On Social Work

Initial version (29/06/2018 - 29/11/2019)

 

საქართველოს კანონი

 

 

სოციალური მუშაობის შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებანი

 

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო

1. ეს კანონი განსაზღვრავს სოციალური მუშაობის ძირითად პრინციპებს, სოციალური მუშაკის სამართლებრივ სტატუსს, სოციალურ გარანტიებს, ფუნქციებს, უფლებებსა და მოვალეობებს, სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებებს.

2. ამ კანონის დებულებები ვრცელდება საჯარო დაწესებულებასა და კერძო სამართლის იურიდიულ პირში დასაქმებულ, აგრეთვე თვითდასაქმებულ, პრაქტიკული საქმიანობის განმახორციელებელ სოციალურ მუშაკებზე და მათ პროფესიულ ზედამხედველებზე, გარდა ამ კანონით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა.

მუხლი 2. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

ამ კანონის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ბენეფიციარი – ფიზიკური პირი, რომელიც სარგებლობს ამ კანონით გათვალისწინებული სოციალური მუშაობის სერვისით ან რომლის მიმართ სოციალური მუშაკი ადგენს ამ კანონით განსაზღვრული სოციალური მუშაობის ჩატარების საჭიროებას;

ბ) ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესი – ბენეფიციარის სოციალური უსაფრთხოების, მისი საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის, კეთილდღეობის, განვითარების ან ამ კანონის მიზნებით გათვალისწინებული სხვა ინტერესი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასა და საყოველთაოდ აღიარებულ ზნეობრივ ნორმებს;

გ) გადაუდებელი შემთხვევა – მდგომარეობა, რომელიც მეყსეულ საფრთხეს უქმნის ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს;

დ) ვარაუდის საფუძველი – ფაქტი ან ინფორმაცია, რომელიც დააკმაყოფილებდა ობიექტურ დამკვირვებელს გარემოებათა გათვალისწინებით დასკვნის გასაკეთებლად;

ე) კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირი – პირი, რომლის მიმართ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული; პირი, რომლის მიმართ გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი; პირი, რომელიც იმყოფება ისეთ გარემოში ან ავლენს ისეთ ასოციალურ ქცევას, რომელიც ქმნის ვარაუდის საფუძველს, რომ იგი ჩაიდენს დანაშაულს (დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფი პირი);

ვ) სამართლებრივი აქტი – უფლებამოსილი დაწესებულების მიერ ამ კანონის მიზნებისთვის გამოცემული, შესასრულებლად სავალდებულო აქტი;

ზ) საფრთხე – ვითარება, როდესაც არსებობს ვარაუდის საფუძველი, რომ მოვლენების მოსალოდნელი განვითარების შეუფერხებელი მსვლელობის შემთხვევაში, დიდი ალბათობით, ზიანი მიადგება ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს;

თ) სოციალური მუშაკი – პირი, რომელიც ამ მუხლის „ი“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სოციალურ მუშაობას ატარებს ბენეფიციართა მიზნობრივ ჯგუფთან და რომელსაც მიღებული აქვს ამ კანონით გათვალისწინებული აკადემიური ან სხვა განათლება;

ი) სოციალური მუშაობა – პრაქტიკულ საქმიანობაზე დაფუძნებული სპეციალობით მუშაობა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ინდივიდის თავისუფალ განვითარებას, მისი ინტეგრაციის ხელშეწყობას და ინდივიდის გაძლიერებით ემსახურება საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებას;

კ) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ჯგუფი – ჯგუფი, რომელშიც შედის ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე ან/და აზარტულ თამაშობაზე დამოკიდებული პირი, სოციალურად დაუცველი პირი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ხანდაზმული, არასრულწლოვანი, მრავალშვილიანი ოჯახი, მარტოხელა მშობელი, იძულებით გადაადგილებული პირი, უსახლკარო პირი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირი, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე პირი, მხარდაჭერის მიმღები, ძალადობის მსხვერპლი, სხვა პირი, რომელიც გარემოებათა გათვალისწინებით შესაძლებელია იყოს ზემოთ აღნიშნული ჯგუფის მსგავს საფრთხეში;

ლ) ხანდაზმული – ფიზიკური პირი 65 წლის ასაკიდან.

მუხლი 3. კანონის მიზნები

ამ კანონის მიზანია სოციალური მუშაობის იმგვარი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ემსახურება:

ა) ინდივიდის მიერ თავისი ცხოვრების წარმატებით წარმართვას, თვითდახმარებისა და თვითგანვითარების გზით მისი დამოუკიდებლობისა და ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფას;

ბ) ინდივიდის საზოგადოებაში მდგრად ინტეგრაციას, მისი ფართო პირადი ავტონომიის შენარჩუნებას და მის მიერ საზოგადოებრივი სიკეთით სრულფასოვნად სარგებლობას;

გ) ისეთი სტრუქტურული ცვლილებების დანერგვას, რომლებიც ხელს უშლის მარგინალიზაციასა და სოციალურ დაყოფას;

დ) სოციალური უსაფრთხოების ხელშეწყობას;

ე) ოჯახისა და საზოგადოების გაძლიერებისთვის სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფას.

მუხლი 4. სოციალური მუშაობის სამართლებრივი საფუძვლები

1. სოციალური მუშაობის სამართლებრივი საფუძვლებია: საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ეს კანონი, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტები, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და მათ საფუძველზე გამოცემული სხვა სამართლებრივი აქტები.

2. სოციალურ მუშაკზე ვრცელდება ამ კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების დებულებები.

3. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკზე ვრცელდება ამ კანონის დებულებები, თუ პატიმრობის კოდექსით, „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით, „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და აღნიშნული კანონების საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

 

თავი II

სოციალური მუშაობის ძირითადი პრინციპები

 

მუხლი 5. სოციალური მუშაობის პრინციპების სავალდებულოობა

1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია სოციალური მუშაობის ჩატარებისას გაითვალისწინოს შემდეგი პრინციპები: ადამიანის უფლებების პატივისცემა, სოციალური სამართლიანობა, თანასწორობა, დარგობრივი კომპეტენცია, თანაზომიერება, ინდივიდუალიზაცია, კეთილსინდისიერებისა და პროფესიული ეთიკის დაცვა და სოციალური მუშაობის სისტემურობა.

2. სოციალური მუშაკის მიერ სოციალური მუშაობის პრინციპების დარღვევა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

მუხლი 6. ადამიანის უფლებების პატივისცემის პრინციპი

1. სოციალური მუშაობა ეფუძნება თითოეული ადამიანის ღირსებისა და სხვა ძირითადი უფლებების პატივისცემას. 

2. სოციალური მუშაკი არა მხოლოდ თავად არ უნდა არღვევდეს ადამიანის უფლებებს, არამედ ხელს უნდა უწყობდეს ადამიანის ძირითადი უფლებების განხორციელებას.

მუხლი 7. სოციალური სამართლიანობის პრინციპი

1. სოციალური მუშაკი ემსახურება საზოგადოებრივ ურთიერთობებში სოციალური სამართლიანობის მიღწევას.

2. სოციალური მუშაკი ხელს უწყობს საზოგადოებაში სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრას და სოციალურ პროგრესს.

მუხლი 8. თანასწორობის პრინციპი 

1. სოციალური მუშაობა ეფუძნება თანასწორობის პრინციპს.

2. პროფესიული უფლებამოსილების განხორციელებისას დაუშვებელია დისკრიმინაციული მოპყრობა რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.

მუხლი 9. დარგობრივი კომპეტენციის პრინციპი

1. სოციალური მუშაკი სოციალურ მუშაობას ატარებს დარგობრივი კომპეტენციის მიხედვით. დარგობრივი კომპეტენციის მიღება შესაძლებელია პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში.

2. აკადემიური ან სხვა საგანმანათლებლო კურსები უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის მიერ დარგობრივი კომპეტენციის მიხედვით განათლების მიღებას და შემდგომ მის გაღრმავებას.

მუხლი 10. თანაზომიერების პრინციპი

1. სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიება უნდა ემსახურებოდეს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დაცვას. შერჩეული ღონისძიება უნდა იყოს გამოსადეგი, აუცილებელი და პროპორციული.

2. სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიება არის გამოსადეგი, თუ ის შესაძლებელს ხდის ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დაცვას.

3. სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიება არის აუცილებელი, თუ ვერ იქნება გამოყენებული სხვა საშუალება, რომელიც ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დაცვისას უფრო ნაკლებ ზიანს მიაყენებდა როგორც ქმედების ადრესატს, ისე სხვა პირს.

4. სოციალური მუშაკის მიერ განხორციელებული ღონისძიება არის პროპორციული, თუ კანონით დაცული სამართლებრივი სიკეთისათვის მიყენებული ზიანი არ აღემატება იმ სიკეთეს, რომლის დასაცავადაც ის განხორციელდა.

მუხლი 11. ინდივიდუალიზაციის პრინციპი

1. სოციალური მუშაობა ორიენტირებულია ინდივიდზე.

2. სოციალური მუშაკი ახდენს ბენეფიციარის ინდივიდუალური სოციალური საჭიროების მხარდაჭერას, სოციალური პრობლემის მიზეზის იდენტიფიცირებას და მისი გადაჭრისკენ მიმართული ქმედებების განხორციელების ხელშეწყობას.

მუხლი 12. კეთილსინდისიერებისა და პროფესიული ეთიკის დაცვის პრინციპი

1. სოციალური მუშაკი სოციალურ მუშაობას ატარებს ამ კანონის მიზნების, ღირებულებებისა და ეთიკური პრინციპების შესაბამისად.

2. სოციალური მუშაკი მოქმედებს კეთილსინდისიერად და პასუხისმგებლობით ეკიდება მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას.

3. სოციალური მუშაკის პროფესიული ეთიკის ნორმები ეფუძნება კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულებას, ინდივიდის ღირსების პატივისცემის პრინციპზე დამყარებულ ურთიერთობას, ბენეფიციარის მიერ გადაწყვეტილების მიღების უფლების და მისი თვითგამორკვევის აღიარებას, სოციალური მუშაობის ჩატარებისას ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის უპირატესობის აღიარებას.

მუხლი 13. სოციალური მუშაობის სისტემურობის პრინციპი

სოციალური მუშაობა მიმდინარეობს სისტემურად, სამ დონეზე: ინდივიდუალურად − მიკროდონეზე, საზოგადოებრივად − მეზოდონეზე, სოციალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და განვითარებისთვის − მაკროდონეზე.

 

თავი III

სოციალური მუშაკის ფუნქციები

მუხლი 14. სოციალური მუშაკის ძირითადი და დარგობრივი ფუნქციები

1. სოციალურ მუშაკს აქვს ძირითადი და დარგობრივი ფუნქციები.

2. საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკის მიერ სოციალური მუშაობის ჩატარების ყველა ძირითადი და რამდენიმე შესაბამისი დარგობრივი უნარის შეძენას.

მუხლი 15. სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქციები

1. სოციალური მუშაკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა პრევენციული სოციალური მუშაობის ჩატარება.

2. სოციალური მუშაკის სპეციალიზაციის მიუხედავად, მისი ძირითადი ფუნქციებია:

ა) სოციალური მუშაობის ფარგლებში განახორციელოს ამ კანონითა და სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებები;

ბ) იზრუნოს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დაცვაზე, მათ შორის, მისი უფლებების დაცვაზე;

გ) იზრუნოს ბენეფიციარის კეთილდღეობაზე, განახორციელოს მისი ადვოკატირება და დაიცვას მისი უფლებები;

დ) საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში კონსულტაცია გაუწიოს ბენეფიციარს, თავიდან აიცილოს კრიზისი და დროულად ჩაერიოს მასში, მოახდინოს ბენეფიციარის მხარდაჭერა;

ე) ბენეფიციარის უშუალო მონაწილეობით დაგეგმოს და განახორციელოს სოციალური მუშაობის პროცესი;

ვ) იმუშაოს სოციალურ საკითხებზე;

ზ) მოახდინოს სოციალური კეთილდღეობის სფეროში არსებული პრობლემის იდენტიფიცირება, შეიმუშაოს პროფესიული ინიციატივები და მოიძიოს პრობლემის გადაჭრის გზები;

თ) ითანამშრომლოს სოციალურ სფეროში დასაქმებულ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებთან, აგრეთვე კერძო და საჯარო დაწესებულებებთან;

ი) მოახდინოს სასიკეთო ცვლილებების ინიციირება და განახორციელოს ისინი;

კ) გაააქტიუროს ინდივიდების, ჯგუფების, ორგანიზაციებისა და საზოგადოების მისწრაფება სოციალური განვითარებისკენ;

ლ) განახორციელოს პროფესიული საქმიანობის თვითშეფასება, აგრეთვე საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღოს ზედამხედველობის პროცესში.

მუხლი 16. სოციალური მუშაობა ბავშვსა და ოჯახზე ზრუნვის და მეურვეობის/მზრუნველობის/მხარდაჭერის სფეროში

1. ბავშვსა და ოჯახზე ზრუნვის და მეურვეობის/მზრუნველობის/ მხარდაჭერის სფეროში სოციალური მუშაობა გულისხმობს:

ა) ბავშვის შვილად აყვანის პროცესში მონაწილეობას;

ბ) ბავშვის მხარდაჭერას, მისი საუკეთესო ინტერესის დაცვას, მის მეურვეობას, მზრუნველობას და საპროცესო წარმომადგენლობას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მეურვეობის/მზრუნველობის დაწესების/მხარდაჭერის დანიშვნის პროცესში მონაწილეობას, მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის საქმიანობის ზედამხედველობას, სამეურვეო/სამზრუნველო პირის ქონებრივი უფლების განკარგვის საკითხზე რეკომენდაციის გაცემას;

დ) ბავშვის ძალადობისა და უგულებელყოფისგან დაცვის მიზნით ზომების მიღებას;

ე) მიუსაფარი ბავშვისა და მისი ოჯახის საჭიროებების განსაზღვრას;

ვ) ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში შენარჩუნების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას და მათ მონიტორინგს;

ზ) ოჯახის მხარდაჭერას, პრევენციას, პირის სპეციალიზებული დაწესებულებიდან რეინტეგრაციას და მისი მდგომარეობის მონიტორინგს, 24-საათიანი ზრუნვის სისტემასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას;

თ) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, ძალადობის მსხვერპლთა, მათ შორის, ბავშვების, სათანადო მომსახურებაში ჩართვის ხელშეწყობას;

ი) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლისთვის თავშესაფრის მომსახურებით სარგებლობაში დახმარების გაწევას;

კ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვასა და განხორციელებას;

ლ) ბავშვის ძალადობისგან, პირის ოჯახში ძალადობისგან და ქალთა ძალადობისგან დაცვის მიზნით ზომების მიღებას, მათ რეაბილიტაციაზე ზრუნვას, საზოგადოებაში ინტეგრაციას და მონიტორინგს;

მ) ხანდაზმულისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის დღის ცენტრისა და გრძელვადიანი თავშესაფრის, შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათში ჩართვის ხელშეწყობას;

ნ) დედებისა და ბავშვებისათვის თავშესაფრის მომსახურებით სარგებლობაში დახმარების გაწევას;

ო) ბავშვის 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის (მათ შორის, მინდობით აღზრდის) მიზნით განთავსებისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას და მათ მონიტორინგს;

პ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ოჯახური დავების ან მშობლის უფლების შეზღუდვის/ჩამორთმევის დროს სასამართლო პროცესებში მონაწილეობას არასრულწლოვანთა კანონიერი ინტერესების დაცვის და სათანადო დასკვნის გაცემის მიზნით;

ჟ) სამეურვეო/სამზრუნველო და ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათი შესაბამის დღის ცენტრსა და თავშესაფარში განთავსების ხელშეწყობას;

რ) შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში სხვა ფუნქციების შესრულებას.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტი არ ვრცელდება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკზე.

მუხლი 17. სოციალური მუშაობა კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთან

კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთან სოციალური მუშაობა გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კომპეტენციის ფარგლებში:

ა) საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული ბრალდებულისა და მსჯავრდებულისთვის კონსულტაციების გაწევას, მოწყვლადი ჯგუფების გამოვლენას და მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას;

ბ) მსჯავრდებულის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილების მიზნით მასთან დაკავშირებული რისკებისა და მისი საჭიროებების შეფასებას, ინდივიდუალური გეგმის შედგენას, მისთვის სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდებას, მისი რეაბილიტაციის პროცესის ზედამხედველობას, კრიზისული შემთხვევების მართვას;

გ) კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის სოციალური გარემოს, უნარებისა და ინდივიდუალური საჭიროებების შესწავლას, მის შესახებ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით ინფორმაციის მიღებას, განრიდების პროგრამების ფარგლებში მისი ინდივიდუალური საქმის მართვას;

დ) დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ პირთან რეფერალის სისტემის შესაბამისი დახმარების გაწევის მიზნით მუშაობას;

ე) მსჯავრდებული არასრულწლოვნისა და სრულწლოვნის რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობას;

ვ) პატიმრობის კოდექსით, „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ და „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებითა და მათ საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული უფლებების განხორციელებას და მოვალეობების შესრულებას.

მუხლი 18. სოციალური მუშაობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სოციალური მუშაობა გულისხმობს:

ა) მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებას, ჩაგვრის შემთხვევების შემცირების მიზნით პრევენციულ მუშაობას და მათ მართვაზე ზრუნვას, მათ შორის, მოსწავლეთა მშობლებთან, ოჯახთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან და მასწავლებლებთან მუშაობას;

ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული სოციალური პრობლემების, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, ქცევითი და ემოციური პრობლემების, აგრეთვე ინკლუზიური და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების იდენტიფიცირებას და მათთვის სოციალური მომსახურების მიწოდებას, მათ შორის, მოსწავლეთა რთული ქცევის მართვას, მათი ოჯახებისთვის კონსულტაციის გაწევას;

გ) მოსწავლის ზოგადი განათლების, ფორმალურ და არაფორმალურ საგანმანათლებლო პროცესებში მონაწილეობის უზრუნველყოფას და მისი სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობას;

დ) ძალადობისა და უგულებელყოფის ფაქტების იდენტიფიცირებას და მათზე შესაბამის რეაგირებას.

მუხლი 19. სოციალური მუშაობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სოციალური მუშაობა გულისხმობს ბენეფიციართან სოციალურ მუშაობას მისი ჯანმრთელობის დაცვის პროცესში, მათ შორის, მისთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიწოდების პროცესში, კერძოდ:

ა) ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასებას, მისი საჭიროებების განსაზღვრას და მათ დაკმაყოფილებაზე ზრუნვას;

ბ) ბენეფიციარისთვის კონსულტაციისა და საგანმანათლებლო დახმარების გაწევას, მათ შორის, მისი ჯანსაღი ქცევის მხარდაჭერას/წახალისებას მკურნალობისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით, კრიზისულ ინტერვენციას, ბენეფიციარის ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას და რეაბილიტაციას.

მუხლი 20. სხვა ფუნქციები

1. სოციალური მუშაკი ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში შესასრულებელ იმ სპეციალურ ფუნქციებს, რომლებიც ამ კანონით პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ გამომდინარეობს ამ კანონით დადგენილი პრინციპებიდან, უფლებამოსილებებიდან და ფუნქციებიდან და ემსახურება ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკისათვის განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, ხოლო კერძო სამართლის იურიდიულ პირში დასაქმებული სოციალური მუშაკისათვის − დამსაქმებელი.

 

თავი IV

სოციალური მუშაკის უფლებები და მოვალეობები

მუხლი 21. სოციალური მუშაკის საქმიანობის მხარდაჭერა

1. სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს, ჰქონდეს სოციალური მუშაობის ეფექტიანი ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალური, ტექნიკური, ინფრასტრუქტურული, საინფორმაციო და უწყებრივი მხარდაჭერა იმ დაწესებულების რესურსების გათვალისწინებით, რომელშიც დასაქმებულია იგი.

2. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკისთვის აუცილებელი სახელმწიფო მხარდაჭერის ფარგლები და მისი უზრუნველყოფის წესი განისაზღვრება იმ დაწესებულების სამართლებრივი აქტით, რომელსაც ექვემდებარება სოციალური მუშაკი.

3. სოციალური მუშაკი პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისას ხელმძღვანელობს მომსახურების მიწოდების დადგენილი პროფესიული სტანდარტით და პროფესიული ეთიკის ნორმებით.

მუხლი 22. დამოუკიდებლობა

1. სოციალური მუშაკის დამოუკიდებლობაზე გავლენის მოხდენა დაუშვებელია.

2. სოციალური მუშაობის პრინციპებიდან და ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში სოციალური მუშაკი ბენეფიციართან ერთად განსაზღვრავს მისაწოდებელი მომსახურების ტიპს და მის ხელმისაწვდომობას, გარდა იმ შემთხვევისა, რომელიც მრავალმხრივი ან დისციპლინათშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში განიხილება.

მუხლი 23. ბენეფიციარისთვის ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება

1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია სოციალური მუშაობა ჩაატაროს ბენეფიციარისთვის ღიად, მისთვის ინფორმაციის მიწოდებით და მისი თანხმობით. გადაუდებელი შემთხვევის დროს ბენეფიციარის თანხმობა აუცილებელი არ არის.

2. სოციალური მუშაკი ვალდებულია ბენეფიციარს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია საჭირო მომსახურების, არსებული რისკისა და დაბრკოლების შესახებ.

მუხლი 24. სასამართლოში წარმომადგენლობა

1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს სასამართლო პროცესში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ან სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე.

2. ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, სოციალურ მუშაკს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სასამართლო მედიაციის პროცესში.

3. სოციალური მუშაკი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში და უზრუნველყოს სასამართლოსთვის შემთხვევის ან ბენეფიციარის შესახებ ობიექტური ფსიქოსოციალური დასკვნის მომზადება.

მუხლი 25. კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება

1. სოციალურ მუშაკს ეკისრება იმ ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა სოციალური მუშაობის ჩატარებისას.

2. კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება სოციალური მუშაკის საქმიანობაზე არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) ბენეფიციარი ათავისუფლებს სოციალურ მუშაკს ამ ვალდებულების შესრულებისგან და ინფორმაციის გაცემა არ დააზიანებს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს. თუ ბენეფიციარი არასრულწლოვანია, იგი სოციალურ მუშაკს აღნიშნული ვალდებულების შესრულებისგან ათავისუფლებს ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით;

ბ) სოციალურ მუშაკს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეტყობინების ვალდებულება ინფორმაციის გაცემას აკისრებს;

გ) სოციალური მუშაკისთვის ცნობილი ინფორმაციის გაუცემლობა ზიანს მიაყენებს უფრო ღირებულ სამართლებრივ სიკეთეს.

3. კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება სოციალურ მუშაკზე ვრცელდება სოციალური მუშაობის დასრულების შემდეგაც.

მუხლი 26. ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება

1. დაწესებულება, რომელშიც დასაქმებულია სოციალური მუშაკი, ვალდებულია ბენეფიციართან დაკავშირებული მის ხელთ არსებული ინფორმაცია გააცნოს ბენეფიციარს, მის წარმომადგენელს ან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირს.

2. ინფორმაციის გაცემის წესი, მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები და მათ გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები განისაზღვრება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 27. დოკუმენტაციის წარმოების ვალდებულება

1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში აწარმოოს ბენეფიციარის პირადი საქმე და დოკუმენტაცია.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია უნდა ასახავდეს ბენეფიციარის შესახებ მონაცემებს (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ბენეფიციარს არ აქვს იდენტიფიცირებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია), ღონისძიების გამოყენების საფუძველს, მისი გეგმის დეტალურ აღწერას, ღონისძიებაში მონაწილე მხარეებს, ღონისძიების მიმდინარეობას ეტაპების მიხედვით, შუალედურ დასკვნებს, ღონისძიების ხანგრძლივობას, შედეგს და დასკვნით შეფასებას.

3. სოციალური მუშაკი სოციალური მუშაობის დასრულების ან სხვა სამსახურში გადასვლის შემთხვევაში ვალდებულია ბენეფიციარის შესახებ მონაცემები გადასცეს მის შემცვლელს ან თავის უშუალო ხელმძღვანელს.

4. დოკუმენტაციის წარმოების წესი და ფორმა განისაზღვრება იმ დაწესებულების სამართლებრივი აქტით, რომელშიც დასაქმებულია სოციალური მუშაკი.

5. სოციალური მუშაკის დამსაქმებელი ვალდებულია დამუშავებული დოკუმენტაცია შეინახოს სოციალური მუშაობის მიმდინარეობისას და მისი დასრულების შემდეგ გონივრული ვადით, რომელიც აუცილებელია სოციალური მუშაობის ჩასატარებლად, ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის დასაცავად და დაწესებულებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების შესასრულებლად. დოკუმენტაციის შენახვის ვადას განსაზღვრავს აღნიშნული დაწესებულება.

მუხლი 28. მრავალმხრივი და დისციპლინათშორისი თანამშრომლობა

სოციალური მუშაკი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ითანამშრომლოს სხვა სოციალურ მუშაკებთან, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, აგრეთვე იმ პროფესიულ ჯგუფებთან, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ ბენეფიციარის მხარდაჭერის პროცესში, და იმ პირებთან, რომლებთან თანამშრომლობაც მიმართულია ბენეფიციარის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ.

მუხლი 29. ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესით მოქმედება

1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია სოციალური მუშაობა ჩაატაროს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესისა და საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

2. სოციალური მუშაკი ხელს უწყობს ბენეფიციარის თვითრეალიზაციას, მისი შესაძლებლობებისა და საკუთარი ინტერესების დაცვის უნარის გაუმჯობესებას.

მუხლი 30. მიუკერძოებლობა

1. სოციალური მუშაკი ვალდებულია უფლებამოსილების განხორციელებისას იყოს მიუკერძოებელი და ხელმძღვანელობდეს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესით.

2. დაუშვებელია, სოციალური მუშაკი იყოს მხარე და მოქმედებდეს სუბიექტური ინტერესებით.

3. სოციალური მუშაკი მისი დამსაქმებლის წინაშე აყენებს თვითაცილების საკითხს, თუ არსებობს გარემოება, რომელიც სოციალურ მუშაკს ხელს შეუშლის, მიუკერძოებლად განახორციელოს საკუთარი უფლებამოსილება კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. სოციალურმა მუშაკმა დამსაქმებელს უნდა დაუსაბუთოს თვითაცილების მიზეზი.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების არსებობისას მესამე პირს უფლება აქვს, სოციალური მუშაკის დამსაქმებლის წინაშე დააყენოს მისი აცილების საკითხი.

5. სოციალური მუშაკის აცილების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მისი დამსაქმებელი.

მუხლი 31. ინფორმაციის ანალიზი

1. სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს, არსებული სოციალური პრობლემების შემცირებისა და გადაჭრის, სოციალური სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესების და ცვლილებების მხარდაჭერის მიზნით გააანალიზოს ინფორმაცია და ანალიზის შედეგების შესახებ მონაცემები მიაწოდოს თავის უშუალო ხელმძღვანელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის ანალიზის ფორმა და შესაბამისი მოთხოვნები განისაზღვრება იმ დაწესებულების სამართლებრივი აქტით, რომელსაც უშუალოდ ექვემდებარება სოციალური მუშაკი.

მუხლი 32. სოციალური მუშაკის უწყვეტი პროფესიული განვითარება

1. სოციალური მუშაობის მიზნებიდან გამომდინარე, სოციალური მუშაკი ვალდებულია შეთავაზებულ პროფესიული განვითარების პროგრამებში მონაწილეობით განივითაროს პროფესიული შესაძლებლობები, გაიუმჯობესოს უნარები და გაიღრმაოს ცოდნა.

2. დამსაქმებელმა ხელი უნდა შეუწყოს სოციალურ მუშაკს, მონაწილეობა მიიღოს უწყვეტი პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში.

მუხლი 33. პროფესიული იდენტობის ხელშეუხებლობა

სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს, შეინარჩუნოს პროფესიული კულტურა, სამუშაოს შესრულების მეთოდი და სამუშაო ინსტრუმენტი, რომლებიც დადგენილია სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტებით.

მუხლი 34. სოციალური მუშაკის პასუხისმგებლობა

ამ კანონით გათვალისწინებული მოვალეობების შეუსრულებლობისათვის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის სოციალურ მუშაკს დაეკისრება ამ კანონის 63-ე მუხლით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა.

 

თავი V

სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

მუხლი 35. ღონისძიებები

სოციალური მუშაკის ფუნქციებისა და მოვალეობების შესასრულებლად ხორციელდება ამ თავით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

მუხლი 36. პრევენცია

სოციალური მუშაკი ბენეფიციარს აწვდის შესაბამის მომსახურებას, როდესაც საფრთხე არ არსებობს, თუმცა, ობიექტური დამკვირვებლის თვალით, ყველა გარემოების გათვალისწინებით, ის, დიდი ალბათობით, წარმოიქმნება.

მუხლი 37. პრობლემის განსაზღვრა

1. საფრთხის არსებობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკი განსაზღვრავს დახმარების საჭიროების მქონე პირის პრობლემას.

2. პრობლემა განისაზღვრება დახმარების საჭიროების მქონე პირთან, მისი ოჯახის წევრთან, მის ახლო წრესთან და სხვა შესაბამის პირთან გასაუბრების საფუძველზე, ყველა გარემოების გათვალისწინებით.

3. სოციალური მუშაკი შემთხვევის ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე თვითონ აგრძელებს ბენეფიციართან მუშაობას, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ადგენს ბენეფიციარის მხარდამჭერ შესაბამის სპეციალისტს ან უწყებას და ბენეფიციარს მასთან გადაამისამართებს.

მუხლი 38. საჭიროების შეფასება

1. სოციალური მუშაკი ბენეფიციარის ინდივიდუალური პრობლემისა და მისი გარემოს შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის საფუძველზე სისტემურად შეისწავლის მის მდგომარეობას.

2. სოციალური მუშაკი ითვალისწინებს ბენეფიციარის მხარდაჭერისთვის ხელის შემშლელ ფაქტორებს, მისი მხარდაჭერისთვის საჭირო რესურსებსა და შესაძლებლობებს და აფასებს ბენეფიციარის საჭიროებებს.

მუხლი 39. სოციალური მუშაობის დაგეგმვა

1. სოციალური მუშაკი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ან პრობლემაზე რეაგირებისთვის ბენეფიციართან შეთანხმებით ადგენს სოციალური მუშაობის ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმას ან განვითარების გეგმას (შემდგომ – გეგმა).

2. გეგმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მიზნები, აუცილებელი სტრატეგია და სამოქმედო ეტაპები.

3. გეგმაში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია ბენეფიციარის ასაკის და მისი განვითარების გათვალისწინებით, გეგმის განხორციელებაში მონაწილე პირების თანხმობით, დადგენილ ვადაში.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ ბენეფიციარი არ ეთანხმება გეგმას ან გეგმის ნაწილს, სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს, მისი ნების საწინააღმდეგოდ დაამტკიცოს გეგმა ან გეგმის ნაწილი, თუკი სხვაგვარად საფრთხე შეექმნებოდა ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესს.

5. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება კრიზისული ინტერვენციის შემთხვევაზე. საფრთხის შეწყვეტის შემდეგ სოციალური მუშაკი ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, შეადგინოს გეგმა.

მუხლი 40. მხარდაჭერა

1. სოციალური მუშაკი მოქმედებს გეგმის განსახორციელებლად და მის შესაბამისად.

2. სოციალური მუშაკი მხარს უჭერს ბენეფიციარის შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებას ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის შესაბამისად საზოგადოებაში მისი სოციალური კომპეტენციის გაუმჯობესების მიზნით.

3. სოციალური მუშაკი გეგმის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, შემთხვევის ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე ადგენს ბენეფიციარის მხარდამჭერ შესაბამის სპეციალისტს ან უწყებას და ბენეფიციარს მასთან გადაამისამართებს და აზუსტებს შემთხვევის მიმდინარეობის სტატუსს.

მუხლი 41. სხვა ღონისძიება

სოციალური მუშაკი უფლებამოსილია განახორციელოს ისეთი ღონისძიება, რომელიც ამ კანონით არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ უზრუნველყოფს ბენეფიციარისთვის საფრთხის თავიდან აცილებას და ემსახურება ბენეფიციარის საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

 

თავი VI

სოციალური მუშაკის პროფესიული კვალიფიკაცია

მუხლი 42. სოციალური მუშაკის პროფესიული კვალიფიკაციისათვის დადგენილი ძირითადი მოთხოვნები

1. სოციალური მუშაკი შეიძლება იყოს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) იგი არის სრულწლოვანი;

ბ) მან იცის სახელმწიფო ენა;

გ) მას აქვს სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან ამ კანონით გათვალისწინებული სოციალური მუშაკის სერტიფიკატი;

დ) იგი ფლობს ამ კანონის 43-ე მუხლით განსაზღვრულ კომპეტენციებს;

ე) იგი პიროვნული თვისებებით შეესაბამება სოციალური მუშაკის პროფესიას;

ვ) იგი აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა მოთხოვნებს.

2. სოციალური მუშაკი არ შეიძლება იმავდროულად იყოს „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული თანამდებობის პირი ან სხვა პირი, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით ეკრძალება სოციალური მუშაობის ჩატარება.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან სოციალური მუშაკის უნარების, შესაძლებლობებისა და კომპეტენციების შესაბამისობას ადგენს ის დაწესებულება, რომელსაც უშუალოდ უნდა დაექვემდებაროს სოციალური მუშაკი დასაქმებისას.

4. სოციალური მუშაკის საჯარო დაწესებულებაში მიღებაზე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დებულებები.

მუხლი 43. სოციალური მუშაკის კომპეტენციები

1. სოციალური მუშაკი ამ კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად უნდა ფლობდეს შემდეგ კომპეტენციებს:

ა) სტრატეგიული კომპეტენცია – ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით, შედეგზე ორიენტირებული მიზნებისა და ამოცანების საფუძველზე საკუთარი საქმიანობის სტრატეგიული დაგეგმვა;

ბ) მეთოდოლოგიის გამოყენების კომპეტენცია – სოციალური მუშაობის ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით, სოციალური მუშაობის მეთოდების და ფსიქოსოციალური კონცეფციების გამოყენებით წარმართვა;

გ) სოციალურ-პედაგოგიური კომპეტენცია – ბენეფიციართა მიზნობრივ ჯგუფებთან პედაგოგიურ-აღმზრდელობითი მუშაობის ჩატარება;

დ) სამართლებრივი კომპეტენცია – სამართლებრივ საკითხებზე ბენეფიციარისათვის კონსულტაციის გაწევა და სოციალური მუშაობისთვის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ბაზის გამოყენებით აუცილებელი დოკუმენტაციის წარმოება;

ე) ადმინისტრაციული კომპეტენცია – ბენეფიციარის სპეციალური საჭიროებების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად სამთავრობო ან/და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიზნობრივი და კოორდინირებული მუშაობის წარმართვა;

ვ) პერსონალური კომპეტენცია – საკუთარი პროფესიონალიზმის სრულყოფისათვის პიროვნული უნარების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა;

ზ) კომუნიკაციის კომპეტენცია – ბენეფიციართან სოციალური მუშაობის კომუნიკაციის ვერბალური და არავერბალური ფორმების გამოყენებით წარმართვა;

თ) პროფესიულ-ეთიკური კომპეტენცია – სოციალური მუშაობის პროფესიული ეთიკის ნორმებისა და ღირებულებების საფუძველზე წარმართვა;

ი) პროფესიული განვითარების კომპეტენცია – ბენეფიციართან სოციალური მუშაობის სრულყოფისათვის საკუთარ უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული კომპეტენციები გათვალისწინებული უნდა იქნეს სოციალური მუშაკის სამსახურში მიღებისას და სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისას, აგრეთვე ამ კანონით გათვალისწინებული სოციალური მუშაკის სერტიფიკატის გაცემისას.

მუხლი 44. სოციალური მუშაკის სერტიფიკატი

1. სოციალური მუშაკის სერტიფიკატი არის სოციალური მუშაკის თანამდებობაზე მიღების მსურველის მიერ აუცილებელი ცოდნის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ ამ პირს არ აქვს სოციალური მუშაობის სფეროში ბაკალავრის, მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი. სერტიფიცირება ხორციელდება პირის მიერ საბაზისო აკადემიური ცოდნის მიღების მიზნით.

2. სოციალური მუშაკის სერტიფიკატი გაიცემა პირის მიერ სერტიფიცირების წარმატებით გავლის შედეგად.

3. სერტიფიცირების გავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე სოციალურ მუშაკად მუშაობს, ან პირს, რომელიც არ მუშაობს სოციალურ მუშაკად, მაგრამ აქვს სოციალური მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება.

 

თავი VII

სოციალური მუშაკის სოციალური გარანტიები

მუხლი 45. სოციალური მუშაკისათვის უსაფრთხო და აუცილებელი სამუშაო პირობების შექმნა

1. სოციალურ მუშაკს უფლება აქვს, ჰქონდეს უსაფრთხო სამუშაო პირობები და მიიღოს ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ორგანიზაციულ-ტექნიკური საშუალებები იმ დაწესებულების რესურსების გათვალისწინებით, რომელშიც დასაქმებულია იგი.

2. ბენეფიციარისთვის სრულყოფილი და ეფექტიანი კონსულტაციის გასაწევად სოციალური მუშაკის დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი ადგილის გამოყოფა და სამუშაო გარემოს შექმნა.

3. დაწესებულება უზრუნველყოფს სოციალურ მუშაკთა მიმართ თანაბარ და სამართლიან მოპყრობას ადამიანური რესურსების მართვის, შრომის პირობების, ანაზღაურებისა და სამართლებრივი დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით.

მუხლი 46. სოციალური მუშაკის უსაფრთხოება

1. დაწესებულება, რომელშიც სოციალური მუშაკია დასაქმებული, ვალდებულია შეიმუშაოს და დანერგოს სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების წესი, რომელიც სოციალური მუშაკის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისათვის რისკებს მინიმუმამდე შეამცირებს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული უსაფრთხოების წესის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ყველა შესაძლო რისკის წყარო საფრთხის დონისა და შესაძლო შედეგების მიხედვით. აღნიშნული უსაფრთხოების წესი უნდა ითვალისწინებდეს შესაბამის პრევენციულ ზომას.

3. დაწესებულების მიერ დადგენილ შემთხვევის მართვის სტანდარტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს სოციალური მუშაობის ჩატარებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი წინასწარი ზომების მიღების პროცედურა, სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საჭიროების განსაზღვრის კრიტერიუმები, ფუნქციების გადანაწილება და არსებული საფრთხის აღმოფხვრის მექანიზმი.

4. სოციალური მუშაკი ვალდებულია განუხრელად შეასრულოს მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის დადგენილი, აუცილებლად შესასრულებელი მითითებები.

მუხლი 47. სოციალური მუშაკის სამუშაო დრო და დასვენების დრო, მის მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისა და ანაზღაურების წესი

1. სოციალური მუშაკის სამუშაო დრო და დასვენების დრო, მის მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისა და ანაზღაურების წესი დადგენილია ამ მუხლითა და საქართველოს კანონმდებლობით.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტთან ერთად, სოციალური მუშაკის სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე, დადგენილია მიმდინარე საქმეთა (შემთხვევათა) ზღვრული ოდენობა. შემთხვევების რაოდენობა 50-ს არ უნდა აღემატებოდეს. დამატებით მიღებული საქმეებით გათვალისწინებული შემთხვევები არ უნდა აღემატებოდეს ზღვრულ ოდენობას ამ ოდენობის ერთი მესამედით.

3. სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებული ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებული ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება მისი სურვილის შესაბამისად − მისთვის დანამატის ან ზეგანაკვეთური სამუშაოს პროპორციული დამატებითი დასვენების დროის მიცემით.

მუხლი 48. დახმარება სოციალური მუშაკის დაღუპვისას ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად აღიარებისას

1. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკის დაღუპვის შემთხვევაში მის ოჯახს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეძლევა ერთჯერადი დახმარება 10 000 ლარის ოდენობით, მიუხედავად სოციალური მუშაკის დასაქმების ადგილისა.

2. სოციალურ მუშაკს, რომელმაც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით მიიღო სხეულის დაზიანება, რის შედეგადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად იქნა აღიარებული ან დასახიჩრდა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეძლევა ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 5 000 ლარისა, მიუხედავად მისი დასაქმების ადგილისა.

 

თავი VIII

უფლებამოსილი დაწესებულებები

მუხლი 49. საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება და საპარლამენტო კონტროლი

1. სოციალური მუშაობის სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტი.

2. საქართველოს პარლამენტი ახორციელებს საპარლამენტო კონტროლს სოციალური მუშაობის სფეროში.

მუხლი 50. საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილებები

1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, სოციალური მუშაობის სფეროში შეიმუშაოს საკანონმდებლო აქტებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტები.

2. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვროს საჯარო დაწესებულებისთვის ამ კანონის მე-20 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება.

მუხლი 51. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილებები

1. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური მუშაობის სფეროში:

ა) განსაზღვრავს ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში, სტაციონარებსა და ამბულატორიებში სოციალური მუშაკების საჭიროებასა და რაოდენობას, არეგულირებს სოციალური მუშაობის ჩატარების წესს; 

ბ) ზედამხედველობას უწევს მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური ორგანოს – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომ – სოციალური მომსახურების სააგენტო);

გ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, სოციალური მუშაკების მონაწილეობით ზრუნავს სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესებასა და შესაბამისი ინიციატივების შემუშავებაზე;

დ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

2. სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალური მუშაობის სფეროში:

ა) „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში ახორციელებს შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის პროცედურებს;

ბ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მეშვიდე4 კარის თანახმად, „ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში ასრულებს მეურვეობის/მზრუნველობის/მხარდაჭერის ფუნქციებს;

გ) არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ფარგლებში ახორციელებს შესაბამის საპროცესო წარმომადგენლობას;

დ) სასამართლო საქმეთა წარმოებისას იცავს არასრულწლოვანთა ან მხარდაჭერის მიმღებთა კანონიერ ინტერესებს;

ე) აფასებს ბენეფიციარის მდგომარეობას, გამოავლენს და განსაზღვრავს მისთვის მომსახურების მიწოდების საჭიროებებს, მას უწევს კონსულტაციას და აკავშირებს არსებულ მომსახურებებთან;

ვ) მართავს და ზედამხედველობს ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა მიმართ ძალადობის, შემთხვევებს და ბავშვთა დაცვის მიზნით მიმართვიანობის პროცედურებს;

ზ) მართავს და ზედამხედველობს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამას სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში;

თ) ზედამხედველობს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებას;

ი) დახმარებას უწევს მხარდაჭერის საჭიროების მქონე ოჯახებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ხანდაზმულებს;

კ) განსაზღვრავს სოციალური მუშაობის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირებს (სოციალურ მუშაკებს);

ლ) მონაწილეობს ბავშვის გადაცემასთან ან შვილთან მეორე მშობლის ან/და ოჯახის სხვა წევრის ურთიერთობის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებული სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში;

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მუხლი 52. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უფლებამოსილებები

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უფლებამოსილია ჩაატაროს სოციალური მუშაობა ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის გზით განმეორებითი დანაშაულის პრევენციის მიზნით, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ პირთა ჯგუფებთან და აღსრულების მიმართულებით. 

2. სოციალური მუშაობის სფეროში ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის მიმართულებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დანაშაულის პრევენციის ცენტრის (შემდგომ – ცენტრი) უფლებამოსილებებია:

ა) ბენეფიციართა ბიოლოგიური და ფსიქოსოციალური შეფასების საფუძველზე მომსახურების ინდივიდუალური გეგმის შემუშავება, მათ საჭიროებებზე მორგებული ფსიქოსოციალური მომსახურების დანერგვა, მოძიება და მიწოდება, მათი რეაბილიტაციის პროცესის მონიტორინგი;

ბ) ბენეფიციართა ოჯახის წევრებთან ან უახლოეს წრესთან მუშაობის წარმართვა და პრობლემური შემთხვევების მართვა;

გ) ბენეფიციართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრაზე ზრუნვა;

დ) ბენეფიციართათვის საჭიროების შესაბამისი არაფორმალური განათლების მომსახურების მიწოდება, მათი პროფესიული გადამზადება და მათი დასაქმების ხელშეწყობა;

ე) ბენეფიციართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის მიზნით სპორტულ-კულტურული და რეკრეაციული ღონისძიებების დაგეგმვა ან მოძიება და მიწოდება;

ვ) კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვან ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა;

ზ) ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

თ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

3. დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ პირთა ჯგუფებთან სოციალური მუშაობის სფეროში ცენტრის უფლებამოსილებებია:

ა) დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ ბენეფიციართა ბიოლოგიური და ფსიქოსოციალური შეფასება, მომსახურების ინდივიდუალური გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების მონიტორინგი, ბენეფიციართა საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებების დანერგვა ან მოძიება და მიწოდება;

ბ) ბენეფიციართა მიერ დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასება;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის კონსულტაციების გაწევა;

დ) ბავშვსა და ოჯახზე ზრუნვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმართვა, აგრეთვე დღის ცენტრებისა და 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის დანაშაულის მეორე დონის პრევენციისკენ მიმართული სერვისების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა;

ე) დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ პირებთან მომუშავე სპეციალისტებისათვის რთული ქცევის მართვასთან და დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ვ) ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების განხორციელება;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

4. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო აღსრულების პროცესში სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ პირთან სოციალურ მუშაობას ატარებს შემდეგნაირად:

ა) უზრუნველყოფს სააღსრულებო წარმოების პროცესის ბენეფიციარისადმი კეთილგანწყობილი მიდგომით წარმართვას;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს სააღსრულებო მოქმედებებზე იმ სოციალური მუშაკის დასწრებას, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მხარეებს კონსულტაციას უწევს და ფსიქოლოგიური სტრესის შემცირებაში ეხმარება;

გ) მონაწილეობს არამართლზომიერად გადაადგილებული ან არამართლზომიერად დაკავებული ბავშვის დაბრუნების საქმეებში;

დ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მუხლი 53. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს უფლებამოსილებები

1. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო უფლებამოსილია ჩაატაროს სოციალური მუშაობა პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში. იგი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, სოციალური მუშაკების მონაწილეობით ზრუნავს სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესებასა და შესაბამისი ინიციატივების შემუშავებაზე.

2. პენიტენციური სისტემის სოციალური მუშაკი:

ა) ხელს უწყობს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვას;

ბ) კონსულტაციას უწევს ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს;

გ) ახორციელებს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ადვოკატირებას;

დ) ხელს უწყობს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა პენიტენციური სტრესის შემცირებას;

ე) მონაწილეობს მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკის შეფასებაში/გადაფასებაში;

ვ) ახდენს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ზიანის რისკის შეფასებას/გადაფასებას;

ზ) რეციდივის ალბათობის დასადგენად ახდენს მსჯავრდებულის რისკებისა და საჭიროებების შეფასებას/გადაფასებას;

თ) გამოვლენილი რისკებისა და საჭიროებების საფუძველზე, მსჯავრდებულის მონაწილეობით შეიმუშავებს სასჯელის მოხდის ინდივიდუალურ გეგმას;

ი) ავლენს პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მოწყვლად ჯგუფებს მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით, ზრუნავს დადგენილი სტანდარტების დაცვაზე;

კ) ხელს უწყობს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობას და ამ პროგრამების განხორციელებას;

ლ) ხელს უწყობს მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადების პროგრამებში მონაწილეობას და ამ პროგრამების განხორციელებას;

მ) განსაზღვრავს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და თერაპიის მიმართულებებს, ხელს უწყობს მათ განხორციელებას და მათ უწევს ფასილიტაციას;

ნ) ხელს უწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ მსჯავრდებულთა შრომას/დასაქმებას;

ო) ხელს უწყობს ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის დამხმარე პროგრამების, კერძოდ, კულტურული, სპორტული, რელიგიური, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას;

პ) ხელს უწყობს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციისთვის მომზადებას;

ჟ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში წარმართავს მუშაობას მოშიმშილე ბრალდებულთან/მსჯავრდებულთან;

რ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

3. პრობაციის სისტემაში სოციალური მუშაობა წარიმართება ამ კანონისა და „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომ − პრობაციის ეროვნული სააგენტო) სოციალური მუშაკი რესოციალიზაციის, რეაბილიტაციისა და დანაშაულის პრევენციის მიზნით:

ა) აფასებს სრულწლოვანი/არასრულწლოვანი პირობით მსჯავრდებულის რისკებსა და საჭიროებებს;

ბ) მონაწილეობს მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობაში ბენეფიციარის ზიანის რისკისა და დანაშაულის განმეორების ალბათობის დასადგენად და სხვა სპეციალისტებთან ერთად შეიმუშავებს სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალურ გეგმას;

გ) სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის ფარგლებში ბენეფიციარებს აწვდის სარეაბილიტაციო მომსახურებას;

დ) მუშაობს პირობით მსჯავრდებულთა ოჯახებთან ოჯახური კონფერენციების მოწყობისა და კონსულტაციის გაწევის საშუალებით; 

ე) მონაწილეობს პირობით მსჯავრდებულთა საჭიროებების შესაბამისი სარეაბილიტაციო ტრენინგმოდულების შექმნაში;

ვ) პირობით მსჯავრდებულებს აკავშირებს იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მათ რეაბილიტაციასა და რესოციალიზაციას;

ზ) მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესში საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს კოორდინირებული საქმიანობის ფარგლებში უზრუნველყოფს პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიისთვის მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებისა და საჭიროებების შეფასების შესახებ დასკვნის მომზადებას.

4. განრიდების ან განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართულ 14-დან 21 წლამდე პირებთან მომუშავე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი:

ა) უზრუნველყოფს განრიდება-მედიაციის პროგრამისთვის მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებული პირის მდგომარეობის ინდივიდუალურ შეფასებას შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით;

ბ) ხელს უწყობს ბენეფიციარის სოციალურ აქტიურობას, სერვისების მოძიების მიზნით თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან;

გ) მონიტორინგს უწევს განრიდებული პირის ხელშეკრულების პირობების შესრულებას;

დ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

5. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი ამზადებს არასრულწლოვანი ბრალდებულის შესახებ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს მისთვის სასჯელის დანიშვნის მიზნით.

მუხლი 54. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილებები

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უფლებამოსილია ჩაატაროს სოციალური მუშაობა განათლების სფეროში. იგი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, სოციალური მუშაკების მონაწილეობით ზრუნავს სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესებასა და შესაბამისი ინიციატივების შემუშავებაზე.

2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სოციალური მუშაობა გულისხმობს:

ა) ფსიქოსოციალური პრობლემების, ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეებისათვის, მათი მშობლებისათვის, თანაკლასელებისა და მასწავლებლებისათვის ფსიქოსოციალური მომსახურების მიწოდებას;

ბ) მოსწავლეთა ცნობიერების ასამაღლებლად და ჩაგვრის აღმოსაფხვრელად მუშაობას;

გ) სამოქალაქო ინტეგრაციის მიზნით მოსწავლისთვის სოციალურ-პედაგოგიური დახმარების გაწევას;

დ) მოწყვლადი მოსწავლეების ან/და მოსწავლეთა ჯგუფების იდენტიფიცირებას და მათ შესაბამის მომსახურებაში ჩართვას;

ე) ძალადობისა და უგულებელყოფის ფაქტების იდენტიფიცირებას და მათზე შესაბამის რეაგირებას;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას.

მუხლი 55. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის უფლებამოსილება

სოციალური მუშაობის სფეროში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის უფლებამოსილება განისაზღვრება „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

მუხლი 56. მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები

1. მუნიციპალიტეტი საკუთარ სამოქმედო ტერიტორიაზე ატარებს სოციალურ მუშაობას, რაც გულისხმობს:

ა) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების აქტიურ იდენტიფიცირებას, მათი საჭიროებების განსაზღვრასა და შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებას და შესაბამისი დარგობრივი დაწესებულებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას;  

ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც აუცილებელია საფრთხის თავიდან აცილება, ბენეფიციართა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სოციალურ მომსახურებებში ჩართვას და ამის შესახებ შესაბამისი ორგანოსთვის დაუყოვნებლივ შეტყობინებას;

გ) ოჯახში ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირებას და მასზე შესაბამის რეაგირებას;

დ) ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათში ჩართვის ხელშეწყობას;

ე) მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდებას და კონსულტაციის გაწევას;

ვ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალური მუშაობის ჩატარებას;

ზ) საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ დადგენილი დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში სოციალური მუშაობის ჩატარებას.

2. სოციალური მუშაობის ჩატარება არის მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული უფლებამოსილება, რომლის განხორციელებაზე დარგობრივ ზედამხედველობას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებს.

3. სოციალურ მუშაობას კოორდინაციას და ადმინისტრირებას უწევს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეული.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მერიის სტრუქტურული ერთეულის დებულება უნდა შეესაბამებოდეს ამ კანონის მოთხოვნებს, რათა მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილ იქნეს სოციალური მუშაობის ყველა მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომობა.

მუხლი 57. კერძო სამართლის იურიდიული პირის უფლებამოსილება

1. კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელშიც სოციალური მუშაკია დასაქმებული, უფლებამოსილია თავისი საქმიანობის ფარგლებში განსაზღვროს სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელი საქმიანობის სფეროების ჩამონათვალი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სფეროების ჩამონათვალი უნდა დამტკიცდეს წერილობითი სამართლებრივი აქტით. იგი წინასწარ უნდა გაეცნოს დასაქმებულს.

 

თავი IX

სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობა, კარიერული წინსვლა, დისციპლინური პასუხისმგებლობა

მუხლი 58. სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობა

1. სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობა გულისხმობს სოციალური მუშაკის თვითშეფასებას, აგრეთვე მისი შრომის ზედამხედველობას მისი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობის და მის მიერ მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით.

2. სოციალური მუშაკის პროფესიული ზედამხედველი შეიძლება იყოს იმავე დაწესებულების იმავე სტრუქტურულ ერთეულში დასაქმებული პირი ან ამ ერთეულის ხელმძღვანელი, აგრეთვე მოწვეული პირი.

3. სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობის განხორციელების წესსა და პირობებს ადგენს ის დაწესებულება, რომელსაც სოციალური მუშაკი ექვემდებარება.

მუხლი 59. სოციალური მუშაკის თვითშეფასება

1. სოციალური მუშაკი ახორციელებს თვითშეფასებას, რაც მოიცავს მის მიერ სოციალური მუშაობის ჩატარებისას თითოეული გეგმის ფარგლებში და გეგმის მიღმა განხორციელებული საქმიანობის შედეგების შეფასებას.

2. სოციალური მუშაკის თვითშეფასება ობიექტურად უნდა განხორციელდეს. იგი უნდა მოიცავდეს როგორც საქმიანობაში წინსვლას, ისე საქმიანობაში ხარვეზებს, უნდა განსაზღვრავდეს გამოწვევებს და საქმიანობის გაუმჯობესების გეგმას.

მუხლი 60. სოციალური მუშაკის შრომის ზედამხედველობა

1. სოციალური მუშაკის შრომის ზედამხედველობას ახორციელებს ის დაწესებულება, რომელსაც სოციალური მუშაკი ექვემდებარება.

2. სოციალური მუშაკის შრომის ზედამხედველობა ხორციელდება ისეთი კრიტერიუმების საფუძველზე, როგორიცაა სოციალური მუშაკის მიერ უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნობრიობა და კანონიერება.

3. სოციალური მუშაკის შრომის ზედამხედველობა ხორციელდება კონკრეტული შემთხვევების და სოციალური მუშაკის წლიური საქმიანობის შეფასებით. კონკრეტული შემთხვევების შეფასება ხორციელდება შემთხვევითი შერჩევით ან ბენეფიციარის მიმართვის საფუძველზე.

4. სოციალური მუშაკის საქმიანობის მონიტორინგის შესახებ ობიექტური დასკვნის მისაღებად გათვალისწინებული უნდა იქნეს ყველა გარემოება, მათ შორის, სოციალური მუშაობის შედეგები, ბენეფიციარის მოსაზრება, უშუალო ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილი სოციალური მუშაკის დახასიათება.

მუხლი 61. სოციალური მუშაკის წახალისება

1. სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასებისა და მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ის დაწესებულება, რომელსაც სოციალური მუშაკი ექვემდებარება, შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას იღებს გადაწყვეტილებას სოციალური მუშაკის წახალისების შესახებ.

2. სოციალური მუშაკის წახალისების ფორმებია:

ა) მადლობის გამოცხადება;

ბ) ფულადი ჯილდოს მიცემა;

გ) ფასიანი საჩუქრის მიცემა.

3. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკის წახალისებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დებულებები.

მუხლი 62. სოციალური მუშაკის კარიერული წინსვლა

1. სოციალური მუშაკის კარიერული წინსვლა ხდება სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასებისა და მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე.

2. სოციალური მუშაკის კარიერული წინსვლისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს მისი სამუშაო გამოცდილება, აგრეთვე მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შედეგები და მნიშვნელობა ბენეფიციარისა და საზოგადოებისათვის.

3. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკის კარიერული წინსვლა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 63. სოციალური მუშაკის დისციპლინური პასუხისმგებლობა

1. სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასებისა და მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე სოციალურ მუშაკს შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას შეიძლება დაეკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

2. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკის დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დებულებები.

3. სოციალური მუშაკის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებია:

ა) გაფრთხილება;

ბ) საყვედური;

გ) ხელფასის (თანამდებობრივი სარგოს) 10 პროცენტიდან 50 პროცენტამდე დაკავება 1-დან 6 თვემდე ვადით;

დ) სამსახურიდან გათავისუფლება.

4. სოციალური მუშაკისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ის დაწესებულება, რომელშიც სოციალური მუშაკია დასაქმებული. 

 

თავი X

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 64. გარდამავალი დებულებანი

1. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა 2019 წლის 1 იანვრამდე დაამტკიცოს ამ კანონის სამოქმედო გეგმა და უზრუნველყოს მისი მონიტორინგი.

2. დაევალოთ საქართველოს მთავრობის შესაბამის უწყებებს, ეტაპობრივად გაზარდონ სოციალურ მუშაკთა შტატების რაოდენობა, რათა 2025 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე დასაქმებული სოციალური მუშაკები სრულყოფილად ასრულებდნენ ამ კანონით მათთვის დაკისრებულ სამსახურებრივ მოვალეობებს.

3. დაევალოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ამ კანონის გამოქვეყნებიდან 6 თვის ვადაში, საქართველოს პარლამენტისა და ამ კანონის VIII თავით დადგენილი სხვა უფლებამოსილი დაწესებულებების მონაწილეობით შეიმუშაოს სოციალურ მუშაკთა სერტიფიცირებისათვის აუცილებელი გეგმა. სოციალურ მუშაკთა სერტიფიცირება უნდა დასრულდეს 2021 წლის 1 იანვრამდე არაუგვიანეს 3 თვისა.

4. დაევალოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, განათლების სფეროს შესაბამის უწყებებთან ერთად არაუგვიანეს 2019 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად მისცეს ამ კანონით გათვალისწინებული სერტიფიცირების გავლის შესაძლებლობა ყველა იმ მსურველს, რომელიც ამ კანონით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.

5. დაევალოთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდს, 2021 წლის 1 იანვრისათვის უზრუნველყონ ბენეფიციართათვის გადაუდებელ შემთხვევებზე 24-საათიანი რეაგირების მექანიზმის ფუნქციონირება.

6. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა 2021 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყონ შემდეგი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემა:

ა) ამ კანონის 45-ე მუხლის შესაბამისად, სოციალური მუშაკის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის შესახებ;

ბ) ამ კანონის 46-ე მუხლის შესაბამისად, სოციალური მუშაობის უსაფრთხოების წესის დანერგვის შესახებ;

გ) სოციალური მუშაკისთვის სოციალური მუშაობის პროფესიული სტანდარტების დადგენის შესახებ.

7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა 2025 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყონ შემდეგი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემა:

ა) ამ კანონის 47-ე მუხლის შესაბამისად, საქმეთა გადანაწილების წესის განსაზღვრის შესახებ;

ბ) ამ კანონის 58-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, სოციალური მუშაკის საქმიანობის ზედამხედველობის განხორციელების წესისა და პირობების დადგენის შესახებ.

8. საქართველოს მთავრობამ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარდგინების საფუძველზე 2021 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს ამ კანონის 56-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების დელეგირების შესახებ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის მიღება.

9. ამ კანონის 44-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სოციალური მუშაკის სერტიფიკატთან გათანაბრებულია 2006−2013 წლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გაცემული სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს სოციალური მუშაობის 60-კრედიტიანი სასწავლო კურსის წარმატებით გავლას.

10. იმ შემთხვევაში, თუ ამ კანონის შესაბამისი მუხლების ამოქმედების თარიღებისათვის სოციალური მუშაკების რაოდენობა საკმარისი არ იქნება, შესაბამისი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან სერტიფიცირების გავლის უფლება მისცენ მომიჯნავე პროფესიების მქონე პირებს, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. მომიჯნავე პროფესიების ჩამონათვალი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტით.

მუხლი 65. კანონის ამოქმედება

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი−43-ე მუხლებისა, 44-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 45-ე−63-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კანონის პირველი−43-ე მუხლები, 44-ე მუხლის პირველი პუნქტი, 45-ე და 46-ე მუხლები, 47-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 პუნქტები და 48-ე−63-ე მუხლები ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კანონის 47-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

4. ამ კანონის 44-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები მოქმედებს 2021 წლის 1 იანვრამდე.

5. ამ კანონის 64-ე მუხლის მე-10 პუნქტი მოქმედებს 2023 წლის 1 იანვრამდე.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

13 ივნისი 2018 წ.

N2519-IIს

 

LAW OF GEORGIA

ON SOCIAL WORK

 

Chapter I - General Provisions

 

Article 1 - Scope of the Law

1. This Law lays down basic principles of social work, the legal status, social guarantees, functions and rights and obligations of a social worker, and measures to be implemented by a social worker.

2. The provisions of this Law shall apply to social workers employed in public institutions and in legal entities under private law, and to self-employed social workers, carrying out practical activities and their professional supervisors, except in cases provided for by this Law.

 

Article 2 - Definition of terms used in the Law

For the purposes of this Law, the terms used herein have the following meanings:

a) beneficiary - a natural person who benefits from social work provided for by this Law or who is determined by a social worker to be in need of social work as defined in this Law;

b) best interest of a beneficiary - the interest of a beneficiary in relation to social security, full integration into society, welfare, development or any other interest provided for by the aims of this Law that do not contravene the legislation of Georgia and universally recognised moral norms;

c) urgent case - a condition posing an immediate threat to the best interest of a beneficiary;

d) grounds to believe - a fact(s) or information that would be sufficient for an objective observer to make a conclusion with due consideration of circumstances;

e) person in conflict with the law - a person in respect of whom there is a reasonable belief that he/she committed a crime provided for by the Criminal Code of Georgia; a person against whom a judgment of conviction has been delivered; a minor in conflict with the law provided for by the Juvenile Justice Code; a person who is in such a situation or who shows such antisocial behaviour as to create reasonable grounds to believe that he/she will commit a crime (a person at risk of committing a crime);

f) legal act - a binding act issued by an authorised institution for the purposes of this Law;

g) threat - a condition when there are reasonable grounds to believe that, in the case of an obstructed course of expected developments, there is a high probability of prejudice to the best interest of a beneficiary;

h) social worker - a person who performs social work as defined in subparagraph (i) of this article with a target group of beneficiaries and who has received academic or other education provided for by this Law;

i) social work - work in a specialty field which is based on a practical activity and which aims to promote the free development and integration of individuals into society, and which serves to improve the welfare of society through supporting said individuals;

j) socially vulnerable group - a group consisting of persons addicted to drugs, alcohol and/or gambling, socially disadvantaged persons, persons with disabilities, elderly persons, minors, large families, single parents, internally displaced persons, homeless persons, persons in conflict with the law, persons with serious health conditions, beneficiaries of support, victims of violence, and other persons who, based on the circumstances, are likely to be at a risk similar to that of the said group;

k) elderly person - a natural person aged 65 or more.

 

Article 3 - Purposes of the Law

The purpose of this Law is to establish such a system of social work as to serve to:

a) ensure that an individual lives a successful life, and ensure his/her independence and decent life through self-help and self-development;

b) ensure that an individual sustainably integrates into society, maintains broad personal autonomy and fully enjoys the public good;

c) introduce structural changes to prevent marginalisation and social division;

d) contribute to social security;

e) ensure the support of the State for the strengthening of family and society.

 

Article 4 - Legal grounds for social work

1. The legal grounds for social work are: the Constitution of Georgia, the international agreements of Georgia, this Law, other legislative acts of Georgia, subordinate normative acts and other legal acts issued on the basis thereof.

2. Social workers shall be subject to the provisions of this Law and other legislative acts and subordinate normative acts of Georgia.

3. Social workers employed in the system of the Ministry of Corrections and Probation of Georgia shall be subject to the provisions of this Law unless otherwise provided for by the Imprisonment Code, the Law of Georgia on Special Penitentiary Service, the Law of Georgia on the Procedure for Enforcing Non-custodial Sentences and Probation, the Law of Georgia on State Compensation and State Academic Stipends, and subordinate normative acts issued on the basis of said laws.

 

Chapter II - Basic Principles of Social Work

 

Article 5 - Binding nature of the principles of social work

1. In carrying out social work, a social worker is obliged to take account of the following principles: respect for human rights, social justice, equality, sectoral competence, proportionality, individualisation, the observance of good faith and professional ethics, and systemic social work.

2. The violation of the principles of social work by a social worker shall give rise to liability provided for by the legislation of Georgia.

 

Article 6 - Principle of respect for human rights

1. Social work shall be based on respect for the dignity and other fundamental rights of every person. 

2. Not only shall a social worker refrain from violating human rights but he/she shall also contribute to the exercise of fundamental human rights.

 

Article 7 - Principle of social justice

1. A social worker shall serve to ensure the achievement of social justice in public relations.

2. A social worker shall contribute to social progress and the elimination of social inequality in society.

 

Article 8 - Principle of equality 

1. Social work shall be based on the principle of equality.

2. When exercising professional powers, any discriminatory treatment on the grounds of race, skin colour, gender, origin, ethnicity, language, religious or political or other views, social affiliation, property or titular status, place of residence, or on any other grounds, shall be inadmissible.

 

Article 9 - Principle of sectoral competence

1. A social worker shall carry out social work according to sectoral competence. Sectoral competence may be acquired in carrying out practical activities.

2. Academic or other educational courses shall ensure that a social worker receives education according to sectoral competence and further improves it.

 

Article 10 - Principle of proportionality

1. A measure to be implemented by a social worker shall serve to protect the best interest of a beneficiary. The selected measure shall be appropriate, necessary and proportionate.

2. A measure to be implemented by a social worker is appropriate if it makes it possible to protect the best interest of a beneficiary.

3. A measure to be implemented by a social worker is necessary if no other means can be used which would cause less harm to both an addressee of the action and another person in protecting the best interest of a beneficiary.

4. A measure implemented by a social worker is proportionate if the damage caused to legal interests protected by law does not exceed the importance of the interests which the measure was implemented to protect.

 

Article 11 - Principle of individualisation

1. Social work shall be oriented to an individual.

2. A social worker shall support the individual social needs of a beneficiary, and shall identify the cause of a social problem and shall facilitate the implementation of actions addressing the problem.

 

Article 12 - Principle of observance of good faith and professional ethics

1. A social worker shall carry out social work in accordance with the purposes of this Law, and values and ethical principles.

2. A social worker shall act in good faith and shall perform his/her duties responsibly.

3. The norms of professional ethics for a social worker shall be based on an obligation to maintain confidentiality, a relationship established under the principle of respect for the dignity of an individual, a recognition of the right of a beneficiary to make a decision and a recognition of his/her self-determination, and a recognition of the best interest of a beneficiary in carrying out social work.

 

Article 13 - Principle of systemic social work

Social work shall be carried out on a systemic basis, at three levels: individually - at the micro level, publicly - at the meso level, and for the formulation and development of policy - at the macro level.

 

Chapter III - Functions of a Social Worker

 

Article 14 - Basic and sectoral functions of a social worker

1. A social worker shall have basic and sectoral functions.

2. Bachelor’s and master’s degree and doctoral educational programmes shall ensure that a social worker acquires all basic and some relevant sectoral skills for carrying out social work.

 

Article 15 - Basic functions of a social worker

1. One of the main functions of a social worker shall be to carry out preventive social work.

2. Irrespective of the specialisation of a social worker, his/her basic functions shall be to:

a) implement measures provided for by this Law and other normative acts as part of social work;

b) take care of the protection of the best interest of a beneficiary, including his/her rights;

c) take care of the welfare of a beneficiary, provide advocacy to and protect the rights of a beneficiary;

d) provide consultations to a beneficiary, prevent crisis and intervene in a crisis in good time, and support a beneficiary, within his/her competence;

e) plan and implement the process of social work with the direct participation of a beneficiary;

f) work on social issues;

g) identify problems in the field of social welfare, develop professional initiatives and find ways to resolve problems;

h) cooperate with representatives of other professions employed in the social field, as well as with private and public institutions;

i) initiate and introduce beneficial changes;

j) intensify the aspiration of individuals, groups, organisations and society for social development;

k) self-assess professional activity, as well as participate in the supervision process within his/her competence.

 

Article 16 - Social work in the field of child care, family care and guardianship/custodianship/support

1. Social work in the field of child care, family care and guardianship/custodianship/support shall include:

a) participating in the process of child adoption;

b) supporting a child, protecting his/her best interests, providing his/her guardianship, custodianship and procedural representation;

c) participating in the process of appointing a guardian/custodian or awarding support, supervising the activities of a guardian/custodian/supporter, issuing a recommendation on disposing of a property right of a ward;

d) taking measures to protect a child from violence and neglect;

e) identifying the needs of a street child and his/her family;

f) implementing and monitoring preventive measures to keep a child within his/her biological family;

g) supporting a family, ensuring prevention, reintegrating a person from a specialised institution and monitoring his/her condition, and implementing measures associated with the 24-hour care system;

h) facilitating the inclusion of victims of human trafficking and victims of violence, including children, in a relevant service;

i) assisting victims of domestic violence in using a shelter service;

j) planning and implementing various measures to integrate victims of domestic violence into society and assist them;

k) taking measures to protect a child from violence, to protect a person from domestic violence and to protect women from violence, and taking care of their rehabilitation and ensuring their integration into society and monitoring the same;

l) providing elderly persons and person with disabilities with information on day care centres and long-term shelters and appropriate social and medical services and services under preferential terms;

m) assisting mothers and children in using shelter services;

n) implementing and monitoring measures for placing children in 24-hour state care (including foster care);

o) in the case provided for by the legislation of Georgia, participating in court proceedings during family disputes or the limitation/deprivation of parental rights for the purpose of protecting the legal interests of minors and issuing an appropriate opinion;

p) providing information on social and medical services to persons in need of guardianship/custodianship and persons with psychosocial needs and facilitating their placement in appropriate day care centres and shelters;

q) performing other functions within the powers provided for by relevant legal acts.

2. Paragraph 1 of this article shall not apply to social workers employed in the system of the Ministry of Corrections and Probation of Georgia.

 

Article 17 - Social work with persons in conflict with the law

Social work with a person in conflict with the law shall include the following, within the relevant scope of competence, and in accordance with the procedures established by the legislation of Georgia:

a) providing consultations to accused and convicted persons placed in a penitentiary institution within the Ministry of Corrections and Probation of Georgia, identifying vulnerable groups and facilitating their psychosocial rehabilitation;

b) in order to prevent a convict from committing a new crime, assessing risks related to him/her and assessing his/her needs, drawing up an individual plan, providing him/her with a rehabilitation service, and supervising the process of his/her rehabilitation and managing crisis situations;

c) studying the social environment, skills and individual needs of a minor in conflict with the law, obtaining information in order to prepare an individual assessment report about him/her, and managing his/her individual case as part of diversion programmes;

d) working with a person at risk of committing a crime, in order to provide appropriate assistance for the referral system;

e) facilitating the rehabilitation and resocialisation of a convicted minor or adult;

f) exercising the rights and performing the duties provided for by the Law of Georgia on the Procedure for Enforcing Non-custodial Sentences and Probation and the Law of Georgia on Special Penitentiary Service and by subordinate normative acts issued on the basis thereof.

 

Article 18 - Social work in general educational institutions

Social work in a general educational institution shall include:

a) raising the awareness of pupils, carrying out preventive work to reduce cases of bullying and ensuring their management, including work with parents, families, school administration and teachers of pupils;

b) identifying social problems in general educational institutions, and pupils in conflict with the law, pupils having behavioural and emotional problems, as well as pupils with inclusive and special educational needs and providing them with social services, including managing the difficult behaviour of pupils and providing consultations to their families;

c) ensuring the involvement of pupils in the general education process and in the formal and informal educational processes and facilitating their civil integration;

d) identifying and ensuring an appropriate response to facts of violence and neglect.

 

Article 19 - Social work in the field of healthcare

Social work in the field of healthcare shall include social work with a beneficiary in the process of protecting his/her health, including in the process of providing him/her with mental health services, in particular:

a) assessing the condition of a beneficiary, identifying and ensuring the meeting of his/her needs;

b) providing a beneficiary with consultations and educational assistance, including supporting/encouraging his/her healthy behaviour for the purposes of treatment and the preservation of health, providing crisis intervention, and ensuring psychosocial support for and the rehabilitation of a beneficiary.

 

Article 20 - Other functions

1. A social worker shall perform special functions to be performed within the powers provided for by the legislation of Georgia and other legal acts, which are not expressly provided for by this Law but arise from the principles, powers and functions established by this Law and serve the best interest of a beneficiary.

2. In the case of social workers employed in public institutions, the powers provided for by paragraph 1 of this article shall be determined by the Government of Georgia, and, in the case of social workers employed in legal entities under private law, the said powers shall be determined by an employer.

 

Chapter IV - Rights and Obligations of a Social Worker

 

Article 21 - Supporting the activities of social workers

1. In order to carry out social work effectively, a social worker shall have the right to have personal, technical, infrastructural, informational and departmental support, taking into account the resources of the institution where he/she is employed.

2. The limits of state support necessary for a social worker employed in a public institution and the procedure for providing such support shall be determined by a legal act of the institution that the social worker is subordinate to.

3. In carrying out practical activities, a social worker shall be guided by established professional standards for service delivery and the norms of professional ethics.

 

Article 22 - Independence

1. It shall be inadmissible to influence the independence of a social worker.

2. In the light of the principles of social work and the best interest of a beneficiary, within the limits established by the legislation of Georgia, a social worker shall determine together with a beneficiary the type of service to be provided and its availability, except in a case which falls within multilateral or interdisciplinary cooperation.

 

Article 23 - Obligation to provide a beneficiary with information

1. A social worker is obliged to carry out social work for a beneficiary in an open manner, having provided him/her with information and obtained his/her consent. In an urgent case, the consent of a beneficiary shall not be required.

2. A social worker is obliged to provide a beneficiary with detailed information about a needed service, and existing risks and obstructions.

 

Article 24 - Representation in court

1. A social worker is obliged to participate in court proceedings in the case provided for by the legislation of Georgia or on the basis of a court decision/ruling.

2. In the light of the best interest of a beneficiary, a social worker may participate in judicial mediation.

3. A social worker is obliged to participate in juvenile justice procedures and ensure the preparation of an impartial psychosocial opinion on a case or on a beneficiary.

 

Article 25 - Obligation to maintain confidentiality

1. A social worker is obliged to maintain confidentiality in relation to information which he/she becomes aware of in the course of carrying out social work.

2. The obligation to maintain confidentiality shall not apply to the activities of a social worker if:

a) a beneficiary releases a social worker from this obligation and the disclosure of the information does not harm the bests interests of the beneficiary. If a beneficiary is a minor, he/she releases a social worker from said obligation with the consent of his/her legal representative;

b) the obligation of notification provided for by the legislation of Georgia obliges a social worker to disclose information;

c) the non-disclosure of the information a social worker has become aware of harms more important legal interests.

3. A social worker shall be subject to an obligation to maintain confidentiality even after the completion of the social work.

 

Article 26 - Obligation to issue information

1. An institution where a social worker is employed is obliged to familiarise the beneficiary, his/her representative or the person as defined by the legislation of Georgia, with information about the beneficiary that exists in the institution.

2. The procedure for issuing information, and appropriate guarantees for data protection and grounds for refusing their issuance, shall be determined by the Law of Georgia on Personal Data Protection.

 

Article 27 - Obligation to maintain documentation

1. A social worker is obliged to maintain the personal files and documentation of beneficiaries in accordance with the procedure established by the legislation of Georgia, within his/her competence.

2. The documentation provided for by paragraph 1 of this article shall include data about the beneficiary (except in the case where the beneficiary does not have identification documents), grounds for applying a measure, a detailed description of the measure’s plan, parties to the measure, the progress of the measure by stages, interim opinions, the duration of the measure, an outcome and a final assessment.

3. Where a social worker completes social work or moves to another job, he/she is obliged to hand over the data on a beneficiary to his/her substitute or to his/her immediate supervisor.

4. The procedure and the form of maintaining documentation shall be determined by a legal act of the institution where a social worker is employed.

5. The employer of a social worker is obliged to keep the processed documents in the course of social work, as well as after its completion, for a reasonable period necessary for carrying out the social work, in order to protect the best interest of the beneficiary and to fulfil obligations determined for institutions by the legislation of Georgia. The time limit for keeping documentation shall be determined by the institution in question.

 

Article 28 - Multilateral and interdisciplinary cooperation

A social worker is obliged to cooperate in accordance with the procedure established by the legislation of Georgia, within his/her competence, with other social workers, state and local self-government bodies, public organisations, natural and legal persons, as well as with professional groups directly involved in the process of supporting a beneficiary and with persons whose cooperation aims to improve the condition of a beneficiary.

 

Article 29 - Acting in the best interest of a beneficiary

1. A social worker is obliged to carry out social work taking into account the best interest of a beneficiary and the legislation of Georgia.

2. A social worker shall facilitate the self-actualisation of a beneficiary and the improvement of his/her capacities and the ability to defend his/her own interests.

 

Article 30 - Impartiality

1. A social worker is obliged to be impartial and be guided by the best interest of a beneficiary when exercising his/her powers.

2. It shall be inadmissible for a social worker to be a party to any transaction or to act according to subjective interests.

3. A social worker shall raise an issue of self-recusal before his/her employer if there are circumstances which will prevent the social worker from impartially exercising his/her powers in relation to a specific case. The social worker shall provide reasons for self-recusal to the employer.

4. Where the situation provided for by paragraph 3 of this article obtains, a third person shall have the right to raise an issue of recusal of a social worker before his/her employer.

5. A decision on the recusal of a social worker shall be made by his/her employer.

 

Article 31 - Analysing information

1. A social worker shall have the right to analyse information and provide data on the results of analysis to his/her immediate supervisor, in order to reduce and resolve existing social problems, to improve the functioning of the social system and to support changes.

2. The form of analysing information provided for by paragraph 1 of this article and the respective requirements shall be determined by a legal act of the institution to whom the social worker is immediately subordinate.

 

Article 32 - Continuing professional development of a social worker

1. Taking account of the objectives of social work, a social worker is obliged to develop his/her professional abilities, improve skills and deepen knowledge through participation in offered professional development programmes.

2. An employer shall facilitate the participation of a social worker in continuing professional development.

 

Article 33 - Inviolability of professional identity

A social worker shall have the right to maintain professional culture, and the method and the instrument of performing work, determined by the professional standards for social work.

 

Article 34 - Responsibility of a social worker

For the failure to fulfil, or the improper fulfilment of, his/her duties, a social worker shall be subject to disciplinary liability as provided for by Article 63 of this Law.

 

Chapter V - Measures to be Implemented by a Social Worker

 

Article 35 - Measures

In order for the functions and duties of a social worker to be performed, measures provided for in this chapter shall be implemented.

 

Article 36 - Prevention

A social worker shall deliver a respective service to a beneficiary where no threat is present but, from the point of view of an objective observer, there is a high probability that one will arise, taking into account all the circumstances.

 

Article 37 - Identifying a problem

1. If a threat exists, a social worker shall identify the problem of the person in need of assistance.

2. A problem shall be identified on the basis of an interview with the person in need of assistance, his/her family members, close circle and other relevant persons, taking into account all the circumstances.

3. On the basis of the analysis and assessment of the case, a social worker shall continue to work with a beneficiary independently, and, if necessary, shall identify an appropriate specialist or agency that will provide support to the beneficiary and shall refer the beneficiary to him/her/it.

 

Article 38 - Assessment of needs

1. On the basis of comprehensive information on the individual problem and the environment of a beneficiary, a social worker shall systematically study his/her condition.

2. A social worker shall take account of factors preventing the support of a beneficiary, and of resources and capabilities necessary for his/her support, and shall assess the needs of the beneficiary.

 

Article 39 - Planning social work

1. With a view to preventing a threat or responding to a problem, a social worker shall, in agreement with a beneficiary, develop an individual action plan for social work or a development plan ('a plan').

2. A plan shall specify objectives, a required strategy and stages of action.

3. Changes may be introduced into a plan within the established time limit, with due consideration of the age and the development of the beneficiary and with the consent of persons participating in the plan.

4. In the cases provided for by paragraphs 1 and 3 of this article, where the beneficiary does not agree to the plan or part thereof, a social worker shall have the right to approve the plan or part thereof against the will of the beneficiary if, otherwise, the best interest of the beneficiary were jeopardised.

5. The provisions of this article shall not apply to the case of crisis intervention. After the threat ceases to exist, a social worker is obliged to draw up a plan, as appropriate.

 

Article 40 - Support

1. A social worker shall act for the implementation of and in accordance with a plan.

2. A social worker shall support the identification and development of the abilities of a beneficiary in accordance with the best interest of the beneficiary, in order to improve his/her social competence in society.

3. At any stage of the implementation of a plan, a social worker shall, on the basis of the analysis and assessment of the case, identify an appropriate specialist or agency that will provide support to a beneficiary and refer the beneficiary to him/her/it, and shall specify the progress status of the case.

 

Article 41 - Other measures

A social worker shall be entitled to implement a measure which is not provided for by this Law but which ensures the prevention of a threat to the beneficiary and serves the integration of the beneficiary into society.

 

Chapter VI - Professional Qualification of a Social Worker

 

Article 42 - Main requirements established for the professional qualification of a social worker

1. A social worker may be a person who meets the following requirements:

a) he/she is of full age;

b) he/she knows the official language;

c) in the field of social work, he/she holds an academic degree of a bachelor, a master, a degree equivalent to a master's degree or a doctoral academic degree, or a certificate of social worker provided for by this Law;

d) he/she has competencies determined by Article 43 of this Law;

e) his/her personal qualities correspond to the profession of social worker;

f) he/she meets other requirements established by the legislation of Georgia.

2. A social worker shall not be at the same time an official defined in Article 2 of the Law of Georgia on Conflict of Interest and Corruption in Public Institutions, or any other person who is prohibited from carrying out social work in accordance with the legislation of Georgia.

3. The compliance of the skills, abilities and competencies of a social worker with the requirements provided for by paragraph 1 of this article shall be determined by the institution to which the social worker will be immediately subordinate upon being recruited.

4. When recruiting a social worker to a public institution, the provisions provided for by the legislation of Georgia shall apply.

 

Article 43 - Competencies of a social worker

1. In order to exercise the powers provided for by this Law, a social worker shall have the following competencies:

a) strategic competence - the strategic planning of his/her own activities on the basis of result-oriented goals and objectives, with due consideration of the best interest of a beneficiary;

b) competence of using methodology - carrying out social work using social work methods and psychosocial concepts, with due consideration of the best interest of a beneficiary;

c) socio-pedagogical competence - carrying out pedagogical and educational work with target groups of beneficiaries;

d) legal competence - providing consultations on legal issues to a beneficiary and keeping necessary documents by means of a legal base important for social work;

e) administrative competence - carrying out targeted and coordinated work with governmental and non-governmental organisations in order to ensure the meeting of the special needs of a beneficiary;

f) personal competence - taking care of upgrading personal skills in order to improve their own professionalism;

g) communication competence - carrying out social work with a beneficiary using verbal and non-verbal forms of communication;

h) professional ethics competence - carrying out social work on the basis of the norms and values of professional ethics;

i) professional development competence - taking care of their own continuing professional development, in order to improve social work with beneficiaries.

2. The competencies defined by paragraph 1 of this article shall be taken into account when recruiting a social worker and awarding a bachelor’s, master’s or doctoral academic degree in the field of social work, as well as issuing a certificate of social worker as provided for by this Law.

 

Article 44 - Certificate of social worker

1. A certificate of social worker is a document certifying that an applicant for the position of social worker has necessary knowledge, unless this person holds a bachelor’s, master’s/master’s equivalent or doctoral academic degree, in the field of social work. The certification shall be carried out in order that a person acquires basic academic knowledge.

2. A certificate of social worker shall be issued after a person has successfully completed certification.

3. A person who works as a social worker in the territory of Georgia, or a person who does not work as a social worker but has at least one year's experience of carrying out social work, shall have the right to undergo certification.

 

Chapter VII - Social Guarantees of a Social Worker

 

Article 45 - Creating safe and necessary working conditions for a social worker

1. A social worker shall have the right to enjoy safe working conditions and to receive the organisational and technical means necessary for performing his/her functions, taking into account the resources of the institution where he/she is employed.

2. In order to provide a comprehensive and efficient consultation to a beneficiary, the employer of a social worker is obliged to ensure the allocation of an appropriate place and the creation of a working environment.

3. An institution shall ensure the equal and fair treatment of social workers in terms of human resources management, labour conditions, reimbursement and legal protection issues.

 

Article 46 - Safety of a social worker

1. An institution where a social worker is employed is obliged to develop and introduce a safety rule for social work in order to reduce to minimum the health and safety risks of a social worker.

2. When developing the safety rule defined by paragraph 1 of this article, the sources of all potential risks shall be taken into account, according to the level of threat and possible consequences. The said safety rule shall provide for respective preventive measures.

3. A case management standard established by an institution shall provide for a procedure for taking preliminary measures necessary to ensure safety when carrying out social work. It shall also provide for criteria to determine the need to cooperate with law enforcement bodies, and for the distribution of functions and a mechanism to eliminate an existing threat.

4. A social worker is obliged to strictly observe binding instructions determined for ensuring his/her safety.

 

Article 47 - Working time and rest time of a social worker; procedure for carrying out overtime work by a social worker and reimbursing overtime work

1. The working time and rest time of a social worker, and the procedure for carrying out overtime work by a social worker and reimbursing overtime work, are determined by this article and by the legislation of Georgia.

2. Along with paragraph 1 of this article, in the light of the complexity of the work of a social worker, a limited number of active cases is determined. The number of cases shall not exceed 50. The number of cases provided for by additionally received cases shall not exceed one third of the limited number.

3. A procedure for reimbursing overtime work performed by a social worker shall be determined by the legislation of Georgia.

4. Overtime work performed by a social worker shall be reimbursed, according to the choice of the social worker, either by paying the social worker an increment or granting him/her additional rest time proportionate to the overtime work.

 

Article 48 - Assistance in the case of the death of a social worker or his/her recognition as a person with limited disability

1. If a social worker dies in the line of duty, his/her family shall be paid a one-time allowance of GEL 10 000 from the State Budget, irrespective of the place of employment of the social worker.

2. If a social worker is injured as a result of an assault in the line of duty and is maimed or declared disabled, he/she shall be paid a one-time allowance of not more than GEL 5 000, irrespective of his place of employment.

 

Chapter VIII - Authorised Institutions

 

Article 49 - Powers of the Parliament of Georgia and parliamentary control

1. A state policy on social work shall be determined by the Parliament of Georgia.

2. The Parliament of Georgia shall exercise parliamentary control in the field of social work.

 

Article 50 - Powers of the Government of Georgia

1. The Government of Georgia shall be authorised to draft legislative acts and subordinate normative acts in the field of social work, as appropriate.

2. The Government of Georgia shall be authorised to determine by a subordinate normative act the powers of a public institution as provided for by Article 20(1) of this Law.

 

Article 51 - Powers of the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia

1. In the field of social work, the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia shall:

a) determine the necessity and the number of social workers in health care institutions and inpatient and outpatient facilities, and shall regulate the procedure for carrying out social work; 

b) supervise the Legal Entity under Public Law called the Social Service Agency (‘the Social Service Agency’), a central guardianship and custodianship body under the state control of the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia;

c) within its powers, take care of improving social policy and developing respective initiatives with the participation of social workers;

d) exercise other powers provided for by the legislation of Georgia.

2. In the field of social work, the Social Service Agency shall:

a) carry out the procedures of child adoption and foster care, within the ambit of the Law of Georgia on Child Adoption and Foster Care;

b) perform guardianship/custodianship/support functions within the ambit of the Law of Georgia on Psychosocial Needs Assessment, in accordance with Section Seven4 of the Civil Procedure Code of Georgia;

c) provide relevant procedural representation within the ambit of the Juvenile Justice Code;

d) defend the interests of minors or beneficiaries of support in court proceedings;

e) assess the condition of a beneficiary, identify and determine the need for rendering a service to him/her, provide him/her with a consultation and refer him/her to existing services;

f) manage and supervise cases of violence, including violence against children, and referral procedures for the protection of children;

g) manage and supervise a social rehabilitation and child care state programme within various sub-programmes;

h) supervise the execution of decisions made by the regional councils of a guardianship and custodianship body;

i) assist families in need of support, and persons with disabilities and elderly persons;

j) identify persons competent to carry out social work (social workers);

k) participate in the process of the enforcement of a court decision on the transfer of a child or on the exercise of the right of a second parent and/or other family member to interact with a child;

l) exercise other powers provided for by the legislation of Georgia.

 

Article 52 - Powers of the Ministry of Justice

1. The Ministry of Justice of Georgia shall be authorised to carry out social work for the purpose of preventing repeated crimes through the resocialisation and rehabilitation of former prisoners, as well as with groups of persons at risk of committing a crime, and for the purpose of enforcement. 

2. In the field of social work, the powers of the Legal Entity under Public Law called the Center for Crime Prevention (‘the Center’) in the direction of the rehabilitation and resocialisation of former prisoners shall be to:

a) develop an individual plan of service on the basis of the biological and psychosocial assessment of beneficiaries, to introduce, find and deliver a psychosocial service tailored to their needs, and to monitor their rehabilitation;

b) carry out work with family members of beneficiaries or their closest circle and to manage problematic cases;

c) take care of solving the physical and mental health problems of beneficiaries;

d) deliver informal education services appropriate to the needs of beneficiaries, and to provide their professional retraining and to promote their employment;

e) plan or find and organise sports and cultural and recreational events for the purposes of rehabilitating and resocialising beneficiaries;

f) facilitate the resocialisation of minor beneficiaries in conflict with the law;

g) raise the public awareness of former prisoners about rehabilitation and resocialisation;

h) exercise other powers provided for by the legislation of Georgia.

3. In the field of social work with groups of persons at risk of committing a crime, the powers of the Center shall be to:

a) provide a biological and psychosocial assessment of beneficiaries at risk of committing a crime, to develop an individual plan of service and to monitor its implementation, and to introduce, find and deliver services tailored to the needs of beneficiaries;

b) assess a risk of committing a crime by beneficiaries;

c) provide consultations to beneficiaries and their family members, as appropriate;

d) carry out coordinated work with specialists working in the field of child care and family care, as well as hold information meetings with specialists working in a 24-hour state care system about services aimed at secondary crime prevention;

e) provide specialists working with persons at risk of committing a crime with information about the management of difficult behaviour and other issues related to crime prevention;

f) identify facts of violence against children and carry out referral procedures;

g) exercise other powers provided for by the legislation of Georgia.

4. In the process of enforcement, the Legal Entity under Public Law called the National Bureau of Enforcement operating within the governance of the Ministry of Justice of Georgia shall carry out social work with persons at social risk in the following manner:

a) ensure that enforcement proceedings are conducted in a manner favourably disposed to a beneficiary;

b) as appropriate, ensure that enforcement actions are attended by a social worker who, within his/her competence, provides consultation to the parties and assists in the reduction of psychological stress;

c) participate in cases of the return of a wrongfully removed or a wrongfully retained child;

d) exercise other powers provided for by the legislation of Georgia.

 

Article 53 - Powers of the Ministry of Corrections and Probation of Georgia

1. The Ministry of Corrections and Probation of Georgia shall be authorised to carry out social work in the penitentiary and the probation systems. Within its powers, it shall ensure the improvement of social policy and the development of respective initiatives with the participation of social workers.

2. A social worker in the penitentiary system shall:

a) assist in the protection of the rights of accused/convicted persons;

b) provide consultations to accused/convicted persons;

c) provide advocacy for accused/convicted persons;

d) assist in the reduction of the penitentiary stress of accused/convicted persons;

e) participate in the assessment/reassessment of the risk of danger from convicted persons;

f) provide the assessment/reassessment of the risk of harm from accused/convicted persons;

g) provide the assessment/reassessment of the risks and needs of a convicted person in order to determine the probability of repeat offending;

h) on the basis of identified risks and needs, develop an individual plan for serving a sentence, with the participation of the convicted person;

i) identify vulnerable groups of accused and convicted persons in penitentiary institutions in order to facilitate their psychosocial rehabilitation, and ensure the observance of established standards;

j) facilitate the participation of accused/convicted persons in educational programmes and the implementation of these programmes;

k) facilitate the participation of convicted persons in professional training programmes and the implementation of these programmes;

l) determine directions of psychosocial rehabilitation and therapy, contribute to their implementation and facilitate them;

m) promote the labour/employment of convicted persons placed in penitentiary institutions;

n) assist in the implementation of auxiliary programmes, in particular cultural, sports, religious, cognitive and other activities, for accused/convicted persons;

o) facilitate the preparation of convicted persons for resocialisation and reintegration;

p) within his/her powers, carry out work with accused/convicted hunger strikers;

q) exercise other powers provided for by the legislation of Georgia.

3. Social work in the probation system shall be carried out in accordance with this Law and the Law of Georgia on the Procedure for Enforcing Non-custodial Sentences and Probation. For the purposes of resocialisation, rehabilitation and prevention of crimes, a social worker of the Legal Entity under Public Law called the National Agency for Execution of Non-custodial Sentences and Probation operating under the Ministry of Corrections and Probation of Georgia (‘the National Probation Agency’) shall:

a) assess the risks and needs of an adult/a minor probationer;

b) participate in the work of a multidisciplinary group in order to identify a risk of harm from a beneficiary and the probability of repeat offending and, together with other specialists, develop an individual plan for executing a sentence;

c) provide a rehabilitation service to beneficiaries as part of an individual plan for executing a sentence;

d) work with the families of probationers by organising family conferences and providing consultations; 

e) participate in the creation of rehabilitation training modules appropriate to the needs of probationers;

f) link probationers with organisations which will facilitate their rehabilitation and resocialisation;

g) in the process of preparing a convicted person for release, as part of the coordinated activity of the Ministry of Corrections and Probation of Georgia and the National Probation Agency, prepare for the Parole Board an opinion on the assessment of the risks and needs of the family of a convicted person and social environment.

4. A social worker of the National Probation Agency, who is working with persons aged 14-21 involved in a diversion or a diversion and mediation programme, shall:

a) using appropriate methodology, ensure an individual assessment of the condition of a diverted person for a diversion and mediation programme;

b) facilitate the social inclusion of a beneficiary, and cooperate with various organisations in order to find services;

c) monitor the fulfilment of the conditions of a contract by a diverted person;

d) exercise other powers provided for by the legislation of Georgia.

5. A social worker of the National Probation Agency shall prepare an individual assessment report on an accused minor in order for a sentence to be determined.

 

Article 54 - Powers of the Ministry of Education and Science of Georgia

1. The Ministry of Education and Science of Georgia shall be authorised to carry out social work in the field of education. Within its powers, it shall take care of improving social policy and developing respective initiatives with the participation of social workers.

2. Social work in a general educational institution shall include:

a) rendering a psychosocial service to pupils with psychosocial problems and behavioural and emotional disorders, and to their parents, classmates and teachers;

b) carrying out work in order to raise pupils’ awareness and to eliminate bullying;

c) providing socio-pedagogical assistance to pupils for the purpose of their civil integration;

d) identifying vulnerable pupils and/or groups of pupils and including them in a relevant service;

e) identifying facts of violence and neglect and ensuring relevant responses thereto;

f) exercising other powers provided for by the legislation of Georgia.

 

Article 55 - Powers of the Legal Entity under Public Law called the State Fund for Protection and Assistance of (Statutory) Victims of Human Trafficking

In the field of social work, the powers of the Legal Entity under Public Law called the State Fund for Protection and Assistance of (Statutory) Victims of Human Trafficking shall be determined by the Law of Georgia on Combating Human Trafficking.

 

Article 56 - Powers of municipalities

1. A municipality shall carry out social work in the territory under its jurisdiction, which includes:

a) actively identifying socially vulnerable persons, identifying and assessing the needs of such persons, identifying problems and providing information to a relevant sectoral institution;

b) in cases provided for by the legislation of Georgia, where it is necessary to prevent a threat, including beneficiaries in social services provided for by the legislation of Georgia and immediately notifying relevant bodies thereof;

c) identifying facts of domestic violence and responding appropriately;

d) providing beneficiaries with information about respective social and medical services and services under preferential terms and facilitating their inclusion in said services;

e) providing respective necessary information and consultations to targeted groups and their families;

f) carrying out social work in early and pre-school educational institutions;

g) carrying out social work within the delegated powers determined by the Organic Law of Georgia the Local Self-Government Code.

2. The carrying out of social work is a power delegated to a municipality and the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia shall provide sectoral supervision over the exercise of said power.

3. Social work shall be coordinated and administered by a structural unit of a municipality.

4. The regulations of a structural unit of a city hall as provided for by paragraph 3 of this article shall comply with the requirements of this Law in order to ensure the availability of social work to all citizens in the territory under the jurisdiction of a municipality.

 

Article 57 - Powers of legal entities under private law

1. Within the scope of its activities, a legal entity under private law where a social worker is employed shall be authorised to specify a list of the fields of activities to be carried out by a social worker.

2. A list of the fields of activities as provided for by paragraph 1 of this article shall be approved by a written legal act. It shall be communicated to an employee beforehand.

 

Chapter IX - Supervision of the Activities of a Social Worker,

Career Promotion and Disciplinary Liability of a Social Worker

 

Article 58 - Supervision of the activities of a social worker

1. The supervision of the activities of a social worker shall include the self-assessment of a social worker, as well as the supervision of his/her work in order to facilitate his/her professional growth and ensure the delivery of high quality services by him/her.

2. A professional supervisor of a social worker may be a person employed in the same structural unit of the same institution or a head of this unit, or an invited person.

3. The procedure and conditions for supervising the activities of a social worker shall be determined by the institution that the social worker is subordinate to.

 

Article 59 - Self-assessment of a social worker

1. A social worker shall perform a self-assessment which includes the assessment of the results of activities carried out within and outside each plan in the course of social work.

2. A self-assessment of a social worker shall be performed in an objective manner. It shall include both the progress and the drawbacks in the activities, and shall determine challenges and provide a plan for improving activities.

 

Article 60 - Supervision of the work of a social worker

1. The work of a social worker shall be supervised by the institution that the social worker is subordinate to.

2. The work of a social worker shall be supervised on the basis of criteria such as the purpose and legality of the exercise of powers by the social worker.

3. The work of a social worker shall be supervised through the assessment of specific cases and the annual activities of the social worker. Specific cases shall be assessed randomly or on the basis of an application by a beneficiary.

4. In order to obtain an objective opinion on the monitoring of the activities of a social worker, all circumstances, including the results of social work, the opinion of a beneficiary and the characterisation of the social worker presented by his/her immediate supervisor, shall be taken into account.

 

Article 61 - Incentives for a social worker

1. On the basis of the results of the assessment and monitoring of the activities of a social worker, the institution that the social worker is subordinate to shall make a decision on granting incentives to the social worker when appropriate grounds exist.

2. The forms of incentives for a social worker shall be:

a) commendation;

b) a monetary reward;

c) a valuable gift.

3. With regard to granting incentives to social workers employed in public institutions, the provisions provided for by the legislation of Georgia shall be applied.

 

Article 62 - Career promotion of a social worker

1. The career promotion of a social worker shall take place on the basis of the results of the assessment and monitoring of the activities of the social worker.

2. During a career promotion of a social worker, his/her work experience, as well as the results of activities carried out by him/her and the importance of the activities for a beneficiary and society, shall be taken into account.

3. The career promotion of a social worker employed in a public institution shall take place in accordance with the legislation of Georgia.

 

Article 63 - Disciplinary liability of a social worker

1. On the basis of the results of the assessment and monitoring of the activities of a social worker, the social worker may be subject to disciplinary liability if sufficient grounds exist.

2. With regard to the disciplinary liability of social workers employed in public institutions, the provisions provided for by the legislation of Georgia shall be applied.

3. Measures of disciplinary liability of a social worker shall be:

a) a warning;

b) a reprimand;

c) the withholding of 10 to 50 per cent of salary (official salary) for a period of 1 to 6 months;

d) dismissal.

4. A decision on subjecting a social worker to disciplinary liability shall be made by an institution where the social worker is employed. 

 

Chapter X - Transitional and Final Provisions

 

Article 64 - Transitional provisions

1. The Human Rights and Civil Integration Committee of the Parliament of Georgia shall approve the action plan under this Law by 1 January 2019 and shall ensure its monitoring.

2. The relevant agencies of the Government of Georgia shall be assigned to increase the number of staffing positions of social workers on a phased basis in order for social workers to fully perform their official duties in the territory of Georgia by 2025.

3. The Ministry of Education and Science of Georgia shall be assigned to develop within 6 months of the promulgation of this Law a plan necessary for certifying social workers, with the participation of the Parliament of Georgia and other authorised institutions determined by Chapter VIII of this Law. The certification of social workers shall be completed not later than 3 months before 1 January 2021.

4. Together with the relevant agencies operating in the field of education, the Ministry of Education and Science of Georgia shall be assigned to enable, on a phased basis, not later than from 1 January 2019, all certification applicants, who meet the qualification requirements determined by this Law, to undergo the certification provided for by this Law.

5. By 1 January 2021, the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia, the Ministry of Justice of Georgia, the Ministry of Education and Science of Georgia and the Legal Entity under Public Law called the State Fund for Protection and Assistance of (Statutory) Victims of Human Trafficking, shall be assigned to ensure for beneficiaries the functioning of a 24-hour mechanism of response in urgent cases.

6. The Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia, the Ministry of Justice of Georgia, the Ministry of Corrections and Probation of Georgia, the Ministry of Education and Science of Georgia and the Legal Entity under Public Law called the State Fund for Protection and Assistance of (Statutory) Victims of Human Trafficking, shall ensure the issuance of the following subordinate normative acts by 1 January 2021:

a) in accordance with Article 45 of this Law, on the organisational and technical and infrastructural support for a social worker;

b) in accordance with Article 46, on the introduction of a safety rule for social work;

c) on the establishment of social work professional standards for a social worker.

7. The Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia, the Ministry of Justice of Georgia, the Ministry of Corrections and Probation of Georgia, the Ministry of Education and Science of Georgia and the Legal Entity under Public Law called the State Fund for Protection and Assistance of (Statutory) Victims of Human Trafficking, shall ensure the issuance of the following subordinate normative acts by 1 January 2025:

a) in accordance with Article 47 of this Law, on determining the procedure for the distribution of cases;

b) in accordance with Article 58(3) of this Law, on establishing the procedure and conditions for supervising the activities of a social worker.

8. On the basis of a recommendation by the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia, the Government of Georgia shall ensure the adoption of a subordinate normative act on the delegation of powers provided for by Article 56 of this Law by 1 January 2021.

9. A certificate issued in 2006-2013 by the Legal Entity under Public Law called the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and the Legal Entity under Public Law called the Shota Rustaveli Batumi State University confirming the successful completion of a 60-credit training course in social work shall be equivalent to a certificate of social worker provided for by Article 44(1) of this Law.

10. If by the dates of the entry into force of the respective articles of this Law, the number of social workers is not sufficient, the relevant institutions shall be authorised to allow persons, who have associated professions and who do not meet the requirements provided for by Article 44(3) of this Law, to undergo certification. A list of associated professions shall be determined by a normative act of the Government of Georgia.

 

Article 65 - Entry into force of the Law

1. This Law, except for Articles 1-43 and Article 44(1) and Articles 45-63, shall enter into force upon its promulgation.

2. Articles 1-43, Article 44(1), Articles 45 and 46, Article 47(1), (3) and (4) and Articles 48-63 shall enter into force on 1 January 2021.

3. Article 47(2) of this Law shall enter into force on 1 January 2025.

4. Article 44(2) and (3) of this Law shall be applicable until 1 January 2021.

5. Article 64(10) of this Law shall be applicable until 1 January 2023.

 

 

President of Georgia                                                                                         Giorgi Margvelashvili

Kutaisi

13 June 2018

No 2519-II

Online consultation

Unfortunately no operator is online.