თევზის:

 

0304 19 191 00

– – – – – – ზუთხისებრნის

0304 19 199 00

– – – – – – დანარჩენის

 

– – – – დანარჩენის:

 

0304 19 310 00

– – – – – ვირთევზასიG(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) და Boreogadus saida სახეობის თევზის

0304 19 330 00

– – – – – საიდასი (Pollachius virens)

0304 19 350 00

– – – – – ზღვის ქორჭილასი (Sebastes spp.)

0304 19 380 00

– – – – – დანარჩენის

 

– – – თევზის ხორცი დანარჩენი (ფარშის ჩათვლით):

 

0304 19 910 00

– – – – მტკნარი წყლის თევზის

 

– – – – დანარჩენი:

 

0304 19 970 00

– – – – – ქაშაყის ნაჭრები

0304 19 980 00

– – – – – დანარჩენი

 

– ფილე გაყინული:

 

0304 21 000 00

– – შიმშერის (Xiрhias gladius)

0304 22 000 00

– – ეშვასი (Dissostichus spp.)

0304 29

– – დანარჩენი:

 

 

– – – მტკნარი წყლის თევზისა:

 

0304 29 130 00

– – – – წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკის ორაგულის (Salmo salar) და დუნაის ორაგულის (Hucho hucho)

 

– – – – კალმახის Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita da Oncorhynchus gilae სახეობების:

 

0304 29 150 00

– – – – – Oncorhynchus mykiss სახეობის თითოეული 400 გრამზე მეტი მასით

0304 29 170 00

– – – – – დანარჩენი

– 

0304 29 19

– – – – მტკნარი წყლის სხვა თევზის:

 

0304 29 191 00

– – – – – ზუთხისებრნის

– 

0304 29 199 00

– – – – – დანარჩენის

– 

 

– – – დანარჩენის:

 

 

– – – – ვირთევზასი (Gadus morhua, Gadus macroceрhalus, Gadus ogac) და Boreogadus saida სახეობის თევზის:

 

0304 29 210 00

– – – – – ვირთევზასი Gadus macroceрhalus სახეობისა

0304 29 290 00

– – – – – დანარჩენის

0304 29 310 00

– – – – საიდასი (Pollachius virens)

0304 29 330 00

– – – – პიქშასი (Melanogrammus aeglefinus)

 

– – – – ზღვის ქორჭილასი (Sebastes spp.):

 

0304 29 350 00

– – – – – Sebastes marinus სახის;

0304 29 370 00

– – – – – დანარჩენის

0304 29 410 00

– – – – მერლანგის (Merlangus merlangus)

0304 29 430 00

– – – – მოლვის (Molva spp.)

0304 29 450 00

– – – – თინუსის (Thunnus გვარის) და Euthynnus გვარის თევზის

 

– – – –სკომბერის (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaр onicus) და Orcynoр sis unicolor სახეობის თევზის :

 

0304 29 510 00

– – – – – Scomber australasicus სახეობის სკომბერისა

0304 29 530 00

– – – – – დანარჩენის

 

– – – – მერლუზის (Merluccius sрр.) და ამერიკული ძაფფარფლა თავდიდის (Uroрhycis sрр.):

 

 

– – – – – Merluccius გვარის მერლუზის:

 

0304 29 550 00

– – – – – – მერლუზა კაპის (წყალმარჩხის) (Merluccius capensis) და ნამიბიური მერლუზის (ღრმა წყლის) (Merluccius paradoxus)

0304 29 560 00

– – – – – – არგენტინული მერლუზის (Merluccius hubbsi)

0304 29 580 00

– – – – – – დანარჩენის

0304 29 590 00

– – – – – ამერიკული ძაფფარფლა თავდიდასი Uroрhycis გვარის

 

– – – – ზვიგენების:

 

0304 29 610 00

– – – – – ეკლიანი ზვიგენის (Squalus acanthias sрр.) და კატისებრი ზვიგენის (Scyliorhinus)

– 

0304 29 690 00

– – – – – დანარჩენი ზვიგენების

0304 29 710 00

– – – – ზღვის კამბალასი (Pleuronectes platessa)

0304 29 730 00

– – – – მდინარის კამბალასი (Platichthys flesus)

0304 29 750 00

– – – – ქაშაყის (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 29 790 00

– – – – მეგრიმის (Lepidorhombus spp.)

0304 29 810 00

– – – – ზღვის ჩვეულებრივი კაპარჭინასი (Brama spp.)

0304 29 830 00

– – – – მეანკესესი (Lophius spp.)

0304 29 850 00

– – – – მინტაის (Theragra chalcogramma)

0304 29 910 00

– – – – ახალზელანდიური მაკრურონუსის (Macruronus novaezealandiae)

0304 29 990 00

– – – – დანარჩენის

 

– დანარჩენი:

 

0304 91 000 00

– – შიმშერის (Xiphias gladius)

0304 92 000 00

– – ეშვასი (Dissostichus spp.)

0304 99

– – დანარჩენი:

 

0304 99 050 00

– – – სურიმის

 

– – – დანარჩენი:

 

0304 99 100 00

– – – – მტყნარი წყლის თევზის

 

– – – – დანარჩენი:

 

0304 99 220 00

– – – – – ქაშაყის (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 99 310 00

– – – – – ზღვის ქორჭილასი (Sebastes spp.)

 

– – – – – ვირთევზასი (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus) და Boreogadus saida სახეობის თევზის:

 

0304 99 350 00

– – – – – – Gadus macroceрhalus სახეობის ვირთევზასი

0304 99 380 00

– – – – – – Gadus morhua სახეობის ვირთევზასი

0304 99 390 00

– – – – – – დანარჩენის

0304 99 410 00

– – – – – საიდასი (Pollachius virens)

0304 99 450 00

– – – – – პიქშასი (Melanogrammus aeglefinus)

0304 99 480 00

– – – – – მერლუზასი (Merluccius sрр.) და ამერიკული ძაფფარფლიანი თავდიდასი (Uroрhycis sрр.):

0304 99 510 00

– – – – – მეგრიმის (Lepidorhombus spp.)

0304 99 550 00

– – – – – ზღვის ჩვეულებრივი კაპარჭინასი (Brama spp.)

0304 99 570 00

– – – – – მეანკესის (Lophius spp.)

0304 99 590 00

– – – – – პუტასუსი (Micromesistius рoutassou ან Gadus рoutassou)

0304 99 610 00

– – – – – მინტაის (Theragra chalcogramma)

0304 99 970 00

– – – – – დანარჩენის

0305

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში: თევზი ცივად ან ცხლად შებოლილი; თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად ვარგისი:

 

0305 10 000 00

– თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად ვარგისი

0305 20 000 00

– თევზის ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში, ხმელი, დამარილებული ან მარილ­წყალში

0305 30

– თევზის ფილე, ხმელი, დამარილე­ბული ან მარილწყალში, მაგრამ შეუბოლავი:

 

 

– – ვირთევზასი (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) და Boreogadus saida სახეობის თევზის:

 

0305 30 110 00

– – – Gadus macrocephalus სახეობის ვირთევზასი

0305 30 190 00

– – – დანარჩენი

0305 30 300 00

– – წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკური ორაგულის (Salmo salar) და დუნაის ორაგულისა (Hucho hucho), დამარილებული ან მარილწყალში

0305 30 500 00

– – შავი პალტუსი, ან ლურჯკანიანი პალტუსის (Reinhardtius hippoglossoides), დამარილებული ან მარილწყალში

0305 30 90

– – დანარჩენი:

 

0305 30 901 00

– – – ზუთხისებრნის

0305 30 909 00

– – – დანარჩენი

 

– თევზი შებოლილი, ფილეს ჩათვლით:

 

0305 41 000 00

– – წყნარი ოკეანის ორაგული (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhyncus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკური ორაგული (Salmo salar) და დუნაის ორაგული (Hucho hucho)

0305 42 000 00

– – ქაშაყი (Cluрea harengus, Cluрea рallasii)

0305 49

– – დანარჩენი:

 

0305 49 100 00

– – – პალტუსი შავი ან პალტუსი ლურჯკანიანი (Reinhardtius hiррoglossoides)

0305 49 200 00

– – – პალტუსი ატლანტიკური (Hippoglossus hippoglosus)

0305 49 300 00

– – – სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0305 49 450 00

– – – კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster)

0305 49 500 00

– – – გველთევზა (Anguilla spp.)

0305 49 80

– – – დანარჩენი:

 

0305 49 801 00

– – – – ზუთხისებნი

0305 49 809 00

– – – – დანარჩენი

 

– თევზი ხმელი, დამარილებული ან დაუმარილებელი, მაგრამ შეუბოლავი:

 

0305 51

– – ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

0305 51 100 00

– – – ხმელი, დაუმარილებელი

0305 51 900 00

– – – ხმელი, დამარილებელი

0305 59

– – დანარჩენი:

 

 

– – – თევზი Boreogadus saida გვარის:

 

0305 59 110 00

– – – – ხმელი, დაუმარილებელი

0305 59 190 00

– – – – ხმელი, დამარილებელი

0305 59 300 00