„საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
Document number 847-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/06/2017
Registration code 010240060.05.001.018465
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.