საჯარო შესყიდვების შესახებ

საჯარო შესყიდვების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2549-XIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/02/2023
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი 040090000.05.001.020812
2549-XIმს-Xმპ
09/02/2023
ვებგვერდი, 27/02/2023
040090000.05.001.020812
საჯარო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

საჯარო შესყიდვების შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო და მიზანი

1. ეს კანონი ადგენს საჯარო შესყიდვების განხორციელების ზოგად სამართლებრივ , ორგანიზაციულ და ეკონომიკურ პრინციპებს , თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საჯარო შესყიდვების განხორციელების წესს , საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს უფლებამოსილებასა და დავის განხილვის წესს .

2. ამ კანონის მიზანია :

) უზრუნველყოს საჯარო შესყიდვებისთვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების ეფექტიანად , რაციონალურად , გამჭვირვალედ და კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ხარჯვა იმ წესების დადგენით , რომლებიც უნდა დაიცვან ნებისმიერმა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ და ეკონომიკურმა ოპერატორმა , აგრეთვე საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართულმა ნებისმიერმა სხვა პირმა ;

) უზრუნველყოს საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართულ პირთა კეთილსინდისიერი ქცევა და ანგარიშვალდებულება ისეთი მოთხოვნების დაწესებით , რომ ამ პირთა გადაწყვეტილებები და ქმედებები , მათი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების ჩათვლით , იყოს ყოველგვარი პოლიტიკური , მატერიალური და პირადი ინტერესებისგან თავისუფალი , გამჭვირვალე , ამ კანონის შესაბამისი და არ იყოს მიკერძოებული და დისკრიმინაციული , მათ შორის , სქესის ან სხვა ნიშნის მიხედვით ;

) ხელი შეუწყოს შემსყიდველ ორგანიზაციებსა და ეკონომიკურ ოპერატორებს შორის კეთილსინდისიერებაზე , პროფესიონალიზმსა და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ინსტიტუციური გარემოს შექმნას ;

) ხელი შეუწყოს მდგრად განვითარებას საჯარო შესყიდვების განხორციელებისას გარემოსდაცვითი , სოციალური და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით .

მუხლი 2. საჯარო შესყიდვის პრინციპები

1. საჯარო შესყიდვა შემდეგ პრინციპებს ეფუძნება :

) საჯარო შესყიდვისთვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების ეფექტიანად და რაციონალურად ხარჯვა ;

) ღიაობა და გამჭვირვალობა ;

) არადისკრიმინაციულობა და თანასწორი მოპყრობა ;

) პროპორციულობა ;

) საჯარო შესყიდვის საჯარო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელება ;

) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებში საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას მდგრადი განვითარების მიზნის მიღწევა .

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია საჯარო შესყიდვა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით განახორციელოს .

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება

1. ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა :

) საჯარო შესყიდვაშემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ამ კანონით დადგენილი წესით საქონლის , სამშენებლო სამუშაოს (შემდგომსამუშაო ) ან მომსახურების შესყიდვა , მიუხედავად ამ საქონლის , სამუშაოს ან მომსახურების შესყიდვის მიზნისა ;

) საჯარო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა (შემდგომელექტრონული სისტემა ) – საჯარო შესყიდვების განხორციელებისა და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვისთვის განკუთვნილი ერთადერთი ოფიციალური პორტალი – https://eprocurement.gov.ge;

) შემსყიდველი ორგანიზაციაამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული , საჯარო შესყიდვის განმახორციელებელი პირი /ორგანო (გარდა პოლიტიკური პარტიისა , პროფესიული კავშირისა , რელიგიური ორგანიზაციისა ):

. ) სახელმწიფო , ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის ორგანო ;

. ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა , რომელიც ამ პუნქტის . .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირობებს არ აკმაყოფილებს );

. ) პირი (გარდა საწარმოსი ) ან ორგანო , რომელიც :

. . ) შემსყიდველმა ორგანიზაციამ საჯარო მიზნის მისაღწევად შექმნა (დააფუძნა ) და რომელსაც სამეწარმეო (კომერციული ) ხასიათი არ აქვს ;

. . ) აკმაყოფილებს ერთ -ერთ შემდეგ პირობას :

. . . ) დაფინანსების ნახევარზე მეტს იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან , ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ან სხვა შემსყიდველი ორგანიზაციისგან ;

. . . ) ექვემდებარება შემსყიდველი ორგანიზაციის კონტროლს ;

. . . ) ჰყავს მმართველი ორგანო ან სამეთვალყურეო საბჭო , რომლის წევრთა ნახევარზე მეტს შემსყიდველი ორგანიზაცია ნიშნავს ;

. ) საწარმო , რომელზედაც შემსყიდველი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს . მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენად მიიჩნევა ერთ -ერთი შემდეგი შემთხვევა :

. . ) შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ საწარმოში კაპიტალის ნახევარზე მეტს ფლობს ;

. . ) შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ საწარმოში ხმათა საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტს ფლობს ;

. . ) შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ საწარმოში თანამდებობაზე ნიშნავს მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტს ;

) ეკონომიკური ოპერატორინებისმიერი ფიზიკური პირი , იურიდიული პირი , პირთა გაერთიანება , სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი , რომელიც ბაზარზე საქონლის მიწოდების , სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის შეთავაზებას ახდენს . ამასთანავე , ეკონომიკური ოპერატორი საჯარო შესყიდვის შესაბამისი ეტაპის მიხედვით შეიძლება იყოს :

. ) კანდიდატიეკონომიკური ოპერატორი , რომელმაც განაცხადით მოითხოვა შეზღუდულ პროცედურაში , კონკურენტულ დიალოგში , წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურაში , წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურაში , ინოვაციურ პარტნიორობაში ან კონკურსში მონაწილეობა ან რომელიც მასში მონაწილეობის მისაღებად იქნა მიწვეული ;

. ) პრეტენდენტიეკონომიკური ოპერატორი , რომელმაც საჯარო შესყიდვის პროცესში წინადადება წარადგინა ;

. ) მიმწოდებელიეკონომიკური ოპერატორი , რომელთანაც შემსყიდველმა ორგანიზაციამ საჯარო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება დადო ;

) ქვეკონტრაქტორიეკონომიკური ოპერატორი , რომელსაც ძირითადი ეკონომიკური ოპერატორი (მიმწოდებელი ) ამ კანონით დადგენილი წესით შესასრულებლად გადასცემს საჯარო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ნაწილს ;

) სხვა ეკონომიკური ოპერატორი , რომლის შესაძლებლობებსაც ეკონომიკური ოპერატორი ეყრდნობაეკონომიკური ოპერატორი , რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ძირითადი ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63- მუხლის შესაბამისად ;

) საჯარო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება (შემდგომშესყიდვის ხელშეკრულება ) – ერთ ან რამდენიმე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ეკონომიკურ ოპერატორს შორის წერილობითი ფორმით დადებული ხელშეკრულება . შეიძლება დაიდოს შესყიდვის ხელშეკრულება :

. ) საქონლის მიწოდების შესახებ , თუ საჯარო შესყიდვის ობიექტია საქონელი , რომელიც 03000000-დან 45000000-მდე CPV-ის კოდებში ექცევა . საქონლის მიწოდების შესახებ შესყიდვის ხელშეკრულება შესაძლებელია მოიცავდეს აგრეთვე მის მონტაჟს ან /და განლაგებას ან /და საქონლის მიწოდების თანამდევ მომსახურებას , თუ ამ მონტაჟის /განლაგების /მომსახურების ღირებულება საქონლის ღირებულებას არ აღემატება ;

. ) სამუშაოს შესრულების შესახებ , თუ საჯარო შესყიდვის ობიექტია სამუშაო , რომელიც 45000000-დან 48000000-მდე CPV-ის კოდებში ექცევა . სამუშაოს შესრულების შესახებ შესყიდვის ხელშეკრულება შესაძლებელია მოიცავდეს როგორც მხოლოდ სამუშაოს შესრულებას , ისე ერთდროულად დაპროექტებასა და სამუშაოს შესრულებას ;

. ) მომსახურების გაწევის შესახებ , თუ საჯარო შესყიდვის ობიექტია მომსახურება , რომელიც 48000000-დან 98910000-ის ჩათვლით CPV-ის კოდებში ექცევა ;

) CPV – ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონი (Common Procurement Vocabulary), რომელიც საჯარო შესყიდვების განსახორციელებლად გამოსაყენებელ ერთიან ნომენკლატურას ადგენს და საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსაჯარო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ნორმატიულ აქტში აისახება ;

) CPV-ის კოდი – CPV-ით გათვალისწინებული კოდი , რომელიც სხვადასხვა იერარქიული დონისგან შედგება , საქონელს , სამუშაოს ან მომსახურებას აღწერს და საჯარო შესყიდვის ობიექტს განსაზღვრავს ;

) საჯარო შესყიდვის ობიექტი (შემდგომშესყიდვის ობიექტი ) – საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოყენებით შესასყიდი საქონელი , სამუშაო , მომსახურება ;

) შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტებიშესყიდვის ობიექტები , რომლებიც მოქცეულია CPV-ის კოდის 1 დანაყოფში (პირველი 3 ციფრის ქვეშ );

) საჯარო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფაშემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების ხელოვნურად შემცირებული რაოდენობით ან /და მოცულობით შესყიდვა ან სხვა ქმედების განხორციელება , რომელმაც ამ კანონით განსაზღვრული მონეტარული ზღვრებისთვის თავის არიდება გამოიწვია ;

) საჯარო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება (შემდგომშესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ) – საჯარო შესყიდვის პირობებით დადგენილი , შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისთვის გადასახდელი მაქსიმალური თანხა (დამატებული ღირებულების გადასახადის (შემდგომდღგ ) გარდა ), რომლის ფარგლებშიც ეკონომიკური ოპერატორი შემსყიდველ ორგანიზაციას სთავაზობს წინადადების ფასს ამ კანონის შესაბამისად . წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურაში შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებად შესყიდვის ხელშეკრულების მოსალოდნელი ღირებულება მიიჩნევა ;

) საჯარო შესყიდვის პირობები (შემდგომშესყიდვის პირობები ) – შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ან განსაზღვრული დოკუმენტები , რომლებიც აღწერს ან ადგენს საჯარო შესყიდვის პროცედურის ელემენტებს . ასეთი დოკუმენტებია : შესყიდვის შესახებ განცხადება , შესყიდვის დოკუმენტაცია (რომელიც მოიცავს სპეციფიკაციებს , ეკონომიკური ოპერატორების მიმართ მოთხოვნებს , შესყიდვის ხელშეკრულების პირობებს , განაცხადებისა და წინადადებების წარდგენის ფორმატს , სხვა , დამატებით ინფორმაციას ), მოწვევა წინადადებების წარსადგენად /დიალოგში ან მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად ;

) საჯარო შესყიდვების წლიური გეგმა (შემდგომწლიური გეგმა ) – შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული და ამ კანონის შესაბამისად დამტკიცებული გეგმა , რომლის მიხედვითაც იგი წლის განმავლობაში ახორციელებს საჯარო შესყიდვებს ;

) სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია – „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული სამხედრო პროდუქცია და ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია ;

) გადაუდებელი აუცილებლობავითარება , რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციონირებას რეალურ საფრთხეს უქმნის და რომელიც წინასწარ გათვალისწინებული ვერ იქნებოდა , ან /და რომლის დადგომაც გამოწვეული არ არის შემსყიდველი ორგანიზაციის ქმედებით , ან რომელმაც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს ან /და საზოგადოებრივ ინტერესებს ან შემსყიდველი ორგანიზაციის ქონებას მნიშვნელოვანი ზიანი შეიძლება მიაყენოს ;

) სააგენტოსაჯარო სამართლის იურიდიული პირისაჯარო შესყიდვების სააგენტო ;

) საბჭოსაჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭო ;

) ევროკავშირის სამართლებრივი აქტიამ კანონის მიზნებისთვისსაჯარო შესყიდვების სფეროში მოქმედი ევროკავშირის დირექტივები , რეგულაციები და უფლებამოსილი ორგანოს სხვა გადაწყვეტილებები ;

) სასიცოცხლო ციკლიყველა თანამიმდევრული და ურთიერთდაკავშირებული ეტაპი , რომლებიც მოიცავს , მათ შორის , განსახორციელებელ კვლევას , წარმოებას , ვაჭრობასა და მის პირობებს , ტრანსპორტირებას , გამოყენებასა და შენარჩუნებას , საქონლის არსებობის ,სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის მთელ პერიოდს ნედლეულის შეძენიდან ან ხელთ არსებული რესურსის წარმოშობიდან , ნებართვის მიღების , მომსახურებისა და გამოყენების ჩათვლით ;

) სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯისაქონლის მიწოდებასთან , სამუშაოს შესრულებასთან ან მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში არსებული ხარჯი , რომელიც მოიცავს , მათ შორის , შესყიდვასთან , სარგებლობასთან , ენერგიისა და სხვა რესურსების მოხმარებასთან , მოვლასთან , გადამუშავებასთან , აგრეთვე გარემოსთვის ზიანის მიყენების შედეგად წარმოშობილ ხარჯებთან (თუ მიყენებული ზიანის ფულადი ვალდებულების სახით განსაზღვრა შესაძლებელია ) დაკავშირებულ დანახარჯებს .

2. თუ ამ კანონში ან მის საფუძველზე მიღებულ /გამოცემულ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში პირდაპირ არ არის მითითებული სიტყვებისამუშაო დღე “, „დღეგულისხმობს კალენდარულ დღეს .

 

მუხლი 4. ენა

1. საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია უნდა მომზადდეს და გამოქვეყნდეს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე .

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით , შესყიდვის შესახებ განცხადება და შესყიდვის დოკუმენტაცია ელექტრონულ სისტემაში შესაძლებელია განთავსდეს აგრეთვე ინგლისურ ენაზე . შესყიდვის შესახებ განცხადებასა და შესყიდვის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხის /საკითხების გადაწყვეტისას საქართველოს სახელმწიფო ენაზე შედგენილი შესყიდვის შესახებ განცხადებისა და შესყიდვის დოკუმენტაციის ტექსტსა და ინგლისურ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე შედგენილი განცხადებისა და დოკუმენტაციის ტექსტს .

3. თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებს , წინასწარი საინფორმაციო შეტყობინება , შესყიდვის შესახებ განცხადება , აგრეთვე წინადადებების წარსადგენად /დიალოგში ან მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვევა ელექტრონულ სისტემაში უნდა გამოქვეყნდეს აგრეთვე ინგლისურ ენაზე .

4. კანდიდატი /პრეტენდენტი ვალდებულია საჯარო შესყიდვის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად წინადადება და სხვა დოკუმენტები საქართველოს სახელმწიფო ენაზე წარადგინოს . თუ წინადადება და სხვა დოკუმენტები საქართველოს სახელმწიფო ენაზე არ არის შედგენილი , კანდიდატი /პრეტენდენტი ვალდებულია წარადგინოს მათი სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი . შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება სათანადო დოკუმენტის დედანს .

 

მუხლი 5. ელექტრონული სისტემა

1. ელექტრონული სისტემა არის საჯარო შესყიდვების ერთადერთი ოფიციალური პორტალიინფორმაციული სისტემა , რომელიც საჯარო შესყიდვების განხორციელებისა და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის წარმართვისთვის ღია , გამჭვირვალე და კონკურენტულ გარემოს ქმნის .

2. ელექტრონული სისტემა შემდეგ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს :

) საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ;

) უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემებისთვის დადგენილ მოთხოვნებს ;

) უნდა იყენებდეს მომხმარებელთა ელექტრონულ იდენტიფიკაციას ;

) მასში არსებული , საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული მონაცემები საჯაროდ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის , გარდა ამ კანონით ან /და სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა , როდესაც მონაცემის დაფარვა საჯარო შესყიდვის პროცედურის თავისებურებიდან , საჯარო შესყიდვის ინსტრუმენტის თავისებურებიდან , ელექტრონული სერვისის სპეციფიკურობიდან გამომდინარეობს და ლეგიტიმური მიზანი აქვს .

3. ელექტრონულ სისტემას ავითარებს და მის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სააგენტო .

4. ელექტრონული სისტემით სარგებლობის წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

5. ნებისმიერი პირი , რომელიც ელექტრონული სისტემით სარგებლობს , ავტომატურად ეთანხმება მისით სარგებლობისთვის დადგენილ წესებს .

6. ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შესყიდვა შესაძლებელია განახორციელოს აგრეთვე ნებისმიერმა პირმა (კერძო ორგანიზაციამ ), რომელიცამ კანონით გათვალისწინებული შემსყიდველი ორგანიზაცია არ არის . ამ პირის მიერ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შესყიდვის განხორციელების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

7. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მაქსიმალური ღიაობის , გამჭვირვალობისა და კონკურენციის უზრუნველსაყოფად ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განახორციელოს ისეთი შესყიდვა , რომელზედაც ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება . აღნიშნული შესყიდვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელება არ იწვევს ამ კანონის მოქმედების სფეროსადმი მის დაქვემდებარებას . ასეთი შესყიდვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელების წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

 

მუხლი 6. ნომენკლატურა

1. ამ კანონითა და მის საფუძველზე მიღებული /გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით საჯარო შესყიდვების განსახორციელებლად გამოსაყენებელი ყველა ნომენკლატურა დგინდება CPV-ის კოდების მიხედვით .

2. ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე CPV-ის კოდები მტკიცდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

 

მუხლი 7. მონეტარული ზღვრები

1. მონეტარული ზღვარი არის დადგენილი წესით დაწესებული ფინანსური ზღვარი , რომელიც განსაზღვრავს საჯარო შესყიდვის განსახორციელებლად გამოსაყენებელ საჯარო შესყიდვის პროცედურებს , ვადებსა და მოთხოვნებს .

2. მონეტარული ზღვრები დგინდება ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით , რომელთა მიხედვითაც ეს ზღვრები აისახება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებაში .

3. თუ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტებით დადგენილ მონეტარულ ზღვრებზე ნაკლებია , გამოიყენება ამ კანონის 33- და 54- მუხლებით განსაზღვრული მონეტარული ზღვრები .

4. დაუშვებელია საჯარო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფა მონეტარული ზღვრების შესაბამისი საჯარო შესყიდვის პროცედურებისა და ვადების გამოყენებისა და კანონით დადგენილი სხვა მოთხოვნების შესრულებისთვის თავის ასარიდებლად .

 

თავი II

გამონაკლისები

 

მუხლი 8. გამონაკლისებთან დაკავშირებული ზოგადი დებულებები

შემსყიდველი ორგანიზაცია საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას ხელმძღვანელობს მხოლოდ ამ კანონით დადგენილი გამონაკლისებით . აკრძალულია ნებისმიერი სხვა გამონაკლისის დაშვება ან ამ კანონის სხვა მიზეზით გამოუყენებლობა .

 

მუხლი 9. ზოგადი გამონაკლისები

ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება :

) შესყიდვაზე , თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია :

. ) ვალდებულია გამოიყენოს ამ კანონით განსაზღვრულისგან განსხვავებული შესყიდვის პროცედურები , რომლებიც :

. . ) საერთაშორისო ორგანიზაციამ , საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციამ , საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტმა ან /და უცხო ქვეყნის ეროვნულმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა დაადგინა ;

. . ) განსაზღვრულია ერთ ან რამდენიმე სახელმწიფოსთან საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან /და სასესხო /დაფინანსების /თანამშრომლობის ხელშეკრულებით ან /და ასეთი ხელშეკრულების ტექსტის მისაღებად წარმართული შესაბამისი მოლაპარაკების დოკუმენტით (ოქმით , მემორანდუმით ან /და სხვა ), თუ ამ ხელშეკრულების /დოკუმენტის (ოქმის , მემორანდუმის ან /და სხვა ) მიზანია აღნიშნულიხელშეკრულებით /დოკუმენტით (ოქმით , მემორანდუმით ან /და სხვა ) გათვალისწინებული პროექტის ერთობლივად განხორციელება მისი მხარეების მიერ ;

. ) უფლებამოსილია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოიყენოს ამ კანონით განსაზღვრულისგან განსხვავებული შესყიდვის პროცედურები , რომლებიც ამ მუხლის . .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულმა ორგანიზაციამ ან /და ინსტიტუტმა დაადგინა ;

. ) ასრულებს ამ მუხლის . .ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ორგანიზაციასთან ან /და ინსტიტუტთან დადებული სასესხო /დაფინანსების /თანამშრომლობის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს ;

) შესყიდვაზე , რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციის , საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის , საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ან /და უცხო ქვეყნის ეროვნული ფინანსური ინსტიტუტის მიერ დადგენილი წესებით რეგულირდება და რომელსაც ეს ორგანიზაცია ან ინსტიტუტი სრულად აფინანსებს . თუ თანადაფინანსება გამოიყენება და შესყიდვის უმეტეს ნაწილს ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ორგანიზაცია ან ინსტიტუტი აფინანსებს , მხარეები თავად თანხმდებიან შესყიდვის განხორციელებისას გამოსაყენებელ წესებზე ;

) უძრავი ნივთის შესყიდვაზე ან სარგებლობის უფლებით მიღებაზე ;

) „მაუწყებლობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული მაუწყებლის მიერ :

. ) ტელერადიოპროდუქციის , ვებგვერდისა და სოციალური ქსელისთვის განკუთვნილი პროდუქციის (პროგრამა , გადაცემა , ფილმი , სპექტაკლი , სერიალი , რეპორტაჟი , კულტურული ღონისძიება , ვიდეოკლიპი , სპორტული ღონისძიება , სიტუაციური კომედია , დოკუმენტური ფილმი , საბავშვო გასართობი პროგრამა , დრამა ) ან /და მის შესაქმნელად საჭირო მომსახურების შესყიდვაზე , განვითარებაზე , წარმოებაზე ან თანაწარმოებაზე , აგრეთვე საეთერო დროსთან ან პროგრამის გავრცელებასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებაზე , რომელიც მაუწყებელთან იდება ;

. ) სატელიტური თანამგზავრის საშუალებით ტელერადიოპროდუქციის გავრცელებასთან ან /და მის მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე (გარდა ტელერადიოპროდუქციის შესაქმნელად ან /და მაუწყებლობისთვის საჭირო საქონლის /სამუშაოს /მომსახურების შესყიდვისა );

) საარბიტრაჟო და მედიაციის მომსახურებებზე ;

) შემდეგ იურიდიულ მომსახურებებზე :

. ) იურისტის /იურიდიული კომპანიის მიერ კლიენტის ინტერესების დაცვა :

. . ) საარბიტრაჟო წარმოების , მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის გამოყენების პროცესში საქართველოში ან უცხო ქვეყანაში , აგრეთვე საერთაშორისო არბიტრაჟის , მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის წინაშე ;

. . ) საქართველოს ან უცხო ქვეყნის სასამართლოში , ადმინისტრაციულ ან სამართალდამცავ ორგანოში , აგრეთვე საერთაშორისო სასამართლოში , ტრიბუნალში ან ინსტიტუტში ;

. ) იურიდიული კონსულტაცია , თუ ის ამ მუხლის .ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნებისმიერი პროცესისთვის მომზადებას უკავშირდება , ან თუ არსებობს აშკარა ნიშანი და დიდი ალბათობა იმისა , რომ საკითხი , რომელსაც იურიდიული კონსულტაცია ეხება , გახდება განხილვის საგანი იმავე ქვეპუნქტის შესაბამისად ;

. ) დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმება და დადასტურება , აგრეთვე დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება ან ლეგალიზაცია ;

. ) სასამართლოს მიერ ან კანონით დანიშნული წარმომადგენლისა და მეურვის მიერ გაწეული იურიდიული მომსახურება , რომლის მიზანია სასამართლოს ან კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს ზედამხედველობით სპეციალური ამოცანების შესრულება ;

. ) საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა სახის იურიდიული მომსახურება ;

) ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გამოცემასთან , რეგისტრაციასთან , გაყიდვასთან , შეძენასთან , გადაცემასა და სხვა ქმედებებთან დაკავშირებულ ფინანსურ , საბანკო , სარეიტინგო , საკონსულტაციო , საბროკერო მომსახურებებსა და მათთან დაკავშირებულ სხვა მომსახურებებზე , აგრეთვე სუვერენული საკრედიტო სარეიტინგო მომსახურებისა და სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული საკრედიტო სარეიტინგო მომსახურების შესყიდვასა და აღნიშნული მომსახურებების მიმწოდებლისთვის საკრედიტო სარეიტინგო მომსახურების თანამდევი ხარჯების ანაზღაურებაზე ;

) სესხზე , კრედიტზე , დეპოზიტსა და მათთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე , მიუხედავად იმისა , უკავშირდება თუ არა ეს მომსახურება ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების გამოცემას , გაყიდვას , შეძენას ან გადაცემას ;

) საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ :

. ) ფულად -საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის განხორციელებასთან , ნაღდი ფულით ეკონომიკის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე ;

. ) განხორციელებულ შესყიდვებზე , გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს მიერ დამტკიცებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციული და კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტიდან გამომდინარე შესყიდვებისა ;

. ) განხორციელებულ , არამატერიალურ აქტივებთან , ოქროს ზოდებთან , საკოლექციო ან /და სხვა საჭიროებისთვის განკუთვნილ ლარის ბანკნოტებსა და მონეტებთან , აგრეთვე ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების რეპროდუცირებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე ;

. ) საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშგების გარე აუდიტის განსახორციელებლად აუდიტორული ფირმის მომსახურების საჯარო შესყიდვაზე ;

) საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსაპენსიო სააგენტოს მიერ საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე , საპენსიო სააგენტოს მიერ სპეციალიზებული დეპოზიტარის , აქტივების მმართველი კომპანიისა და საპენსიო სააგენტოს ანგარიშგების დამოუკიდებელი აუდიტორული შემოწმების ჩასატარებლად აუდიტორული ფირმის მომსახურებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე , აგრეთვედაგროვებითი პენსიის შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად საინვესტიციო საბჭოს მიერ სპეციალიზებული დეპოზიტარის შერჩევისა და საინვესტიციო საბჭოს ან /და აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ ერთი ან ერთზე მეტი ღია საფონდო ინსტრუმენტის შერჩევის პროცესებზე ;

) საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლითსაქონელი და მომსახურებაგათვალისწინებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულებითა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების მომსახურების შესყიდვაზე ;

) მეტროთი და რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურებებზე ;

) ელექტროენერგიის , გარანტირებული სიმძლავრისა და წყალმომარაგების შესყიდვაზე , აგრეთვე საქართველოს სარკინიგზო კოდექსით განსაზღვრული საზოგადოებრივი მომსახურების სარკინიგზო ოპერატორის შერჩევასა და მასთან დასადებ საზოგადოებრივი მომსახურების ხელშეკრულებაზე ;

) შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ სხვა შემსყიდველი ორგანიზაციისგან იმ ექსკლუზიური მომსახურების შესყიდვაზე , რომლის გაწევის უფლებაც სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციას კანონით ან კანონის შესაბამისად მიენიჭა ;

) ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოსგან ამ კანონის 41- მუხლის მე -5 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვაზე ;

) სამეცნიერო -კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე , გარდა იმ მომსახურებებისა , რომლებიც ექცევა 73000000-დან 73120000-ის ჩათვლით , 73300000, 73420000 და 73430000 CPV-ის კოდებში , თუ ერთდროულად დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები :

. ) მიღებული სარგებელი ექსკლუზიურად ეკუთვნის შემსყიდველ ორგანიზაციას , რომელიც მას საკუთარი საქმიანობისთვის იყენებს ;

. ) მომსახურებას შემსყიდველი ორგანიზაცია სრულად აფინანსებს ;

) „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებსაქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში საქონლის , სამუშაოს ან მომსახურების შესყიდვაზე , გარდა იმავე კანონის საფუძველზე კონტრაქტორის შერჩევისა , რომელიც ხორციელდება საჯარო შესყიდვისთვის ამ კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად . „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებსაქართველოს კანონის საფუძველზე კონტრაქტორი შეირჩევა ამ კანონით დადგენილი საჯარო შესყიდვის წესების შესაბამისად , იმ პირობით , რომსაჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებსაქართველოს კანონის საფუძველზე კონტრაქტორის შერჩევის პროცესზე ამ კანონის 43- −48- მუხლებისა და IV, X და XIII თავების მოქმედება არ გავრცელდება ;

) იმ მომსახურების შესყიდვაზე , რომლის ღირებულებაც ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული ;

) მივლინების დროს განსახორციელებელ შესყიდვაზე ;

) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული , საზღვარგარეთ გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქის საქართველოში გადმოსვენებასთან დაკავშირებულ შესყიდვაზე ;

) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულებისთვის , თავდაცვის ატაშესთვის , საქართველოს თავდაცვისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროების , საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის საზღვარგარეთ წარმომადგენლებისთვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვებზე ;

) „საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის განსაკუთრებით საშიში პათოგენების აღმოჩენის , ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემისა და საქართველოს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და პასუხისმგებლობების გადაცემის შესახებშეთანხმების შესაბამისად , ერთიანი ლაბორატორიული სისტემისთვის განკუთვნილ , იმ საქონლისა და მომსახურების საჯარო შესყიდვებზე , რომელთა ჩამონათვალიც განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ;

) საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ადგილობრივ /საერთაშორისო გაზეთში /გამოცემაში /ინტერნეტრესურსში გამოქვეყნებასთან დაკავშირებულ შესყიდვაზე , აგრეთვე სამეცნიერო ნაშრომის ადგილობრივ /საერთაშორისო სამეცნიერო გაზეთში /გამოცემაში /ინტერნეტრესურსში გამოქვეყნებაზე ;

) საზღვარგარეთ თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებასთან , ტრენინგების ჩატარებასა და სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ შესყიდვებზე ;

) საქართველოს პრეზიდენტის , საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის , საქართველოს პრემიერ -მინისტრის , საქართველოს მინისტრის , საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ან /და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის შეხვედრებისა და ვიზიტების , საქართველოს პარლამენტში დელეგაციების მიღებისა და საქართველოს პარლამენტის დელეგაციების საზღვარგარეთ ვიზიტების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად , საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დელეგაციების მიღებისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაციების საზღვარგარეთ ვიზიტების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად , აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის , საქართველოს მთავრობისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებით განსახორციელებელ შესყიდვებზე ;

) საგანმანათლებლო -სამეცნიერო , საბიბლიოთეკო და ცოდნის სხვა რესურსების , ელექტრონული სერვისების , ლიტერატურის (ბეჭდური , ელექტრონულ ან აუდიოვიზუალურ მატარებელზე განთავსებული ლიტერატურა და სხვა ), ელექტრონული გამოწერების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელ შესყიდვებზე . ამ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდებაზოგადი განათლების შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს შესყიდვაზე ;

) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე . „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული შესყიდვის ობიექტების ნუსხასა და შესყიდვის განხორციელების წესს ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა ;

) პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 191 მუხლითა დაენერგოეტიკეტირების შესახებსაქართველოს კანონის მე -9 მუხლის მე -9 და მე -10 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებზე , აგრეთვე სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული ფუნქციების შესასრულებლად განსახორციელებელ ფარულ /საკონტროლო შესყიდვაზე ;

) საჯარო სამართლის იურიდიული პირისუმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ არარეზიდენტი დაწესებულებისგან /საერთაშორისო ორგანიზაციისგან საერთაშორისო აკრედიტაციის /ავტორიზაციის /გარე შეფასების მოპოვების მიზნით მომსახურების შესყიდვაზე ;

) ვაუჩერის გამოყენებით განათლების , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის შესაბამისი მომსახურების /საქონლის დაფინანსებაზე , მათ შორის , ვაუჩერის გამოყენებით სამედიცინო მომსახურების ან პირადი დაზღვევის შესყიდვაზე , აგრეთვე ვაუჩერის განაღდებისა და მის განაღდებასთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე ;

) სოციალური რეკლამის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით (მათ შორის , ვებგვერდითა და სოციალური ქსელით ) გავრცელებასთან დაკავშირებულ საჯარო შესყიდვებზე (გარდა ტელერადიოეთერის დროის შესყიდვასთან დაკავშირებული საჯარო შესყიდვისა , რომელიც ამ კანონის შესაბამისად , „მაუწყებლობის შესახებსაქართველოს კანონის 661 მუხლის მე -2 პუნქტით დადგენილი  პირობებით ხორციელდება );

) საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრებასა და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის საწევრო /სარეგისტრაციო გადასახადების გადახდასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე ;

) საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის განხორციელებულ საჯარო შესყიდვაზე , თუ ამ მომსახურების შესყიდვა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 144- −147- მუხლების შესაბამისად ხორციელდება ;

1) ჰონორარის (გასამრჯელოს ) მიღების სანაცვლოდ შემსრულებლის მიერ მეცნიერების , ლიტერატურის ან /და ხელოვნების ნაწარმოების შესრულების შესყიდვაზე ;

2) უცხო ქვეყანაში შემსყიდველი ორგანიზაციის ინტერესების დასაცავად საარბიტრაჟო წარმოების , მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის გამოყენების პროცესში საერთაშორისო არბიტრაჟის , მედიაციის ან დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმის წინაშე , აგრეთვე უცხო ქვეყნის სასამართლოში , ადმინისტრაციულ ან სამართალდამცავ ორგანოში , საერთაშორისო სასამართლოში , ტრიბუნალში ან ინსტიტუტში მოწმის , ექსპერტის ან /და თარჯიმნის მონაწილეობასთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე ;

3) ნედლი ნავთობის , ნავთობპროდუქტების ან /და ქიმიური მრეწველობის პროდუქტების შესყიდვაზე , რომელიც ხორციელდება მათი შემდგომი რეალიზაციით მოგების მიღების მიზნით , აგრეთვე იმავე მიზნით ნედლი ნავთობის , ნავთობპროდუქტების ან /და ქიმიური მრეწველობის პროდუქტების რეალიზაციასთან ან /და გადაზიდვასთან /ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე ;

4) ბუნებრივი გაზის შესყიდვაზე ან /და ბუნებრივი გაზის დერივატივებით განხორციელებულ /განსახორციელებელ ოპერაციებზე , აგრეთვე მათთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე ;

5) შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებული ფილიალის , წარმომადგენლობის , შვილობილი საწარმოს მიერ საზღვარგარეთ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მოგების მიღების მიზნით განსახორციელებელ შესყიდვაზე ;

6) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებსაქართველოს ორგანული კანონის 35- მუხლით განსაზღვრული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსური აუდიტის განსახორციელებლად აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტორის ) მომსახურების შესყიდვაზე .

 

მუხლი 10. საჯარო სექტორში შესყიდვის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებული გამონაკლისები

1. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება იმ შესყიდვის ხელშეკრულებაზე , რომელსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია დებს კერძო ან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან , თუ ერთდროულად დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები :

) შემსყიდველი ორგანიზაცია დამოუკიდებლად ან სხვა შემსყიდველ ორგანიზაციასთან ერთად სრულად აკონტროლებს ამ იურიდიულ პირს . სრული კონტროლი ნიშნავს აღნიშნული იურიდიული პირის როგორც სტრატეგიულ მიზნებზე , ისე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე გადამწყვეტი გავლენის მოხდენას , მათ შორის , საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო კონტროლს , რაც გულისხმობს მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების , მიზანშეწონილობის , ეფექტიანობისა და საფინანსო -ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას . ასეთი კონტროლი შესაძლებელია განახორციელოს აგრეთვე სხვა იურიდიულმა პირმა , რომელსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია /ორგანიზაციები ამგვარადვე აკონტროლებს /აკონტროლებენ ;

) ამ იურიდიული პირის საქმიანობის 80%-ზე მეტს შეადგენს იმ დავალების /დავალებების შესრულება , რომელიც /რომლებიც მას მაკონტროლებელმა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ /ორგანიზაციებმა ან ასეთი შემსყიდველი ორგანიზაციის /ორგანიზაციების მიერ კონტროლირებულმა სხვა იურიდიულმა პირმა /პირებმა დააკისრა /დააკისრეს . ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პროცენტული მაჩვენებლის დადგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანო /ორგანოები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით ;

) ამ იურიდიული პირის საქმიანობაში კერძო კაპიტალის პირდაპირი თანამონაწილეობა არ არსებობს .

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე იმ შემთხვევაზე , როდესაც იმავე პუნქტით გათვალისწინებული კონტროლირებული იურიდიული პირი , რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციაა , შესყიდვის ხელშეკრულებას დებს მის მაკონტროლებელ შემსყიდველ ორგანიზაციასთან ან სხვა იურიდიულ პირთან , რომელსაც სრულად აკონტროლებს იგივე შემსყიდველი ორგანიზაცია , იმ პირობით , რომ იმ იურიდიული პირის საქმიანობაში , რომელთანაც შესყიდვის ხელშეკრულება იდება , კერძო კაპიტალის პირდაპირი თანამონაწილეობა არ არსებობს .

3. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება იმ შესყიდვის ხელშეკრულებაზე , რომელიც ორ ან ორზე მეტ შემსყიდველ ორგანიზაციას შორის დაიდო , თუ ერთდროულად დაკმაყოფილდება შემდეგი პირობები :

) მონაწილე შემსყიდველ ორგანიზაციებს შორის ყალიბდება ან ხორციელდება თანამშრომლობა მათ მიერ საჯარო უფლებამოსილების ერთობლივად განსახორციელებლად ;

) ამ პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანამშრომლობის განხორციელებისას საჯარო ინტერესი ერთადერთი სახელმძღვანელო პრინციპია ;

) მონაწილე შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის წილი ღია ბაზარზე 20%-ზე ნაკლებია . ამ წილის დადგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანო /ორგანოები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით .

 

მუხლი 11. ნებაყოფლობითი დაქვემდებარება

შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია , მიუხედავად ამ თავით დადგენილი გამონაკლისებისა , ამავე თავით გათვალისწინებული შესყიდვა ნებაყოფლობით დაუქვემდებაროს ამ კანონის მოქმედებას . ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ შესყიდვაზე სრულად გავრცელდება ამ კანონის მოთხოვნები .

 

თავი III

საჯარო შესყიდვის მონაწილეები

 

მუხლი 12. საჯარო შესყიდვის მონაწილეთა ზოგადი უფლება -მოვალეობები

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია :

) განახორციელოს საჯარო შესყიდვა , შეარჩიოს ეკონომიკური ოპერატორი და დადოს მასთან შესყიდვის ხელშეკრულება /ჩარჩოშეთანხმება ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით ;

) საჯარო შესყიდვის განსახორციელებლად შეარჩიოს შესაბამისი საჯარო შესყიდვის პროცედურა და მისი განხორციელების მეთოდი ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესით ;

) მოითხოვოს ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით მისთვის მინიჭებული უფლებების დაცვა ;

) ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს შესყიდვის ხელშეკრულებით /ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება ;

) შეწყვიტოს შესყიდვის ხელშეკრულება , თუ მისთვის ცნობილი გახდება ამ კანონის 21- მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის /შემთხვევის არსებობის შესახებ , აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში ;

) ეკონომიკურ ოპერატორს მოსთხოვოს მდგრადი განვითარების მიზნის მისაღწევად სოციალური , გარემოსდაცვითი და შრომითი სამართლებრივი ნორმების დაცვა .

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია :

) დაიცვას ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესები ;

) შეასრულოს შესყიდვის ხელშეკრულებით /ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები .

3. ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესების დაცვით საჯარო შესყიდვის ეფექტიანად და რაციონალურად განხორციელებისთვის პასუხისმგებლობა მთლიანად შემსყიდველ ორგანიზაციას ეკისრება .

4. ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს :

) ამ კანონით დადგენილი წესით დაუბრკოლებლად მიიღოს მონაწილეობა საჯარო შესყიდვის პროცედურაში ;

) მოითხოვოს ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით მისთვის მინიჭებული უფლებების დაცვა ;

) შემსყიდველ ორგანიზაციას მოსთხოვოს შესყიდვის ხელშეკრულებით /ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება .

5. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია :

) დაიცვას ამ კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესები ;

) შეასრულოს შესყიდვის ხელშეკრულებით /ჩარჩოშეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები ;

) შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებისას დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით (მათ შორის , საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ) დადგენილი სოციალური , გარემოსდაცვითი და შრომითი სამართლებრივი ნორმები .

 

მუხლი 13. ინტერესთა კონფლიქტი

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას გაატაროს ინტერესთა კონფლიქტის ეფექტიანი პრევენციისთვის , იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრისთვის აუცილებელი ყველა ღონისძიება .

2. ინტერესთა კონფლიქტი მოიცავს ნებისმიერ შემთხვევას , როდესაც შემსყიდველ ორგანიზაციაში ან /და ეკონომიკურ ოპერატორში დასაქმებულ პირს , რომელიც საჯარო შესყიდვის განხორციელებაში მონაწილეობს , შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელით მოქმედებს ან /და რომელსაც შეუძლია შესყიდვის პროცედურების შედეგზე გავლენა მოახდინოს , აქვს პირდაპირი ან არაპირდაპირი , ფინანსური ან სხვა პერსონალური ინტერესი , რამაც საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას მის მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობას შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას .

3. საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის წევრს ან /და მისი აპარატის წევრს , ექსპერტს , კონსულტანტს , შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელ პირსა და შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილ პირს , რომელიც ჩართულია საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში , ინტერესთა კონფლიქტი ექმნება აგრეთვე , თუ არსებობს ერთი ან რამდენიმე შემდეგი გარემოება :

) იგი ან მისი ნათესავი არის ან ბოლო 2 წლის განმავლობაში იყო ეკონომიკური ოპერატორის ხელმძღვანელი , წილის მფლობელი , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ;

) იგი არის ეკონომიკური ოპერატორის ხელმძღვანელის , წილის მფლობელის , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ნათესავი ;

) იგი ან მისი ნათესავი არის ეკონომიკური ოპერატორის , მისი ხელმძღვანელის , წილის მფლობელის , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის წარმომადგენელი ;

) იგი არის ეკონომიკური ოპერატორის , მისი ხელმძღვანელის , წილის მფლობელის , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის წარმომადგენლის ნათესავი ;

) იგი ეკონომიკურ ოპერატორთან , მის წარმომადგენელთან , ხელმძღვანელთან , წილის მფლობელთან , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთან ერთად არის სხვა ეკონომიკური ოპერატორის წილის მფლობელი , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ;

) იგი ეკონომიკურ ოპერატორთან , მის წარმომადგენელთან , ხელმძღვანელთან , წილის მფლობელთან , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთან ერთად პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს სხვა ეკონომიკურ ოპერატორს ;

) იგი თანამდებობრივად ექვემდებარება ეკონომიკური ოპერატორის ხელმძღვანელს , წილის მფლობელს , წევრს , მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს , მათ წარმომადგენლებს ან ეს პირი /პირები ექვემდებარება /ექვემდებარებიან თანამდებობრივად მას ;

) იგი , გარდა ამ პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა , სხვაგვარად , პირდაპირ ან ირიბად აკონტროლებს ეკონომიკურ ოპერატორს ;

) იგი , როგორც ფიზიკური პირი , თავად არის პრეტენდენტი /კანდიდატი საჯარო შესყიდვის პროცედურაში .

4. ამ მუხლის მიზნებისთვის ნათესავად მიიჩნევა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე -19 მუხლის მე -3 და მე -4 ნაწილებით განსაზღვრული პირი , ხოლოკონტროლიგანიმარტება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე -19 მუხლის მე -5 ნაწილის შესაბამისად .

5. ინტერესთა კონფლიქტის პირობები ვრცელდება როგორც ეკონომიკურ ოპერატორზე , ისე ქვეკონტრაქტორსა და სხვა ეკონომიკურ ოპერატორზე , რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ძირითადი ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63- მუხლის შესაბამისად .

6. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია საჯარო შესყიდვის განხორციელებისას სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ელექტრონულ სისტემაში გამოაქვეყნოს ინფორმაცია შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის წევრის ან /და მისი აპარატის წევრის , ექსპერტის , კონსულტანტის , შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირისა და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირის შესახებ . ამ მუხლის მე -2−მე -5 პუნქტებით გათვალისწინებული პირი ვალდებულია ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობა ხელწერილით დაადასტუროს . ხელწერილს როგორც შემსყიდველი ორგანიზაცია , ისე ეკონომიკური ოპერატორი სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით აქვეყნებს /ტვირთავს ელექტრონულ სისტემაში .

7. ამ მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემსყიდველ ორგანიზაციაში დასაქმებული პირი , შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის წევრი ან /და მისი აპარატის წევრი , ექსპერტი , შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირი ან /და საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირი , რომელსაც ინტერესთა კონფლიქტი ექმნება , ვალდებულია დაუყოვნებლივ განაცხადოს თვითაცილების შესახებ და აღარ მიიღოს მონაწილეობა შესაბამის საჯარო შესყიდვაში .

8. ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება აქვს , დასვას ამ მუხლით გათვალისწინებული პირის აცილების საკითხი , თუ მას ინტერესთა კონფლიქტი ექმნება . შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის წევრის (ამ პირის მონაწილეობის გარეშე ), შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის მთლიანი შემადგენლობის ან მისი აპარატის წევრის , შესყიდვების კომიტეტის მუშაობაში ჩართული ექსპერტისა და კონსულტანტის აცილების საკითხებს წყვეტს შესყიდვების კომიტეტი /ჟიური . შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოწვეული ექსპერტის ან კონსულტანტის , რომელიც არ არის ჩართული შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის საქმიანობაში , შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირის ან საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირის აცილების საკითხს წყვეტს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან მის მიერ უფლებამოსილი სხვა პირი .

9. შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის მთელი შემადგენლობის ან იმ რაოდენობის წევრთა აცილების ან თვითაცილების შემთხვევაში , რომელიც კომიტეტს /ჟიურის გადაწყვეტილების მისაღებად არაუფლებამოსილს ხდის , იქმნება ახალი შესყიდვების კომიტეტი /ჟიური . შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის აპარატის ერთადერთი ან ყველა წევრის აცილების ან თვითაცილების შემთხვევაში შესყიდვების კომიტეტის /ჟიურის ახალი აპარატი იქმნება . ექსპერტის , კონსულტანტის , შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისთვის პასუხისმგებელი პირის ან საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირის აცილების ან თვითაცილების შემთხვევაში განისაზღვრება შესაბამისი ახალი პირი .

10. ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის , აგრეთვე შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის დეტალური წესი და პირობები განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

 

მუხლი 14. შესყიდვების კომიტეტი

1. შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით , შესყიდვის ობიექტის თავისებურების გათვალისწინებით , საჯარო შესყიდვა (გარდა კონკურსისა და წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურისა ) შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც შესყიდვების კომიტეტის მიერ , ისე შესყიდვების კომიტეტის გარეშე , გარდა იმ შემთხვევისა , როდესაც საქონლის ან /და მომსახურების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 100 000 ლარს ან შესყიდვის ობიექტი სამუშაოა . თუ საქონლის ან /და მომსახურების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 100 000 ლარს ან შესყიდვის ობიექტი სამუშაოა , საჯარო შესყიდვის შესყიდვების კომიტეტის გარეშე განხორციელება დაუშვებელია . შესყიდვების კომიტეტი შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელით მოქმედებს .

2. თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იღებს საჯარო შესყიდვის შესყიდვების კომიტეტის მიერ განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილებას , იგი ქმნის შესყიდვების კომიტეტს . შესყიდვების კომიტეტი საჯარო შესყიდვის განსახორციელებლად შეიძლება შეიქმნას კონკრეტული შესყიდვის ან კონკრეტული ტიპის შესყიდვის განხორციელების ვადით ან , ზოგადად , განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით . უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შესყიდვების კომიტეტის კონკრეტული შესყიდვის ან კონკრეტული ტიპის შესყიდვის განხორციელებისთვის შექმნას , კომიტეტის წევრთა სპეციალიზაციის გათვალისწინებით .

3. შესყიდვების კომიტეტის წევრთა რაოდენობა კენტი უნდა იყოს . შესყიდვების კომიტეტის შემადგენლობა უნდა განისაზღვროს არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 9 წევრით . შესყიდვების კომიტეტის შემადგენლობაში შესაძლებელია შევიდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი , მისი მოადგილე ან /და შემსყიდველი ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ან /და მისი მოადგილე . შესყიდვების კომიტეტის შემადგენლობაში შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა თანამშრომლის შეყვანა დასაშვებია , თუ ამ პუნქტით გათვალისწინებულ პირთა რაოდენობა საკმარისი არ არის .

4. შესყიდვების კომიტეტის გადაწყვეტილებით , მის მუშაობაში ექსპერტებად და კონსულტანტებად შესაძლებელია მოწვეულ იქნენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები .

5. შესყიდვების კომიტეტის თავმჯდომარეა შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან მის მიერ დანიშნული პირი .

6. შესყიდვების კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით და აფორმებს თავისი სხდომის ოქმით , რომელსაც ხელს აწერს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილე კომიტეტის ყველა წევრი . ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია შესყიდვების კომიტეტის თავმჯდომარის ხმა . შესყიდვების კომიტეტის გადაწყვეტილება შესაბამისი სხდომის ოქმში უნდა აისახოს . დაუშვებელია , საჯარო შესყიდვის პროცესში შემსყიდველი ორგანიზაცია /შესყიდვების კომიტეტი დაეყრდნოს ისეთ გადაწყვეტილებას , რომელიც კომიტეტის სხდომის ოქმში მითითებული არ ყოფილა . შესყიდვების კომიტეტის წევრი , რომელიც არ ეთანხმება კომიტეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას , წერილობით აყალიბებს განსხვავებულ პოზიციას , რომელიც სხდომის ოქმს უნდა დაერთოს .

7. შესყიდვების კომიტეტის სხდომის ოქმი უნდა შეიცავდეს :

) შესყიდვების კომიტეტის დასახელებას ;

) სხდომის გამართვის თარიღსა და ადგილს ;

) შესყიდვების კომიტეტის თავმჯდომარისა და წევრების ვინაობას (მათ შორის , იმ წევრზე მითითებას , რომელიც სხდომას არ ესწრებოდა );

) განხილვის საგანს ;

) შესყიდვების კომიტეტის მსჯელობას ;

) მოწვეული ექსპერტებისა და კონსულტანტების მოსაზრებებს ;

) იმ საკანონმდებლო ან კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტსა და მის შესაბამის ნორმას , რომელსაც შესყიდვების კომიტეტი დაეყრდნო ;

) კენჭისყრის შედეგებს ;

) მიღებულ გადაწყვეტილებას .

8. შესყიდვების კომიტეტის სხდომის ოქმი ხელმოწერისთანავე სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით უნდა გამოქვეყნდეს ელექტრონულ სისტემაში . შესყიდვის პირობების დამტკიცების შესახებ სხდომის ოქმი შესყიდვის პირობებთან ერთად ქვეყნდება ელექტრონულ სისტემაში . სხდომის ოქმის ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნება მის ოფიციალურ გაცნობად მიიჩნევა .

9. შესყიდვების კომიტეტის საქმიანობის ორგანიზაციული ხელშეწყობისთვის შესყიდვების კომიტეტთან ერთად იქმნება მისი აპარატი , რომელიც , როგორც წესი , კომპლექტდება ამ კანონის მე -15 მუხლით გათვალისწინებულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმებული პირისგან /პირებისგან . ამასთანავე , შესყიდვების კომიტეტის აპარატის 1 წევრი მაინც უნდა იყოს ამ პუნქტით განსაზღვრულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმებული პირი . შესყიდვების კომიტეტის აპარატს ხელმძღვანელობს კომიტეტის თავმჯდომარე .

10. თუ , შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით , საჯარო შესყიდვას შესყიდვების კომიტეტი არ ახორციელებს , საჯარო შესყიდვის პროცედურებს ამ კანონით დადგენილი წესების დაცვით წარმართავს შემსყიდველი ორგანიზაციის საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელიუფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული /პირი , ხოლო გადაწყვეტილებას იღებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან მის მიერ განსაზღვრული შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე . ასეთ შემთხვევაში საჯარო შესყიდვის პროცედურები წარიმართება და გადაწყვეტილება მიიღება ამ კანონის შესაბამისად , ამ მუხლით შესყიდვების კომიტეტისთვის დადგენილი წესების გათვალისწინებით .

 

მუხლი 15. საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული /პირი

შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია თავის სტრუქტურაში /საშტატო ნუსხაში განსაზღვროს საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული /პირი .

 

მუხლი 16. საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირება

1. ამ კანონის მე -15 მუხლით გათვალისწინებულ სტრუქტურულ ერთეულში დასაქმებულ პირს , რომელიც უშუალოდ არის ჩართული საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში , უნდა ჰქონდეს საჯარო შესყიდვის სპეციალისტის სერტიფიკატი (შემდგომ ამ მუხლშისერტიფიკატი ).

2. სერტიფიკატს სერტიფიცირების საფუძველზე გასცემს სააგენტო . სერტიფიცირება ტარდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე , ელექტრონულად , წელიწადში არანაკლებ ორჯერ .

3. სერტიფიცირებაზე დაიშვება უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე , გარდა იმ შემთხვევისა , როდესაც :

) მას შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსის დარღვევისთვის სერტიფიკატი ჩამორთმეული აქვს და მისი ჩამორთმევიდან 1 წელი არ გასულა ;

) იგი ნასამართლევია ამ კანონის 21- მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის .

4. წესდება საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირების საფასური . მისი ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით . ამ საფასურის ოდენობა 300 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს .

5. სააგენტო უფლებამოსილია სერტიფიცირების ხელშეწყობისთვის ჩაატაროს სერტიფიცირებისთვის მოსამზადებელი კურსი (განახორციელოს სერტიფიცირების პროგრამა ). წესდება საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების მიერ სერტიფიცირების პროგრამის გავლის საფასური . მისი ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით . სერტიფიკატის ასაღებად სერტიფიცირების პროგრამის გავლა სავალდებულო არ არის .

6. სერტიფიკატი უვადოა , თუ პირი დასაქმებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანამდებობაზე . სერტიფიკატი გაუქმდება , თუ სერტიფიკატის მფლობელი :

) სერტიფიკატის მიღებიდან 3 წლის განმავლობაში არ დასაქმდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ თანამდებობაზე ;

) გათავისუფლდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თანამდებობიდან და მას 3 წლის განმავლობაში არ დაიკავებს ;

) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით დამნაშავედ იქნება ცნობილი ამ კანონის 21- მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის ;

) სისტემატურად ან უხეშად დაარღვევს შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსს .

7. სერტიფიკატის მფლობელთა რეესტრს სააგენტო აწარმოებს .

8. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს სააგენტოს სერტიფიკატის მფლობელის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმების ან თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ , აგრეთვე მიაწოდოს მას ინფორმაცია სერტიფიკატის გაუქმების საფუძვლის წარმოშობის თაობაზე , რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა .

9. სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან გამოითხოვოს მხოლოდ ის ინფორმაცია სერტიფიკატის მფლობელის შესახებ , რომელიც აუცილებელია სერტიფიკატის გაუქმების საფუძვლის არსებობის დასადგენად , პერსონალური მონაცემების (მათ შორის , განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების ) შემცველი ინფორმაციის ჩათვლით .

10. ამ მუხლის მე -6 პუნქტის “, „ანქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სერტიფიკატი ავტომატურად უქმდება შესაბამისი გარემოების დადგომის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურების მომენტიდან . ამ მუხლის მე -6 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სერტიფიკატის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო . სააგენტო ვალდებულია ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე უზრუნველყოს სერტიფიკატის მფლობელის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობა . სერტიფიკატის გაუქმება შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გასაჩივრდეს სასამართლოში .

11. სერტიფიკატის მფლობელთა რეესტრის წარმოების , სერტიფიცირების ჩატარებისა და სერტიფიცირების პროგრამის განხორციელების , აგრეთვე სერტიფიკატის გაცემისა და გაუქმების წესები დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

12. ამ მუხლის მოქმედება არ ვრცელდება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა და საკონსულო დაწესებულებაზე , შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ საზღვარგარეთ დაფუძნებულ ფილიალზე , წარმომადგენლობაზე , შვილობილ საწარმოზე , თავდაცვის ატაშეზე , საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების , საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის , საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და საქართველოს პროკურატურის საზღვარგარეთ წარმომადგენლებზე .

 

მუხლი 17. შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსი

1. ამ კანონის მე -15 მუხლით გათვალისწინებულ სტრუქტურულ ერთეულში ან თანამდებობაზე დასაქმებული პირი , შემსყიდველი ორგანიზაციის სხვა უფლებამოსილი პირი , რომელიც ჩართულია საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში , ვალდებულია საჯარო შესყიდვებთან დაკავშირებით საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელებისას დაიცვას შემსყიდველი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსი (შემდგომ ამ მუხლშიეთიკის კოდექსი ).

2. ეთიკის კოდექსი მტკიცდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

3. ეთიკის კოდექსის დარღვევა იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას .

4. ეთიკის კოდექსის სისტემატურად ან უხეშად დარღვევა იწვევს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით საჯარო შესყიდვის სპეციალისტის სერტიფიკატის გაუქმებას .

 

მუხლი 18. საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება

1. სააგენტო უფლებამოსილია შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის , ეკონომიკური ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგები და სემინარები ჩაატაროს .

2. სააგენტო უფლებამოსილია ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დააწესოს საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობის საფასური .

3. საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობის საფასურის ოდენობა განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

 

მუხლი 19. ეკონომიკურ ოპერატორთან ურთიერთობის ზოგადი პირობები

1. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილი არ არის , უარი თქვას ეკონომიკური ოპერატორის წინადადებაზე იმ საფუძვლით , რომ მას არ აქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი ფორმა , მაგრამ შეუძლია საქონლის მიწოდება , სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა თავისი ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად . შემსყიდველ ორგანიზაციას ასევე უფლება არ აქვს , შეზღუდოს საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობა საქართველოს ტერიტორიაზე ან მის ნაწილზე მითითებით .

2. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ეკონომიკურ ოპერატორს შეიძლება მოსთხოვოს მხოლოდ ისეთი ინფორმაცია ან დოკუმენტი , რომელიც აუცილებელია , შესყიდვის პირობების შესაბამისად , გამარჯვებულის გამოვლენისა და შესყიდვის ხელშეკრულების /ჩარჩოშეთანხმების დადების მიზნით შერჩევა -შეფასების განსახორციელებლად .

3. განაცხადი /წინადადება შეიძლება წარადგინოს როგორც ეკონომიკურმა ოპერატორმა , ისე ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფმა . შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფს განაცხადის /წინადადების წარდგენის წინაპირობად კონკრეტული სამართლებრივი ფორმით ორგანიზება განუსაზღვროს . ამასთანავე , ეს ჯგუფი უნდა აკმაყოფილებდეს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს . გამარჯვების შემთხვევაში ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით შეიძლება მოეთხოვოს კონკრეტული სამართლებრივი ფორმით ორგანიზება , თუ ეს შესყიდვის ხელშეკრულების ჯეროვნად შესასრულებლად აუცილებელია , რაც შესყიდვის პირობებში უნდა დასაბუთდეს . ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ეკონომიკურ ოპერატორთა ჯგუფის დისკვალიფიკაციას .

4. თუ ეკონომიკური ოპერატორი , მისი თანამშრომელი ან განაცხადში /წინადადებაში მითითებული პირი მონაწილეობდა საჯარო შესყიდვის რომელიმე წინამორბედ ეტაპზე ან შესყიდვის პირობების შემუშავებაში , ეკონომიკურ ოპერატორს უფლება არ აქვს , მონაწილეობა მიიღოს საჯარო შესყიდვის შემდგომ ეტაპებზე , თუ ამ შესყიდვის პირობებით ეკონომიკურ ოპერატორს სხვა ეკონომიკურ ოპერატორებთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება , რითაც კონკურენცია იზღუდება .

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების დადგენისთანავე იღებს სათანადო ზომებს , რათა იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიკური ოპერატორის საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობით კონკურენცია არ შეიზღუდოს . ეს ზომები გულისხმობს ამ ეკონომიკური ოპერატორის საჯარო შესყიდვის პროცედურის მომზადებაში მონაწილეობიდან გამომდინარე ინფორმაციის სხვა ეკონომიკურ ოპერატორებთან გაცვლას , აგრეთვე განაცხადის /წინადადების მიღებისთვის ადეკვატური ვადის დადგენას . ამ მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებული ეკონომიკური ოპერატორი საჯარო შესყიდვის პროცედურიდან დისკვალიფიცირებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში , თუ თანასწორი მოპყრობის პრინციპის უზრუნველყოფის სხვა საშუალება არ არსებობს .

6. ამ მუხლის მე -5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ეკონომიკურ ოპერატორს დისკვალიფიკაციამდე უნდა მისცეს საშუალება , წარადგინოს მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად , რომ მას იმავე პუნქტით განსაზღვრულ საჯარო შესყიდვის პროცედურაში არ აქვს უპირატესობა , რომლის ქონაც თანასწორი მოპყრობის პრინციპზე გავლენას მოახდენდა .

 

მუხლი 20. ქვეკონტრაქტორი

1. თუ ეკონომიკური ოპერატორი ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების გამოყენებას აპირებს , იგი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას განაცხადის /წინადადების წარდგენის ეტაპზე მიაწოდოს ამის შესახებ ინფორმაცია , თუ ქვეკონტრაქტორმა /ქვეკონტრაქტორებმა უნდა შეასრულოს /შეასრულონ :

) შესყიდვის ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10% მაინც ;

) შესყიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების კონკრეტული /მნიშვნელოვანი ნაწილი , თუ ასეთი კონკრეტული /მნიშვნელოვანი ნაწილი განსაზღვრულია შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის პირობებში .

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ამოწმებს ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების დისკვალიფიკაციის საფუძვლებს . თავდაპირველად წარდგენილი ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით , შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ ვადაში წარადგინოს სხვა ქვეკონტრაქტორი /ქვეკონტრაქტორები , ხოლო შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტების მოთხოვნისასწარადგინოს დაზუსტებული ინფორმაცია . ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების შესახებ ინფორმაციის დაუზუსტებლობის (მათ შორის , არასრულად დაზუსტების ), მისი დაზუსტების შემდეგ ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების დისკვალიფიკაციის , სხვა ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების წარუდგენლობის ან /და სხვა ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების წარდგენის შემდეგ მისი /მათი დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით ახდენს ეკონომიკური ოპერატორის დისკვალიფიკაციას .

3. მიმწოდებელს ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების გამოყენება შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების პასუხისმგებლობისგან არ ათავისუფლებს . მიმწოდებელი შემსყიდველი ორგანიზაციის წინაშე თავად აგებს პასუხს .

4. თუ ეკონომიკური ოპერატორი ქვეკონტრაქტორის /ქვეკონტრაქტორების შესაძლებლობებს ეყრდნობა , გამოიყენება აგრეთვე ამ კანონის 63- მუხლი .

5. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება მოითხოვოს , რომ კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ვალდებულებები მხოლოდ ეკონომიკურმა ოპერატორმა შეასრულოს , რაც შესყიდვის პირობებში უნდა დასაბუთდეს .

6. ეკონომიკური ოპერატორი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას მიაწოდოს ამ კანონით , შესაბამისი ნორმატიული აქტით ან /და შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის ცვლილების ან /და დამატების შესახებ , რომლის წარდგენაც სავალდებულოა .

7. ქვეკონტრაქტორის გამოყენების დეტალური წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

 

მუხლი 21. შავი სია

1. შავი სია არის ოფიციალური რეესტრი , რომელსაც სააგენტო ელექტრონულად აწარმოებს და რომელში რეგისტრირებულ ეკონომიკურ ოპერატორსაც ეკრძალება საჯარო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობა ამ მუხლით განსაზღვრული ვადითა და პირობებით . შავი სია და მისი მონაცემები (გარდა იმ პერსონალური მონაცემებისა , რომლებიც , საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად , არ უნდა გამოქვეყნდეს ) საჯაროა .

2. ეკონომიკური ოპერატორი რეგისტრირებული უნდა იქნეს შავ სიაში , თუ არსებობს ერთი ან რამდენიმე შემდეგი საფუძველი :

) ეკონომიკური ოპერატორი ან პირი , რომელიც არის მისი მმართველი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი , რწმუნებული ან პირი , რომელსაც უფლება აქვს , შვილობილი საწარმოების საქმიანობაში ეკონომიკურ ოპერატორს წარმოადგენდეს , ნასამართლევია ერთ -ერთი შემდეგი დანაშაულის ჩადენისთვის :

. ) ქრთამის აღება , ქრთამის მიცემა , ზეგავლენით ვაჭრობა , კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება , კომერციული მოსყიდვა ;

. ) თაღლითობა , მითვისება ან გაფლანგვა , უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება );

. ) გადასახადისათვის თავის არიდება ;

. ) ტერორისტული აქტი , ტერორიზმის დაფინანსება , ტერორისტული საქმიანობის სხვაგვარი მატერიალური მხარდაჭერა ან რესურსებით უზრუნველყოფა , ტერორისტული საქმიანობის ან /და ტერორისტული ორგანიზაციის საჯაროდ მხარდაჭერა ან ტერორიზმისაკენ საჯაროდ მოწოდება , ტერორიზმის მუქარა , წვრთნის ჩატარება და ინსტრუქტაჟის გაწევა ტერორისტული საქმიანობის განხორციელებისათვის ;

. ) ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი ), არასრულწლოვანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი ), ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის ) მსხვერპლის (დაზარალებულის ) მომსახურებით სარგებლობა ;

. ) სხვა დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ , რომელიც ამ პუნქტის . “−„ .ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული არ არის ;

) სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით დადასტურდა ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შრომითი უფლებების დარღვევა , კერძოდ :

. ) აკრძალულ შემთხვევაში არასრულწლოვანის დასაქმება ;

. ) ერთი ან ერთზე მეტი პირის დასაქმება , რომელიც /რომლებიც არ არის /არ არიან საქართველოს ან ადგილსამყოფელი ქვეყნის მოქალაქე /მოქალაქეები , თუ ის /ისინი საქართველოს ან ადგილსამყოფელი ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ იმყოფება /იმყოფებიან ;

. ) პირის შრომითი ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადების გარეშე დასაქმება , როდესაც კანონმდებლობით შრომითი ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადების ვალდებულებაა დადგენილი , აგრეთვე კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში ამ პირის შესახებ შესაბამისი დეკლარაციის წარუდგენლობა , რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს პირის მიერ საქმიანობის დაწყების შემთხვევაში ;

) სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილებით , რომელიც გასაჩივრებას არ ექვემდებარება (გადაწყვეტილება საბოლოოა ან /და მისი გასაჩივრების ვადა გასულია ), ეკონომიკური ოპერატორი მიჩნეულ იქნა კონკურენციის წესების დამრღვევად (დარღვევა გამოიხატა მის მიერ კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულების დადებით , გადაწყვეტილების მიღებით ან შეთანხმებულ ქმედებაში მონაწილეობით ). ეს დებულება არ გამოიყენება , თუ ეკონომიკურმა ოპერატორმა ჯარიმა გადაიხადა ან უფლებამოსილმა ორგანომ ეკონომიკური ოპერატორის მიერ კონკურენციის წესების დარღვევის გამოვლენის შემდეგ იგი ჯარიმისგან გაათავისუფლა ან თანამშრომლობის წახალისების პროგრამის ფარგლებში მას ჯარიმა შეუმცირა , ამასთანავე , ეკონომიკურმა ოპერატორმა კონკურენციის წესების დარღვევის პრევენციისთვის სათანადო ზომები მიიღო ;

) შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადოდ დასაბუთებული გადაწყვეტილებით დასტურდება საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობისას ეკონომიკური ოპერატორის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა , კერძოდ :

. ) სხვა ეკონომიკურ ოპერატორთან მოლაპარაკება საჯარო შესყიდვის პროცედურაზე გავლენის მოხდენის ან /და მატერიალური გამორჩენის მიღების მიზნით ;

. ) შესყიდვების პროცედურების მიმდინარეობისას ამ კანონით , შესაბამისი ნორმატიული აქტით ან შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მცდარი ინფორმაციის განზრახ ან გაუფრთხილებლად წარდგენა ;

. ) შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესისთვის ხელის შეშლა იმ ინფორმაციის მოსაპოვებლად , რომლითაც იგი საჯარო შესყიდვის პროცედურაში გაუმართლებელ უპირატესობას მიიღებდა ;

. ) ამ კანონის მე -20, 63- და 68- მუხლებით გათვალისწინებულ პირთა შესახებ ამ კანონით , შესაბამისი ნორმატიული აქტით ან /და შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული იმ ინფორმაციის წარუდგენლობა , რომლის წარდგენაც სავალდებულოა (გარდა ამ კანონის მე -20 მუხლის მე -2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა ), ან /და მცდარი ინფორმაციის წარდგენა ;

) ეკონომიკური ოპერატორის მიერ შესყიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება . ამასთანავე , აუცილებელია , შესყიდვის ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გასული იყოს ან ეს ხელშეკრულება ვადაზე ადრე იყოს შეწყვეტილი .

3. ამ მუხლის მე -2 პუნქტი ვრცელდება აგრეთვე :

) ეკონომიკური ოპერატორის წევრზეთუ ეკონომიკური ოპერატორი პირთა გაერთიანებაა ;

) სხვა ეკონომიკურ ოპერატორზე , რომლის შესაძლებლობებსაც ეყრდნობა ეკონომიკური ოპერატორი ამ კანონის 63- მუხლის შესაბამისად , თუ აღნიშნული მუხლის შესაბამისად შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულებისთვის სოლიდარული პასუხისმგებლობაა გათვალისწინებული .

4. თუ ეკონომიკური ოპერატორი არის უცხოური საწარმო /მუდმივი დაწესებულება /ფილიალი (წარმომადგენლობა ), შავ სიასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მიიღება ძირითადი საწარმოს , აგრეთვე გადაწყვეტილების მიღების დროისთვის საქართველოში რეგისტრირებული და შავ სიაში რეგისტრაციის ან გაფრთხილების პერიოდში რეგისტრირებული მისი ყველა მუდმივი დაწესებულების /ფილიალის (წარმომადგენლობის ) მიმართ , შავ სიაში რეგისტრაციის ან გაფრთხილების დარჩენილი პერიოდით . საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობა ეკრძალება აგრეთვე ყველა ეკონომიკურ ოპერატორს , რომლებშიც ამ მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ფიზიკურ პირებს იმავე ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანამდებობები უკავიათ , და იმ ეკონომიკურ ოპერატორს , რომლის დამფუძნებელი ან /და წილის მფლობელი არის შავ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი .

5. შესაბამისი ეკონომიკური ოპერატორი შავ სიაში რეგისტრირდება :

) 3 წლის ვადითამ მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში , თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობის აკრძალვის უფრო მეტი ვადა არ არის განსაზღვრული ;

) 2 წლის ვადითამ მუხლის მე -2 პუნქტის “, „ანქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ;

) 1 წლის ვადითამ მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში .

6. ამ მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ეკონომიკურ ოპერატორს შავ სიაში რეგისტრაციამდე შეიძლება მიეცეს გაფრთხილება , რომელიც 1 წლის განმავლობაში მოქმედებს . გაფრთხილება გამოიყენება მხოლოდ ერთხელ , თუ ეკონომიკური ოპერატორის შავ სიაში რეგისტრაციით თანასწორი მოპყრობის პრინციპი დაირღვევა . გაფრთხილება არ გამოიყენება , თუ ეკონომიკურმა ოპერატორმა რამდენიმე შესყიდვის ხელშეკრულება დაარღვია ან მას გაფრთხილება უკვე მიღებული აქვს . გაფრთხილება , რომლის მოქმედების ვადაც გასულია , ეკონომიკური ოპერატორის შავ სიაში რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას არ გაითვალისწინება .

7. შესაძლებელია , ეკონომიკური ოპერატორი :

) არ დარეგისტრირდეს შავ სიაში , თუ მასში რეგისტრაციით მნიშვნელოვნად დაირღვევა ბაზარზე კონკურენციის დაცვისა და საჯარო და კერძო ინტერესების პროპორციულობის პრინციპები ;

) არ დარეგისტრირდეს შავ სიაში ან ვადაზე ადრე იქნეს შავი სიიდან ამოღებული , თუ მას შეუძლია დაადასტუროს , რომ , მიუხედავად შავ სიაში რეგისტრაციის შესაბამისი საფუძვლის არსებობისა , იმის მიხედვით , თუ რომელია მისი შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი , საკუთარი სანდოობის დასადასტურებლად სათანადო ზომები მიიღო , კერძოდ :

. ) გადაიხადა დანაშაულის ან ადმინისტრაციული გადაცდომის ჩადენით გამოწვეული კომპენსაცია ან აიღო მისი გადახდის ვალდებულება ;

. ) წარადგინა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ინფორმაცია /ცნობა შესაბამის საგამოძიებო ორგანოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ამომწურავი ინფორმაციის /განმარტების , ფაქტებისა და გარემოებების წარდგენის შესახებ ;

. ) მიიღო ეფექტიანი ზომები (მათ შორის , განახორციელა სათანადო ტექნიკური , ორგანიზაციული და საკადრო ღონისძიებები ) დანაშაულის ან გადაცდომის თავიდან ასაცილებლად .

8. თუ ეკონომიკურ ოპერატორს საჯარო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობა სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით /განაჩენით აეკრძალა , მას არ აქვს ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული შესაძლებლობით სარგებლობის უფლება სასამართლოს მიერ დაწესებული აკრძალვის პერიოდში . ამ მუხლის მე -7 პუნქტით გათვალისწინებული შესაძლებლობით სარგებლობის უფლება ეკონომიკურ ოპერატორს არ აქვს აგრეთვე , თუ მისი შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი არის ამ მუხლის მე -2 პუნქტისქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლოს მიერ გამოტანილი , კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება /განაჩენი .

9. სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან გამოითხოვოს ეკონომიკური ოპერატორის ან სხვა პირის შესახებ საგადასახადო საიდუმლოების ან პერსონალური მონაცემების (მათ შორის , განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების ) შემცველი ინფორმაცია ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია , რომელიც აუცილებელია შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძვლის არსებობის დასადგენად .

10. ამ მუხლის მე -2 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას სააგენტო შავი სიის ადმინისტრაციულ წარმოებას იწყებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ან /და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე . შავი სიის წარმოების დეტალური წესი დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

 

მუხლი 22. თეთრი სია

1. თეთრი სია არის ოფიციალური რეესტრი , რომელსაც სააგენტო ელექტრონულად აწარმოებს და რომელში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორიც საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობისას ამ მუხლით განსაზღვრული ვადითა და პირობებით სარგებლობს გამარტივებული პროცედურებით . თეთრი სია და მისი მონაცემები საჯაროა .

2. თეთრ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი ნებისმიერ საჯარო შესყიდვის პროცედურაში :

) სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილი წესით თავისუფლდება შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრული სარეგისტრაციო /უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტის /დოკუმენტების წარდგენის ვალდებულებისგან ;

) შესყიდვის ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად მოთხოვნილ საბანკო გარანტიას ნახევარი ოდენობით წარადგენს . ამასთანავე , შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია თეთრ სიაში რეგისტრირებული ეკონომიკური ოპერატორი საბანკო გარანტიის წარდგენის ვალდებულებისგან სრულად გაათავისუფლოს ;

) წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში წარადგენს წინასწარ გადასახდელი თანხის ნახევრის ოდენობის საბანკო გარანტიას .

3. ეკონომიკური ოპერატორი თეთრ სიაში 1 წლის ვადით რეგისტრირდება . დასაშვებია თეთრ სიაში განმეორებით რეგისტრაცია (თუ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადა გავიდა ), აგრეთვე თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება (თუ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადა არ გასულა ).

4. თეთრ სიაში რეგისტრაციის მიზნით განცხადება შეიძლება წარადგინოს ნებისმიერმა ეკონომიკურმა ოპერატორმა , რომელიც აკმაყოფილებს თეთრ სიაში რეგისტრაციისთვის დადგენილ მოთხოვნებს . დაუშვებელია თეთრ სიაში იმ ეკონომიკური ოპერატორის რეგისტრაცია , რომელიც შავ სიაშია რეგისტრირებული , ან რომელსაც გაფრთხილება აქვს მიცემული , ან რომლის მიმართაც არსებობს ამ კანონის 21- მუხლის მე -2 პუნქტის “–„ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთი ან რამდენიმე საფუძველი .

5. დაუშვებელია ეკონომიკური ოპერატორისთვის საჯარო შესყიდვაში მონაწილეობის წინაპირობად თეთრ სიაში რეგისტრაციის განსაზღვრა .

6. ეკონომიკური ოპერატორის თეთრ სიაში რეგისტრაციისთვის /რეგისტრაციის ვადის გაგრძელებისთვის დასაკმაყოფილებელი მოთხოვნები , თეთრ სიაში რეგისტრაციის /რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე განცხადების წარდგენისა და განხილვის პირობები , თეთრ სიაში რეგისტრაციის გაუქმების წესი და საფუძვლები , აგრეთვე ეკონომიკური ოპერატორის თეთრ სიაში რეგისტრაციის /რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

7. სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოსგან გამოითხოვოს ეკონომიკური ოპერატორის ან ამ მუხლით გათვალისწინებული სხვა პირის შესახებ საგადასახადო საიდუმლოების ან პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია (მათ შორის , განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემინასამართლობის შესახებ ინფორმაცია ) ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია , რომელიც აუცილებელია თეთრ სიაში რეგისტრაციის /რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე განცხადების განხილვისთვის ან /და თეთრ სიაში რეგისტრაციის გაუქმების საფუძვლის დადგენისთვის .

 

თავი IV

სააგენტო

 

მუხლი 23. უფლებამოსილი ორგანო

1. ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვისა და შესრულების კონტროლის უფლებამოსილების მქონე ორგანოა სააგენტო , რომელიც არის კანონის საფუძველზე შექმნილი , დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი .

2. სააგენტოს საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია : საქართველოს კონსტიტუცია , საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები , ეს კანონი , სააგენტოს დებულება და სხვა ნორმატიული აქტები .

3. სააგენტოს ძირითადი ფუნქციებია :

) ამ კანონის შესასრულებლად საჭირო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება და დადგენილი წესით გამოცემა , საჯარო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფისა და მისი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან მისადაგებისთვის მუშაობა ;

) საჯარო შესყიდვების სფეროში არსებული მდგომარეობის სისტემატური შესწავლა , გაანალიზება და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა , ხოლო თუ საკითხის გადაწყვეტა მის კომპეტენციას სცილდებაშესაბამისი წინადადების საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა ;

) საჯარო შესყიდვის პროცესის რეგულირების პოლიტიკის შემუშავება , საჯარო შესყიდვის (გარდა საიდუმლო საჯარო შესყიდვისა ) პროცესის განხორციელების კანონიერებაზე ზედამხედველობა ;

) საჯარო შესყიდვების სფეროში ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენა და მათზე რეაგირება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ;

) შავი სიისა და თეთრი სიის წარმოება ;

) ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის განსახორციელებლად თანხმობის გაცემა ;

) ელექტრონული სისტემის სრულყოფა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა , ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს /სახელმძღვანელოების შექმნა ;

) საჯარო შესყიდვების სფეროში სპეციალური სასწავლო პროგრამების მომზადება , შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის , ეკონომიკური ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება და სამუშაო შეხვედრების გამართვა ;

) საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირება , საჯარო შესყიდვის სპეციალისტის სერტიფიკატის გაცემა და გაუქმება ;

) საჯარო შესყიდვების პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად მეთოდური მითითებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება ;

) საქართველოს კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება .

4. სააგენტოს სტრუქტურა , უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სააგენტოს დებულებით , რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა .

5. სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ -მინისტრის წინაშე .

6. სააგენტო ადგენს წლიურ ანგარიშს თავისი საქმიანობის შესახებ , რომელსაც ყოველი მომდევნო წლის 1 ივნისამდე წარუდგენს საქართველოს პრემიერ -მინისტრს . ეს ანგარიში ქვეყნდება სააგენტოს ვებგვერდზე .

7. სააგენტოს უფლება აქვს , საკუთარი უფლებამოსილებების განხორციელების , ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებისა და საჯარო შესყიდვების პროცესში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის უზრუნველყოფის მიზნით დაამუშაოს (მათ შორის , მიიღოს , შეინახოს , გამოსცეს ან /და გასცეს ) ნებისმიერი ინფორმაცია ან /და დოკუმენტი , პერსონალური ინფორმაცია (განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემის /ინფორმაციის ჩათვლით ). სააგენტო უფლებამოსილია იმავე მიზნით საგადასახადო ორგანოს მოსთხოვოს საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია .

8. სააგენტოს ელექტრონულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ -სამართლებრივ აქტზე ვრცელდება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლისთვის , გამოქვეყნებისთვის , საჯაროდ გამოცხადებისა და ოფიციალური გაცნობისთვის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი მოთხოვნები . ელექტრონული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტის სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნება დაინტერესებული მხარისთვის ამ აქტის ოფიციალურ გაცნობად მიიჩნევა .

 

მუხლი 24. სააგენტოს თავმჯდომარე

1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს სააგენტოს თავმჯდომარე , რომელსაც 5 წლის ვადით თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს პრემიერ -მინისტრი .

2. სააგენტოს თავმჯდომარედ ინიშნება ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქე , რომელსაც აქვს :

) სამართლის /საერთაშორისო სამართლის , ფინანსების , ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ;

) სამართლის /საერთაშორისო სამართლის , საფინანსო , ეკონომიკურ ან ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება .

3. სააგენტოს თავმჯდომარეს უფლებამოსილება უწყდებასაჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებსაქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით .

4. სააგენტოს თავმჯდომარე :

) საქართველოს საკანონმდებლო აქტით დადგენილ შემთხვევებსა და ფარგლებში გამოსცემს კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტსბრძანებას ;

) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ -სამართლებრივ აქტსგანკარგულებას ;

) წყვეტს სააგენტოს გამგებლობისთვის მიკუთვნებულ საკითხებს ;

) თანამდებობებზე ნიშნავს და თანამდებობებიდან ათავისუფლებს სააგენტოს თანამშრომლებს , დებს შრომით ხელშეკრულებებს ;

) ამტკიცებს სააგენტოს შინაგანაწესს , ადგენს სამუშაო აღწერილობებს სააგენტოში არსებული თანამდებობებისთვის და სააგენტოს თანამშრომელთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ;

) იღებს გადაწყვეტილებებს სააგენტოს თანამშრომელთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების შესახებ ;

) ამტკიცებს სააგენტოში სტაჟირების გავლის წესს ;

) განკარგავს სააგენტოს ასიგნებებს ;

) წარმოადგენს სააგენტოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან , ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მესამე პირებთან ურთიერთობაში ;

) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს .

5. სააგენტოს თავმჯდომარე კანონით დადგენილი წესით პასუხს აგებს სააგენტოს საქმიანობისთვის .

 

მუხლი 25. სააგენტოს დაფინანსება

1. სააგენტოს დაფინანსების წყაროებია :

) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ;

) შესყიდვის პირობების გამოქვეყნების საფასური და განაცხადის /წინადადების წარდგენის საფასური ;

) განაცხადის /წინადადების უზრუნველსაყოფად წარდგენილი გარანტია ;

) ამ კანონის მე -5 მუხლის მე -6 და მე -7 პუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურებების გაწევით მიღებული შემოსავალი ;

) საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების სერტიფიცირების საფასური და საჯარო შესყიდვის სპეციალისტების მიერ სერტიფიცირების პროგრამის გავლის საფასური ;

) საჯარო შესყიდვების სფეროში ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობის საფასური ;

) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავალი .

2. სააგენტოს აქვს ანგარიში სახელმწიფო ხაზინაში . ამასთანავე , სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ანგარიში ჰქონდეს აგრეთვე კომერციულ ბანკში .

 

თავი V

საჯარო შესყიდვის პროცედურები

 

მუხლი 26. საჯარო შესყიდვის პროცედურები

1. საჯარო შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი პროცედურების გამოყენებით :

) ღია პროცედურა ;

) შეზღუდული პროცედურა ;

) კონკურენტული დიალოგი ;

) ინოვაციური პარტნიორობა ;

) კონკურსი ;

) წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა ;

) წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა ;

) საჯარო შესყიდვის პროცედურები სოციალურ და სხვა სპეციფიკურ სფეროებში მომსახურების შესყიდვის მიზნით .

2. საჯარო შესყიდვის პროცედურები , გარდა წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურისა , ხორციელდება ელექტრონული სისტემის მეშვეობით . ამასთანავე , წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის შესახებ ინფორმაცია ელექტრონულ სისტემაში უნდა გამოქვეყნდეს .

3. საჯარო შესყიდვის პროცედურების განხორციელების დეტალური წესი , ამ კანონისა და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით , დგინდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით .

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ამ თავით განსაზღვრული საჯარო შესყიდვის პროცედურების გამოყენების საფუძვლების რამდენიმე წინაპირობის ერთდროულად არსებობისას საჯარო შესყიდვის პროცედურა შეარჩიოს საკუთარი შეხედულებისამებრ , ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვით , გარდა იმ შემთხვევისა , როდესაც სავალდებულოა კონკრეტული საჯარო შესყიდვის პროცედურის გამოყენება .

 

მუხლი 27. ღია პროცედურა

1. ღია პროცედურა ერთეტაპიანია .

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია აცხადებს საჯარო შესყიდვას და აქვეყნებს სრულყოფილ , საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის შემცველ შესყიდვის პირობებს .

3. წინადადება შეიძლება წარადგინოს ნებისმიერმა ეკონომიკურმა ოპერატორმა . შემსყიდველ ორგანიზაციას არ შეუძლია შეამციროს პრეტენდენტთა რაოდენობა ამ კანონის მე -60 მუხლის შესაბამისად .

4. დაუშვებელია ღია პროცედურის განხორციელებისას მოლაპარაკების წარმოება .

 

მუხლი 28. შეზღუდული პროცედურა

1. შეზღუდული პროცედურა ორეტაპიანია .

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია აცხადებს საჯარო შესყიდვას , განაცხადის წარსადგენად იწვევს ნებისმიერ ეკონომიკურ ოპერატორს და განსაზღვრავს წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხას .

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია წარდგენილი განაცხადების მიხედვით ადგენს , აქვთ თუ არა ეკონომიკურ ოპერატორებს სათანადო კვალიფიკაცია , აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს , და შერჩეულ კანდიდატებს იწვევს წინადადებების წარსადგენად . შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეამციროს კანდიდატთა რაოდენობა ამ კანონის მე -60 მუხლის შესაბამისად .

4. დაუშვებელია შეზღუდული პროცედურის განხორციელებისას მოლაპარაკების წარმოება .

 

მუხლი 29. კონკურენტული დიალოგი

1. კონკურენტული დიალოგი ორეტაპიანი პროცედურაა .

2. კონკურენტული დიალოგი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს :

) საქონლის , სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად , თუ დაკმაყოფილდება ერთი ან რამდენიმე შემდეგი პირობა :

. ) შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებები ბაზარზე ხელმისაწვდომი გადაწყვეტის გზების მისადაგების გარეშე ვერ დაკმაყოფილდება ;

. ) საჯარო შესყიდვა მოიცავს დიზაინს ან ინოვაციურ გადაწყვეტას ;

. ) შესყიდვის ხელშეკრულება მის ბუნებასთან , სირთულესთან , სამართლებრივ და ფინანსურ სტრუქტურასთან ან რისკებთან დაკავშირებული გარემოებების გამო წინასწარი მოლაპარაკების გარეშე ვერ დაიდება ;

. ) შემსყიდველი ორგანიზაცია მკაფიოდ ვერ განსაზღვრავს სპეციფიკაციებს შესაბამის სტანდარტზე მითითებით ;

) თუ საქონლის , სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად გამოცხადებული ღია პროცედურა ან შეზღუდული პროცედურა არ შედგება ან უარყოფითი შედეგით დასრულდება .

3. შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვის პირობებში განსაზღვრავს საჭიროებებსა და მოთხოვნებს , აგრეთვე დაადგენს საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმებსა და ვადებს . ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობის კრიტერიუმის გამოყენება სავალდებულოა .

4. განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ ეკონომიკურ ოპერატორს .

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია წარდგენილი განაცხადების მიხედვით ადგენს , აქვთ თუ არა ეკონომიკურ ოპერატორებს სათანადო კვალიფიკაცია , აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს , და შერჩეულ კანდიდატებს იწვევს კონკურენტულ დიალოგში მონაწილეობის მისაღებად . შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეამციროს კანდიდატთა რაოდენობა ამ კანონის მე -60 მუხლის შესაბამისად .

6. შემსყიდველი ორგანიზაცია შერჩეულ ეკონომიკურ ოპერატორებთან მართავს კონკურენტულ დიალოგს , რომლის მიზანია შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებების დაკმაყოფილების საუკეთესო საშუალების იდენტიფიცირება /განსაზღვრა . ამ დიალოგის განმავლობაში შესაძლებელია საჯარო შესყიდვასთან დაკავშირებული ყველა ასპექტის (საკითხის ) განხილვა .

7. დიალოგის განმავლობაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ყველა მონაწილის მიმართ თანაბარ მოპყრობას უზრუნველყოფს . მან მონაწილეებს ინფორმაცია სხვადასხვა ფორმით არ უნდა მიაწოდოს , რათა ზოგიერთ მათგანს სხვებთან შედარებით უპირატესობა არ მიენიჭოს . შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია კანდიდატის მიერ შეთავაზებული გადაწყვეტის გზა ან სხვა კონფიდენციალური ინფორმაცია მისი თანხმობის გარეშე არ გაანდოს სხვა კანდიდატს . ასეთი თანხმობა ზოგადი არ უნდა იყოს და კონკრეტულ ინფორმაციაზე მითითებას უნდა შეიცავდეს .

8. კონკურენტული დიალოგი შესაძლებელია მოიცავდეს რამდენიმე თანამიმდევრულ ეტაპს , რომელთა მიზანია შეთავაზებული გადაწყვეტის გზის /გზების რაოდენობის შემცირება შესყიდვის პირობებით დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების გამოყენებით . შეთავაზებული გადაწყვეტის გზის /გზების რაოდენობის ეტაპობრივად შემცირება დასაშვებია , თუ ასეთი შესაძლებლობა შესყიდვის პირობებით წინასწარ არის გათვალისწინებული .

9. შემსყიდველი ორგანიზაცია დიალოგს განაგრძობს მანამ , სანამ იგი არ შეძლებს საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალების იდენტიფიცირებას .

10. მას შემდეგ , რაც შემსყიდველი ორგანიზაცია დიალოგს დასრულებულად გამოაცხადებს და ამის შესახებ აცნობებს შერჩეულ ეკონომიკურ ოპერატორებს , იგი ამ დიალოგის განმავლობაში გამოვლენილი და იდენტიფიცირებული /განსაზღვრული საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალების საფუძველზე სთხოვს მათ საბოლოო წინადადებების წარდგენას . ეს წინადადებები უნდა შეიცავდეს მოთხოვნილ , შესაბამისი პროექტის შესასრულებლად საჭირო ყველა ელემენტს . აღნიშნული წინადადებები შეიძლება შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნით დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს . ამასთანავე , დაზუსტება ან დახვეწა არ შეიძლება შეეხოს წინადადების ან საჯარო შესყიდვის არსებით ნაწილს , მათ შორის , შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ საჭიროებებსა და მოთხოვნებს , თუ ამ ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს კონკურენციის შეზღუდვა ან დისკრიმინაცია .

11. შემსყიდველი ორგანიზაცია წინადადებებს აფასებს შესყიდვის პირობებით დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების გამოყენებით .

12. შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნით , საუკეთესო წინადადების მქონე პრეტენდენტი შესყიდვის ხელშეკრულების საბოლოო პირობების განსაზღვრის მიზნით შეიძლება მოწვეულ იქნეს ფინანსური ვალდებულებებისა და წინადადებაში მითითებული სხვა პირობის დასადასტურებლად , მხოლოდ იმ პირობით , რომ ეს არ გამოიწვევს წინადადების ან შესყიდვის პირობების არსებითი ასპექტების (მათ შორის , შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული საჭიროებებისა და მოთხოვნების ) ცვლილებას და კონკურენციის შეზღუდვას ან დისკრიმინაციას .

 

მუხლი 30. ინოვაციური პარტნიორობა

1. ინოვაციური პარტნიორობა ორეტაპიანი პროცედურაა .

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის პირობებში მიუთითოს ინოვაციური (მათ შორის , ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული ) საქონლის , სამუშაოს ან /და მომსახურების (მათ შორის , კვლევისა და განვითარების ) საჭიროება , რომელიც საქართველოს ან საერთაშორისო ბაზარზე არსებული საქონლის , სამუშაოს ან /და მომსახურების შესყიდვით ვერ დაკმაყოფილდება . მან უნდა მიუთითოს აგრეთვე შესყიდვის ობიექტის ელემენტი , რომელიც განსაზღვრავს ყველა წინადადების მიერ დასაკმაყოფილებელ მინიმალურ მოთხოვნებს . ეს ინფორმაცია მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული , რათა ეკონომიკურმა ოპერატორებმა საჯარო შესყიდვის ბუნება , შინაარსი და ფარგლები განსაზღვრონ და , შესაბამისად , გადაწყვიტონ , წარადგინონ თუ არა განაცხადი საჯარო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად . ინოვაციური პარტნიორობის განხორციელების შემთხვევაში ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობის კრიტერიუმის გამოყენება სავალდებულოა .

3. განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ ეკონომიკურ ოპერატორს .

4. შემსყიდველი ორგანიზაცია წარდგენილი განაცხადების მიხედვით ადგენს , აქვთ თუ არა ეკონომიკურ ოპერატორებს სათანადო კვალიფიკაცია , აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი შესყიდვის პირობებით განსაზღვრულ მინიმალურ მოთხოვნებს , და შერჩეულ კანდიდატებს იწვევს ინოვაციურ პარტნიორობაში მონაწილეობის მისაღებად . შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეამციროს კანდიდატთა რაოდენობა ამ კანონის მე -60 მუხლის შესაბამისად .

5. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება ინოვაციური პარტნიორობა დაიწყოს ერთ პარტნიორთან ან რამდენიმე პარტნიორთან , რომლებიც კვლევისა და განვითარების საქმიანობებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ . ამ მიზნით შემსყიდველი ორგანიზაცია პარტნიორთან /პარტნიორებთან დებს ინოვაციური პარტნიორობის შესახებ ინდივიდუალურ ხელშეკრულებას /ხელშეკრულებებს .

6. ინოვაციური პარტნიორობის მიზანია ინოვაციური საქონლის , სამუშაოს ან /და მომსახურების შემუშავება /განვითარება და ასეთი საქონლის , სამუშაოს ან /და მომსახურების შესყიდვა იმ პირობით , რომ იგი აკმაყოფილებს შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მონაწილეებს შორის შეთანხმებულ ხარისხისა და მაქსიმალური ღირებულების კრიტერიუმებს .

7. ინოვაციური პარტნიორობა უნდა დაიგეგმოს თანამიმდევრული ფაზებით , რომლებიც მოსდევს კვლევის პროცესს და შეიძლება მოიცავდეს საქონლის წარმოებას , სამუშაოს შესრულებას ან მომსახურების გაწევას . ინოვაციური პარტნიორობის განხორციელების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს პარტნიორების მიერ მისაღწევი შუალედური მიზნები და ამ მიზნების საფუძველზე უნდა გამოიყოს შესაბამისი ნაწილის ანაზღაურება . ყოველი ფაზის დასრულების შემდეგ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შეიძლება შეწყვიტოს ინოვაციური პარტნიორობა , ხოლო თუ ინოვაციური პარტნიორობა რამდენიმე პარტნიორთან მიმდინარეობსშეამციროს პარტნიორთა რაოდენობა ინოვაციური პარტნიორობის შესახებ ინდივიდუალური ხელშეკრულების /ხელშეკრულებების შეწყვეტით , თუ ასეთი შესაძლებლობა და მისი გამოყენების წესი შესყიდვის პირობებით წინასწარ არის გათვალისწინებული .

8. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული , შემსყიდველი ორგანიზაცია მოლაპარაკებას აწარმოებს მხოლოდ პირველად და მოდიფიცირებულ წინადადებებთან დაკავშირებით , მათი შემდგომი დახვეწის მიზნით , გარდა საბოლოო წინადადებებისა . მინიმალური მოთხოვნები და საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმები არ შეიძლება იყოს მოლაპარაკების საგანი .

9. მოლაპარაკების წარმოებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია ყველა პრეტენდენტის მიმართ თანაბარ მოპყრობას უზრუნველყოფს . მან პრეტენდენტებს ინფორმაცია სხვადასხვა ფორმით არ უნდა მიაწოდოს , რათა ზოგიერთ მათგანს სხვებთან შედარებით უპირატესობა არ მიენიჭოს . შემსყიდველი ორგანიზაცია ყველა პრეტენდენტს , გარდა ამ მუხლის მე -10 პუნქტის შესაბამისად შერჩეული პრეტენდენტებისა , წერილობით აცნობებს შესყიდვის პირობებში შეტანილ ნებისმიერ ცვლილებას . დაუშვებელია მინიმალური მოთხოვნების ცვლილება . შესყიდვის პირობებში ცვლილების შეტანის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტებს აძლევს გონივრულ ვადას წინადადებების მოდიფიცირებისა და ხელახლა წარდგენისთვის .

10. მოლაპარაკება შესაძლებელია მოიცავდეს რამდენიმე თანამიმდევრულ ეტაპს , რომელთა მიზანია შესყიდვის პირობებით დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების გამოყენებით იმ წინადადებების რაოდენობის შემცირება , რომლებთან დაკავშირებითაც უნდა წარიმართოს მოლაპარაკება . წინადადებების რაოდენობის ეტაპობრივად შემცირება დასაშვებია , თუ ასეთი შესაძლებლობა შესყიდვის პირობებით წინასწარ არის გათვალისწინებული .

11. შემსყიდველი ორგანიზაცია კანდიდატების შერჩევისას იმ კრიტერიუმებს იყენებს , რომლებიც ეხება კანდიდატთა შესაძლებლობებს კვლევისა და განვითარების სფეროში , ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებასა და დანერგვაში . მხოლოდ იმ ეკონომიკურმა ოპერატორებმა , რომლებსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია შეფასების შედეგად მოიწვევს , შეიძლება წარადგინონ კვლევისა და ინოვაციის პროექტი , რომლის მიზანია , დააკმაყოფილოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული საჭიროებები , რომლებიც არსებული გადაწყვეტის გზებით ვერ დაკმაყოფილდება .

12. შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შესყიდვის პირობებით უნდა განსაზღვროს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები . თუ ინოვაციური პარტნიორობა რამდენიმე პარტნიორთან მიმდინარეობს , შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია პარტნიორის მიერ შეთავაზებული გადაწყვეტის გზა ან სხვა კონფიდენციალური ინფორმაცია მისი თანხმობის გარეშე არ გაანდოს სხვა პარტნიორს . ასეთი თანხმობა ზოგადი არ უნდა იყოს და კონკრეტულ ინფორმაციაზე მითითებას უნდა შეიცავდეს .

13. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს , რომ ინოვაციური პარტნიორობის სტრუქტურამ , კერძოდ , მისი ფაზების ხანგრძლივობამ და ღირებულებამ გავლენა მოახდინოს შეთავაზებული გადაწყვეტის გზის ინოვაციურობის ხარისხზე , აგრეთვე ინოვაციური გადაწყვეტის გზის კვლევისა და სხვა საქმიანობის შედეგზე , რომელიც ბაზარზე ჯერ ხელმისაწვდომი არ არის . შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ინოვაციური შედეგის მისაღებად /განსავითარებლად საჭირო ინვესტიციის პროპორციული უნდა იყოს .

 

მუხლი 31. კონკურსი

1. კონკურსი არის საჯარო შესყიდვის პროცედურა , რომლის მეშვეობითაც შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია შეისყიდოს გეგმა ან დიზაინი , მათ შორის , ქალაქისა და სხვა დასახლების დაგეგმარების , არქიტექტურულ და საინჟინრო ან მონაცემების დამუშავების სფეროებში .

2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია შეზღუდოს კონკურსის მონაწილეთა რაოდენობა შესყიდვის პირობებით წინასწარ დადგენილი , მკაფიო და არადისკრიმინაციული შერჩევის კრიტერიუმების შესაბამისად . მოწვეულ კანდიდატთა რაოდენობა ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველსაყოფად საკმარისი უნდა იყოს .

3. კონკურსს ატარებს სპეციალური ჟიური , რომელიც შედგება კონკურსის მონაწილეთაგან დამოუკიდებელი პირებისგან . ჟიური შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელით მოქმედებს . თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია კონკურსის მონაწილეებისთვის აუცილებელ პროფესიულ კვალიფიკაციას განსაზღვრავს , ჟიურის ერთ მესამედს მაინც იმავე ან ეკვივალენტური კვალიფიკაციის მქონე პირები უნდა შეადგენდნენ .

4. ჟიურის ქმნის შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი . საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს უფლება აქვს , ჟიურის საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით შექმნას აგრეთვე მისი აპარატი . თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული , ჟიურიზე ვრცელდება ამ კანონის მე -14 მუხლით შესყიდვების კომიტეტისთვის დადგენილი წესები .

5. ჟიური გადაწყვეტილების მიღებისას დამოუკიდებელია . იგი შეისწავლის კანდიდატთა მიერ წარდგენილ გეგმებსა და პროექტებს მხოლოდ შესყიდვის პირობებით დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე .

6. ჟიური ადგენს ანგარიშს , რომელშიც აღინიშნება პროექტების რანჟირება , მათი ღირებულებიდან გამომდინარე , აგრეთვე შენიშვნები და დასაზუსტებელი საკითხები . ანგარიშს ხელს აწერენ ჟიურის წევრები . ჟიურის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე ანონიმურობა დაცული უნდა იყოს .

7. ჟიური უფლებამოსილია კითხვებზე პასუხის გასაცემად მოიწვიოს კანდიდატები . ჟიური ვალდებულია აწარმოოს სხდომების ოქმები .

 

მუხლი 32. წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა

წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა ორეტაპიანია . ეს პროცედურა შემსყიდველ ორგანიზაციას აძლევს საშუალებას , შესყიდვის პირობების წინასწარი გამოქვეყნების შემდეგ შესყიდვის პირობებით განსაზღვრული საჭიროებებისა და მოთხოვნების , აგრეთვე მის მიერ დადგენილი საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმების შესაბამისად , შერჩეულ ეკონომიკურ ოპერატორებთან აწარმოოს მოლაპარაკება . წინასწარი გამოქვეყნებით მოლაპარაკების პროცედურა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს :

) საქონლის , სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად , თუ დაკმაყოფილდება ერთი ან რამდენიმე შემდეგი პირობა :

. ) შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებები ბაზარზე ხელმისაწვდომი გადაწყვეტის გზების მისადაგების გარეშე ვერ დაკმაყოფილდება ;

. ) საჯარო შესყიდვა მოიცავს დიზაინს ან ინოვაციურ გადაწყვეტას ;

. ) შესყიდვის ხელშეკრულება მის ბუნებასთან , სირთულესთან , სამართლებრივ და ფინანსურ სტრუქტურასთან ან რისკებთან დაკავშირებული გარემოებების გამო წინასწარი მოლაპარაკების გარეშე ვერ დაიდება ;

. ) შემსყიდველი ორგანიზაცია მკაფიოდ ვერ განსაზღვრავს სპეციფიკაციებს შესაბამის სტანდარტზე მითითებით ;

) თუ საქონლის , სამუშაოს ან მომსახურების შესასყიდად გამოცხადებული ღია პროცედურა ან შეზღუდული პროცედურა არ შედგება ან უარყოფითი შედეგით დასრულდება .

 

მუხლი 33. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა

1. წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურა შემსყიდველ ორგანიზაციას აძლევს საშუალებას , საჯარო შესყიდვის გამოცხადების გარეშე აწარმოოს მოლაპარაკება ეკონომიკურ ოპერატორთან /ოპერატორებთან შესყიდვის ხელშეკრულების დასადებად . წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე მოლაპარაკების პროცედურის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში , თუ :

) ღია პროცედურა ან შეზღუდული პროცედურა შემსყიდველი ორგანიზაციისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო არ შედგა ან უარყოფითი შედეგით დასრულდა და ხელახალი პროცედურის გამოცხადება ვერ ესწრება . ამ ქვეპუნქტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში , თუ არსებითად არ იცვლება შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებები და მოთხოვნები , რომლებიც ღია პროცედურის ან შეზღუდული პროცედურის შესყიდვის პირობებით იყო განსაზღვრული ;

) საქონლის მიწოდება , სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა ნებისმიერი შემდეგი გარემოების არსებობის გამო მხოლოდ ერთ ეკონომიკურ ოპერატორს შეუძლია :

. ) შესყიდვის მიზანია უნიკალური ხელოვნების ნიმუშის ან მხატვრული ნაწარმოების შექმნა ან შესყიდვა ;

. ) ტექნიკური გარემოებების (მათ შორის , შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლების ) გამო კონკურენცია არ არსებობს ;

. ) აუცილებელია ექსკლუზიური უფლებების (მათ შორის , ინტელექტუალური საკუთრების ) დაცვა ;

) შემსყიდველი ორგანიზაციისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ უცნობი მიზეზით გამოწვეული გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობის გამო სხვა საჯარო შესყიდვის პროცედურა გამოყენებული ვერ იქნება . ამ ქვეპუნქტის გამოყენება დაუშვებელია იმ შემთხვევაში , თუ გადაუდებელი აუცილებლობა შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ხელოვნურად გამოიწვია ;

) საქონელი მხოლოდ სამეცნიერო -კვლევითი საქმიანობის განსახორციელებლად , ექსპერიმენტის ან გამოკვლევის ჩასატარებლად ან განვითარებისთვის არის წარმოებული . ამ ქვეპუნქტის ფარგლებში დაუშვებელია ისეთი შესყიდვის ხელშეკრულების დადება , რომლის მიზანია საქონლის სერიული წარმოება , კომერციული რენტაბელურობის მიღწევა ან ამავე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის ხარჯების ანაზღაურება ;

) თავდაპირველი მიმწოდებლისგან ან იმავე მიმწოდებელთან დადებული შესყიდვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქვეკონტრაქტორისგან შესყიდვის ობიექტის დამატებით შესყიდვის მიზანია თავდაპირველად შესყიდული შესყიდვის ობიექტის ან მისი კომპონენტის ნაწილობრივ ჩანაცვლება ან ამ შესყიდვის ობიექტის ან მისი კომპონენტის დამატება და შესყიდვის ობიექტის სხვა მიმწოდებლისგან შესყიდვა გამოიწვევს თავდაპირველად შესყიდული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის გაუარესებას , მათ შორის , განსხვავებული ტექნიკური პარამეტრების მქონე შესყიდვის ობიექტის შესყიდვას , რაც განაპირობებს შეუთავსებლობას ან შექმნის არაპროპორციულ ტექნიკურ სირთულეს შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციის ან მოვლა -შენახვის დროს . ასეთი შესყიდვის ხელშეკრულების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წელს , ხოლო მისი ღირებულებათავდაპირველი შესყიდვის ხელშეკრულების ღირებულებას ;

) შესასრულებელია ახალი სამუშაო ან გასაწევია ახალი მომსახურება , რომელიც თავდაპირველი მიმწოდებლისგან შესყიდული სამუშაოს ან მომსახურების იდენტურია . აუცილებელია , აღნიშნული სამუშაო ან მომსახურება შეესაბამებოდეს ძირითად სამუშაოს ან მომსახურებას , რომლის შესასყიდადაც დაიდო თავდაპირველი შესყიდვის ხელშეკრულება . ძირითადი სამუშაოს ან მომსახურების შესყიდვის პირობები უნდა ითვალისწინებდეს დამატებითი სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის