საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1184-VIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/12/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.020433
1184-VIმს-Xმპ
17/12/2021
ვებგვერდი, 20/12/2021
190020010.05.001.020433
საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

10,490,370.0

12,549,040.0

14,560,418.0

14,509,848.0

50,570.0

გადასახადები

9,364,779.4

11,362,600.0

13,423,650.0

13,423,650.0

0.0

გრანტები

459,551.2

386,440.0

341,768.0

291,198.0

50,570.0

სხვა შემოსავლები

666,039.4

800,000.0

795,000.0

795,000.0

0.0

ხარჯები

12,533,887.8

14,232,059.5

14,415,261.9

14,162,901.9

252,360.0

შრომის ანაზღაურება

1,543,096.8

1,640,876.1

1,834,414.0

1,833,784.0

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,529,153.1

1,851,725.9

1,613,946.4

1,529,483.4

84,463.0

პროცენტი

763,694.7

798,045.0

765,047.0

765,047.0

0.0

სუბსიდიები

837,076.5

858,253.0

727,332.0

661,812.0

65,520.0

გრანტები

1,010,668.9

935,378.5

1,145,005.0

1,108,134.0

36,871.0

მათ შორის, კაპიტალური

624,367.6

698,175.0

799,500.0

792,500.0

7,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,343,171.8

6,003,298.9

5,870,789.4

5,870,789.4

0.0

სხვა ხარჯები

1,507,026.0

2,144,482.1

2,458,728.1

2,393,852.1

64,876.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

384,114.6

620,055.0

951,470.0

912,155.0

39,315.0

საოპერაციო სალდო

-2,043,517.8

-1,683,019.5

145,156.1

346,946.1

-201,790.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,220,859.6

2,175,678.9

2,759,849.1

1,568,439.1

1,191,410.0

ზრდა

2,319,013.5

2,525,678.9

3,059,849.1

1,868,439.1

1,191,410.0

კლება

98,153.9

350,000.0

300,000.0

300,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-4,264,377.4

-3,858,698.4

-2,614,693.0

-1,221,493.0

-1,393,200.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,081,992.8

-1,590,178.4

500,549.0

41,549.0

459,000.0

ზრდა

2,245,350.3

316,830.0

650,549.0

191,549.0

459,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,867,663.9

0.0

191,549.0

191,549.0

0.0

სესხები

377,686.4

316,830.0

459,000.0

0.0

459,000.0

კლება

163,357.5

1,907,008.4

150,000.0

150,000.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1,697,008.4

0.0

0.0

0.0

სესხები

163,317.9

210,000.0

150,000.0

150,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

39.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

6,346,370.2

2,268,520.0

3,115,242.0

1,263,042.0

1,852,200.0

ზრდა

7,290,418.5

4,990,080.0

4,352,200.0

2,500,000.0

1,852,200.0

საშინაო

2,026,071.5

-300,000.0

1,300,000.0

1,300,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

2,026,071.5

-300,000.0

1,300,000.0

1,300,000.0

0.0

საგარეო

5,264,346.9

5,290,080.0

3,052,200.0

1,200,000.0

1,852,200.0

სესხები

5,264,346.9

5,290,080.0

3,052,200.0

1,200,000.0

1,852,200.0

კლება

944,048.3

2,721,560.0

1,236,958.0

1,236,958.0

0.0

საშინაო

42,129.1

42,835.0

43,233.0

43,233.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

2,129.1

2,835.0

3,233.0

3,233.0

0.0

საგარეო

901,919.1

2,678,725.0

1,193,725.0

1,193,725.0

0.0

სესხები

901,919.1

2,675,000.0

1,190,000.0

1,190,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

3,725.0

3,725.0

3,725.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

18,042,300.0

18,099,120.0

19,362,618.0

17,459,848.0

1,902,770.0

შემოსავლები

10,490,370.1

12,549,040.0

14,560,418.0

14,509,848.0

50,570.0

არაფინანსური აქტივების კლება

98,153.9

350,000.0

300,000.0

300,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

163,357.5

210,000.0

150,000.0

150,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

7,290,418.5

4,990,080.0

4,352,200.0

2,500,000.0

1,852,200.0

გადასახდელები

16,174,636.1

19,796,128.4

19,171,069.0

17,268,299.0

1,902,770.0

ხარჯები

12,533,887.8

14,232,059.5

14,415,261.9

14,162,901.9

252,360.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,319,013.5

2,525,678.9

3,059,849.1

1,868,439.1

1,191,410.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

377,686.4

316,830.0

459,000.0

0.0

459,000.0

ვალდებულებების კლება

944,048.3

2,721,560.0

1,236,958.0

1,236,958.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1,867,663.9

-1,697,008.4

191,549.0

191,549.0

0.0


თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 14,560,418.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

შემოსავლები

10,490,370.0

12,549,040.0

14,560,418.0

გადასახადები

9,364,779.4

11,362,600.0

13,423,650.0

გრანტები

459,551.2

386,440.0

341,768.0

სხვა შემოსავლები

666,039.4

800,000.0

795,000.0

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 13,423,650.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

9,364,779.4

11,362,600.0

13,423,650.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,999,280.7

4,501,000.0

5,920,000.0

გადასახადები ფიზიკური პირებიდან

3,079,840.1

3,500,000.0

4,300,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

3,079,840.1

3,500,000.0

4,300,000.0

გადასახადები საწარმოებიდან

919,440.6

1,001,000.0

1,620,000.0

მოგების გადასახადი

919,440.6

1,001,000.0

1,620,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,537,551.4

6,632,350.0

7,288,650.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,918,159.1

4,807,350.0

5,398,650.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,918,159.1

4,807,350.0

5,398,650.0

აქციზი

1,619,392.3

1,825,000.0

1,890,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

74,369.0

81,250.0

85,000.0

იმპორტის გადასახადი

74,369.0

81,250.0

85,000.0

სხვა გადასახადები

-246,421.7

148,000.0

130,000.0

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 341,768.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის

გეგმა

გრანტები

459,551.2

386,440.0

341,768.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

386,351.4

218,410.0

261,368.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

358,198.2

199,260.0

233,198.0

EU-NIF

0.0

0.0

5,000.0

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა (KfW) (EU-NIF, KfW)

0.0

0.0

5,000.0

EU

284,894.3

199,260.0

228,198.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

5,823.3

12,300.0

7,000.0

ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU)

0.0

19,000.0

19,800.0

მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამა (EU)

19,946.0

0.0

0.0

ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU)

0.0

0.0

18,350.0

სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (EU)

239,754.0

57,000.0

54,000.0

ENPARD IV − ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU)

0.0

13,300.0

16,148.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0.0

22,800.0

16,400.0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

19,371.0

22,800.0

47,300.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

0.0

52,060.0

49,200.0

სხვადასხვა დონორი

73,304.0

0.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

73,304.0

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

28,153.2

19,150.0

28,170.0

E5P

7,593.5

9,100.0

6,750.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

4,200.0

6,750.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

4,374.4

4,000.0

0.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

3,219.1

900.0

0.0

EU-NIF

0.0

1,200.0

6,000.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW)

0.0

1,200.0

6,000.0

IFAD

0.0

0.0

3,000.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

0.0

0.0

3,000.0

SIDA

5,994.2

0.0

1,670.0

ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

1,670.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

5,994.2

0.0

0.0

CNF

1,678.8

2,300.0

2,300.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1,678.8

2,300.0

2,300.0

WB-TF

1,131.9

600.0

500.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

1,131.9

600.0

500.0

EU

8,000.1

5,950.0

7,950.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

41.2

0.0

0.0

ქალაქ ხაშურისა და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD)

0.0

0.0

6,850.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

2,151.7

1,950.0

1,100.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

0.0

2,000.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

5,807.3

2,000.0

0.0

GEF

3,754.8

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

3,754.8

0.0

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

22,601.7

16,250.0

7,850.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3,972.0

10,050.0

3,850.0

KfW

0.0

3,250.0

2,450.0

იმერეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)

0.0

3,250.0

2,450.0

SIDA

3,972.0

6,800.0

1,400.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

3,972.0

6,800.0

1,400.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

18,629.7

6,200.0

4,000.0

KfW

18,629.7

6,200.0

4,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

742.5

1,500.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში − საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა − საქართველო, ფაზა III) (KfW)

1,591.6

0.0

0.0

პროფესიული განათლების პროგრამა I (KfW)

0.0

3,400.0

3,000.0

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)

15,257.5

0.0

0.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW)

1,038.1

1,300.0

1,000.0

უცხოეთის იურიდიული პირი

0.0

1,780.0

2,550.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

0.0

1,780.0

2,550.0

EPTATF

0.0

1,780.0

2,550.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

0.0

1,780.0

2,550.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

50,598.0

150,000.0

70,000.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 795,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                             ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

666,039.4

800,000.0

795,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,897.6

486,000.0

462,000.0

პროცენტები

156,307.4

220,000.0

180,000.0

დივიდენდები

100,070.3

191,000.0

207,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

70.3

51,000.0

7,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

100,000.0

140,000.0

200,000.0

რენტა

35,520.0

75,000.0

75,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

38,246.2

74,400.0

78,000.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

35,422.9

71,300.0

75,300.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

456.5

500.0

300.0

სანებართვო მოსაკრებელი

13,801.6

45,000.0

50,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,703.8

2,800.0

2,000.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,537.9

20,000.0

20,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,000.7

1,500.0

1,500.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

479.3

1,000.0

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

443.2

500.0

500.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2,823.3

3,100.0

2,700.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

2.3

50.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,821.0

3,050.0

2,700.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

71,928.2

100,000.0

110,000.0

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

263,967.3

139,600.0

145,000.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

263,967.3

139,600.0

145,000.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

263,967.3

139,600.0

145,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

263,967.3

139,600.0

145,000.0

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 14,415,261.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

12,533,887.8

14,232,059.5

14,415,261.9

14,162,901.9

252,360.0

შრომის ანაზღაურება

1,543,096.8

1,640,876.1

1,834,414.0

1,833,784.0

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,529,153.1

1,851,725.9

1,613,946.4

1,529,483.4

84,463.0

პროცენტი

763,694.7

798,045.0

765,047.0

765,047.0

0.0

სუბსიდიები

837,076.5

858,253.0

727,332.0

661,812.0

65,520.0

გრანტები

1,010,668.9

935,378.5

1,145,005.0

1,108,134.0

36,871.0

მათ შორის, კაპიტალური

624,367.6

698,175.0

799,500.0

792,500.0

7,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,343,171.8

6,003,298.9

5,870,789.4

5,870,789.4

0.0

სხვა ხარჯები

1,507,026.0

2,144,482.1

2,458,728.1

2,393,852.1

64,876.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

384,114.6

620,055.0

951,470.0

912,155.0

39,315.0

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,759,849.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,059,849.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

  2020 წლის ფაქტი

  2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

2,319,013.5

2,525,678.9

3,059,849.1

1,868,439.1

1,191,410.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3,108.4

5,302.3

4,915.6

4,915.6

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

249.8

100.0

200.0

200.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

0.0

2.0

5.0

5.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

658.8

100.0

500.0

500.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

1,169.0

51.0

333.0

333.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,021.4

1,014.0

307.0

307.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

12.0

100.0

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

380.8

450.0

770.0

770.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

4,721.0

4,378.0

16,060.0

16,060.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

84.0

1,360.0

745.0

745.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

3.6

5.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

5.9

5.0

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

5.2

10.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

4.7

5.0

5.0

5.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.2

6.0

1.5

1.5

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

4.9

5.0

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

2.9

4.0

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

4.6

5.0

1.8

1.8

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

4.7

5.0

3.0

3.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

14,358.9

10,841.0

9,817.0

9,817.0

0.0

21 00

საქართველოს პროკურატურა

2,964.3

3,020.0

3,400.0

3,400.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

9.1

10.0

20.0

20.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

10,978.5

7,022.0

9,360.0

9,360.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,814.6

4,178.0

32,106.0

2,106.0

30,000.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

1,769,700.8

1,888,700.0

2,268,320.0

1,155,470.0

1,112,850.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

31,163.8

36,260.0

66,112.0

56,112.0

10,000.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

121,606.2

106,373.0

107,969.0

107,969.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2,701.7

1,010.0

1,010.0

1,010.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

157,779.7

266,098.6

259,280.7

241,280.7

18,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

60,702.3

42,954.0

59,368.0

59,368.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

33,627.7

17,484.0

39,090.0

33,530.0

5,560.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

75,418.4

95,609.5

126,180.0

111,180.0

15,000.0

33 00

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

13,243.6

22,454.0

41,374.0

41,374.0

0.0

35 00

სსიპ − საჯარო სამსახურის ბიურო

26.5

10.0

160.0

160.0

0.0

36 00

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

118.6

100.0

45.0

45.0

0.0

37 00

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

89.5

220.5

113.5

113.5

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

18.0

155.0

50.0

50.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

5,586.1

3,400.0

3,700.0

3,700.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

130.2

2,218.0

2,368.0

2,368.0

0.0

43 00

სსიპ − საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო

19.8

50.0

20.0

20.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია − სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

11.5

25.0

20.0

20.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

929.1

835.0

843.0

843.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

1,817.3

2,000.0

1,500.0

1,500.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

249.5

100.0

860.0

860.0

0.0

48 00

სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

44.8

0.0

0.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

24.1

7.0

7.0

7.0

0.0

50 00

სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

5.6

10.0

10.0

10.0

0.0

51 00

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

1,067.0

1,490.0

2,658.0

2,658.0

0.0

53 00

სსიპ − საჯარო  და  კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

4.9

2.0

2.0

2.0

0.0

54 00

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

126.7

100.0

110.0

110.0

0.0

57 00

  სსიპ − საპენსიო სააგენტო

230.0

35.0

0.0

0.0

0.0

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

98,153.9

350,000.0

300,000.0

ძირითადი აქტივები

85,686.7

320,000.0

270,000.0

მატერიალური მარაგები

0.4

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

12,466.8

30,000.0

30,000.0

მიწა

12,366.8

30,000.0

30,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

100.0

0.0

0.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

100.0

0.0

0.0

  მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

კოდი

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

14,852,901.4

16,757,738.4

17,475,111.0

16,031,341.0

1,443,770.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,895,071.6

2,097,457.8

2,186,700.6

2,186,700.6

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

338,286.9

420,547.0

469,631.3

469,631.3

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

146,981.0

168,526.0

193,569.0

193,569.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

33,357.3

78,296.0

98,126.3

98,126.3

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

157,948.7

173,725.0

177,936.0

177,936.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

50,123.7

49,405.0

66,554.8

66,554.8

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,613.1

1,400.0

1,705.0

1,705.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

9,867.6

10,120.0

12,968.0

12,968.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

38,643.0

37,885.0

51,881.8

51,881.8

0.0

7.1.4

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

4,082.1

4,250.0

4,434.0

4,434.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

767,090.1

843,000.0

815,000.0

815,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

642,129.4

686,000.0

777,000.0

777,000.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

93,359.4

94,255.8

54,080.5

54,080.5

0.0

7.2

თავდაცვა

889,465.0

1,032,292.7

1,051,741.6

1,033,741.6

18,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

377,642.1

495,078.0

486,243.0

468,243.0

18,000.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

32,944.1

35,530.0

33,716.2

33,716.2

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

478,878.9

501,684.7

531,782.4

531,782.4

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,236,941.7

1,333,694.4

1,470,604.4

1,470,604.4

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

673,678.7

711,151.4

781,713.0

781,713.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

81,679.3

74,873.0

88,242.1

88,242.1

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

122,489.8

139,450.0

174,460.5

174,460.5

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

139,714.4

149,520.0

186,130.0

186,130.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

219,379.6

258,700.0

240,058.8

240,058.8

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

2,567,873.8

2,811,671.0

3,798,140.7

2,530,740.7

1,267,400.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

170,136.8

180,423.0

305,265.0

255,265.0

50,000.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

167,669.8

170,050.0

294,381.0

244,381.0

50,000.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,467.0

10,373.0

10,884.0

10,884.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

421,989.6

578,730.0

540,593.2

475,593.2

65,000.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

421,989.6

578,730.0

540,593.2

475,593.2

65,000.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

81,929.0

43,350.0

108,100.0

96,000.0

12,100.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

8,948.7

8,000.0

12,000.0

12,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

72,980.3

35,350.0

96,100.0

84,000.0

12,100.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

3,181.2

7,440.0

7,928.0

7,928.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

3,181.2

7,440.0

7,928.0

7,928.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

1,553,016.0

1,559,400.0

1,917,800.0

1,031,250.0

886,550.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,548,255.2

1,555,400.0

1,847,750.0

961,200.0

886,550.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

189.1

0.0

17,500.0

17,500.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

4,367.8

3,000.0

52,000.0

52,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

203.9

1,000.0

550.0

550.0

0.0

7.4.6

კავშირგაბმულობა

0.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

311,794.3

410,708.0

795,485.4

572,715.4

222,770.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

405.8

428.0

458.9

458.9

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

77,527.9

72,880.0

297,206.5

297,206.5

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

233,860.6

337,400.0

497,820.0

275,050.0

222,770.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

25,826.9

30,620.0

122,969.1

91,989.1

30,980.0

7.5

გარემოს დაცვა

100,000.8

109,295.0

120,878.2

110,858.2

10,020.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

22,750.8

41,150.0

34,950.0

29,780.0

5,170.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

6,551.6

4,900.0

3,450.0

900.0

2,550.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

1,561.2

2,030.0

2,135.1

2,135.1

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

30,806.7

23,880.0

38,970.8

36,670.8

2,300.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

38,330.5

37,335.0

41,372.3

41,372.3

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

114,833.7

283,570.0

269,200.0

252,900.0

16,300.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,406.5

5,000.0

0.0

0.0

0.0

7.6.3

წყალმომარაგება

109,427.2

278,570.0

269,200.0

252,900.0

16,300.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,804,864.1

2,480,403.0

1,862,870.1

1,812,870.1

50,000.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

5,035.3

4,946.0

4,250.0

4,250.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

5,035.3

4,946.0

4,250.0

4,250.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

995,935.3

835,653.0

863,058.3

863,058.3

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

971,220.3

807,300.0

827,300.0

827,300.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

24,715.0

28,353.0

35,758.3

35,758.3

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

259,591.2

283,140.0

320,759.0

320,759.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

252,884.9

275,614.0

312,959.0

312,959.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

6,706.4

7,526.0

7,800.0

7,800.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

63,568.7

77,098.0

93,761.6

93,761.6

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

480,733.6

1,279,566.0

581,041.2

531,041.2

50,000.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

299,781.7

380,122.0

408,654.6

408,654.6

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

92,931.0

143,465.0

143,242.8

143,242.8

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

96,146.9

103,361.0

119,214.0

119,214.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70,073.2

70,200.0

83,180.0

83,180.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,932.0

962.0

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

38,698.7

62,134.0

62,055.8

62,055.8

0.0

7.9

განათლება

1,487,662.6

1,739,190.0

1,846,494.2

1,764,444.2

82,050.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

40.9

100.0

88.0

88.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

823,456.7

932,988.0

1,030,907.0

1,030,907.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

823,456.7

932,988.0

1,030,907.0

1,030,907.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

49,032.2

66,567.0

78,273.5

74,173.5

4,100.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

139,057.9

142,920.0

147,674.6

147,674.6

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

139,057.9

142,920.0

147,674.6

147,674.6

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

3,178.1

1,500.0

1,500.0

1,500.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

104,554.2

148,009.8

161,865.5

161,865.5

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

61,885.8

37,810.0

40,093.3

40,093.3

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

306,456.9

409,295.3

386,092.3

308,142.3

77,950.0

7.10

სოციალური დაცვა

4,456,406.4

4,490,042.6

4,459,826.6

4,459,826.6

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

37,688.7

14,260.0

12,700.0

12,700.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

140.8

260.0

500.0

500.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

37,547.8

14,000.0

12,200.0

12,200.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,287,364.5

2,665,261.0

2,934,261.0

2,934,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,058,121.2

1,005,910.0

1,023,540.0

1,023,540.0

0.0

7.10.5

უმუშევართა სოციალური დაცვა

242,020.2

151,481.6

0.0

0.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

36,262.7

47,760.0

33,800.0

33,800.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

95,666.0

102,662.0

110,855.0

110,855.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

699,283.2

502,708.0

344,670.6

344,670.6

0.0

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2,614,693.0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 500,549.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 650,549.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

2,245,350.3

316,830.0

650,549.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,867,663.9

0.0

191,549.0

სესხები

377,686.4

316,830.0

459,000.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 150,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

163,357.5

1,907,008.4

150,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1,697,008.4

0.0

სესხები

163,317.9

210,000.0

150,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

39.6

0.0

0.0

 

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 3,115,242.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 4,352,200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

7,290,418.5

4,990,080.0

4,352,200.0

საშინაო

2,026,071.5

-300,000.0

1,300,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

2,026,071.5

-300,000.0

1,300,000.0

საგარეო

5,264,346.9

5,290,080.0

3,052,200.0

სესხები

5,264,346.9

5,290,080.0

3,052,200.0

 

 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით  ვალდებულებების ზრდა − 1 300 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) ფისკალური მდგრადობის და სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 318  000.0  ათასი ლარის ოდენობით;  

გ) წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 150  000.0  ათასი ლარის ოდენობით;

დ) კლიმატზე მორგებული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 80 520.0  ათასი ლარის ოდენობით;

ე) პოლიტიკაზე დაფუძნებული სესხის „წყლის რესურსების მართვა და ირიგაცია“ ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 109 800.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ვ) განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება-2022-ის (DPO-2022) პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები − 157 380.0  ათასი ლარის ოდენობით;

ზ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამა-IV-ის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 109 800.0 ათასი ლარის ოდენობით;

თ) წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები − 109 800.0 ათასი ლარის ოდენობით (ADB-ის II ტრანშის თანადაფინანსება);

ი) საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა-V-ის  ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 164 700.0 ათასი ლარის ოდენობით;

კ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1 852 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

კრედიტები

1,418,759.9

1,376,930.0

1,852,200.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EU, EBRD)

3,016.3

5,600.0

5,600.0

საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (WB)

0.0

0.0

50,000.0

რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

9,206.2

20,700.0

62,000.0

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

24,374.8

50,000.0

18,000.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

156,531.5

144,000.0

164,850.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)

1,358.0

0.0

0.0

ქალაქ ხაშურისა და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD)

0.0

1,200.0

14,350.0

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

1,489.5

0.0

0.0

ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB)

32,386.3

59,000.0

147,000.0

დარგობრივი სესხი წყლის სექტორისთვის (AFD, ADB)

0.0

4,780.0

10,050.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

5,360.8

2,000.0

0.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW)

0.0

6,700.0

13,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

6,777.6

4,800.0

1,000.0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

1,995.6

0.0

23,000.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

56,470.5

23,500.0

4,700.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

41,798.6

0.0

0.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

109,818.8

33,900.0

98,650.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

39,441.3

30,000.0

0.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

953.4

100.0

0.0

თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

15,000.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

903.8

1,400.0

27,200.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

0.0

1,770.0

2,550.0

„ხელედულა-ლაჯანური-ონი“ (KfW)

0.0

0.0

4,500.0

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB)

61,712.8

67,500.0

49,475.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

15,056.8

12,000.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

3,927.5

0.0

0.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

89,748.0

92,000.0

115,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (KfW, EU)

8,585.5

0.0

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

5,514.4

25,000.0

40,000.0

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (WB)

0.0

10,000.0

0.0

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)

0.0

6,000.0

12,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

21,477.5

13,000.0

8,475.0

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ 48−კმ 64, გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

40,895.0

66,300.0

70,000.0

თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

25,000.0

15,000.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

80,000.0

45,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

1,368.1

0.0

0.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)

19,111.5

50,850.0

67,800.0

ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)

0.0

0.0

20,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

32,223.8

10,000.0

0.0

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

733.8

33,000.0

92,450.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული  მართვის პროგრამა II (KfW)

923.1

3,600.0

16,000.0

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

0.0

6,000.0

6,500.0

Log-In Georgia (EIB, WB)

355.8

2,100.0

30,980.0

ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)

43,715.9

25,200.0

0.0

COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზიისა და წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის (APVAX) ფარგლებში (ADB)

0.0

0.0

5,000.0

იმერეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)

0.0

3,450.0

10,250.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

798.7

2,500.0

5,500.0

ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW)

0.0

5,000.0

10,000.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

3,584.5

18,500.0

17,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

37,548.4

25,000.0

20,000.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

304.5

0.0

0.0

ბაკურიანის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)

6,474.4

3,900.0

0.0

ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

5,211.5

14,000.0

20,000.0

ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

600.0

5,400.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB)

188,331.8

67,800.0

67,800.0

„ჩრდილოეთის რგოლი“ (EBRD), „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური“ (EBRD, KfW)

0.0

6,000.0

4,500.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

134,654.0

68,000.0

82,000.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB)

4,172.7

6,000.0

300.0

დარგობრივი სესხი განათლების  სექტორისთვის (ADB)

0.0

0.0

4,100.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

2,824.9

1,000.0

1,100.0

თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)

1,906.9

0.0

100,000.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

5,450.6

480.0

0.0

500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“ (WB)

20,373.4

8,000.0

20,000.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)

116,796.6

120,000.0

20,000.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი − ფაზა III (EBRD)

0.0

0.0

60,000.0

პროფესიული განათლების პროგრამა I (KfW)

0.0

3,400.0

14,000.0

ინოვაციის, ინკლუზიურობისა და ხარისხის პროექტი − საქართველო I2Q (IBRD)

1,023.0

28,100.0

27,000.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

19,302.0

35,400.0

45,000.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB)

24,932.5

21,000.0

11,620.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

7,837.1

21,800.0

51,500.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,236,958.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

944,048.3

2,721,560.0

1,236,958.0

საშინაო

42,129.1

42,835.0

43,233.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

40,000.0

40,000.0

40,000.0

სესხები

2,129.1

2,835.0

3,233.0

საგარეო

901,919.1

2,678,725.0

1,193,725.0

სესხები

901,919.1

2,675,000.0

1,190,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

3,725.0

3,725.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2022 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 34,485.6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 27 420.3 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 7,065.3 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კრედიტორი

საპროგნოზო  ნაშთი (31.12.2022)

სულ სახელმწიფო საგარეო  ვალის ზღვრული მოცულობა

27,420,262.1

საქართველოს მთავრობის საგარეო  ვალის  ნაშთი

26,023,081.2

მრავალმხრივი კრედიტორები

18,966,845.7

მსოფლიო ბანკი  (WB)

6,562,285.5

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

126,870.3

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 

637,843.5

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

984,436.9

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

6,605,865.0

ევროპის საინვესტიციო ბანკი  (EIB)

2,888,337.7

ევროკავშირი (EU)

464,529.1

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

646,751.0

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 

41,842.3

სკანდინავიური გარემოს დაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 

8,084.4

ორმხრივი კრედიტორები

5,495,776.4

ავსტრია

46,550.3

აზერბაიჯანი

10,085.9

თურქმენეთი

657.0

თურქეთი

19,639.1

ირანი

7,356.8

რუსეთი

68,940.3

სომხეთი

8,897.0

ყაზახეთი

10,971.1

გერმანია

2,065,823.5

იაპონია

558,646.2

ქუვეითი

56,056.6

ნიდერლანდი

232.7

ამერიკის შეერთებული შტატები

33,809.5

საფრანგეთი

2,608,110.3

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,556,450.0

ევრობონდი

1,556,450.0

სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები

4,009.1

გერმანია

4,009.1

საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი

1,397,181.0

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)   

1,397,181.0

სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი

7,065,296.6

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

120,846.0

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000.0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

610,520.4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

6,181,930.3

სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი

34,485,558.8

შენიშვნა:

1. გამოთვლისას გამოყენებულია 2021 წლის 26 ნოემბრის გაცვლითი კურსი: 1 EUR = 3.4927 GEL; 1 SDR = 4.3391 GEL; 10 CNY = 4.874 GEL; 100 JPY = 2.6984 GEL; 1 KWD = 10.2736 GEL; 1 USD = 3.1129 GEL.

  2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, იმავე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ა) 2022 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრის მიღმა − 2 750.0 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 4.2%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%);

ბ) 2022 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 51.1%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების შეფასება (2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.6%-ით − ჯამი: მშპ-ის 51.7% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე) და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ეფექტიანი და სოციალური სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია:

·      ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით კვლავ უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო მომსახურების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო მედიკამენტებით;

·      გაგრძელდება ბენეფიციართა გარკვეული ჯგუფების (სოციალურად დაუცველ პირთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, სათანადო მექანიზმების დახვეწა და მედიკამენტების სიის გაფართოება;

·      სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება ონკოლოგიური დაავადებების მართვა და მკურნალობა, დაინერგება მკურნალობის თანამედროვე, ეფექტიანი მეთოდები;

·       განხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს უმთავრესი პრიორიტეტის − პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმის მომდევნო ეტაპი; უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის ავადობის ადრეული გამოვლენა და შეკავება, რაც გააუმჯობესებს ჯანმრთელობის მაჩვენებლებს და შეამცირებს გადაუდებელი და სტაციონარული მომსახურების ხარჯებს; დაიხვეწება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება და სისტემის დაფინანსების მექანიზმები; გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა; გაძლიერდება ავადობისა და სიკვდილიანობის ყველაზე მძიმე ტვირთის მქონე დაავადებათა პრევენცია და, შესაბამისად, ამ დაავადებების მქონე მოსახლეობის დაცვა ჯანმრთელობის დაცვის კატასტროფული დანახარჯებისგან; გაუმჯობესდება ინფრასტრუქტურა;

·      განხორციელდება ღონისძიებები ციფრული ტექნოლოგიებისა და ტელემედიცინის დანერგვისთვის, რაც გაზრდის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას და გააუმჯობესებს მის ხარისხს, უზრუნველყოფს არასაჭირო ჰოსპიტალიზაციისგან დაცვას და შეამცირებს გადაუდებელი შემთხვევებისა და ჰოსპიტალიზაციის ხარჯებს;

·       საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში განხორციელდება ღონისძიებები მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით; გაიზრდება პროგრამების საბიუჯეტო დაფინანსება და ეფექტიანობა; შეიქმნება წამალდამოკიდებულ პირთა ერთიანი ბაზა და შემუშავდება სერვისების მიწოდების ახალი მოდელი; C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სერვისების დეცენტრალიზაცია;

·     უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; პრიორიტეტულ სფეროებში გაიზრდება პროგრამების საბიუჯეტო დაფინანსება; გაგრძელდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების დეინსტიტუციონალიზაცია, საოჯახო საცხოვრისების და თავშესაფრების სერვისების გაფართოება და სერვისების მიმწოდებელი პერსონალის გადამზადება;

·      გაგრძელდება სალიცენზიო და სანებართვო პირობების დახვეწა; დაიწყება ნებაყოფლობითი საერთაშორისო აკრედიტაციის მექანიზმების შემუშავება; გაგრძელდება პროვაიდერების სელექციური შერჩევა ხარისხის სტანდარტების, ხელმისაწვდომობის, უტილიზაციის მაჩვენებლისა და დაფინანსების ახალი მეთოდების გათვალისწინებით;

·      საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ერთიანი სატარიფო პოლიტიკა და დაიწყება სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურებისთვის დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) სისტემის დანერგვა; გათანაბრებული ტარიფების ინიციატივა გახდება ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი სტანდარტისა და ხარისხის მოთხოვნის საფუძველი; საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავ დაცული იქნება სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული დიდი ხარჯებისგან;

·      განხორციელდება ფარმაცევტული სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია; სამკურნალო საშუალებების შექმნის, სტანდარტიზაციის, ხარისხის, უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის მიმართ თანამედროვე მიდგომები დაინერგება;

·      შემუშავდება და დაინერგება დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების განვითარების სტრატეგია; განხორციელდება ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო საგამოცდო ინსტრუმენტის სრულყოფა; განხორციელდება ღონისძიებები უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულო სისტემის ეტაპობრივად შემოღებისა და დარგობრივი ასოციაციების/პროფესიული ორგანიზაციების აღიარების ეფექტიანი მექანიზმის ამოქმედებისთვის.
   

სამართლიანი, გამჭვირვალე და ეფექტიანი სოციალური დაცვის სისტემის ფუნქციონირების, სიღატაკის დაძლევისა და სიღარიბის შემცირების, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და დასაქმების უზრუნველსაყოფად:

·      გაგრძელდება მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება;

·      გაიზრდება სოციალური სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და ხარისხი, განვითარდება ახალი სერვისები; ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით გაიზრდება სოციალური პროგრამების მიზნობრიობა და ეფექტიანობა;

·      გაგრძელდება საპენსიო ასაკის პირთა სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო პენსიის ეკონომიკურ პარამეტრებზე დაყრდნობით ინდექსაციას და უზრუნველყოფს დაბალი გადასახადების პირობებში საპენსიო ასაკის პირებისთვის სოციალური გარანტიების შექმნას და ყოველწლიურად პენსიის დადგენილი წესით ავტომატურ ზრდას (არანაკლებ 20 ლარით − 70 წლამდე საპენსიო ასაკის პირებისთვის და არანაკლებ 25 ლარით − 70 წლის და 70 წელზე მეტი ასაკის პირებისთვის);

·       გაგრძელდება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის − საპენსიო ასაკში ღირსეული ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველმყოფი მოდელის დანერგვა; განხორციელდება დაგროვებითი საპენსიო სქემის ეფექტიანი მართვა და საპენსიო აქტივების კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად განკარგვა;

·       გაგრძელდება პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

·      დაიხვეწება სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია და საარსებო შემწეობის გაცემის წესი; შემუშავდება და განხორციელდება ოჯახის შრომისუნარიანი წევრების დასაქმების წახალისებისა და ხელშეწყობის ეფექტიანი მექანიზმები; გაგრძელდება მიზნობრივი ჯგუფებისთვის (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირები, შშმ ბავშვები, მარჩენალდაკარგული პირები და სხვა) სოციალური პაკეტის გაცემა;

·       აუმჯობესდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა; გაგრძელდება დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების გაცემა;

·      განხორციელდება ღონისძიებები დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის; ბავშვის უფლებათა კოდექსის მიზნებიდან გამომდინარე, განვითარდება ოჯახის მხარდამჭერი ახალი სერვისები; უზრუნველყოფილი იქნება ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ეფექტიანი ფუნქციონირება;

·       განხორციელდება შრომის უსაფრთხოების ეფექტიანი მექანიზმები; შრომითი უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება შრომითი მედიაციის განვითარება, დაიხვეწება შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო; გაძლიერდება და განვითარდება შრომის ინსპექტირების მექანიზმი; უზრუნველყოფილი იქნება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

·      ქმედითი დასაქმების პოლიტიკის განსახორციელებლად გაგრძელდება დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებისა და სერვისების განხორციელება, რომლებიც მოიცავს პროფესიული უნარების განვითარებას, მომზადება-გადამზადებას, სტაჟირებას, კონსულტირებასა და კარიერის დაგეგმვას; გაგრძელდება შრომის ბაზრის დეტალური კვლევა, სამუშაოს მაძიებელთა ინფორმაციული დახმარება და სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა მჭიდრო კოორდინაცია;

·      „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაგრძელდება მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრები პირების ხელშეწყობა და მათი უზრუნველყოფა პენსიის, სოციალური პაკეტის და სამედიცინო პერსონალისთვის განსაზღვრული დანამატებით, აგრეთვე შეღავათებით აბონენტების მიერ მოხმარებულ კომუნალურ სერვისებზე.

 
დასაქმების მაჩვენებლების ხარისხისა და რაოდენობის გაუმჯობესებისთვის:

·      დასაქმებულთა უფლებების დასაცავად გაძლიერდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შრომის ინსპექციის სამსახურის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო;

·       შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით აქცენტი გაკეთდება დაბალი კვალიფიკაციის კადრების გადამზადებასა და მათი კომპეტენციის განვითარებაზე;

·      უზრუნველყოფილი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა დასაქმებისთვის მათი პროფესიული გადამზადებისა და დუალური განათლების პროცესებში ჩართვა. ამასთანავე, დასაქმების შემთხვევაში შშმ პირებს შეუნარჩუნდებათ შესაბამისი შემწეობა;

·      შრომის ბაზარზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად ხელი შეეწყობა ქალთა მონაწილეობის გაზრდას როგორც საკანონმდებლო ინიციატივებით, ისე სხვადასხვა პროგრამის ამოქმედებით;

·       სოციალურად დაუცველი პირებისთვის დაინერგება მსოფლიოში აპრობირებული მიდგომა „სოციალური დახმარება დასაქმებისთვის“, რაც, სოციალური დახმარების მიღების ნაცვლად, დასაქმების მასტიმულირებელი იქნება;

·       ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის ფონზე საშუალოვადიან პერიოდში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის მიმართულებებით უმთავრეს ამოცანად რჩება პანდემიის მართვისა და შეკავების ღონისძიებების, პანდემიის შედეგად ინფიცირებული პირებისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების მიწოდების ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე პანდემიით გამოწვეული გლობალური კრიზისის ფონზე არსებული და დამატებითი (დროებითი) სოციალური უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა.

1.1

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის წინაშე მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო პენსიის ოდენობის „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი პირობებით განსაზღვრული სახელმწიფო პენსიის ინდექსაციის შესაბამისად გაანგარიშება;

სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოს ტერიტორიაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების უზრუნველყოფა, აგრეთვე სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისთვის ცენტრალური მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციის უზრუნველყოფა; მეურვეობის, მზრუნველობის, მხარდაჭერის, შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის ხელშეწყობა;

ამ
პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის გათვალისწინებული ფულადი გასაცემლები მდგრადი განვითარების მიზნებით (SDG) განსაზღვრული 1.3.1 ინდიკატორის შესრულებ ხელშეწყობა .

1.1.1

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება;

„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე პენსიების ინდექსაცია.

1.1.2

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02)

 

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა 120 000-ის ტოლია ან 120 000-ზე ნაკლებია და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით;

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
(შშმ) პირების და შშმ ბავშვებისთვის სოციალური პაკეტის გაცემა.

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის წინაშე მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება;

ამ
ქვეპროგრამის ფარგლებში დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება.

1.1.4

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით);

აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

1.1.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;

მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრებლით და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე მათი ფსიქოსოციალური დახმარების/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურების ან/და ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, იურიდიული მხარდაჭერა;

ხანდაზმულთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მათი მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;

სახელმწიფოს მიერ სოციალური სისტემის მეშვეობით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა.

1.2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისთვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველ პირთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა აივ ინფექცია, ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა;

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება და მართვა;

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო მომსახურებებით, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; საქართველოს მოქალაქეების ორგანოთა ტრანსპლანტაციით უზრუნველყოფა;

დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისა და მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველ პირთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)

 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის (ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის) თითქმის ყველა ამოცანის (მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის (SDG, 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2), იმუნიზაციის (SDG, 3.8.1), დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა აივ ინფექცია (SDG, 3.3.1), ტუბერკულოზი (SDG, 3.3.2), მალარია (SDG, 3.3.3), ვირუსული ჰეპატიტები (SDG, 3.3.4), სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა (SDG, 3.3.4.1); ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა (SDG, 3.5.1.1)) შესრულება;

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ინდიკატორების შესრულების ხელშეწყობა; გლობალური ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის − აივ ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების 2030 წლისთვის შემცირების მნიშვნელობა; შესაბამისად, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ინდიკატორთან მისადაგებული ეროვნული ამოცანის მთავარი სამიზნის მიღწევა − 2030 წლისთვის აივ ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების ერთი მესამედით (1000 მოსახლეზე 0.125-მდე) შემცირება,
რაც 2017 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით შესაძლებელია გლობალური ფონდის ვალდებულებების სახელმწიფოს მიერ ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი და პროსტატის კიბოს მართვა (ძუძუს კიბოს სკრინინგი − 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი − 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი − 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესის პირებში, 50-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცების სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);

საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტში);

1 წლიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტირება, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა და ადმინისტრირება;

ბავშვთა სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)

 

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით ვაქცინების (მათ შორის, აივ ინფექციით/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის, აგრეთვე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისთვის, ქრონიკული დაავადების (ჰიპერტენზია; გულის იშემიური დაავადება; დიაბეტი; ფქოდი; ასთმა ან სუნთქვის უკმარისობის სხვა ფორმ) მქონე 65 წლის და 65 წელზე მეტი ასაკის პირებისა და თავშესაფრების ბენეფიციარების პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით, ცენტრალური დონიდან რეგიონების/მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინაციისადმი დაქვემდებარებული პირების აცრა;

„ცივი ჯაჭვის“ მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)

 

რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესაბამისი სამსახურების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება;

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური პარაზიტული დაავადებების (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პრევენცია და კონტროლი;

ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეულ საყრდენ ბაზაში (ინფექციური პროფილის სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვთა ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა;

გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე, მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე (მათ შორის, კორონავირუსზე) რეაგირება.

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)

 

დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან EIA მეთოდით);
 
დონორული სისხლის კვლევა აივ ინფექციაზე/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე (ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით);

ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მათ შორის, სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება ამ პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ყველა სხვა სისხლის ბანკში, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზია, არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ თანხმობას განაცხადებენ ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდებიან პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მათ შორის, „სისხლის დონორის მსოფლიო დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება.

1.2.2.5

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა;

სხვადასხვა ტიპის საწარმოში დასაქმებულ პირთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების მონაცემთა ბაზაში აგრეგირება; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; კონკრეტული საწარმოსთვის პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა/განახლება.

1.2.2.6

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)

 

ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით);

ლაბორატორიული მართვა;

ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

ტუბერკულოზის სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მათ შორის, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი მედიკამენტებით მკურნალობა და მკურნალობის მონიტორინგი);

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, პირველი რიგის და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

1.2.2.7

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)

 

აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ეს პროგრამა არ ითვალისწინებს მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდას);

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა;

ამ პროგრამის სერვისების უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

აივ ინფექციის/შიდსის მართვის ღონისძიების ფარგლებში ზემოაღნიშნული მიზნების განხორციელების შედეგად შესრულდება მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის 3.3.1 ინდიკატორი. 2030 წლისთვის აივ ინფექციით/შიდსით ინფიცირების შემთხვევები 1000 მოსახლეზე 0.125-მდე შემცირდება. მდგრადი განვითარების მიზნების 3.3.1 ინდიკატორის შესრულების მიზნით მომზადდა საქართველოს აივ/შიდსის ეროვნული სტრატეგიული გეგმა (2019−202
2). ამასთანავე, აივ ინფექციის/შიდსის მართვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება და მომსახურების მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. სახელმწიფო ეტაპობრივად ანაცვლებს გლობალური ფონდის ღონისძიებებს.

1.2.2.8

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)

 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით:

ანტენატალური მეთვალყურეობა;

გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

1.2.2.9

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

1.2.2.10

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

 

ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა;

ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია;

გარემოს და ჯანმრთელობის საკითხები;

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემაზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო ან/და საეთერო (მათ შორის, სამედიცინო პროფილის) დროის შესყიდვა).

1.2.2.11

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)

 

სკრინინგული კვლევა;

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა;

C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით უზრუნველყოფა;

მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

1.2.3

მოსახლეობისა თვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების
უზრუნველყოფა;

რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

ორგანოთა ტრანსპლანტაციი
უზრუნველყოფა;

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;
 
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;
 
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)

 

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების გაწევა;

შაქრიანი დიაბეტითა და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

შაქრიანი დიაბეტითა და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03)

 

18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)

 

პაციენტთა ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისთვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა;

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

ჰემოფილიითა
და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრეობითი პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

იშვიათი დაავადებების (ჰემოფილია, ფენილკეტონურია, მუკოვისციდოზი, მემკვიდრ
ეობითი ჰიპოგამაგლობულინემია (ბრუტონის დაავადება), ზრდის ჰორმონის დეფიციტი, ტერნერის სინდრომი, იუვენილური ართრიტი, დიდი თალასემია და თანდაყოლილი დიზერითროპოეტური ანემია (II ტიპი), ფილტვების იდიოპაური ფიბროზი, სპინალური კუნთოვანი ატროფია, საერთო ვარიაბელური იმუნოდეფიციტი) მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;

სოფლად პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისთვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა.

1.2.3.8

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა.

1.2.3.9

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)

 

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

1.2.3.10

ახალი კორონავირუსული დაავადების − COVID-19-ის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 10)

 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება და მართვა;

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფა.

1.2.3.11

ორგანოთა ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 11)

 

ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისთვის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის, აგრეთვე ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისთვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული პირებისა).

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)

 

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიებისა და მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ამ მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში პირთა მომზადებით;

დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროფესიული რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.3

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)

 

მოსახლეობის შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაცია;

დევნილთა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

სამკურნალო საშუალებების ხარისხსა და მიმოქცევაზე და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების განხორციელების გასაუმჯობესებლად სერვისების განვითარება/სრულყოფა;

საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვა და დახმარება/მხარდაჭერა;

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება;

ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების მართვა;

საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა;
 
შრომის კანონმდებლობის, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის
, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის (ტრეფიკინგი) გამოსავლენად განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტიანი განხორციელების ზედამხედველობა და მართვა;

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი შესაბამისად, შრომითი უფლებების დარღვევის , მათ შორის, დისკრიმინაციის, გენდერული თანასწორობის, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის, სექსუალური შევიწროების, აკრძალვ/პრევენცია;

იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო სისტემების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მართვა, ინტეგრირებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი საიმედო და ეფექტიანი მუშაობის და განვითარების უზრუნველყოფა.

1.3.1

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 01)

 

მოსახლეობის შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაცია; დევნილთა და ეკომიგრანტთა სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის, აგრეთვე საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეთა რეინტეგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება.

1.3.2

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 01 02)

 

სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

სამკურნალო საშუალებების ხარისხსა და მიმოქცევაზე და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა.

1.3.3

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 03)

 

საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.

1.3.4

სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 04)

 

მოსახლეობის სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და მისი ხელშეწყობა;

მოსახლეობის სოციალურად ყველაზე დაუცველი ფენის მხარდაჭერა, მოქალაქეთათვის გაწეული მომსახურების დახვეწა და მისი ხარისხის ამაღლება, უფრო მოქნილი, მარტივი, სწრაფი და მოსახლეობისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი მექანიზმების დანერგვა.

1.3.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების/მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;

საქართველოს ტერიტორიაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების უზრუნველყოფა, აგრეთვე სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისთვის ცენტრალური მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციის უზრუნველყოფა;

მეურვეობის, მზრუნველობის, მხარდაჭერის, შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვა, დახმარება/მხარდაჭერა და მათი რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის ხელშეწყობა.

1.3.6

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 06)

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მოსახლეობისთვის ყოველდღიურ რეჟიმში, აგრეთვე სხვადასხვა სახის კატასტროფის, მათ შორის, ეპიდემიის, პანდემიის, საომარი მდგომარეობის, დროს შექმნილი საგანგებო სიტუაციისას სწრაფი და ხარისხიანი გადაუდებელი/სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და რეფერალური დახმარების გაწევისა და მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა/კოორდინაცია;

პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სასწავლო ან/და სატრენინგო მომსახურების მიწოდების ადმინისტრირება;

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა.

1.3.7

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 07)

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და მათი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მათ შორის, საარსებო წყაროების შექმნით; საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეთა რეინტეგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

1.3.8

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 08)

 

ქვეყანაში შრომისა და დასაქმების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;

ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მექანიზმების მართვა;

საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა; ცირკულარული შრომითი მიგრაციის ფარგლებში დაბრუნებული შრომითი მიგრანტების ადგილობრივ შრომის ბაზარზე დასაქმების ხელშეწყობა;

დამსაქმებლებისა და სამუშაო ძალის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი.

1.3.9

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 09)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და მისი ხელშეწყობა;

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების განხორციელების გასაუმჯობესებლად სერვისების განვითარება/სრულყოფა.

1.3.10

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 10)

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო სისტემების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მართვა, ინტეგრირებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი საიმედო და ეფექტიანი მუშაობის და განვითარების უზრუნველყოფა.

1.4

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04)

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

1.5

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებით/განხორციელებით სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ამ გზით მათი დასაქმების ხელშეწყობა;

სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციის გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის, ქალთა, დასაქმების ხელშეწყობა;

სამუშაოს მაძიებელთა შრომის ბაზ
ზე მოთხოვნად პროფესიებში პროფესიული მომზადება, პროფესიული გადამზადება ა/ა სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებითა და საკვანძო კომპეტენციების განვითარებით მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა, მათ შორის, ამ პროცესში ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინები;

საქართველოში შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; საქართველოში მოქმედი ობიექტების ინსპ
ქტირება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შრომის ინსპექციის სამსახურის კანონით განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში;

შრომის კანონმდებლობის, შრომის უსაფრთხოების ნორმების
დარღვევის , იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის (ტრეფიკინგი) გამოსავლენად განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტიანი განხორციელების ზედამხედველობისა და მართვის ფუნქციების შესრულება;

საქართველოში შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად
/დასახვეწად შრომის კანონმდებლობისა და შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება და ეფექტიანი აღსრულება და ამის საფუძველზე დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ჯანსაღი/სამართლიანი შრომითი ურთიერთობების ხელშეწყობა.

1.6

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05)

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის შემთხვევების შემცირება;
 
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

საჭიროების შემთხვევაში, დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევისა და მათი ევაკუაციის ორგანიზება;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

1.7

ა(ა)იპ − საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)

 

საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისთვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისთვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში;

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

ქვეყნის უსაფრთხოება კეთილდღეობისა და განვითარების აუცილებელი წინაპირობაა. შესაბამისად, თავდაცვის სისტემის განმტკიცება და სამხედრო აღმშენებლობა საქართველოს ეროვნული ამოცანაა. თავდაცვითი ომი სახელმწიფოს სუვერენული უფლებაა, ხოლო თავდაცვის ძალების მზადყოფნა და სიძლიერე − ქვეყანაში სტაბილურობისა და მშვიდობის ერთ-ერთი მთავარი გარანტი.


ქვეყნის თავდაცვის სისტემის გასაძლიერებლად განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

·      ეროვნული თავდაცვის სისტემის განვითარების პროცესში გაგრძელდება „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის ინტენსიური დანერგვა;

·      გაგრძელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორთან, ერთად საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მომზადდება და აღიჭურვება თავდაცვის ძალების ქვეითი ბატალიონები;

·      განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საინჟინრო, ლოჯისტიკური, სპეციალური დანიშნულების ძალების, საჰაერო თავდაცვის, საჰაერო-სატრანსპორტო, ჯავშანსაწინააღმდეგო, დაზვერვის, არტილერიის, მართვისა და კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების შესაძლებლობების განვითარებას, კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროების და ეროვნული გვარდიის შემდგომ რეფორმირებას;

·      თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გაგრძელდება სამხედრო განათლების სფეროს ოფიცერთა და სერჟანტთა მომზადების მნიშვნელოვანი სეგმენტების ინსტიტუციონალიზაცია და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის (JTEC) განვითარება მნიშვნელოვნად გაზრდის თავდაცვის შეფასების შესაძლებლობებს, აგრეთვე ხელს შეუწყობს ნატოს პარტნიორობის თავსებადობის ინიციატივის (Partnership Interoperability Initiative) განხორციელებას. ამასთანავე, მოხდება საბრძოლო-საწვრთნელი ცენტრის (CTC) სრულფასოვანი გამართვა, საწყისი საბრძოლო მომზადებისა და დოქტრინების ცენტრების განვითარება ნატოს სტანდარტების გათვალისწინებით;

·      ალიანსის გაძლიერებული მოწინავე განლაგების (Enhanced Forward Presence) გათვალისწინებით გაგრძელდება თავდაცვის ლოჯისტიკის სფეროს ტრანსფორმაცია;

·      განხორციელდება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით (SNGP) გათვალისწინებული ინიციატივები, რომელთა ფარგლებშიც, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ალიანსისგან მიღებული ეფექტიანი მხარდაჭერით მიიღწევა ნატოსთან თავსებადობის მაღალი ხარისხი;

·      „ტოტალური თავდაცვის“ პრინციპის გათვალისწინებით გაგრძელდება სარეზერვო ქვედანაყოფების მომზადება; აქტიური რეზერვის განვითარებისთვის გაგრძელდება სპეციალისტთა რეზერვის პროგრამის გაფართოების გეგმების შემუშავება, რომლებიც გულისხმობს რეგულარულ ქვედანაყოფებში სპეციალისტთათვის − რეზერვისტებისთვის შესაბამისი პოზიციების განსაზღვრას;

·       სამხედრო-სამეცნიერო კვლევების, სამხედრო მრეწველობის განვითარებისა და მისი საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება;

·       საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) მიმდინარეობის პარალელურად, მოხდება მასში მონაწილე ქვედანაყოფების პირადი შემადგენლობის სათანადო ანაზღაურების სისტემით ეტაპობრივი უზრუნველყოფა;

·      გაგრძელდება როგორც სამხედრო-სამედიცინო შესაძლებლობების განვითარება, ისე თავდაცვის ძალების, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა, ვეტერანთა, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სამედიცინო მომსახურების/რეაბილიტაციის ეფექტიანობის გაზრდა და დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების განხორციელება;

·     გაგრძელდება მოსამსახურეებისთვის ბინების მშენებლობის თანადაფინანსება და სხვა სოციალური პროექტების განხორციელება;

·       კვლავ ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება სამხედრო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია; მათ შორის, განხორციელდება ყველა მოქმედი ყაზარმისა და სასადილოს სრული რეაბილიტაცია, ჯარისკაცებისთვის მოეწყობა ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგდება სამხედრო ბაზების შიდა ინფრასტრუქტურა.


მაღალ პროფესიულ დონეზე იქნება უზრუნველყოფილი დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენა; მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება თანამშრომელთა სამუშაო პირობები; საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო მოქნილი და სწრაფი სერვისები იქნება შეთავაზებული:

·      გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის რეფორმა, რომელიც საპოლიციო საქმიანობის საფუძველია; დასრულდება კრიმინალურ პოლიციაში ოპერატიული, საგამოძიებო და საუბნო მიმართულებების მკაფიოდ გამიჯვნა; განვითარდება მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი, რომლის უმთავრესი ამოცანა იქნება დანაშაულის პრევენციისთვის მუშაობა;

·     საგამოძიებო სისტემის რეფორმის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია საგამოძიებო და საპროკურორო ფუნქციების გამიჯვნა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რეფორმის საფუძველზე; რეფორმის მიზანია გამოძიების პროცესში გამომძიებლების მეტი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, გამოძიების ხარისხის ამაღლება და საპროკურორო ზედამხედველობის გაძლიერება; აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით მომზადებულია და მიღებული იქნება საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ და სამოქმედო გეგმა;

·      გაგრძელდება სასაზღვრო პოლიციის რეფორმა; რეფორმის ფარგლებში განვითარდება ადამიანური რესურსების უკეთ მართვის, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურისა და საზღვარზე დაკვირვების თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები; გაგრძელდება საზღვრის მართვის რისკების ანალიზის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება;

·       განხორციელდება საპატრულო პოლიციის რეფორმის ახალი ეტაპი; რეფორმის ფარგლებში დაინერგება სტანდარტული მოქმედებების პროცედურები და სამართალდარღვევების გამოკვეთის თანამედროვე საშუალებები; გაძლიერდება ქვეით პატრულ-ინსპექტორთა კორპუსი, რაც აამაღლებს ტურისტული და გასართობი ინფრასტრუქტურით დატვირთულ მიმართულებებზე უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის სტანდარტებს; საგზაო უსაფრთხოების სფეროში გამოწვევების დასაძლევად განვითარდება უკონტაქტო პატრულირება; საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრის კონცეფცია დაინერგება ქვეყნის მასშტაბით;

·      საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დონის ამაღლების ფარგლებში გააგრძელებს ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების დამატებას/განვითარებას;

·      საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კიდევ უფრო გაძლიერდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და მეხანძრე-მაშველების შესაძლებლობები; გაძლიერდება საოპერაციო შესაძლებლობები/რესურსები, ამაღლდება მზადყოფნის დონე და რეაგირების ხარისხი, ძირეულად განახლდება ტექნიკა/აღჭურვილობა, მოხდება ინფრასტრუქტურის სრული მოდერნიზაცია, მნიშვნელოვნად განვითარდება საერთაშორისო თანამშრომლობა;

·      არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების შესაბამისად, უზრუნველყოფილი იქნება პოლიციის დანაყოფებში ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;

·      დაინერგება დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართული მიდგომები, მათ შორის, ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის მოდელი. ამ მიზნით გაგრძელდება პოლიციის დანაყოფებში ანალიტიკოსთა ქსელის შექმნა ქვეყნის მასშტაბით;

·      გაღრმავდება საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა; საქართველო აქტიურად ითანამშრომლებს ევროპოლთან 2017 წელს გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე;

·      გაგრძელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამის განხორციელება; მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება;

·      საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრიორიტეტად დარჩება ორგანიზებულ დანაშაულთან და ნარკოდანაშაულთან აქტიური ბრძოლა;

·      გაგრძელდება ახალი საპოლიციო ციფრული პროდუქტების შექმნა. მათ შორისაა: ანონიმური შეტყობინებების პლატფორმა, საზღვრის კვეთის ელექტრონული სისტემა, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საინფორმაციო პლატფორმა, მოქალაქეებთან უკუკავშირის სისტემა;

·      საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომელთათვის ღირსეული და უსაფრთხო პირობების შესაქმნელად გაგრძელდება პოლიციის შენობების განახლება/რეაბილიტაცია, ახალი ობიექტების მშენებლობა და მათი შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფა;

·   გ ანხორციელდება მნიშვნელოვანი პროექტები, რაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ საზოგადოებისთვის შეთავაზებულ სერვისებს კიდევ უფრო მოქნილს, კომფორტულსა და მრავალფეროვანს გახდის.
  

გაგრძელდება პენიტენციური სისტემის მაღალი საერთაშორისო სტანდარტებით მოწყობის პროცესი. ამ მიზნით:

·       პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად დაუახლოვდება მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს;

·      აშენდება ახალი, მცირე ზომის პენიტენციური დაწესებულებები, გაუმჯობესდება არსებული დაწესებულებები უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და რეაბილიტაციის სფეროებში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

·       შეიქმნება საოჯახო ტიპის პენიტენციური დაწესებულება, სადაც ერთი და იმავე სასწავლო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე რამდენიმე არასრულწლოვანი განთავსდება და გათავისუფლებამდე ოჯახურ გარემოში იცხოვრებს;

·      პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესდება უსაფრთხოების, გარე პერიმეტრის დაცვისა და ესკორტის ღონისძიებები დაწესებულებებიდან გაქცევის, მიმალვის ან დაწესებულებებში უკანონო ნივთების შეტანის შესაძლებლობის შესამცირებლად;

·       დაინერგება ინდივიდუალური შეფასების, მათ შორის, კლასიფიკაციის, სასჯელის დაგეგმვისა და შემთხვევის მართვის, ეფექტიანი მეთოდოლოგიები;

·      გაუმჯობესდება მსჯავრდებულთა დასაქმების, პროფესიული სწავლების, განათლებისა და განტვირთვის შესაძლებლობები. ამ მიზნით შეიქმნება შესაბამისი სისტემები და ინფრასტრუქტურა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებით;

·      გაუმჯობესდება პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულებისთვის მიწოდებული ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება მისი სამოქალაქო სექტორში გაწეული მომსახურების ხარისხთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;

·      დაინერგება გათავისუფლებისთვის მომზადების პოლიტიკა პენიტენციური დაწესებულებიდან პრობაციის სისტემაში გადასვლის და პენიტენციური დაწესებულებიდან/პრობაციის სისტემიდან საზოგადოებაში დაბრუნების ხელშეწყობისთვის;

·      გაძლიერდება 14 წლამდე ასაკის ბავშვებთან მუშაობა დანაშაულის პრევენციისთვის;

·     პენიტენციური დაწესებულებებისა და დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროების ბენეფიციარებისთვის, თანამშრომლებისა და სტუმრებისთვის გაუმჯობესდება, შესაბამისად, უსაფრთხოებისა და სამუშაო პირობები;

·     პენიტენციური დაწესებულებებისა და დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროების თანამშრომლებისთვის შეიქმნება ღირსეული და არადისკრიმინაციული სამუშაო პირობები.

2.1

საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

 

პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;

ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას;

ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა;

საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
ან მოქალაქეობის არმქონე იმ პირთა განთავსება, რომლებიც წარადგენენ განცხადებას საერთაშორისო დაცვაზე;

საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების განხორციელება;

უცხო ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების აღსრულება.

2.2

თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)

 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა;

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და
მისი ცნობიერების ამაღლება;

პარტნიორ ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალი და სხვა)
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების განხორციელება;

თავდაცვის ატაშეებისა და
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების მხარდაჭერა და შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; სამხედრო კონტიგენტის შენარჩუნება და გაძლიერება, მოსამსახურეთა მოტივაციის ამაღლება, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

2.3

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)

 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, ლოჯისტიკური მხარდაჭერა, აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებისა და კვები უზრუნველყოფა და ქვედანაყოფების ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო გადასახდელების გადახდა.

2.4

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების განხორციელება;

პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;

პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;

პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენისთვის აუცილებელი საშუალებებით უზრუნველყოფა;

ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის/რეაბილიტაციის მიზნით მათი სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქოსოციალურ პროგრამებში, ტრენინგებსა და კურსებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფა;

პენიტენციური სისტემის აუცილებელი მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით უზრუნველყოფა;

ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციების, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების გაწევა და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში მომსახურების შეთავაზება;

ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა, აივ
ინფექციის/შიდსის გამოვლენის მიზნით და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სკრინინგი და შესაბამისი მკურნალობის კურსის ჩატარება, პაციენტების აივ ინფექციის/შიდსის ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა;

დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

პენიტენციურ
სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან და ახლოების მიზნით პატიმართა და ამ სისტემის თანამშრომელთა საჭიროებებზე მორგებული პენიტენციური ინფრასტრუქტურის შექმნა.

2.4.1

პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)

 

პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;

პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენისთვის აუცილებელი საშუალებებით უზრუნველყოფა;

პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის/
რეაბილიტაციის მიზნით მათი სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქოსოციალურ პროგრამებში, ტრენინგებსა და კურსებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

2.4.2

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)

 

პენიტენციური სისტემის აუცილებელი მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით უზრუნველყოფა;

ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციების, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების გაწევა და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში მომსახურების შეთავაზება;

ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა, აივ ინფექციის/შიდსის გამოვლენის მიზნით და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სკრინინგი და შესაბამისი მკურნალობის კურსის ჩატარება, პაციენტების აივ
ინფექციის/შიდსის ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა;

დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

2.4.3

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03)

 

პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით პატიმართა და ამ სისტემის თანამშრომელთა საჭიროებებზე მორგებული პენიტენციური ინფრასტრუქტურის შექმნა.

2.5

თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)

 

ეროვნული თავდაცვის მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად ნატოსთან თავსებადი და მოქნილი თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება.

2.6

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01)

 

საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისგან;

სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;

ტერორიზმთან ბრძოლა;

სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველ ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ და საერთაშორისო დანაშაულთან ბრძოლა;

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;

სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მისი კონტროლი.

2.7

სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)

 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცეში და საქართველოს იურისდიქციისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;

საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;

ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი;


საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურული ერთეულების, რეგიონული სამმართველოებისა და სასაზღვრო სექტორების ეფექტიანი ფუნქციონირება.

2.8

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)

 

ტაქტიკურ დონეზე საომარი მდგომარეობით, ბუნებრივი ან/და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტისგან/საგანგებო სიტუაციისგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, გარემოს ან/და ქონების დასაცავად სათანადო რესურსებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით შესაბამისი კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;

სტრატეგიულ (პოლიტიკურ) და ოპერაციულ დონეებზე გადაწყვეტილებების მისაღებად შესაბამისი პირებისთვის რეკომენდაციების/წინადადებების შემუშავება და წარდგენა, აგრეთვე ორგანიზაციული, ტექნიკური და საინფორმაციო-ანალიტიკური დახმარების გაწევა;

ურბანული საძიებო სამაშველო ჯგუფისთვის გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის INSARAG-ის კლასიფიკაციის მინიჭება;

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების გაწევა;

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნასთან, მართვასთან, შენახვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული საოპერაციო პროცედურების განხორციელება.

2.9

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ბაზებში შემავალი ყველა ფუნქციური ზონის რეაბილიტაცია და განვითარება; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; სპორტული დარბაზების მშენებლობა/კაპიტალური რემონტი; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია; სამხედრო მოსამსახურეებისთვის საბინაო ფონდის შექმნა.

2.10

პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

 

მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად ეფექტიანი საგანმანათლებლო/სასწავლო პროგრამების განხორციელებით კადეტთა ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;

კვალიფიციური და შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე ოფიცერთა კორპუსის აღზრდა და მომზადება;

კადრების პროფესიული გადამზადებისთვის სპეციალიზებული მოკლე- და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, აგრეთვე გამოცდილების გასა
ზიარებლად შეხვედრებისა და კონფერენციების გამართვა;

სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის განვითარება;

თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოსაყალიბებლად როგორც სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, ისე სამოქალაქო პირებისთვის ქვეყნის გარეთ პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება;

ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის (JTEC) ნატოსთან ასოცირებულ წვრთნისა და შეფასების ცენტრად ჩამოყალიბება; ნატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისთვის (PfP), პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის და საქართველოში განხორციელებულ პროფესიული განვითარების პროგრამების ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეების და სამოქალაქო პირების მონაწილეობა.

2.11

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პაციენტთა მკურნალობის ხარისხის ამაღლებისა და ეფექტიანობის გაზრდისთვის ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება;

პირადი შემადგენლობის
და მისი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა, მათი ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;

სამედიცინო ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარება;

დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების
განხორციელება;

ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის გაუმჯობესება და საპრო
ეზო-ორთოპედიული მომსახურების უზრუნველყოფა;

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის მონაწილე პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვა და მატერიალური უზრუნველყოფა.

2.12

დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 40 01)

 

საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ხელისუფლების სხვა უმაღლესი ორგანოების ხელმძღვანელ პირთა, საქართველოში ვიზიტით მყოფ უცხო ქვეყნების უმაღლესი თანამდებობის პირთა, აგრეთვე სამთავრობო რეზიდენციების დაცვისა და მათი უსაფრთხოების დონის ამაღლების პროცესი უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

2.13

საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 21 00)

 

ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;

ოჯახშ
ი ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება;

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის
დანერგვა;

საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმების სრულყოფა;

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;

დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტი
ს მეშვეობით) პროცესში მისი როლის გაზრდა;

არასრულწლოვანებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;

საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის
გაზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორად განხორციელებისა და დანაშაულთან ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფით;

თან
ამიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.

2.14

სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)

 

სამხედრო მრეწველობის განვითარებისთვის სამეცნიერო კვლევის გაღრმავება, საქართველოს სამხედრო ბაზებზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების მიერ დატოვებული ვადაგასული, ჩამოწერილი საბრძოლო მასალები გამოწვეული რისკების შემცირება, ბზის აშენება და მისი შესაბამისი აღჭურვილობით მოწყობა, სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების გამშვები ახალი დანადგარის დამზადება და ნაკლები დანახარჯებით მეტი მანძილის დამუშავება, ლაზერული ჭრის უბნის მოწყობა და სხვადასხვა ელექტროსამონტაჟო სამუშოს ჩატარება;

საქართველო
ში სამთო მრეწველობის განვითარების ხელშეწყობისთვის ღონისძიებების შემუშავება; სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების გამოცდის მეთოდების სრულყოფისთვის სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის ჩატარება;

ტურისტული და სამხედრო დანიშნულებ
ების მსუბუქი საბაგირო გზების და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი გასაშლელი ხიდების საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება;

რთული რადიოფიზიკური, რადიოელექტრონული, ელექტრონული, ოპტ
იკურ-ელექტრონული და მართვის სისტემების ფიზიკურ-მათემატიკური მოდელირება და სხვადასხვა თავდაცვითი დანიშნულების ახალი ტექნიკური, საგამოცდო და საწარმოო ტექნოლოგიების, ნაკეთობების, ხელსაწყოების, მოწყობილობების და სისტემების შექმნა;

რთულ მექანიკურ სისტემებში მიმდინარე დინამიკური პროცესების  ფიზიკურ
-მათემატიკური მოდელირება და კვლევა; მანქანების კვანძებსა და დეტალებში სხვადასხვა სახის (დინამიკური, დარტყმითი და სხვა) დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდებისა და ალგორითმების დამუშავება; მაღალი რესურსის მქონე, ლითონ- და ენერგოდამზოგავი მანქანებისა და მოწყობილობების ახალი კონსტრუქციების დამუშავება და გაუმჯობესება;

მაღალი ხარისხის ოპტიკური სისტემების
და ცალკეული კომპონენტების დამზადების ტექნოლოგიის შექმნა მისი სამხედრო და სამოქალაქო, აგრეთვე განახლებადი ენერგეტიკის სფეროებში გამოყენებისთვის;

სამთო-მეტალურგიული ნარჩენების უტილიზაციის ტექნოლოგიური სქემების კვლევა და დამუშავება; ლითონთა და ლითონურ ნაკეთობათა კოროზიი
კვლევა და კოროზიისგან დამცავი საშუალებების შექმნა; სამხედრო ტექნიკის, მისი კვანძების, იარაღის და სამხედრო მასალების კოროზიის კვლევა;

მრავალსპექტრული (
ინფრაწითელი (იწ)/ულტრაიისფერი (უი)), ინტეგრაციული პროცესების ხელშემწყობი, დეტექტორის საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ბაზის დადგენა და დამუშავება; ინტეგრალური, გარდამქმნელი ფოტოსტიმულირებული დიფუზიით მზის ენერგიის მიღება.

2.15

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)

 

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროებში დანაშაულთან ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;

დანაშაულის ჩადენის თავიდან ასაცილებლად
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

საქართველოსა და უცხო ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებსა და პროცედურებთან დაკავშირებით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;

ფინანსური დანაშაულის გამოძიების საერთაშორისო ქსელის პროექტებში მონაწილეობა;

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების
გადახდისთვის თავის არიდების ფაქტების აღსაკვეთად;

თაღლითობის ფაქტების აღმოჩენის/გამოვლენის, აგრეთვე კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებთან დაკავშირებით ევროპული სამსახურების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებსა და სემინარებში სისტემატური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ეკონომიკურ დანაშაულად მიჩნევისთვის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში თანამშრომლობა.

2.16

ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 02)

 

უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით ისეთ ღონისძიებათა განხორციელება, რომლებიც დაკავშირებულია: სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერასთან; კავშირგაბმულობის არხიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრასთან; საფოსტო-სატელეგრაფო გზავნილის კონტროლთან; ფარულ ვიდეოჩაწერასთან ან/და აუდიოჩაწერასთან, ფარულ ფოტოგადაღებასთან;

„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკური ღონისძიებისა და იმავე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელება;

სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა;

სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.

2.17

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03)

 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა და გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა და ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ობიექტების ციფრული კავშირგაბმულობისა და თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;

ავტოპარკის მუდმივი განახლება;

ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.

2.18

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10)

 

საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;

კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;

ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და პროგრამის „პარტნიორობა მშვიდობისთვის“ მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;

რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა.

2.19

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)

 

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისთვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;

სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისთვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა;

სამშობლოსთვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისთვის მუდმივი ზრუნვა;

ვეტერანების
და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;

საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება.

2.20

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06)

 

ქვეყნის მასშტაბით დანაშაულის პრევენცია, მათ შორის, დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია, რთული ქცევის და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ არასრულწლოვნებთან მუშაობა, დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების და სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში არასაპატიმრო სასჯელით მსჯავრდებულთა, განრიდებულ არასრულწლოვანთა, რთული ქცევის და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არასაპატიმრო სასჯელებისა და სამართლებრივი აქტების აღსრულების უზრუნველყოფა და ამ გზით საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის გარანტიების შექმნა, რომლ
ებიც მოიცავს სასჯელის სახით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას, იურიდიული პირისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას, გამასწორებელ სამუშაოს, შინაპატიმრობას (მათ შორის, ელექტრონულ ზედამხედველობის საშუალებას), იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვას;

დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების
და აღმოფხვრის მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პირობით მსჯავრდებულებისა და ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად ამ პირთა მხარდაჭერა და შესაბამის სერვისების მისაღებად გადამისამართება; მათთვის შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციის გაწევა, აღდგენითი მართლმსაჯულების, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების პრაქტიკაში დანერგვა, აგრეთვე საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი განვითარება;

ფსიქოსოციალურ
, პროსოციალურ და სარეაბილიტაციო მომსახურებების, პროფესიული გადამზადებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებში არასაპატიმრო სასჯელით მსჯავრდებული, პრობაციონერი, განრიდებული და არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის ბენეფიციარების ჩართვა;

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროების ახალ ოფისებში პრობაციონერთა სარეგისტრაციო სივრცის, ინდივიდუალური გასაუბრების და ჯგუფური შეხვედრების ოთახების, ვიდეოპაემნის სერვისის ფუნქციონირება და სხვა.

2.21

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04)

 

კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების განვითარება საქართველოს თავდაცვის ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად;

კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმების დანერგვა;

მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება;

ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;
კიბერუსაფრთხოების სფეროში გამოცდილების გასაზიარებლად საერთაშორისო ფორუმების, სემინარების და კონფერენციების გამართვა;

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

სამხედრო სწავლებებში კიბერუსაფრთხოების ელემენტების ინტეგრირება;

საინფორმაციო ტექნოლოგიების
სფეროში დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;

საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება;

სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა;

რესურსების მართვის ინტეგრირებული სისტემის (IRMS) ეტაპობრივი დანერგვა;

კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო-საკურიერო მომსახურებების უზრუნველყოფა.

2.22

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)

 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში EUTM RCA, მალის რესპუბლიკაში EUTM Mali) მონაწილეობა;

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო
ქონებისა და სხვა ნივთების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯების) დაფინანსება, გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა და ჯარისკაცების აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

3

რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

 

მაღალი სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ქვეყნის ლოჯისტიკური ფუნქციის მაქსიმალურად ათვისებისთვის მომდევნო წლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

·       დამატებით აშენდება 200 კმ-მდე ავტობანი − დასრულდება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა; აშენდება 200-მდე ხიდი და 70-მდე გვირაბი, რის შედეგადაც თბილისი-ბათუმის მიმართულებით მგზავრობას დაახლოებით 3,5 საათი დასჭირდება;

·    დასრულდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის რიკოთის, სამტრედია-გრიგოლეთის, გრიგოლეთი-ჩოლოქის, ბათუმის შემოვლითი გზის მონაკვეთების მშენებლობა;

·        გაგრძელდება ყველა სასაზღვრო გამტარი პუნქტის მიმართულებით საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალების მშენებლობის პროექტები; მათ შორის, 2024 წლისთვის დასრულდება ქვეშეთი-კობის 23-კმ-იანი მონაკვეთისა და 9-კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა; დაიწყება ნატახტარი-ჟინვალის 27-კმ-იანი ჩქაროსნული გზის მშენებლობა; ასევე დაიწყება ბათუმი-სარფის, თბილისი-სადახლოს და თბილისი-წითელი ხიდის მიმართულებებით ავტომაგისტრალების მშენებლობა;

·      გაგრძელდება კახეთის მიმართულებით ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობა; მათ შორის, დასრულდება გურჯაანის შემოვლითი გზის 15-კმ-იანი მონაკვეთისა და თბილისი-საგარეჯოს 35-კმ-იანი და ბაკურციხე-წნორის 16-კმ-იანი ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობა;

·   დასრულდება ბაღდათი-აბასთუმნის, საჩხერე-ონის, თბილისი-შატილის, ბათუმი-ახალციხის და სხვა მნიშვნელოვანი გზების მონაკვეთების მშენებლობა;

·     განხორციელდება 1500 კმ-მდე საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაცია და 200-მდე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც 2024 წლისთვის ქვეყანაში საერთაშორისო მნიშვნელობის გზების 95% და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების 85% სრულად იქნება მოწესრიგებული;

·      სტიქიის პრევენციისთვის აქტიურად გაგრძელდება ნაპირდაცვითი ღონისძიებების განხორციელება.


მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მოქალაქეებისთვის ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდება მომდევნო წლებშიც ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად და პრიორიტეტად დარჩება. ამ მიზნით:

·    დასრულდება მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, რის შედეგადაც უწყვეტი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით ათეულობით ქალაქი, დაბა და სოფელი, მათ შორის: ხაშური, თელავი, სტეფანწმინდა, ვანი, ბაღდათი, სამტრედია, ფასანაური, მატანი, დედოფლისწყარო და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლები, სიღნაღი, თეთრი წყარო, ზუგდიდი, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების სოფლები, გარდაბანი და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლები (მარტყოფი, ნორიო, ახალსოფელი, ვაზიანი, ახალი სამგორი და სხვა);

·     ქვეყნის უფრო მეტი მოსახლეობა იქნება უზრუნველყოფილი გამართული წყალმომარაგებით.

 

ქვეყნის ინტერნეტიზაციის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

·    საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020−2025 წლების ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად, დაიწყება საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა. ამის შედეგად შინამეურნეობებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება არანაკლებ 100 მბ/წმ, ხოლო ადმინისტრაციული ორგანოებისა და საწარმოებისთვის − არანაკლებ 1 გბ/წმ სიჩქარის ინტერნეტი;

·     პროექტის − „ლოგ ინ ჯორჯიას“ ფარგლებში 1000-მდე დასახლებული პუნქტის ნახევარ მილიონ მოსახლეს ექნება მაღალი ხარისხის ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა;

·    მაღალმთიანი რეგიონების ინტერნეტით უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება ღონისძიებები სათემო ინტერნეტიზაციის ხელშეწყობისთვის;

·   განხორციელდება ღონისძიებები სატელეკომუნიკაციო ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის გამოყენებით სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებისა და საქართველოს გავლით ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ციფრული სატრანზიტო ცენტრის ჩამოყალიბებისთვის.

ქვეყნის რეგიონების განვითარების უთანასწორობის შემცირების, ინკლუზიური განვითარებისა და მოსახლეობისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით გაგრძელდება სოფლების გზების რეაბილიტაციის, წყალმომარაგება-წყალარინების, კულტურის ობიექტების, სკოლების, საბავშვო ბაღების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.

ქვეყნის რეგ