Law of Georgia Railway Code of Georgia

Law of Georgia Railway Code of Georgia
Document number 1911
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/12/2002
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 4, 22/01/2003
Registration code 310.010.010.05.001.001.196
Consolidated publications
1911
28/12/2002
LHG, 4, 22/01/2003
310.010.010.05.001.001.196
Law of Georgia Railway Code of Georgia
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

PFRJY UHEPBB

 

: tktpyjljhj ; ysq rjltrc Uhepbb

 

 

 

Ukfdf ^

 

J,obt gjkj;tybz

 

Cnfnmz 1\ Wtkm b cathf ltqcndbz Rjltrcf \ Cjltqcndbt ujcelfhcndf hfpdbnb . ; tktpyjljhj ; yjuj nhfycgjhnf

1\ Yfcnjzobq Rjltrc jghtltkztn 'rjyjvbxtcrbt= ghfdjdst= jhufybpfwbjyyst b nt[yjkjubxtcrbt jcyjds aeyrwbjybhjdfybz ;tktpyjljhj;yjuj nhfycgjhnf= tuj vtcnj b hjkm d 'rjyjvbrt b cjwbfkmyjq catht Uhepbb= htuekbhetn ghfdjdst jnyjitybz= djpybribt ghb gjkmpjdfybb eckeufvb ;tktpyjq ljhjub= b ecnfyfdkbdftn ghfdf= j,zpfyyjcnb b jndtncndtyyjcnm b[ exfcnybrjd\

2\ Ltqcndbt yfcnjzotuj Rjltrcf hfcghjcnhfyztncz yf gthtdjprb gfccf;bhjd ;tktpyjljhj;ysvb genzvb j,otuj gjkmpjdfybz= gthtdjprb uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns\

3\ Ujcelfhcndj cjltqcndetn hfpdbnb. ;tktpyjljhj;yjuj nhfycgjhnf b bc[jlz bp tuj cnhfntubxtcrjq b cjwbfkmyjq hjkb cjplfyb. ,kfujghbznys[ eckjdbq lkz aeyrwbjybhjdfybz 'njq jnhfckb nhfycgjhnf\

 

Cnfnmz 2\ Hfp ] zcytybt nthvbyjd = bcgjkmpjdfyys [

d Rjltrct

Nthvbys = bcgjkmpjdfyyst d yfcnjzotv Rjltrct = bvt . n cktle . obt pyfxtybz |

f) vtcnyjt ; tktpyjljhj ; yjt cjj , otybt ( gthtdjprb ) - gthtdjprf gfccf;bhjd= uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns d ghtltkf[ nthhbnjhbb Uhepbb+

,) vtcnf ytj , otuj gjkmpjdfybz - pfrhsnst b jnrhsnst crkfls= f nfr;t cgtwbfkmyj jndtltyyst ptvtkmyst exfcnrb d gjhzlrt= ecnfyjdktyyjv pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb= yf nthhbnjhbb ;tktpyjljhj;yjq cnfywbb bkb pf t/ ghtltkfvb= rjnjhst yt yf[jlzncz dj dkfltybb ;tktpyjq ljhjub bkb gthtlfys t. d fhtylyjt gjkmpjdfybt lheub[ kbw b bcgjkmpe.ncz lkz gjuheprb= dsuheprb= cjhnbhjdrb b [hfytybz uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns+

d) , fuf ; - bveotcndj gfccf;bhf= gthtdjpbvjt ,fuf;ysv dfujyjv+

u ) , bktn материальный или электронный проездной документ , который дает право на проезд поездом и порождает в отношении железной дороги обязательство по перевозке пассажира;(8.05.2012 №6146)

  l ) gthtuhep - uhep = gjuhe ; tyysq d ; tktpyjljhj ; yjt nhfycgjhnyjt chtlcndj = d j ,] tvt cdth [ ecnfyjdktyyjq yjhvs +

t) gthtdjpxbr - kbwj= yf jcyjdfybb ljujdjhf j gthtdjprf[ jceotcndkz.ott gthtdjpre gfccf;bhjd= uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns ;tktpyjljhj;ysv nhfycgjhnysv chtlcndjv= yf[jlzobvcz d tuj dkfltybb+

;) gthtdjpjxyst ljrevtyns - ,bktn= rdbnfywbz yf ,fuf;= rdbnfywbz yf uhepj,fuf;= yfrkflyfz= ljhj;yfz dtljvjcnm= dfujyysq kbcn b byst nhfycgjhnyst ljrevtyns= gjlndth;lf.obt ceotcndjdfybt ljujdjhf j gthtdjprf[+

p) gjkjcf jnxe ; ltybz - ptvkzyjt gjkjnyj= yf[jlzottcz dj dkfltybb ;tktpyjq ljhjub= yf rjnjhjv hfcgjkj;tys bcreccndtyyst b kbytqyj-gentdst cjjhe;tybz= ecnhjqcndf 'ktrnhjcyf,;tybz ;tktpyjq ljhjub b cdzpb= ;tktpyjljhj;yst cnfywbb= pfobnyst ktcjyfcf;ltybz b ytj,[jlbvst lkz aeyrwbjybhjdfybz ;tktpyjq ljhjub cjjndtncnde.obt j,]trns b cnhernehyst tlbybws ;tktpyjq ljhjub+

b) ljgjkybntkmyfz wtyf цена операций (работ), связанных с перевозками, не входящая в тариф перевозки;(1.07.2005 №1872)

  r) pfobnyfz pjyf - ptvtkmysq exfcnjr= ytj,[jlbvsq lkz j,tcgtxtybz j[hfys ;tktpyjljhj;ys[ cjjhe;tybq= j,jheljdfybz b lheub[ j,]trnjd= ghjxyjcnb b ecnjqxbdjcnb ptvkzyjuj gjkjnyf= f nfr;t cvt;yfz c ybv ptvkz c jgjkpytdjq gjxdjq+

k) ' rcgtlbnjh - kbwj= rjnjhjt yf jcyjdfybb ljujdjhf= pfrk.xtyyjuj c pfrfpxbrjv= jn cdjtuj bvtyb b pf cxtn pfrfpxbrf jceotcndkztn jrfpfybt eckeu= cdzpfyys[ c gthtdjprjq uhepf+

v) dfujy - jnrhsnjt bkb pfrhsnjt ;tktpyjljhj;yjt chtlcndj c vtnfkkbxtcrbvb rjktcfvb= jcyfotyyjt dctvb ytj,[jlbvsvb chtlcndfvb lkz drk.xtybz d gjtpl b ghtlyfpyfxtyyjt lkz gthtdjprb gfccf;bhjd= uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns+

 

y) dbl dfujyf - eybdthcfkmysq bkb cgtwbfkmysq dfujy= ghtlyfpyfxtyysq lkz gthtdjprb uhepf+

j) yfrkflyfz - ljujdjh j gthtdjprf[= rjnjhsq jajhvkztncz gbcmvtyyj vt;le ;tktpyjq ljhjujq b jnghfdbntktv (gjkexfntktv) uhepf= cjghjdj;lftn uhep yf dctv genb tuj cktljdfybz b cjlth;bn lfyyst j gthtdjprf[ uhepf= ghtlecvjnhtyyst Uhf;lfycrbv rjltrcjv Uhepbb b yfcnjzobv Pfrjyjv+

g) rjyntqyth - nhfycgjhnyjt j,jheljdfybt vyjujhfpjdjuj gjnht,ktybz= rjycnherwbz rjnjhjuj j,tcgtxbdftn j[hfye gthtdjpbvjuj uhepf d nhfycgjhnys[ chtlcndf[ jlyjuj bkb hfpkbxys[ dbljd= b jcyfotyyjt ghbcgjcj,ktybzvb lkz ecrjhtybz gjuheprb-dsuheprb b gthtuheprb+

h) rjynhfutyn - cnjhjyf-exfcnybwf ljujdjhf= rjnjhfz d ghtltkf[ gjl]tplyjuj genb bvttn cdjb njdfhyst crkfls= cjjndtncnde.obt vtcnf lkz gjuheprb b dsuheprb b ;tktpyjljhj;yst genb= ghbcjtlbytyyst r ybv+

c) rjktz - hfccnjzybt= ecnfyjdktyyjt vt;le htkmcfvb+

n) kjrjvjnbd - cbkjdjt nzujdjt chtlcndj= jnyjczottcz r gjldb;yjve cjcnfde= rjnjhjt ghtlyfpyfxtyj lkz j,tcgtxtybz gthtvtotybz gjtplf bkb dfujyf gj ;tktpyjljhj;yjve genb+

e) gjtpl - cjcnfd dfujyjd c jlybv bkb ytcrjkmrbvb ltqcnde.obvb kjrjvjnbdfvb bkb vjnjhysvb dfujyfvb= f nfr;t jcyfotyyst ecnfyjdktyysvb cbuyfkfvb kjrjvjnbds ,tp dfujyjd= vjnjhyst dfujys= fdnjvjnhbcs b lhtpbys ytc]tvyjuj nbgf= rjnjhst jnghfdkz.ncz yf gthtujy+

a) gfccf ; bh - kbwj= cjdthif.ott gjtplre d gjtplt b bvt.ott ,bktn+

[) vekmnbvjlfkmyfz ( rjv , bybhjdfyyfz ) gthtdjprf - gthtdjprb= rjnjhst jceotcndkz.ncz yf jcyjdfybb jlyjuj ljujdjhf gthtdjprb yt vtytt xtv ldevz dblfvb nhfycgjhnyjuj chtlcndf b c tlbysv nhfycgjhnysv ljrevtynjv (gthtdjprb cktle.obvb lheu pf lheujv gthtdjpxbrfvb)+

w) gjl ] tplyjq genm - genm= ghtlyfpyfxtyysq lkz j,cke;bdfybz jnltkmys[ kbw b ghbcjtlbytyysq r ;tktpyjljhj;yjq ctnb j,otuj gjkmpjdfybz+

x) gfktnrf - nhfycgjhnysq gfrtn bkb gjvtotyysq yf gjlljy= egfrjdfyysq d wtkkjafy uhep+

i) gkfwrfhnf - vtcnj lkz kt;fybz= cjjndtncnde.ott rfntujhbb b rkfcce gfccf;bhcrjuj dfujyf+

o) ; tktpyfz ljhjuf - rjvgktrcyjt ghtlghbznbt= jcyfotyyjt dctvb nt[ybxtcrbvb chtlcndfvb= ytj,[jlbvsvb lkz gthtdjprb gfccf;bhjd= uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns= j,cke;bdfybt rjnjhjuj j,tcgtxbdf.n cgtwbfkbcns= jceotcndkz.obt jhufybpfwb. 'rcgkefnfwbb 'nb[ chtlcnd= gthtdjpjr= b ltzntkmyjcnm rjnjhjuj htuekbhetncz Pfrjyjv Uhepbb @J ghtlghbybvfntkz[@ b bysvb ghfdjdsvb frnfvb+

') ; tktpyjljhj ; ysq djrpfk - rjvgktrc hfcgjkj;tyys[ yf jlyjq ;tktpyjljhj;yjq cnfywbb cjjhe;tybq b j,jheljdfybz= j[dfnsdf.obq ghtlyfpyfxtyyst lkz j,cke;bdfybz gfccf;bhjd plfybz b cjjhe;tybz= gfdbkmjys= gkfnajhvs c yfdtcfvb bkb ,tp yfdtcjd lkz gjcflrb gfccf;bhjd= gtht[jls= hfcgjkj;tyyst yf jlyjv bkb hfpkbxys[ ehjdyz[= vfkst fh[bntrnehyst ajhvs b dbpefkmyst rjvveybrfwbb+

.) ; tktpyjljhj ; yfz cnfywbz - cnhernehyfz tlbybwf bkb abkbfk ;tktpyjq ljhjub= ghtlyfpyfxtyysq lkz jhufybpfwbb gthtdjprb gfccf;bhjd= uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns+

z) тарифная политика железной дороги – нормативный акт, определяющий порядок установления и регулирования цен на перевозки, осуществляемые железной дорогой;(1.07.2005 №1872)

  z 1 ) cnhernehyst tlbybws ; tktpyjq ljhjub - ;tktpyjljhj;yfz cnfywbz= cke;,f j,cke;bdfybz gfccf;bhjd= kjrjvjnbdyst b dfujyyst ltgj= dfujyysq exfcnjr= vt[fybpbhjdfyyst lbcnfywbb gjuhepjxyj-hfpuhepjxys[ hf,jn= gentdst lbcnfywbb plfybq b cjjhe;tybq= 'ktrnhjcyf,;tybz= cbuyfkbpfwbb b cdzpb= f nfr;t byst cnhernehyst tlbybws= ghtlyfpyfxtyyst lkz jhufybpfwbb b j,tcgtxtybz gthtdjpjr+

z 2 ) nthhbnjhbfkmyjt eghfdktybt ; tktpyjq ljhjub - cnhernehyfz tlbybwf ;tktpyjq ljhjub= rjnjhfz jhufybpetn b j,tcgtxbdftn gthtdjpre gfccf;bhjd= uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns d njv htubjyt= rjnjhsq jyf j,cke;bdftn+

z 3 ) vt ; leyfhjlyst gthtdjprb перевозка (отправление) груза по единому транспортному документу на таможенные территории стран назначения и транзитных стран, с пересечением границы одной или нескольких стран, с прохождением из любого таможенно-пропускного пункта одной страны через одну или несколько промежуточных таможенно-пропускных пунктов другой страны;(27.03.2012 №5947)

  z 4 ) vt ; leyfhjlyjt ; tktpyjljhj ; yjt cjj , otybt ( gthtdjprb ) - gthtdjprf gfccf;bhjd= uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns vt;le Uhepbtq b byjcnhfyysvb ujcelfhcndfvb+

z 5 ) vtcnf j , otuj gjkmpjdfybz - pfrhsnst b jnrhsnst crkfls= f nfr;t ptvtkmyst exfcnrb= cgtwbfkmyj jndtltyyst yf nthhbnjhbb ;tktpyjljhj;yjq cnfywbb d gjhzlrt= ecnfyjdktyyjv pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb= rjnjhst yf[jlzncz dj dkfltybb ;tktpyjq ljhjub b bcgjkmpe.ncz lkz gjuheprb= dsuheprb= cjhnbhjdrb b [hfytybz uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns+

z 6 ) ; tktpyjljhj ; yst genb j , otuj gjkmpjdfybz - ;tktpyjljhj;yfz kbybz= yf rjnjhjq hfcgjkj;tys ;tktpyjljhj;yst cnfywbb b gjkmpjdfnmcz rjnjhjq vj;tn k.,jt kbwj+

z 7 ) vfhihenyst gthtdjprb - gthtdjprf uhepf c jlyjq yfrkflyjq= vfccf rjnjhjuj cjjndtncndetn dtcjdjq yjhvt vfhihenf+

z 8 ) ; tktpyjljhj ; yst htkmcs - gfhf htkmcjd= gj rjnjhsv ldb;tncz gjtpl+

z 9 ) ; tktpyjljhj ; ysq nhfycgjhn - jnhfckm nhfycgjhnf+

z 10 ) ; tktpyjljhj ; yfz ctnm - vfubcnhfkmysq ;tktpyjljhj;ysq genm c ghbcjtlbytyysvb r ytve genzvb= d njv xbckt - c gjl]tplysvb genzvb+

z 11 ) ; tktpyjljhj ; ysq cjcnfd - cjtlbytyyst ;tktpyjljhj;yst nhfycgjhnyst chtlcndf ,tp kjrjvjnbdf= j,cke;bdf.ob[ b[ gjtplys[ ,hbufl b gjtplys[ cbuyfkjd+

z 12 ) приграничная железнодорожная станция – железнодорожная станция, расположенная у Государственной границы Грузии или на территории Грузии, где в отношении железнодорожных транспортных средств, груза и иного перевозимого имущества осуществляется пограничный и таможенный контроль; (27.03.2012 №5947)

я13 ) приграничный контрольный пост – территория, отведенная на приграничной железнодорожной станции, где осуществляются пограничные и таможенные процедуры, связанные с пропуском через границу;(27.03.2012 №5947)

  z 14 ) uhepjdjq dfujy - dfujy= ghtlyfpyfxtyysq lkz gthtdjprb uhepf+

z 15 ) jgfcysq uhep - dtotcndf= bpltkbz= vfnthbfks= jn[jls ghjbpdjlcndtyyjq b byjq ltzntkmyjcnb= jghtltktyyst pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb= rjnjhst ddble b[ cdjqcnd= ghb yfkbxbb jghtltktyys[ afrnjhjd= d ghjwtcct gthtdjprb= gjuheprb= dsuheprb b [hfytybz vjuen cnfnm ghbxbyjq dphsdf= gj;fhf bkb byjuj gjdht;ltybz ;tktpyjljhj;ys[ nhfycgjhnys[ chtlcnd= uhepf= gjlkt;fotuj gthtdjprt= j,jheljdfybz= plfybq b cjjhe;tybq= f nfr;t ub,tkb= nhfdvbhjdfybz= jnhfdktybz= j,kextybz= j;juf= pf,jktdfybz k.ltq= ;bdjnys[ b gnbw bkb gjdht;ltybz b pfuhzpytybz jrhe;f.otq chtls+

z 16 ) uhepj , fuf ; - bveotcndj= gthtdjpbvjt gfccf;bhcrbv bkb gjxnjdj-,fuf;ysv gjtpljv+

z 17 ) uhepjjnghfdbntkm - kbwj= rjnjhsv bkb jn bvtyb rjnjhjuj pfrk.xftncz ljujdjh j gthtdjprt uhepf= ,fuf;f= uhepj,fuf;f b gjxns= kb,j rjnjhsv bkb jn bvtyb rjnjhjuj uhep= ,fuf;= uhepj,fuf; b gjxnf clf.ncz ;tktpyjq ljhjut d cjjndtncndbb c ljujdjhjv j gthtdjprt+

z 18 ) uhep - bveotcndj= d njv xbckt ;bdst ;bdjnyst= f nfr;t rjyntqyths= gfktnrb bkb fyfkjubxyst ghtlvtns= j,jheljdfybt= gjlkt;fott gthtdjprt bkb egfrjdrt= rjnjhst dkfltkmwtv uhepf gthtlfys lkz gthtdjprb+

z 19 ) j ,] zdktyyfz wtyyjcnm uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f ) - wtyf uhepf (,fuf;f= uhepj,fuf;f)= j,]zdktyyfz uhepjjnghfdbntktv bkb gfccf;bhjv= rjnjhfz erfpsdftncz d yfrkflyjq b dshf;ftn jcj,e. pfbynthtcjdfyyjcnm uhepjjnghfdbntkz bkb gfccf;bhf d lfyyjq gthtdjprt+

z 20 ) uhepjgjkexfntkm - kbwj= egjkyjvjxtyyjt ghbyznm uhep= ,fuf;= uhepj,fuf; b gjxne+

z 21 ) ytljuhep - uhep= gjuhe;tyysq d ;tktpyjljhj;yjt nhfycgjhnyjt chtlcndj= d j,]tvt vtymit ecnfyjdktyyjq yjhvs+

z 22 ) hexyfz rkflm - ghbyflkt;fott gfccf;bhe gthtdjpbvjt dhexye. bveotcndj= rjnjhjt vj;tn cdj,jlyj hfpvtcnbnmcz d vtcnf[= jndtltyys[ d gfccf;bhcrjv dfujyt\

 

Cnfnmz 3\ Pfrjyjlfntkmcndj Uhepbb j ; tktpyjljhj ; yjv nhfycgjhnt

1\ Aeyrwbjybhjdfybt ; tktpyjljhj ; yjuj nhfycgjhnf htuekbhetncz Rjycnbnewbtq Uhepbb = vt ; leyfhjlysvb ljujdjhfvb b cjukfitybzvb Uhepbb = yfcnjzobv Rjltrcjv b lheubvb yjhvfnbdysvb frnfvb Uhepbb \

2\ Jhufybpfwbz b jceotcndktybt djtyys [ ; tktpyjljhj ; ys [ gthtdjpjr htuekbhe . ncz cjjndtncnde . obvb yjhvfnbdysvb frnfvb \

 

Cnfnmz 4\ Bveotcndj = yf [ jlzottcz dj dkfltybb ; tktpyjq ljhjub

R bveotcnde = yf [ jlzotvecz dj dkfltybb ; tktpyjq ljhjub = jnyjczncz gjldb ; yst cjcnfds = gentdst b ' ythutnbxtcrbt [ jpzqcndf = ecnhjqcndf cdzpb b cbuyfkbpfwbb = gjuhepjxyj - hfpuhepjxyst vt [ fybpvs = plfybz b cjjhe ; tybz b byjt bveotcndj = xbckzottcz yf , fkfyct ; tktpyjq ljhjub \

 

Cnfnmz 5\ Ptvkb = yf [ jlzobtcz dj dkfltybb

; tktpyjq ljhjub

1\ R ptvkzv = yf [ jlzobvcz dj dkfltybb ; tktpyjq ljhjub = jnyjczncz ptvkb = jndtltyyst gjl ; tktpyjljhj ; yst genb b cnhernehyst tlbybws ; tktpyjq ljhjub = d njv xbckt gjkjcf jnxe ; ltybz b pfobnyfz pjyf \

2\ Полоса отчуждения определяется в соответствии с установленными нормами и проектными документами так, чтобы по обе стороны вдоль железнодорожных путей общего пользования было не менее чем по 20 метров. В соответствии с установленными нормами и проектными документами железная дорога вправе определить полосу отчуждения на расстоянии менее чем по 20 метров по обе стороны вдоль железнодорожных путей общего пользования.(20.06.2007 №5000)

  3\ Gjhzljr ecnfyjdktybz pfobnyjq pjys b eckjdbz gjkmpjdfybz t. jghtltkz.ncz pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb\

 

Cnfnmz 6\ Eghfdktybt ; tktpyjljhj ; ysv nhfycgjhnjv

1\ Eghfdktybt ; tktpyjljhj ; ysv nhfycgjhnjv jceotcndkztncz d gjhzlrt = ecnfyjdktyyjv pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb \

2\ (1.07.2005 №1872)

3\ T ; tujlye . cvtne = [ jpzqcndtyyst gkfys = d njv xbckt bydtcnbwbjyyst b abyfycjdst ghjuhfvvs b gjhzljr hfcghtltktybz xbcnjq ghb , skb = jcnfditqcz gjckt egkfns yfkjujd = hfphf , fnsdftn b endth ; lftn cj , hfybt gfhnythjd ; tktpyjq ljhjub d cjjndtncndbb c pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb b d ecnfyjdktyyjv gjhzlrt \

 

 

Ukfdf ^^

 

Jhufybpfwbz gthtdjpjr ; tktpyjq ljhjujq

 

Cnfnmz 7\ Ghfdf b j , zpfyyjcnb cnjhjy

ghb gthtdjprf [

1\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf jceotcndkznm gthtdjpre gfccf ; bhjd = uhepf = , fuf ; f = uhepj , fuf ; f b gjxns = tckb |

f ) gfccf ; bh bkb uhepjjnghfdbntkm cj , k . lftn nht , jdfybz yfcnjzotuj Rjltrcf = f nfr ; t Ghfdbkf gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq b Ghfdbkf gthtdjpjr gfccf ; bhjd = , fuf ; f = uhepj , fuf ; f b gjxns ; tktpyjq ljhjujq +

,) gthtdjprf vj ; tn jceotcndkznmcz ceotcnde . obv gthcjyfkjv b ; tktpyjljhj ; ysvb nhfycgjhnysvb chtlcndfvb c cj , k . ltybtv nht , jdfybq = ecnfyjdktyys [ pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb +

d ) gthtdjprt yt ghtgzncnde . n j , cnjzntkmcndf = rjnjhst ; tktpyfz ljhjuf yt vj ; tn ghtljndhfnbnm +

u ) uhep (, fuf ;= uhepj , fuf ;= gjxnf )= ghtl ] zdktyysq r gthtdjprt = yt dytcty d gthtxtym uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f = gjxns )= gthtdjprf rjnjhjuj pfghtotyf bkb ljgecrftncz kbim ghb jghtltktyys [ eckjdbz [= d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq b Ghfdbkfvb gthtdjpjr gfccf ; bhjd = , fuf ; f = uhepj , fuf ; f b gjxns ; tktpyjq ljhjujq \

2\ Lkz gthtdjprb uhepf pfrfpxbr dghfdt lj yfxfkf gthtdjprb gjnht , jdfnm byajhvfwb . j nhfycgjhnys [ chtlcndf [= j , jheljdfybb b eckjdbz [ b [ ' rcgkefnfwbb \

3\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf ghbyznm r gthtdjprt kbim njn uhep = gthtdjprf rjnjhjuj vj ; tn , snm jceotcndktyf , tcghtgzncndtyyj \

4\ : tktpyfz ljhjuf yt j , zpfyf ghbyznm r gthtdjprt uhep = lkz gjuheprb = gthtuheprb b dsuheprb rjnjhjuj ytj ,[ jlbvs ghbcgjcj , ktybz = tckb b [ ytn e cjjndtncnde . otq ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb

5\ Lkz gjkmpjdfybz ; tktpyjljhj ; ysvb eckeufvb pfrfpxbr dghfdt pfrk . xbnm c ; tktpyjq ljhjujq ljujdjh j , jrfpfybb ljgjkybntkmys [ eckeu ( dsgjkytybb hf , jns )= cdzpfyys [ c gthtdjprjq c cjjndtncnde . otq jgkfnjq = tckb ' nj yt ghjnbdjhtxbn nht , jdfybzv yfcnjzotuj Rjltrcf b bys [ yjhvfnbdys [ frnjd \

6\ : tktpyfz ljhjuf dghfdt cjdvtcnyj c pfbynthtcjdfyysvb uhepjjnghfdbntktv b uhepjgjkexfntktv ecnfyjdbnm lkz gthtdjprb uhepf jcj , st eckjdbz b d gjhzlrt = ecnfyjdktyyjv pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb = b d ecnfyjdktyys [ ghtltkf [ jghtltkbnm jndtncndtyyjcnm cnjhjy pf b [ ytcj , k . ltybt \

7\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf lfdfnm gfccf ; bhe b uhepjjnghfdbntk . ( uhepjgjkexfntk .) ytj ,[ jlbve . b ljcnjdthye . byajhvfwb . j , jrfpfybb eckeu ( dsgjkytybb hf , jns ) d cjjndtncndbb c yfcnjzobv Rjltrcjv b bysvb yjhvfnbdysvb frnfvb Uhepbb \ Byajhvfwbz j ,] zdkztncz ( ge , kbretncz ) yf uhepbycrjv zpsrt = f d ckexft ytj ,[ jlbvjcnb = c extnjv bynthtcjd vtcnyjuj yfctktybz b yf [ jlzob [ cz d Uhepbb byjcnhfywtd vj ; tn , snm ljgjkybntkmyj j ,] zdktyf ( jge , kbrjdfyf ) b yf lheujv zpsrt \

 

Cnfnmz 8\ Nhfycgjhnyst chtlcndf b j , jheljdfybt

lkz gthtdjprb ; tktpyjq ljhjujq

1\ Gthtdjprf gfccf ; bhjd = uhepf = , fuf ; f = uhepj , fuf ; f b gjxns jceotcndkztncz nhfycgjhnysvb chtlcndfvb b j , jheljdfybtv ; tktpyjq ljhjub bkb yf [ jlzobvbcz dj dkfltybb lheub [ kbw \

2\ Nhfycgjhnyst chtlcndf b j , jheljdfybz = ghtlyfpyfxtyyst lkz gthtdjprb gfccf ; bhjd b uhepf = , fuf ; f = uhepj , fuf ; f b gjxns gj ; tktpyjljhj ; ysv genzv j , otuj gjkmpjdfybz = ytpfdbcbvj jn ajhvs b [ cj , cndtyyjcnb = ljk ; ys cjjndtncndjdfnm nht , jdfybzv ghfdbk nt [ ybxtcrjq ' rcgkefnfwbb ; tktpyjq ljhjub = ecnfyjdktyysv yjhvfv b cnfylfhnfv = f dyjdm gjcnhjtyysq gjldb ; yjq cjcnfd ljk ; ty bvtnm cdbltntkmcndj ( cthnbabrfn ) j , eljcnjdthtybb cjjndtncndbz ceotcnde . obv nht , jdfybzv \

 

Cnfnmz 9\ : tktpyjljhj ; yfz cnfywbz

1\ : tktpyjljhj ; yst cnfywbb jceotcndkz . n ghbtv = gjuhepre = dsuhepre b dslfxe uhepf = f nfr ; t eckeub ( hf , jne )= cdzpfyyst c gthtdjprjq gfccf ; bhjd = , fuf ; f = uhepj , fuf ; f b gjxns \

2\ : tktpyfz ljhjuf jceotcndkztn gthtdjpre gfccf ; bhjd = uhepf = , fuf ; f = uhepj , fuf ; f b gjxns vt ; le ; tktpyjljhj ; ysvb cnfywbzvb = ghtlyfpyfxtyysvb lkz jrfpfybz cjjndtncnde . ob [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )\

3\ Lkz jajhvktybz gthtdjpjxys [ ljrevtynjd = f nfr ; t lkz j , tcgtxtybz jgkfns pf gthtdjpre b jrfpfybt lheub [ eckeu ( dsgjkytybt hf , jns ) gfccf ; bhfv = uhepjjnghfdbntk . ( uhepjgjkexfntk .) yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb cjplf . ncz uhepjdst jnltks = njdfhyst b , bktnyst rfccs b byst cjjndtncnde . obt cke ;, s \

4\ Решение об открытии и закрытии железнодорожных станций и перечень оказываемых ими услуг (выполняемых работ) определяет железная дорога по согласованию с органами местного самоуправления.(5.06.2007 №4853)

 

Cnfnmz 10\ Цена перевозки железной дорогой (1.07.2005 №1872)

Установление тарифов и дополнительных цен на перевозки пассажиров, груза, багажа, грузобагажа и почты осуществляется с учетом интересов сторон-участниц перевозок, признанной международной практики и опыта, основных принципов тарифной политики в сфере транспорта в порядке, установленном законодательством Грузии.

 

Cnfnmz 11\ Jcyjdfybz gthtdjprb uhepf ; tktpyjq ljhjujq

1\ Gthtdjprf uhepf ; tktpyjq ljhjujq jceotcndkztncz yf jcyjdfybb ljujdjhf ( yfrkflyjq b lh \) j gthtdjprf [\

2\ Tckb pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb yt ghtlecvjnhtys jghtltktyyst eckjdbz gthtdjprb uhepf = jyb jghtltkz . ncz ljujdjhjv \

 

Cnfnmz 12\ Yfrkflyfz

1\ Yf jcyjdfybb yfrkflyjq ; tktpyfz ljhjuf , thtn yf ct , z j , zpfntkmcndj = uhep = gthtlfyysq tq uhepjjnghfdbntktv = c cj , k . ltybtv eckjdbq gthtdjprb ljdtpnb lj ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz b gthtlfnm uhepjgjkexfntk .= f uhepjjnghfdbntkm j , zpfy egkfnbnm ecnfyjdktyye . gkfne pf gthtdjpre uhepf b jrfpfybt lheub [ eckeu ( dsgjkytybt hf , jns )\

2\ Ajhvf b htrdbpbns yfrkflyjq = f nfr ; t gjhzljr tt pfgjkytybz jghtltkz . ncz Uhf ; lfycrbv rjltrcjv Uhepbb b Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepf ; tktpyjq ljhjujq \

3\ Yfrkflyfz cjcnfdkztncz yf bvz uhepjgjkexfntkz = gjlgbcsdftncz uhepjjnghfdbntktv b ; tktpyjq ljhjujq b gthtlftncz uhepjgjkexfntk . yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz dvtcnt c uhepjv \

4\ Lytv ghbtvf uhepf r gthtdjprt cxbnftncz lfnf = jnvtxtyyfz rfktylfhysv intvgtktv ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb \

5\ Lkz gjlndth ; ltybz ghbtvf uhepf r gthtdjprt ; tktpyjljhj ; yfz cnfywbz j , zpfyf gthtlfnm uhepjjnghfdbntk . jlby ' rptvgkzh yfrkflyjq b rdbnfywb . j ghbtvt uhepf r gthtdjprt \

6\ Ghb ghtlcnfdktybb uhepf r gthtdjprt uhepjjnghfdbntkm ljk ; ty ghtlcnfdbnm cjcnfdktyye . ljk ; ysv j , hfpjv yfrkflye . yf rf ; ljt jnghfdktybt b byst ljrevtyns = ghtlecvjnhtyyst cjjndtncnde . obv yjhvfnbdysv frnjv \

7\ Uhepjjnghfdbntkm ytctn jndtncndtyyjcnm pf ghfdbkmyjcnm lfyys [= dytctyys [ bv bkb gj tuj nht , jdfyb . d yfrkflye .= pf eoth ,= djpybribq bp - pf erfpfybz d yfrkflyjq ytghfdbkmys [ bkb ytgjkys [ lfyys [= f nfr ; t pf jnghfdktybt uhepf = pfghtotyyjuj lkz gthtdjprb \

8\ : tktpyfz ljhjuf dghfdt ds , jhjxyj ghjdthznm ghfdbkmyjcnm vfccs uhepf b bys [ lfyys [= erfpfyys [ uhepjjnghfdbntktv d yfrkflyjq \

 

Cnfnmz 13\ Utythfkmyst cjukfitybz ( ljujdjhs )

j , jhufybpfwbb gthtdjprb uhepf b gfccf ; bhjd ; tktpyjq ljhjujq

1\ : tktpyfz ljhjuf b uhepjjnghfdbntkm dghfdt d ckexft ytj ,[ jlbvjcnb pfrk . xbnm ljkujchjxyjt utythfkmyjt cjukfitybt ( ljujdjh ) j , jhufybpfwbb gthtdjprb uhepf = rjnjhsv , elen jghtltktys j ,] tv = chjr ghtlcnfdktybz gjlkt ; fotuj gthtdjprt uhepf = gjlkt ; fobt dsltktyb . nhfycgjhnyst chtlcndf b lheubt eckjdbz = yt ghtlecvjnhtyyst yfcnjzobv Rjltrcjv b Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

2\ Yf jcyjdfybb utythfkmyjuj cjukfitybz ( ljujdjhf )= erfpfyyjuj d xfcnb gthdjq yfcnjzotq cnfnmb = ; tktpyfz ljhjuf , thtn j , zpfntkmcndj ghbyznm uhep r gthtdjprt d cjukfcjdfyyjv j ,] tvt = f uhepjjnghfdbntkm j , zpfy ghtlcnfdbnm uhep r gthtdjprt d cjukfcjdfyyst chjrb \

3\ : tktpyfz ljhjuf dghfdt pfrk . xbnm c cjjndtncnde . obv kbwjv ljkujchjxyjt utythfkmyjt cjukfitybt ( ljujdjh ) j , jhufybpfwbb gthtdjprb gfccf ; bhjd = rjnjhsv , elen jghtltktys nht , jdfybz = cdzpfyyst c gthtdjprjq gfccf ; bhjd = hfpvth gkfns pf gthtdjpre b byst eckjdbz \

 

Cnfnmz 14\ Gjuheprf = dsuheprf b cjhnbhjdrf uhepf

1\ Gjuheprf = dsuheprf b cjhnbhjdrf gjlkt ; fotuj gthtdjprt uhepf vjuen jceotcndkznmcz d vtcnf [ rfr j , otuj = nfr b ytj , otuj gjkmpjdfybz \

2\ Lkz j , tcgtxtybz , tcghtgzncndtyyjq j , hf , jnrb dfujyjd ( rjyntqythjd ) b cj [ hfyyjcnb uhepf b gjldb ; yjuj cjcnfdf vtcnf j , otuj b ytj , otuj gjkmpjdfybz ljk ; ys , snm jcyfotys b [ dkfltkmwfvb cjjndtncnde . obvb cjjhe ; tybzvb b j , jheljdfybtv = eljdktndjhz . obvb nht , jdfybz j [ hfys jrhe ; f . otq chtls b gj ; fhyjq , tpjgfcyjcnb \

3\ Gjuhepre d dfujys b uhepjdst fdnjvj , bkb = dsuhepre bp yb [ b cjhnbhjdre uhepf jceotcndkz . n |

f ) ; tktpyfz ljhjuf - gj ghjcm , t uhepjjnghfdbntkz ( uhepjgjkexfntkz )= d vtcnf [ j , otuj gjkmpjdfybz = ghb yfkbxbb cjjndtncnde . ob [ vt [ fybpvjd b j , jheljdfybz = rhjvt | jgfcys [ b crjhjgjhnzob [ cz uhepjd + cshs [ ; bdjnys [ ghjlernjd = uhepjd = gjlkt ; fob [ gthtdjprt d rhsns [ dfujyf [= dtc uhepjds [ vtcn rjnjhs [ , jkmit 0=5 n + ytuf , fhbnys [ uhepjd = gthtdjpbvs [ yfkbdjv = yfcsgm . b yfdfkjv = rjnjhst gthtdjpzncz d cgtwbfkmyjv gjldb ; yjv cjcnfdt \ D erfpfyys [ ckexfz [ uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) j , zpfy egkfnbnm ; tktpyjq ljhjut cjukfcjdfyye . gkfne pf gjuhepre = dsuhepre b cjhnbhjdre uhepf +

,) uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) - d vtcnf [ j , otuj b ytj , otuj gjkmpjdfybz = tckb yf ; tktpye . ljhjue yt djpkj ; tyf j , zpfyyjcnm gjuheprb = dsuheprb b cjhnbhjdrb uhepf \

4\ Gjuhepre uhepf d rjyntqyths = dsuhepre bp yb [ b cjhnbhjdre jceotcndkztn uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm )\ : tktpyfz ljhjuf dghfdt gj ghjcm , t uhepjjnghfdbntkz ( uhepjgjkexfntkz ) j , tcgtxbnm gjuhepre = dsuhepre b cjhnbhjdre uhepf = tckb e yt / bvt . ncz cjjndtncnde . obt vt [ fybpvs b ghbcgjcj , ktybz \

5\ Ghb yfkbxbb j , cnjzntkmcnd ytghtjljkbvjq cbks ( gj ; fh = cytu = cyt ; ysq yfyjc = yfdjlytybt = djtyyst ltqcndbz = ' gbltvbz b n \ l \)= f nfr ; t bys [ j , cnjzntkmcnd = vtif . ob [ gthtdjprt = ; tktpyfz ljhjuf dghfdt juhfybxbnm bkb ghtrhfnbnm gjuhepre uhepf = j xtv ytpfvtlkbntkmyj ljk ; yf gbcmvtyyj cjj , obnm cjjndtncnde . otve jhufye bcgjkybntkmyjq dkfcnb b ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz c erfpfybtv chjrf ltqcndbz juhfybxtybz bkb ghtrhfotybz gjuheprb \

6\ Uhepjjnghfdbntkm j , zpfy chfpe ; t gj cjjndtncnde . otve gbcmvtyyjve nht , jdfyb . yfxfkmybrf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb ghtrhfnbnm ghtl ] zdktybt uhepf r gthtdjprt bkb juhfybxbnm gjuhepre gj pfghtotyysv yfghfdktybzv \

7\ Djcgjkytybt ytljuhepf = djpybrituj d htpekmnfnt juhfybxtybz bkb ghtrhfotybz gjuheprb = jceotcndkztncz d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

8\ Gjuheprf uhepf d dfujys ( rjyntqyths ) jceotcndkztncz d cjjndtncndbb c nt [ ybxtcrbvb yjhvfvb gjuheprb = jlyfrj tuj vfccf yt ljk ; yf ghtdsifnm ljgecnbve . uhepjgjl ] tvyjcnm dfujyf ( rjyntqythf )\

9\ Hfcgjkj ; tybt b pfrhtgktybt uhepf d dfujyf [ ( d njv xbckt d jnrhsnjv gjldb ; yjv cjcnfdt ) b rjyntqytht jceotcndkz . ncz c cj , k . ltybtv nt [ ybxtcrb [ nht , jdfybq \ Gthtxtym uhepf = gthtdjprf rjnjhjuj ljgecrftncz d jnrhsnjv gjldb ; yjv cjcnfdt = f nfr ; t uhepf = gthtdjpbvjuj yfcsgm . b yfdfkjv = jghtltkztncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

10\ Ecnfyjdktybt ( ghb gjuheprt ) b cyznbt ( ghb dsuheprt ) ytj ,[ jlbvs [ vfnthbfkjd = chtlcnd gfrtnbhjdfybz b lheujuj j , jheljdfybz lkz gjuheprb = pfrhtgktybz b gthtdjprb uhepf j , tcgtxbdf . n uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) bkb ; tktpyfz ljhjuf d pfdbcbvjcnb jn njuj = rnj ghjbpdjlbn gjuhepre b dsuhepre uhepf \ Gjlfxe ' nb [ ecnhjqcnd j , tcgtxbdftn uhepjjnghfdbntkm = j xtv erfpsdftn d yfrkflyjq \ Ecnhjqcndf gthtlf . ncz yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz dvtcnt c uhepjv uhepjgjkexfntk .\

11\ Uhepjjnghfdbntkm ytctn jndtncndtyyjcnm pf eoth ,= ghbxbytyysq d htpekmnfnt ytghfdbkmyjq gjuheprb = dsuheprb b cjhnbhjdrb bv uhepf \

 

Cnfnmz 15\ Vfccf uhepf

1\ Ghb ghtl ] zdktybb uhepf r gthtdjprt uhepjjnghfdbntktv d yfrkflyjq ljk ; yf , snm erfpfyf tuj vfccf = jghtltkztvfz gentv dpdtibdfybz = gj nhfafhtne = cnfylfhne = hfcxtnysv gentv = j , vthe bkb eckjdyj \ Pfghtoftncz jghtltktybt vfccs uhepf hfcxtnysv gentv bkb gjchtlcndjv j , vthf = tckb tuj gjuheprf d dfujys ( rjyntqyths ) lj gjkyjq dvtcnbvjcnb vj ; tn gjdktxm gthtuhep ljgecnbvjq uhepjgjl ] tvyjcnb dfujyf ( rjyntqythf )\

2\ Vfcce uhepf ghb gjuheprt jghtltkztn |

f ) ; tktpyfz ljhjuf - yf vtcnf [ j , otuj gjkmpjdfybz = tckb jyf gjuhe ; ftn uhep gj ghjcm , t uhepjjnghfdbntkz +

,) uhepjjnghfdbntkm - yf vtcnf [ j , otuj b ytj , otuj gjkmpjdfybz \

3\ Vfcce uhepf gj nhfafhtne = cnfylfhne = hfcxtnysv gentv = j , vthe bkb eckjdyj = rfr ghfdbkj = jghtltkztn uhepjjnghfdbntkm \ Uhep gj ghjcm , t uhepjjnghfdbntkz dpdtibdftn ; tktpyfz ljhjuf b dpbvftn cjjndtncnde . oe . gkfne \

4\ Eckjdbz ecnfyjdktybz vfccs b rjkbxtcndf uhepf b erfpfybz ' nb [ lfyys [ d yfrkflyjq jghtltkz . ncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepf ; tktpyjq ljhjujq \

5\ Lkz dpdtibdfybz uhepf yf vtcnf [ j , otuj gjkmpjdfybz ; tktpyfz ljhjuf = f uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) yf vtcnf [ j , otuj b ytj , otuj gjkmpjdfybz = d njv xbckt d vjhcrb [ gjhnf [= ljk ; ys bvtnm ytj ,[ jlbvjt rjkbxtcndj dtcjds [ ghb , jhjd \

6\ Dtcjdst ghb , jhs gjlkt ; fn ujcelfhcndtyyjq ghjdthrt b rktqvtyb . d ecnfyjdktyyjv gjhzlrt \ : tktpyfz ljhjuf yf ljujdjhyjq jcyjdt dghfdt j , tcgtxbdfnm nt [ ybxtcrjt j , cke ; bdfybt ( dtljvcndtyysq rjynhjkm = htvjyn = rjynhjkmye . ghjdthre ) dtcjds [ ghb , jhjd = yf [ jlzob [ cz dj dkfltybb uhepjjnghfdbntkz ( uhepjgjkexfntkz ) b lheub [ kbw \

7\ Ghb j , yfhe ; tybb ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbtq = hfcgjkj ; tyyjq yf genb cktljdfybz uhepf = gthtuhepf dfujyf ( rjyntqythf ) bpkbitr uhepf ljk ; ty , snm dsuhe ; ty \ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf ytpfvtlkbntkmyj pfnht , jdfnm jn uhepjjnghfdbntkz ( uhepjgjkexfntkz ) erfpfybz j hfcgjhz ; tybb bpkbirfvb uhepf \ Uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) j , zpfy egkfnbnm ; tktpyjq ljhjut cjjndtncnde . oe . gkfne pf gthtdjpre = dsuhepre b [ hfytybt bpkbiytuj uhepf \

 

Cnfnmz 16\ Gkfybhjdfybt gthtdjprb uhepf

1\ : tktpyfz ljhjuf hfphf , fnsdftn ujljdst b rdfhnfkmyst bylbrfnbdyst gkfys gthtdjprb uhepf = cjcnfdktybt rjnjhs [ ghjbc [ jlbn gj pfzdrfv uhepjjnghfdbntktq \ Ajhvf pfzdrb j gthtdjprt uhepf = gjhzljr tt pfgjkytybz = ghtlcnfdktybz = dsgjkytybz b extnf jghtltkz . ncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

2\ Uhepjjnghfdbntkm j , zpfy ghtlcnfdbnm pfzdre ; tktpyjq ljhjut ghb vtcnyjq gthtdjprt - yt gjplytt 10 lytq lj gjuheprb uhepf = f ghb vt ; leyfhjlys [ bkb ghzvs [ cvtifyys [ gthtdjprf [ - yt gjplytt 15 lytq lj yfxfkf rfktylfhyjuj vtczwf \ D ' njn ; t chjr ljk ; yf , snm ghtlcnfdktyf pfzdrf yf gthtdjpre ljgjkybntkmyjuj rjkbxtcndf uhepf b ytghtlecvjnhtyyjuj gkfyjv uhepf \

3\ Gthtdjpre uhepf = ghtlyfpyfxtyyjuj lkz ecnhfytybz gjcktlcndbq xhtpdsxfqys [ cbnefwbq = ; tktpyfz ljhjuf jceotcndkztn gj gjkextybb ' njuj uhepf \

4\ Pfzdrf ; tktpyjq ljhjut ghtlcnfdkztncz d 3-[ ' rptvgkzhf [\ D pfzdrt ljk ; ys , snm erfpfys | ghb vt ; leyfhjlyjq gthtdjprt - j ,] tv = dbl uhepf = ; tktpyfz ljhjuf ( cnhfyf ) yfpyfxtybz b lfnf gjuheprb = f ghb vtcnyjq gthtdjprt - dbl uhepf = ; tktpyjljhj ; yfz cnfywbz yfpyfxtybz b lfnf gjuheprb \ Jlby ' rptvgkzh pfzdrb c erfpfybtv lfns t / gjkextybz yfghfdkztncz uhepjjnghfdbntk .= dnjhjq - ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb = jnghfdkz . otq uhep = f nhtnbq jcnftncz e ; tktpyjq ljhjub \

5\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf ghbyznm htitybt j , eljdktndjhtybb bkb j , jcyjdfyyjv jnrfpt d eljdktndjhtybb pfzdrb b cjj , obnm j , ' njv uhepjjnghfdbntk . d 10- lytdysq chjr gjckt gjkextybz pfzdrb = d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

6\ Tckb uhepjjnghfdbntkm dytctn d pfzdre bpvtytybt = ghtlecvfnhbdf . ott gththfcghtltktybt gthtdjprb uhepf c bpvtytybtv ; tktpys [ ljhju b ; tktpyjljhj ; ys [ cnfywbq yfpyfxtybz = jy ljk ; ty ljgjkybntkmyj egkfnbnm 5 ghjwtynjd gkfns pf gthtdjpre bpvtytyysvb dfujyfvb ( rjyntqythfvb ) - ghb dsgjkytybb j , otq pfzdrb = f 10 ghjwtynjd - ghb ytdsgjkytybb j , otq pfzdrb \

7\ Yfxfkmybr ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb j , zpfy cjdvtcnyj c uhepjjnghfdbntktv yt gjplytt 3 lytq lj yfxfkf dsgjkytybz pfzdrb dytcnb ytj ,[ jlbvst lfyyst lkz tt dsgjkytybz d extnye . rfhnjxre = rjnjhe . gjckt pfdthitybz rf ; ls [ jnxtnys [ cenjr gjlgbcsdf . n yfxfkmybr ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb b uhepjjnghfdbntkm \ Ajhvf b htrdbpbns extnyjq rfhnjxrb jghtltkz . ncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

8\ Gj ghjcm , t uhepjjnghfdbntkz ; tktpyfz ljhjuf dghfdt |

f ) gjckt dytctybz ecnfyjdktyyjq gkfns hfphtibnm dyenhbcnfywbjyye . gthtdjpre uhepf ( d ghtltkf [ jlyjq ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb )\ Nfrfz gthtdjprf erfpsdftncz d pfzdrt b , eltn exntyf d dsgjkytyyjv j ,] tvt gthtdjprb uhepf +

,) pfvtybnm ghtlecvjnhtyyjt pfzdrjq rhsnjt nhfycgjhnyjt chtlcndj jnrhsnsv = tckb gthtdjprf uhepf d jnrhsnjv nhfycgjhnyjv chtlcndt ljgecrftncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq = f nfr ; t pfvtybnm jlby dbl jnrhsnjuj gjldb ; yjuj cjcnfdf lheubv dbljv +

d ) bpvtybnm ghtlecvjnhtyye . pfzdrjq ; tktpye . ljhjue ( cnhfye ) b ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb .\

 

Cnfnmz 17\ Gjhzljr gthtdjpjr uhepjd

1\ Gthtdjprb uhepjd jceotcndkz . ncz vfhihenysvb gthtdjprfvb = uheggjq dfujyjd = dfujyjv = rjyntqythysvb b vtkrbvb jnghfdktybzvb d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

2\ Gthtdjprb uhepjd jceotcndkz . ncz uhepjdjq crjhjcnm . bkb , jkmijq crjhjcnm .= jghtltktyysvb Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

3\ Gjhzljr jghtltktybz crjhjcnb b ; tktpyjljhj ; yst yfghfdktybz gthtdjprb uhepjd = yf rjnjhs [ ghjbc [ jlbn gthtdjprf uhepjd , jkmijq crjhjcnm .= ecnfyfdkbdftn ; tktpyfz ljhjuf \

4\ Crjhjcnm gthtdjprb uhepf ds , bhftn b erfpsdftn d yfrkflyjq uhepjjnghfdbntkm \ Tckb gthtdjprf uhepf nht , etn , jkmie . crjhjcnm = uhepjjnghfdbntkm j , zpfy erfpfnm ' nj d yfrkflyjq \

5\ : tktpyfz ljhjuf dghfdt ghb vtcnys [ gthtdjprf [ ecnfyjdbnm exfcnrb gthtdjprb , jkmijq crjhjcnm .\

6\ Gthtdjprf uhepjd eprjrjktqysvb ; tktpyjljhj ; ysvb genzvb b ; tktpyjljhj ; ysvb genzvb rjktb byjq ibhbys ghjbpdjlbncz d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

 

Cnfnmz 18\ Uhep (, fuf ;= uhepj , fuf ;) c j ,] zdktyyjq wtyyjcnm .

1\ Uhepjjnghfdbntkm dghfdt ghtl ] zdbnm r gthtdjprt uhep (, fuf ;= uhepj , fuf ;) c j ,] zdktyyjq wtyyjcnm .\ Uhepjjnghfdbntkm j , zpfy j ,] zdbnm wtyyjcnm ghtl ] zdktyys [ r gthtdjprt lhfujwtyys [ vtnfkkjd ( rfvytq ) b bpujnjdktyys [ bp yb [ bpltkbq = ghjbpdtltybq bcreccndf = [ elj ; tcndtyys [ bpltkbq = fynbrdfhys [ dtotq ( d njv xbckt rjdhjd )= j , jheljdfybz b bycnhevtynjd = dbltj - felbj - fggfhfnehs = ' ktrnhjyyj - dsxbckbntkmyjq b vyj ; bntkmyjq nt [ ybrb = f nfr ; t ljvfiyb [ dtotq ( gthtdjprf rjnjhs [ jceotcndkztncz , tp ghjdjlybrf )\

2\ Pf j ,] zdktybt wtyyjcnb uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f ) uhepjjnghfdbntkm gkfnbn wtye = jghtltktyye . Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

3\ Rhjvt uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f )= ghtlecvjnhtyyjuj xfcnm . gthdjq yfcnjzotq cnfnmb = k ., jq byjq uhep (, fuf ;= uhepj , fuf ;) vj ; tn , snm ghtlvtnjv j ,] zdktyyjq wtyyjcnb \ D ' njv ckexft gkfnf cjjndtncnde . otq wtys jceotcndkztncz yf jcyjdfybb ljujdjhf \

 

Cnfnmz 19\ Gjlujnjdrf uhepf r gthtdjprt

1\ Uhepjjnghfdbntkm j , zpfy lj ghtl ] zdktybz uhepf r gthtdjprt gjlujnjdbnm tuj r nhfycgjhnbhjdrt nfrbv j , hfpjv = xnj , s j , tcgtxbdfkbcm , tpjgfcyjcnm ldb ; tybz nhfycgjhnys [ chtlcnd b gj ; fhyfz , tpjgfcyjcnm = cj [ hfyyjcnm uhepf = dfujyjd b rjyntqythjd = jgnbvfkmyjt bcgjkmpjdfybt b [ uhepjgjl ] tvyjcnb b dvtcnbvjcnb \ Nfhf = egfrjdrf b rfxtcndj uhepf ljk ; ys cjjndtncndjdfnm nht , jdfybzv ujcelfhcndtyys [ cnfylfhnjd b nt [ ybxtcrb [ eckjdbq \

2\ Rfxtcndj = nfhf b egfrjdrf crjhjgjhnzotujcz uhepf = ghtl ] zdktyyjuj r gthtdjprt = ljk ; ys cjjndtncndjdfnm Ghfdbkfv gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq b j , tcgtxbdfnm tuj cj [ hfyyjcnm d chjr nhfycgjhnbhjdrb = erfpfyysq uhepjjnghfdbntktv d eljcnjdthtybb ( cthnbabrfnt ) j rfxtcndt \

3\ : tktpyfz ljhjuf = uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) b ' rcgtlbnjh = jnghfdkz . obt b gjkexf . obt jgfcysq uhep = j , zpfys j , tcgtxbnm , tpjgfcyjcnm tuj gthtdjprb \ Uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) b ' rcgtlbnjh ljk ; ys bvtnm chtlcndf lkz kbrdblfwbb gjcktlcndbq fdfhbqys [ cbnefwbq b fdfhbq = djpybrib [ ghb gthtdjprt uhepf = bvtnm vj , bkmyst gjlhfpltktybz b j , tcgtxbdfnm b [ ytpfvtlkbntkmyjt jnghfdktybt yf vtcnj ghjbcitcndbz \ " nj nht , jdfybt hfcghjcnhfyztncz yf gthtdjpre b , tpjgfcyjuj uhepf \

4\ Uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) b ' rcgtlbnjh = tckb bvb egkfxtyf cnjbvjcnm uhepf = j , zpfys djpvtcnbnm eoth ,= ghbxbytyysq dspdfyyjq gj b [ dbyt fdfhbqyjq cbnefwbtq = pfuhzpytybtv jrhe ; f . otq chtls b d htpekmnfnt pflth ; rb ldb ; tybz gjtpljd = b hfc [ jls = cdzpfyyst c kbrdblfwbtq gjcktlcndbq fdfhbb \

 

Cnfnmz 20\ Dsltktybt nhfycgjhnys [ chtlcnd b ghtl ] zdktybt uhepf r gthtdjprt

1\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf yf jcyjdfybb pfzdrb j gthtdjprt uhepf = ljujdjhf bkb hfpjdjuj hfphtitybz yf dsltktybt dfujyf ( rjyntqythf ) lkz gthtdjprb uhepf d ecnfyjdktyysq chjr dsltkbnm ghbujlysq lkz gthtdjprb uhepf = jxbotyysq jn jcnfnrjd uhepf b vecjhf b d ckexft ytj ,[ jlbvjcnb ghjvsnsq b ghjltpbyabwbhjdfyysq dfujy ( rjyntqyth )\

2\ Gjlfxf gjl gjuhepre ytjxbotyyjuj nhfycgjhnyjuj chtlcndf ljgecrftncz c cjukfcbz uhepjjnghfdbntkz \ D nfrjv ckexft nhfycgjhnyjt chtlcndj jxboftn uhepjjnghfdbntkm = tckb ; tktpyfz ljhjuf djpvtcnbn tve gjytctyyst hfc [ jls \ Gj cjukfcjdfyb . cnjhjy uhepjjnghfdbntk . jndjlbncz ljcnfnjxyjt dhtvz lkz jxbcnrb dfujyf ( rjyntqythf )\

3\ : tktpyjljhj ; yfz cnfywbz j , zpfyf cjj , obnm uhepjjnghfdbntk . dhtvz gjlfxb gjl gjuhepre dfujyf ( rjyntqythf ) yt gjplytt xtv pf 2 xfcf lj tuj gjlfxb \

4\ Lkz pfgjkytybz ; blrbv uhepjv ghbyflkt ; fobt ; tktpyjq ljhjut dfujy - wbcnthye b dfujy -, eyrth gjlujnfdkbdftn ; tktpyfz ljhjuf bkb uhepjjnghfdbntkm pf cxtn ; tktpyjq ljhjub d cjjndtncndbb c pfrk . xtyysv vt ; le ybvb ljujdjhjv \

5\ Gjlujnjdre cgtwbfkbpbhjdfyyjq wbcnthys lkz pfgjkytybz ; blrbv uhepjv = rjnjhfz yt zdkztncz cj , cndtyyjcnm . ; tktpyjq ljhjub bkb gthtlfyf t . lheubv kbwfv d gjkmpjdfybt = j , tcgtxbdftn uhepjjnghfdbntkm \

6\ Ghjdthrf uthvtnbxyjcnb wbcnthys = t / fhvfnehs b nt [ ybxtcrjq bcghfdyjcnb eybdthcfkmyjuj ckbdyjuj ecnhjqcndf gthtl yfkbdjv uhepjv wbcnthys jceotcndkztncz d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

7\ Ghbujlyjcnm dfujyf lkz gthtdjprb uhepf ( cgtwbabxtcrbq pfgf [ b ceotcndjdfybt lheub [ gjlj , ys [ afrnjhjd d dfujyt ( rjyntqytht )= jrfpsdf . ob [ dkbzybt yf cjcnjzybt uhepf dj dhtvz pfuheprb b d genb cktljdfybz = f nfr ; t jcj , tyyjcnb dyenhtyyb [ rjycnherwbq repjdf dfujyf ( rjyntqythf ) b cjcnjzybt uhepjdjuj jnctrf ) c rjvvthxtcrjq njxrb phtybz jghtltkztn kbwj = ghjbpdjlzott pfuhepre dfujyf = f rjyntqythf - uhepjjnghfdbntkm \

8\ Uhepjjnghfdbntkm dghfdt jnrfpfnmcz jn gjlfyyjuj ytghbujlyjuj lkz gthtdjprb uhepf nhfycgjhnyjuj chtlcndf = f ; tktpyfz ljhjuf j , zpfyf pfvtybnm tuj ghbujlysv dfujyjv ( rjyntqythjv )\

9\ Ghb gjlfxt dfujyf ( rjyntqythf ) lkz gjuheprb uhepf yf gjl ] tplyjq ; tktpyjljhj ; ysq genm ; tktpyfz ljhjuf jghtltkztn tuj nt [ ybxtcre . ghbujlyjcnm lkz gjuheprb jnghfdkztvjuj uhepf \

 

Cnfnmz 21\ Gkjv , bhjdfybt pfuhe ; tyyjuj

  dfujyf b rjyntqythf

1\ Pfuhe ; tyysq dfujy b rjyntqyth ljk ; ys , snm jgkjv , bhjdfys pfgjhyj - gkjv , bhjdjxysv ecnhjqcndjv bkb gkjv , jq ; tktpyjq ljhjub = tckb uhep gjuhe ; ty ; tktpyjq ljhjujq bkb rjynhjkmyj - pfgjhysv ecnhjqcndjv bkb gkjv , jq jnghfdbntkz ( gjhnf )= tckb uhep gjuhe ; ty jnghfdbntktv ( gjhnjv )\

2\ Rhsnsq dfujy b rjyntqyth = ghtlyfpyfxtyysq lkz gthtdjprb uhepf kbxyjuj (, snjdjuj ) yfpyfxtybz abpbxtcrb [ kbw = gj ecvjnhtyb . uhepjjnghfdbntkz b pf tuj cxtn gkjv , bhetn ; tktpyfz ljhjuf bkb ' rcgtlbnjh \

3\ Gthtxtym uhepjd = gthtdjprf rjnjhs [ ljgecrftncz ytjgkjv , bhjdfyysv dfujyjv b rjyntqythjv = f nfr ; t eckjdbz yfkj ; tybz yf dfujy b rjyntqyth pfgjhyj - gkjv , bhjdjxys [ ecnhjqcnd jghtltkz . ncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

4\ При вскрытии вагонов и контейнеров с целью проверки, связанной с перемещением товаров через таможенную границу, юридическое лицо публичного права, входящее в сферу управления Министерства финансов Грузии, – Служба доходов обеспечивает установление новых пломб и запорно-пломбировочных устройств в определенном порядке.(27.03.2012 №5947)

  5\ :tktpyfz ljhjuf j,tcgtxbdftn uhepjjnghfdbntkz (uhepjgjkexfntkz) pfgjhyj-gkjv,bhjdjxysvb ecnhjqcndfvb b chtlcndfvb lkz b[ cyznbz= pf rjnjhst uhepjjnghfdbntkm (uhepjgjkexfntkm) gkfnbn cjjndtncnde.oe. gkfne\

 

Cnfnmz 22\ Gjhzljr hfcxtnjd

1\ Cnjbvjcnm gthtdjprb uhepjd jghtltkztncz c extnjv hfccnjzybz rhfnxfqituj yfghfdktybz lj ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz = b d njv ckexft = rjulf ' nj hfccnjzybt edtkbxtyj ; tktpyjq ljhjujq \ Hfccnjzybt rhfnxfqituj yfghfdktybz jghtltkztncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

2\ Gkfne pf gthtdjpre uhepjd b jrfpfybt bys [ eckeu ( dsgjkytybt hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = uhepjjnghfdbntkm gkfnbn ghtldfhbntkmyj = lj jnghfdktybz uhepf c ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb = tckb yfcnjzobv Rjltrcjv bkb ljujdjhjv yt ghtlecvjnhtyj byjt \ : tktpyfz ljhjuf dghfdt ghbjcnfyjdbnm gthtdjpre uhepf lj egkfns cnjbvjcnb \

3\ Dsltktybt dfujyf ( rjyntqythf ) lkz lfkmytqitq gjuheprb ghbjcnfyfdkbdftncz lj egkfns cnjbvjcnb gthtdjprb uhepf b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv \

4\ Ghb vtcnys [ gthtdjprf [ ; tktpyfz ljhjuf dghfdt gj cjukfcjdfyb . c uhepjjnghfdbntktv ( uhepjgjkexfntktv ) ghbyznm htitybt j , egkfnt yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz cnjbvjcnb gthtdjprb uhepf b jrfpfybz eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = tckb ceotcndetn ufhfynbz t / egkfns \ Ghb cjukfcjdfybb nfrjuj hjlf ljk ; yf , snm ghtlecvjnhtyf jndtncndtyyjcnm cnjhjy pf yfheitybt dpzns [ j , zpfntkmcnd \

5\ Jrjyxfntkmysq hfcxtn d cdzpb c gthtdjprjq uhepf b jrfpfybtv eckeu ( dsgjkytybtv hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = uhepjgjkexfntkm jceotcndkztn gjckt ljcnfdrb uhepf yf ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb . yfpyfxtybz \

6\ Cnjbvjcnm gthtdjprb uhepf b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = egkfxbdftncz d gjhzlrt = ecnfyjdktyyjv pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb \ Chjr egkfns cnjbvjcnb gthtdjprb uhepf b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = yf ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb . jnghfdktybz = zdkztncz ltym gjkextybz uhepf = f yf ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb . yfpyfxtybz - ltym gthtlfxb uhepf uhepjgjkexfntk .= rjnjhsq erfpsdftncz d yfrkflyjq \

7\ Jndtncndtyyjcnm pf pflth ; re dfujyf ( rjyntqythf ) bkb [ hfytybt uhepf d dfujyt ( rjyntqytht ) lj egkfns cnjbvjcnb gthtdjprb uhepf b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = f nfr ; t j , zpfntkmcndj egkfns cnjbvjcnb pf gjkmpjdfybt dfujyjv ( rjyntqythjv ) yf dtcm gthbjl tuj pflth ; rb djpkfuftncz yf dkfltkmwf uhepf bkb ' rcgtlbnjhf d cjjndtncndbb c ljujdjhjv \

 

Cnfnmz 23\ Jghtltktybt gkfns pf gjkmpjdfybt dfujyjv ( rjyntqythjv )

1\ C vjvtynf dsltktybz ; tktpyjq ljhjujq dfujyf ( rjyntqythf ) lkz dsuheprb bkb gjuheprb uhepjjnghfdbntk . ( uhepjgjkexfntk .) bkb ' rcgtlbnjhe lj vjvtynf tuj djpdhfotybz uhepjjnghfdbntkm ( uhepjgjkexfntkm ) bkb ' rcgtlbnjh j , zpfy egkfnbnm gkfne pf gjkmpjdfybt dfujyjv ( rjyntqythjv ) b djpvtcnbnm ; tktpyjq ljhjut hfc [ jls yf [ hfytybt uhepf = gjytctyyst ddble djpdhfotybz dfujyf ( rjyntqythf ) c jgjplfybtv \

2\ Ghb pflth ; rt ghbtvf ghbyflkt ; fotuj uhepjjnghfdbntk . ( uhepjgjkexfntk .) bkb gjkextyyjuj bv jn ; tktpyjq ljhjub c ghfdjv gjkmpjdfybz dfujyf ( rjyntqythf ) egkfxbdftncz gjkjdbyf gkfns pf gjkmpjdfybt dfujyjv ( rjyntqythjv ) pf dhtvz yf [ j ; ltybz ' njuj dfujyf ( rjyntqythf ) yf ; tktpyjljhj ; yjv genb j , otuj gjkmpjdfybz \

3\ Gkfnf pf gjkmpjdfybt htahb ; thfnjhyjq ctrwbtq = htahb ; thfnjhysv dfujyjv bkb htahb ; thfnjhysv gjtpljv jghtltkztncz c extnjv dhtvtyb gjuheprb ( dsuheprb ) gjcktlytuj dfujyf nfrjq ctrwbb bkb gjtplf \

4\ Gkfnf pf gjkmpjdfybt dfujyjv ( rjyntqythjv ) yf eprjrjktqyjv ; tktpyjljhj ; yjv genb evtymiftncz yf 50 ghjwtynjd \

 

Cnfnmz 24\ Bpvtytybt vtcnf ( flhtcf ) ljcnfdrb uhepf

1\ Yf jcyjdfybb gbcmvtyyjuj pfzdktybz uhepjjnghfdbntkz ( uhepjgjkexfntkz ) ; tktpyfz ljhjuf vtyztn vtcnj ljcnfdrb ( flhtc ) uhepjgjkexfntkz bkb ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb . yfpyfxtybz uhepf = gjkextyyjuj lkz gthtdjprb \ Vtcnj ljcnfdrb vtyztncz gjckt egkfns ecnfyjdktyyjq cnjbvjcnb d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

2\ Kbwj = yf jcyjdfybb pfzdktybz rjnjhjuj , skj bpvtytyj vtcnj ljcnfdrb uhepf = ytctn jndtncndtyyjcnm gthtl gthdjyfxfkmysv uhepjgjkexfntktv pf gjcktlcndbz = dspdfyyst ' nbv bpvtytybtv = b j , zpfyj ehtuekbhjdfnm hfcxtn vt ; le uhepjjnghfdbntktv = gthdjyfxfkmysv uhepjgjkexfntktv b afrnbxtcrbv uhepjgjkexfntktv \

3. Место доставки груза, подлежащего таможенному контролю, меняется только с согласия соответствующего налогового органа. В случае, если перевозка подобного груза представляет угрозу жизни и здоровью человека, экологической обстановке, движению поездов и пожарной безопасности, место доставки груза меняется без получения согласия налогового органа, о чем он извещается Железной дорогой.(27.03.2012 №5947)

  Cnfnmz 25\ Chjr ljcnfdrb uhepf yf vtcnj yfpyfxtybz

1\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf ljcnfdkznm uhep yf vtcnj yfpyfxtybz d ecnfyjdktyyst chjrb \ Chjr ljcnfdrb uhepf yf vtcnj yfpyfxtybz b gjhzljr tuj bcxbcktybz jghtltkz . ncz Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq b vt ; leyfhjlysvb ljujdjhfvb ( cjukfitybzvb ) Uhepbb d catht ; tktpyjljhj ; yjuj cjj , otybz \

2\ Ljujdjhjv j gthtdjprf [= pfrk . xtyysv vt ; le ; tktpyjq ljhjujq b uhepjjnghfdbntktv ( uhepjgjkexfntktv )= vj ; tn , snm ecnfyjdkty chjr = jnkbxf . obqcz jn chjrf = ghtlecvjnhtyyjuj xfcnm . gthdjq yfcnjzotq cnfnmb = tckb ' nj yt ghjnbdjhtxbn Ghfdbkfv gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq b vt ; leyfhjlysv ljujdjhfv ( cjukfitybzv ) Uhepbb d catht ; tktpyjljhj ; yjuj cjj , otybz \

3\ Bcxbcktybt chjrf ljcnfdrb uhepf yf vtcnj yfpyfxtybz yfxbyftncz c 24 xfcjd lyz ghbtvf uhepf r gthtdjprt \ Ltym ghbtvf uhepf r gthtdjprt b ltym bcntxtybz chjrf ljcnfdrb yf vtcnj yfpyfxtybz ; tktpyjljhj ; yfz cnfywbz jnghfdktybz jnvtxftn d gjlndth ; lf . ob [ gjkextybt uhepf yfrkflyjq b ljrevtynf [= gthtlfyys [ uhepjjnghfdbntk .\

4\ Uhep cxbnftncz ljcnfdktyysv d ecnfyjdktyysq chjr yf vtcnj yfpyfxtybz = tckb |

f ) uhep dsuhe ; ty yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz ; tktpyjq ljhjujq bkb gjuhe ; tyysq dfujy ( rjyntqyth ) gjlfy uhepjgjkexfntk . lkz dsuheprb yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz lj bcntxtybz ecnfyjdktyyjuj chjrf +

,) gjuhe ; tyysq dfujy ( rjyntqyth ) ghb , sk yf ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb . yfpyfxtybz lj bcntxtybz ecnfyjdktyyjuj chjrf b pflth ; bdftncz tuj gjlfxf ddble pfyznbz uhepjgjkexfntktv vtcnf dsuheprb = ytegkfns cnjbvjcnb gthtdjprb uhepf b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv +

d ) pflth ; bdftncz ljcnfdrf uhepf ( dfujyf = rjyntqythf ) yf ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb . yfpyfxtybz gj ghbxbyt uhepjgjkexfntkz ( pfyzn ghbyflkt ; fobq tve ; tktpyjljhj ; ysq gjl ] tplyjq genm = d nthvbyfkt ytn cdj , jlyjuj vtcnf b lh \) bkb ddble pfyznjcnb genb yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz = rjulf ; tktpyfz ljhjuf dsye ; ltyf jcnfyjdbnm uhep yf gjgenyjq ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb \ Ghb pflth ; rt ljcnfdrb uhepf yf vtcnj yfpyfxtybz cjcnfdkztncz frn j , otq ajhvs = yf jcyjdfybb rjnjhjuj uhepjgjkexfntkm bkb ' rcgtlbnjh d cjjndtncndbb c ljujdjhjv j gthtdjprf [ j , zpfy egkfnbnm ; tktpyjq ljhjut cnjbvjcnm d gjhzlrt = ecnfyjdktyyjv cnfnmtq 50 yfcnjzotuj Rjltrcf \

5\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf cjj , obnm uhepjgjkexfntk . j ljcnfdrt uhepf yf ; tktpyjljhj ; ye . cnfywb . yfpyfxtybz \ Tckb ; tktpyfz ljhjuf yt vj ; tn cjj , obnm uhepjgjkexfntk . j ljcnfdrt uhepf gj ghbxbyt gjcktlytuj = jndtncndtyyjcnm pf pflth ; fybt dfujyf ( rjyntqythf ) b [ hfytybt uhepf djpkfuftncz yf uhepjgjkexfntkz \

6. Железная дорога через грузополучателей (грузоотправителей) обязана извещать Службу доходов о доставке на железнодорожную станцию или об отправлении с железнодорожной станции грузов, подлежащих таможенному контролю.(27.03.2012 №5947)

  7\ : tktpyfz ljhjuf j , zpfyf cjj , obnm uhepjgjkexfntk . dhtvz gjlfxb lkz dsuheprb dfujyf ( rjyntqythf ) yt gjplytt 2 xfcjd lj tuj gjlfxb \

8\ : tktpyfz ljhjuf dghfdt yf jcyjdfybb ljujdjhf j gthtdjprf [ pfhfytt cjj , obnm uhepjgjkexfntk . j ljcnfdkztvjv tve uhept \

 

Cnfnmz 26\ Dslfxf uhepf

1\ Yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz uhep dslftncz erfpfyyjve d ljrevtynf [ j gthtdjprt uhepjgjkexfntk . gjckt gjkyjq egkfns cnjbvjcnb gthtdjprb uhepf b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv \ Gjckt ghtl ] zdktybz cjjndtncnde . otq ljdthtyyjcnb uhepjgjkexfntkm eljcnjdthztn gjkextybt uhepf gjlgbcm . d ljhj ; yjq dtljvjcnb \

2\ Tckb uhepjgjkexfntkm bkb ' rcgtlbnjh yt gkfnbn cnjbvjcnm gthtdjprb uhepf b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = ; tktpyfz ljhjuf dghfdt pflth ; fnm uhep b gbcmvtyyj cjj , obnm j , ' njv uhepjjnghfdbntk .= rjnjhsq j , zpfy d ntxtybt 4 cenjr gjckt gjkextybz cjj , otybz hfcgjhzlbnmcz uhepjv \ Tckb d erfpfyysq chjr d cjjndtncndbb c ljujdjhjv j gthtdjprf [ uhepjgjkexfntkm bkb ' rcgtlbnjh yt gjrhjtn pfljk ; tyyjcnm = f uhepjjnghfdbntkm yt hfcgjhzlbncz uhepjv = ; tktpyfz ljhjuf dghfdt jceotcndbnm htfkbpfwb . pflth ; fyyjuj uhepf \ Htfkbpfwbb yt gjlkt ; fn |

f ) cgtwbfkmysq ( d njv xbckt - djtyyjuj ) uhep ujcelfhcndtyyjuj b j , jhjyyjuj yfpyfxtybz +

,) uhep = egkfnf cnjbvjcnb gthtdjprb rjnjhjuj b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = jceotcndkztncz yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz d cjjndtncndbb cj cnfnmtq 22 yfcnjzotuj Rjltrcf +

d ) груз, изъятый налоговыми органами и другими органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля, и груз, от получения которого грузополучатель (грузоотправитель) или экспедитор отказался в пользу государства. В таком случае уплату стоимости перевозки груза и оказания связанных с этим иных услуг (выполнения работ) Железной дороге обеспечивают указанные органы из суммы, полученной в результате реализации груза.(12.11.2010 №3806)

  3\ Tckb uhepjgjkexfntk . ljcnfdkty uhep = yfpdfybt rjnjhjuj yt cjjndtncndetn yfpdfyb .= erfpfyyjve d yfrkflyjq = uhepjgjkexfntkm j , zpfy ghbyznm tuj jn ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb b j , tcgtxbnm tuj [ hfytybt lj ehtuekbhjdfybz djghjcf c uhepjjnghfdbntktv \ Tckb uhepjgjkexfntkm jnrf ; tncz jn gjkextybz uhepf = uhepjjnghfdbntkm dghfdt hfcgjhzlbnmcz uhepjv , tp ghtl ] zdktybz jhbubyfkf yfrkflyjq \ Tckb uhepjgjkexfntkm yt ghbvtn uhep = f uhepjjnghfdbntkm yt hfcgjhzlbncz bv = ; tktpyfz ljhjuf dghfdt ytpfvtlkbntkmyj dsuhepbnm b [ hfybnm uhep pf cxtn egjkyjvjxtyyjuj kbwf \ : tktpyfz ljhjuf vj ; tn yt lj ; lfdibcm erfpfybz egjkyjvjxtyyjuj kbwf ghjlfnm uhep = tckb jy crjhjgjhnzobqcz = tckb cjcnjzybt uhepf jghfdlsdftn gjlj , yjt htitybt bkb tckb hfc [ jls yf [ hfytybt ghtdsif . n cnjbvjcnm uhepf \ : tktpyfz ljhjuf vj ; tn b d lheujv ckexft ghjlfnm uhep = tckb d ntxtybt jghtltktyyjuj dhtvtyb yt gjkexbn erfpfybq yb jn jlyjq cnjhjys \

4\ Uhepjgjkexfntkm dghfdt jnrfpfnmcz jn ghbtvf uhepf kbim d njv ckexft = tckb d htpekmnfnt tuj gjdht ; ltybz bkb gjhxb rfxtcndj uhepf e [ elibkjcm yfcnjkmrj = xnj tuj gjkyjt bkb xfcnbxyjt bcgjkmpjdfybt gj yfpyfxtyb . ytdjpvj ; yj \

5\ Tckb uhep bcgjhnbkcz bp - pf ytcdjtdhtvtyyjq dsuheprb dfujyf ( rjyntqythf ) bkb dsdjpf uhepf uhepjgjkexfntktv bkb ' rcgtlbnjhjv = kb , j pflth ; rb dfujyf yf gjl ] tplyjv ; tktpyjljhj ; yjv genb bkb ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb = bveotcndtyyfz jndtncndtyyjcnm cjjndtncndtyyj djpkfuftncz yf uhepjgjkexfntkz bkb ' rcgtlbnjhf \

6\ Ghb gjkextybb uhepf yf vtcnf [ j , otuj gjkmpjdfybz uhepjgjkexfntkm j , zpfy ghbyznm ghbxbnf . obqcz tve uhep b dsdtpnb tuj c ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb \

7\ D ckexft dsuheprb uhepf bp dfujyf ( rjyntqythf ) c jgjplfybtv bkb dsdjpf uhepf uhepjgjkexfntktv c ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb c jgjplfybtv b gj ' nbv ghbxbyfv djpybryjdtybz nt [ ybxtcrb [ nhelyjcntq yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb uhepjgjkexfntkm j , zpfy egkfnbnm ; tktpyjq ljhjut cnjbvjcnm [ hfytybz dsuhe ; tyyjuj uhepf b gjkmpjdfybz dfujyjv ( rjyntqythjv ) d hfpvtht = ecnfyjdktyyjv nfhbayjq gjkbnbrjq ; tktpyjq ljhjub \

 

Cnfnmz 27\ Gjhzljr [ hfytybz b dslfxb uhepf yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz

1\ { hfytybt b dslfxf uhepf yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz jceotcndkz . ncz d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

2\ Yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz uhep , tcgkfnyj [ hfybncz d ntxtybt 24 xfcjd \ " njn chjr bcxbckztncz c 24 xfcjd lyz dsuheprb dfujyf ( rjyntqythf ) ; tktpyjq ljhjujq cdjbvb chtlcndfvb bkb c 24 xfcjd lyz gjlfxb dfujyf ( rjyntqythf ) yf vtcnj dsuheprb chtlcndfvb uhepjgjkexfntkz \ Pf [ hfytybt uhepf yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yf chjr , jktt erfpfyyjuj ecnfyjdktyf cjjndtncnde . ofz gkfnf = rjnjhe . gkfnbn ; tktpyjq ljhjut uhepjgjkexfntkm bkb ' rcgtlbnjh = bkb lheujt kbwj = egjkyjvjxtyyjt yf dsdjp uhepf \

3\ Ghb dslfxt uhepf yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz ; tktpyfz ljhjuf ghjdthztn tuj cjcnjzybt = vfcce b rjkbxtcndj uhepjds [ vtcn = tckb |

f ) uhep ljcnfdkty d ytbcghfdyjv dfujyt ( rjyntqytht ) c gjdht ; ltyysvb pfgjhyj - gkjv , bhjdjxysvb ecnhjqcndfvb bkb d dfujyt ( rjyntqytht )= bvt . otv pfgjhyj - gkjv , bhjdjxyst ecnhjqcndf lheujq ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb +

,) uhep ghb gthtdjprt d jnrhsnjv gjldb ; yjv cjcnfdt ljcnfdkty c ghbpyfrfvb gjdht ; ltybz = gjhxb bkb ytljcnfxb +

d ) crjhjgjhnzobqcz uhep ljcnfdkty yf vtcnj yfpyfxtybz c yfheitybtv chjrf ljcnfdrb bkb ntvgthfnehs = ecnfyjdktyyjq lkz gthtdjprb d htahb ; thfnjhyjv dfujyt +

u ) uhep gjuhe ; ty ; tktpyjq ljhjujq +

l ) uhep dsuhe ; ty ; tktpyjq ljhjujq yf vtcnf j , otuj gjkmpjdfybz +

t ) cjplfys nfrbt eckjdbz = rjnjhst vjuen gjdkbznm yf cjcnjzybt b vfcce gjvtotyyjuj d nfhe bkb inexyjuj uhepf \

4\ Rhjvt ckexftd = erfpfyys [ d xfcnb 3 yfcnjzotq cnfnmb = ; tktpyfz ljhjuf ghb dslfxt uhepf yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz ghjdthztn kbim cjcnjzybt b vfcce uhepf = gjvtotyyjuj d gjdht ; ltyye . nfhe ( egfrjdre )\

5\ При обнаружении на вагоне (контейнере) пломб Службы доходов Железная дорога не проверяет состояние, массу груза и количество грузовых мест, кроме случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, о чем Железная дорога обязана сообщать Службе доходов.(11.12.2010 №3806)

  6\ Ghjdthrf vfccs uhepf ghb tuj dslfxt yf ;tktpyjljhj;yjq cnfywbb yfpyfxtybz jceotcndkztncz fyfkjubxyj ghjdthrt vfccs ghb gjuheprt\ Tckb e uhepjgjkexfntkz b ;tktpyjljhj;yjq cnfywbb ytn dfujyys[ dtcjd= csgexbq b yfcsgyjq uhep= rjnjhsq ljcnfdkty yf ;tktpyjljhj;ye. cnfywb. yfpyfxtybz ,tp ghbpyfrjd ytljcnfxb= dslftncz ,tp ghjdthrb vfccs\

7\ Vfccf uhepf ghbpyftncz ghfdbkmyjq = tckb hfpybwf vt ; le vfccjq = ecnfyjdktyyjq yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz = b vfccjq = ecnfyjdktyyjq yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb jnghfdktybz = yt ghtdsiftn tcntcndtyye . e , skm vfccs uhepf b ghtltkmyst yjhvs gjuhtiyjcnb ecnhjqcnd = jghtltkz . ob [ vfcce ytnnj = rjnjhst ecnfyjdktys Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

8\ Yf jcyjdfybb ljujdjhf j gthtdjprf [ ; tktpyfz ljhjuf dghfdt ghbyznm exfcnbt d ghjdthrt cjcnjzybz = vfccs uhepf b rjkbxtcndf uhepjds [ vtcn \

9\ Tckb ghb ghjdthrt cjcnjzybz = vfccs uhepf b rjkbxtcndf uhepjds [ vtcn yf ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb yfpyfxtybz dszdbkfcm ytljcnfxf bkb gjdht ; ltybt ( gjhxf ) uhepf bkb ' nj ecnfyjdktyj rjvvthxtcrbv frnjv ; tktpyjljhj ; yjq cnfywbb = hfcgjkj ; tyyjq gj genb cktljdfybz = ; tktpyjljhj ; yfz cnfywbz yfpyfxtybz j , zpfyf jghtltkbnm afrnbxtcrbq hfpvth gjdht ; ltybz = gjhxb bkb ytljcnfxb uhepf b dslfnm rjvvthxtcrbq frn \

10\ Ghb ytj ,[ jlbvjcnb ; tktpyfz ljhjuf gj cdjtq bybwbfnbdt bkb nht , jdfyb . uhepjgjkexfntkz ghbukfiftn ' rcgthnjd b cgtwbfkbcnjd \

 

Cnfnmz 28\ J , zpfyyjcnb ; tktpyjq ljhjub b uhepjgjkexfntkz gjckt dsuheprb uhepf

1\ Gjckt dsuheprb uhepf dfujy ( rjyntqyth ) ljk ; ty , snm jxboty bpyenhb b cyfhe ; b = ljk ; ys , snm cyzns c ] tvyst rhtgt ; yst ecnhjqcndf = ghbdtltys d gjhzljr ytc ] tvyst rhtgt ; yst ecnhjqcndf = d njv xbckt nehybrtns = pfrhsns ldthb b k . rb \ Dsgjkytybt ' nb [ j , zpfntkmcnd j , tcgtxbdf . n |

f ) ; tktpyfz ljhjuf = tckb uhep dsuhe ; ty chtlcndfvb ; tktpyjq ljhjub +

,) uhepjgjkexfntkm bkb ' rcgtlbnjh = tckb uhep dsuhe ; ty tuj chtlcndfvb \

2\ Jxbcnre = ghjvsdre dfujyf ( rjyntqythf )= tuj ltpbyatrwb . gjckt dsuheprb ; bdjnys [= gnbw = cshs [ ghjlernjd ; bdjnyjuj ghjbc [ j ; ltybz b crjhjgjhnzotujcz uhepf jceotcndkztn ; tktpyfz ljhjuf pf cxtn uhepjgjkexfntkz d cjjndtncndbb c Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq \

3\ Gjckt dsuheprb bvt . otuj cgtwbabxtcrbq pfgf [ b pfuhzpyz . otuj uhepf = jghtltktyyjuj Ghfdbkfvb gthtdjpjr uhepjd ; tktpyjq ljhjujq = dfujy ( rjyntqyth ) ljk ; ty ghjvsnm uhepjgjkexfntkm \ Tckb uhepjgjkexfntkm yt d cjcnjzybb ghjvsnm dfujy ( rjyntqyth )= tuj ghjvsdftn ; tktpyfz ljhjuf yf jcyjdfybb ljujdjhf \

4\ Lj dsgjkytybz nht , jdfybq = ghtlecvjnhtyys [ xfcnzvb 2 b 3 yfcnjzotq cnfnmb = ; tktpyfz ljhjuf dghfdt yt ghbybvfnm dfujy ( rjyntqyth ) jn uhepjgjkexfntkz \ D ' njv ckexft uhepjgjkexfntkm j , zpfy egkfnbnm gkfne pf gjkmpjdfybt dfujyjv ( rjyntqythjv ) pf dtcm gthbjl tuj pflth ; rb \

 

Cnfnmz 29\ Ytdjpvj ; yjcnm ljcnfdrb uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f ) yf vtcnj yfpyfxtybz

1\ Tckb d htpekmnfnt ytghtjljkbvjq cbks b bys [ xhtpdsxfqys [ cbnefwbq ghjbpjqltn pflth ; rf lfkmytqitq gthtdjprb uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f ) yf vtcnj yfpyfxtybz b dslfxb uhepjgjkexfntk .= ; tktpyfz ljhjuf j , zpfyf j , hfnbnmcz r uhepjgjkexfntk . ( uhepjjnghfdbntk .) c nht , jdfybtv hfcgjhzlbnmcz uhepjv (, fuf ; jv = uhepj , fuf ; jv )\ Tckb uhepjgjkexfntkm ( uhepjjnghfdbntkm ) d ntxtybt 4 cenjr gjckt j , hfotybz ; tktpyjq ljhjub yt hfcgjhzlbncz uhepjv (, fuf ; jv = uhepj , fuf ; jv )= ; tktpyfz ljhjuf dghfdt djpdhfnbnm tuj uhepjjnghfdbntk .= f d ckexft ytdjpvj ; yjcnb djpdhfotybz uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f ) ghjbpdtcnb tuj htfkbpfwb . d gjhzlrt = ecnfyjdktyyjv pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb \

2\ В случае задержания налоговыми органами или другими органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля, при международных перевозках груженного (багажом, грузобагажом) вагона (контейнера) ввиду нарушения грузоотправителем установленных требований во время передачи морскому транспорту или иностранной Железной дороге, грузоотправитель уплачивает Железной дороге стоимость пользования вагоном (контейнером) за весь период его задержки.(11.12.2010 №3806)

  3\ Tckb uhepjgjkexfntkm yt hfcgjhzlbncz j,sryjdtyysv uhepjv d ntxtybt 10 cenjr= f crjhjgjhnzobvcz uhepjv - d ntxtybt 4 cenjr gjckt gjkextybz cjj,otybz c ;tktpyjq ljhjub j pflth;rt dfujyf (rjyntqythf)= ;tktpyfz ljhjuf dghfdt djpdhfnbnm tuj uhepjjnghfdbntk. pf tuj cxtn bkb ghjbpdtcnb htfkbpfwb. uhepf= tckb ljujdjhjv j gthtdjprf[ yt ghtlecvjnhtyj byjt\ Yf uhepjjnghfdbntkz= gj ghbxbyt rjnjhjuj dspdfyf pflth;rf dfujyf (rjyntqythf) yf ;tktpyjljhj;yjq cnfywbb= djpkfuftncz bveotcndtyyfz jndtncndtyyjcnm= ghtlecvjnhtyyfz yfcnjzobv Rjltrcjv= b gkfnf pf gjkmpjdfybt dfujyjv (rjyntqythjv) pf dtcm gthbjl tuj pflth;rb\

4\ Bp cevvs = gjkextyyjq d htpekmnfnt htfkbpfwbb uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f )= d hfcgjhz ; tybt ; tktpyjq ljhjub jcnftncz cnjbvjcnm gthtdjprb uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f ) b jrfpfybz bys [ eckeu ( dsgjkytybz hf , jns )= cdzpfyys [ c ' nbv = b cjjndtncnde . ofz cevvf = djpvtof . ofz hfc [ jls = gjytctyyst ghb tuj htfkbpfwbb = f jcnfdifzcz cevvf djpdhfoftncz erfpfyyjve d ljrevtynf [ j gthtdjprt uhepjgjkexfntk .= tckb bv egkfxtyf cnjbvjcnm uhepf (, fuf ; f = uhepj , fuf ; f )= f d byjv ckexft - uhepjjnghfdbntk .\ Tckb yt djpvj ; ty djpdhfn cevvs gj ghbxbyfv = yt pfdbczobv jn ; tktpyjq ljhjub = jyf gjlkt ; bn hfcgjhz ; tyb . d gjhzlrt = ecnfyjdktyyjv pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb \

 

 

Ukfdf ^^^

 

: tktpyjljhj ; yst gjl ] tplyst genb

 

Cnfnmz 30\ : tktpyjljhj ; ysq gjl ] tplyjq genm

1\ R ; tktpyjljhj ; yjve gjl ] tplyjve genb jnyjcbncz genm = ghtlyfpyfxtyysq lkz j , cke ; bdfybz jnltkmys [ kbw = rjnjhsq cdzpfy c ; tktpyjljhj ; yjq ctnm . ytghthsdyjq htkmcjdjq rjkkt / q b yf [ jlbncz dj dkfltybb ; tktpyjq ljhjub = uhepjjnghfdbntkz ( uhepjgjkexfntkz ) bkb byjuj kbwf \

2\ Присоединение железнодорожного подъездного пути к железнодорожной сети осуществляется с разрешения железной дороги по согласованию с органами местного самоуправления.(5.06.2007 №4853)

  3\ Cnhjbntkmcndj b htrjycnherwbz ;tktpyjljhj;yjuj gjl]tplyjuj genb b ecnhjqcnd= ghtlyfpyfxtyys[ lkz gjuheprb= dsuheprb b jxbcnrb dfujyf (rjyntqythf)= jceotcndkztncz gj cjukfcjdfyb. c ;tktpyjq ljhjujq\

4\ Rjycnherwbz b cjcnjzybt gentds [ ecnhjqcnd b nt [ ybxtcrb [ cjjhe ; tybq ; tktpyjljhj ; yjuj gjl ] tplyjuj genb