„საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 29 თებერვლის №5778-Iს დადგენილებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 29 თებერვლის №5778-Iს დადგენილებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6334-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/05/2012
Document type Resolution of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/06/2012
Registration code 010020000.09.001.016114
6334-Iს
25/05/2012
Website, 08/06/2012
010020000.09.001.016114
„საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 29 თებერვლის №5778-Iს დადგენილებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.