Comments

GWSltd (შოთა მეტრეველი)
სხვა
Registration Date: 2012/08/01
Last visit: 2014/03/06 13:04:21
Contact - All comments

ერთადერთი მუხლი ჭანტურიას კომენტარებს რომ აკლია :)

dachigay (ვახტანგ ოქროპირიძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/03/06
Last visit: 2013/04/04 05:47:12
Contact - All comments

chveni samoqalaqo kodeqsi unda sheicvalos me ase vtvli imitom rom ar aris massshi dalian bevri samoqalaqo samartlebrivi urtiertoba daregulirebuli shesabamisad axlad moqmedi kodeqsi idleva imis shesadleblobas rom sasamartlom xshir shemtxvevashi mimartos samartlisa da kanonis analogias rac vtvli rom ara sasurveli faqtia

eldarige74's picture
eldarige74 (ელდარ გელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
Registration Date: 2012/11/29
Last visit: 2014/09/14 20:11:12
Contact - All comments

გთხოვთ, მოგვწეროთ კონკრეტული გარემოებები და თქვენი მოსაზრებანი მათი რეგულირებისათვის, რომელიც შემდგომში დამუშავდება და გათვალისწინებულ იქნება.

antivirus444's picture
antivirus444 (გიორგი კეკენაძე)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
Registration Date: 2011/09/27
Last visit: 2016/04/27 11:08:45
Contact - All comments

პირველი ნაწილის "ვ" ქვეპუნქტი წინააღმდეგობაში მოდის
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონის მე-4 მუხლთან, რომლის მიხედვითაც, პარტია არასამეწარმეო იურიდიულ პირს წარმოადგენს.

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
Registration Date: 2010/12/29
Last visit: 2019/02/11 09:26:30
Contact - All comments

ბატონო გიორგი, სავსებით გეთანხმებით იმ საკითხში, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1509-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ე" ქვეპუნქტი, რომლითაც პარტია არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, წინააღმდეგობაში მოდის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლთან, რომლის მიხედვითაც, პარტია არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი. როგორც მოგეხსენებათ, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ორგანული კანონი იერარქიით უფრო მაღლაა ვიდრე კანონი (კოდექსი), კერძოდ:„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი იერარქიით უფრო მაღლა დგას ე.ი უპირატესი იურიდიული ძალა აქვს ვიდრე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს, ამდენად, სამართლებრივი ურთიერთობის დასარეგულირებლად უნდა გამოვიყენოთ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4 მუხლის მოთხოვნები, რომლის მიხედვითაც, პარტია არის არასამეწარმეო იურიდიულ პირი. ამასთანავე, კანონმდებლობაში არსებული ზემოხსენებული ხარვეზი უნდა გასწორდეს.

Japaridze's picture
Japaridze (Teimuraz)
სხვა
Registration Date: 2011/07/02
Last visit: 2022/11/30 11:00:13
Contact - All comments

ეს რა რაიმე კოდია?

ნინო ბაგაშვილი (ნინო ბაგაშვილი)
ბიზნესი და სამეწარმეო სამართალი
Registration Date: 2013/06/03
Last visit: 2013/06/14 07:03:35
Contact - All comments

ცუდია

alela's picture
alela (mindia)
სხვა
Registration Date: 2011/02/02
Last visit: 2024/04/17 17:10:48
Contact - All comments

ამ მუხლის მეორე ნაწილში შეცდომაა კერძოდ: სიტყვა "მემკვიდრეების" ნაცვლად უნდა იყო "მამკვიდრებლის"

gigibreg's picture
gigibreg (გიგი ბრეგაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2013/06/13
Last visit: 2022/02/14 02:31:56
Contact - All comments

საინტერესოა, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუკი პირმა შეძენისას არ იცოდა, რომ გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი ცოცხალი იყო.

nino13's picture
nino13 (nino)
სხვა
Registration Date: 2010/12/24
Last visit: 2020/09/10 14:57:49
Contact - All comments

.მბ .მხზცზ

salomenatroshvili (სალომე ნატროშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/08/28
Last visit: 2014/03/28 16:32:01
Contact - All comments

აღნიშნული დებულებით მსესხებელი არის აბსოლუტურად დაუცველი, ვინაიდან გამსესხებლს ლეგიტიმური შესაძლებლობა ენიჭება, არაგონივრულად მაღალი საპროცენტო განაკვეთის დაწესებისა, რასაც სასამართლო, ამგვარი ჩანაწერის გამო, ვერ შეამცირებს.

salomenatroshvili (სალომე ნატროშვილი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/08/28
Last visit: 2014/03/28 16:32:01
Contact - All comments

კი, მართლაც შეცდომა :))

eldarige74's picture
eldarige74 (ელდარ გელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
Registration Date: 2012/11/29
Last visit: 2014/09/14 20:11:12
Contact - All comments
visramiani's picture
visramiani (დავით დამენია)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2012/09/26
Last visit: 2015/12/29 00:41:04
Contact - All comments

მოცემული მუხლი ბუნდოვანია, ვინაიდან ნივთის მესაკუთრის მიერ წამოყენებული დასაბუთებული პრეტენზიის შემდეგ, წყდება არა მფლობელობა, არამედ ფლობის უფლება. რადგან ტექნიკური თვალსაზრისით ნივთი მაინც მფლობელთან რჩება. ანუ, ის რომ მე როგორც მესაკუთრემ, წავუყენე დასაბუთებული პრეტენზია მფლობელს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნივთი უკვე ჩემს მფლობელობაში დაბრუნდა.

Tamar Metreveli's picture
Tamar Metreveli (Tamar Metreveli)
სხვა
Registration Date: 2014/02/21
Last visit: 2018/04/12 08:42:33
Contact - All comments

უფლებამოვალეობანი

Elene mchedlishvili's picture
Elene mchedlishvili (Elene mchedlishvili)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
Registration Date: 2013/12/02
Last visit: 2018/07/11 10:56:02
Contact - All comments

:-)

Elene mchedlishvili's picture
Elene mchedlishvili (Elene mchedlishvili)
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
Registration Date: 2013/12/02
Last visit: 2018/07/11 10:56:02
Contact - All comments

:-)

babu's picture
babu (tengo samxaradze)
კონსტიტუციური სამართალი
Registration Date: 2013/06/22
Last visit: 2015/08/04 13:38:21
Contact - All comments

ამ ნორმას უნდა ჰქონდეს დამატებითი ნაწილი სასამართლოსთვის, რადგან თავისი შინაარსითესმუხლი სწორედ სამართალწარმოებას უკავშირდება, დამატებითი ნაწილი უნდა იყოს შემდეგი შინაარსის სასამართლო თუ კი დაადგენს ამავეთავის 170 მუხლის 2 ნაწილის ფაქტს მხარეს საკუთრების უფლებისდასაცავად აღარ უნდა სჭირდებოდეს მეორე მხარის თანხმობა. და სასამართლო გადაწყვეტილება უნდაიყოს სამართლებრივი საფუძველი პირის კონკრეტულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით

emiko (ერმილე ჭეიშვილი)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2013/10/02
Last visit: 2014/10/02 01:45:03
Contact - All comments

საინტერესო საკითხია, რაც პრაქტიკაში არაერთხელ გვხვდება და სასამართლოები სხვადასხვაგვარად განმარტავენ ხოლმე. ესეთი მოთხოვნა წერილობით უნდა გაკეთდეს თუ ზეპირადაც დასაშვებია? ჩემი აზრით მოთხოვნის წარდგენა წერილობით უნდა განხორციელდეს ანდა განცხადების ნოტარიუსში შეტანის გზით

კოლხი's picture
კოლხი (ავთანდილ გაბელაია)
სოფლის მეურნეობა, მიწათსარგებლობა და გარემოს დაცვა
Registration Date: 2013/06/01
Last visit: 2017/01/27 13:19:17
Contact - All comments

ჩუქება

tskaltubogamgeoba's picture
tskaltubogamgeoba (თამარ შვანგირაძე)
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2011/01/11
Last visit: 2023/04/08 15:54:52
Contact - All comments

იჯარა

alela's picture
alela (mindia)
სხვა
Registration Date: 2011/02/02
Last visit: 2024/04/17 17:10:48
Contact - All comments

აუცილებლად წერილობითი ფორმით უნდა იყოს მოთხოვნა დაყენებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი შენზე მოდის, ამ დროს კი არანარი მტკიცებულება არ გაქვს.

alela's picture
alela (mindia)
სხვა
Registration Date: 2011/02/02
Last visit: 2024/04/17 17:10:48
Contact - All comments

ნეტა ამ კომენტარებს კითხულობს ვინმე?! შეცდომაა თქო ვწერ, საკანონმდებლო მაცნეში დავრეკე. ესეთი შეცდომები არ უნდა იყოს. ამას გარდა უამრავი კომენტარი დამიტოვებია და არც ერთზე პასუხი არ გაცემულა. ეს საკანონმდებლო მაცნეა თუ სამხატვრო აკადემია?

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
Registration Date: 2013/01/14
Last visit: 2024/03/11 14:43:39
Contact - All comments

711ც სანახავია

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
Registration Date: 2013/01/14
Last visit: 2024/03/11 14:43:39
Contact - All comments

742-ზე სანახავია 346, 347 და 348

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
Registration Date: 2013/01/14
Last visit: 2024/03/11 14:43:39
Contact - All comments

742-ზე სანახავია 346, 347 და 348

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
Registration Date: 2013/01/14
Last visit: 2024/03/11 14:43:39
Contact - All comments

გავმიჯნოთ წარმომადგენლობისგან

giorgi.kandelaki's picture
giorgi.kandelaki (გიორგი კანდელაკი)
სხვა
Registration Date: 2013/01/14
Last visit: 2024/03/11 14:43:39
Contact - All comments

მხარეები შეიძლება იყვნენ როგორც იურიდიული ისე ფიზიკური პირები

nika's picture
nika (nika)
სხვა
Registration Date: 2011/01/03
Last visit: 2021/08/25 17:24:33
Contact - All comments

ვინმემ იცის „ეროვნული ბანკის მიერ ყოველთვიურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი“ სად და როგორ უნდა მოვიძიოთ..

berdiabuskandze's picture
berdiabuskandze (ბერდია ბუსქანძე)
სხვა
Registration Date: 2010/12/29
Last visit: 2019/02/11 09:26:30
Contact - All comments

ბატონო ნიკოლოზ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.nbg.gov.ge ან ნახეთ ბმული https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=544 და შემდეგ დააჭირეთ მარჯვენა მხარეს ტექსტს: თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთები.

pab (pab pab)
სხვა
Registration Date: 2014/12/10
Last visit: 2015/01/31 11:31:04
Contact - All comments

ზოგადი ცნება

gori16's picture
gori16 (ინგა ტარიელაშვილი)
საგადასახადო სამართალი
Registration Date: 2011/02/04
Last visit: 2024/04/16 14:53:35
Contact - All comments
gia bibiladze's picture
gia bibiladze (gia bibiladze)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/02/17
Last visit: 2015/02/19 13:17:35
Contact - All comments
sandro385's picture
sandro385 (ალექსანდრე ამაშუკელი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2012/07/05
Last visit: 2023/12/08 22:01:12
Contact - All comments

განიმარტება, სხვათა შორის, ვალის გასტუმრებაზე შინაურული ხელწერილის დროსაც და შეიძლება გაბათილება თუ ძირითადი ხელშეკრულების ფორმის დაუცვლად გაიცემა (მაგ. ნოტარიუსით დამოწმებულის დროს).

sandro385's picture
sandro385 (ალექსანდრე ამაშუკელი)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2012/07/05
Last visit: 2023/12/08 22:01:12
Contact - All comments

ეს 429–ესთან ერთად ხელწერილის ბათილობის საფუძველი.

თორნიკე გვარამია's picture
თორნიკე გვარამია (თორნიკე)
თავდაცვა, უშიშროება
Registration Date: 2015/07/04
Last visit: 2018/12/15 17:37:34
Contact - All comments
თორნიკე გვარამია's picture
თორნიკე გვარამია (თორნიკე)
თავდაცვა, უშიშროება
Registration Date: 2015/07/04
Last visit: 2018/12/15 17:37:34
Contact - All comments

ამ მუხლში მისი "კანონიერი" წარმომადგენელი ჩემი აზრით აბსურდია, უნდა ეწეროს უბრალოდ მისი წარმომადგენელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნორმა ზრს კარგავს!!!

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2015/10/01
Last visit: 2015/11/30 08:55:51
Contact - All comments

როდესაც ურთიერთობა არ არის რეგულირებული პოზიტიური სამართლის ნორმით ადგილი აქვს ხარვეზს კანონმდებლობაში. ანალოგიის გამოყენებამდე სამ. შემფარდებელმა უნდა დაადგინოს ხარვეზის ფაქტი, ხოლო შემდეგ ხარვეზის ტიპი, ღია ხარვეზია, თუ ფარული. ეს უკანასკნელი კანონმდებლისთვის ცნობილია, ამ დროს საქმე გვაქვს კანნონმდებლის კვალიფიციურ დუმილთან, რომელიც გამორიცხავს ანალოგიის გამოყენების შესაძლებლობას, რადგან ამ ურთიერთობის სამ. რეგულირების მიღმა დატოვება კანონმდებლის ნებას შეესაბამიბა.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2015/10/01
Last visit: 2015/11/30 08:55:51
Contact - All comments

პასუხისმგებლბის დაკისრების იგივე წინაპირობების რაც 992-ე მუხლში. უნდა მოხეს ერთმანეთისგან ფაქტის და შეფასების გამიჯვნა. როგორ იქნა ინფორმაცია მიწოდებული? მტკიცებით ფორმაში, თუ ვარაუდით? რამდენად შესაძლებელი იყო ამ ინფორმაციის გადამოწმება. იყო თუ არა დარღვეული მოკვლევის ვალდებულება.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2015/10/01
Last visit: 2015/11/30 08:55:51
Contact - All comments

3-ე ნაწილში ადგლი აქვს სუბსიდიურ პასუხისმგებლობას. აქაც საკუთარი ბრალისთვის აგებს მშობელი პასუხს. ამიტომ რეგრესის უფლება არ ექნება. აქ ბრალი უფრო არასათანადო აღზრდაში გამოიხატება. სოლიდ. პას. ეკისრებათ მშობლებს.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2015/10/01
Last visit: 2015/11/30 08:55:51
Contact - All comments

დამსაქმებელი პასუხს აგებს სხვისი (მუშაკის) ბრალის გამო. პას. დაკისრების წინაპირობები იგივეა რაც 992-ე მუხლში. ''მუშაკად'' მიჩნევისთვის საკმარისია, რომ სამუშაოს მიმცემთან იმყოფებოდეს პირი სუბორდინაციულ დამოკიდებულებაში. დამსაქმებელს ექნება რეგრესის უფლება.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2015/10/01
Last visit: 2015/11/30 08:55:51
Contact - All comments

თუ მუშაკი არაკვალიფიციურია და ამის შედეგად დგება ზიანი, შესაძლებელია დადგეს დამსაქმებლის პირადი პას. საკითხი 992-ე მუხლით.

socrates's picture
socrates (ბექა ერაძე)
ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი
Registration Date: 2015/10/01
Last visit: 2015/11/30 08:55:51
Contact - All comments

ნების გამოვლენა გულისხმობს ნებით განსაზღვრულ მოქმედებას ან უმოქმედობას. მოქმედება ან უმოქმედობა უნდა იყოს ნებელობითი აქტი. ის უნდა გამომდინარეობდეს ადმიანის ცნობიერებიდან და არ უნდა წარმოადგენსდეს ცნობიერებისგან დამოუკიდებელ აქტს.