„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7/14
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/05/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/05/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016483
7/14
28/05/2021
ვებგვერდი, 31/05/2021
190020020.35.111.016483
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7/14

2021 წლის 28 მაისი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 80-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24.12.2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016466) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

24,123.3

5,233.8

18,889.5

27,137.3

6,882.3

20,255.0

24,286.9

3,794.9

20,492.0

გადასახადები

13,978.1

0.0

13,978.1

13,688.7

0.0

13,688.7

14,532.7

0.0

14,532.7

გრანტები

5,497.1

5,233.8

263.3

7,184.8

6,882.3

302.5

4,061.9

3,794.9

267.0

სხვა შემოსავლები

4,648.1

0.0

4,648.1

6,263.8

0.0

6,263.8

5,692.3

0.0

5,692.3

II. ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,416.4

80.2

20,336.2

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

საქონელი და მომსახურება

2,753.1

848.1

1,905.0

4,593.7

171.3

4,422.4

4,865.4

26.4

4,839.0

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

სუბსიდიები

8,311.7

0.0

8,311.7

7,022.6

0.0

7,022.6

8,641.0

0.0

8,641.0

გრანტები

65.0

0.0

65.0

33.4

0.0

33.4

60.3

0.0

60.3

სოციალური უზრუნველყოფა

956.0

0.0

956.0

1,215.3

0.0

1,215.3

1,579.6

0.0

1,579.6

სხვა ხარჯები

2,744.6

2,221.4

523.2

1,179.7

344.4

835.3

2,056.0

53.8

2,002.2

III. საოპერაციო სალდო

6,427.2

2,164.3

4,262.9

10,307.9

6,366.6

3,941.3

3,870.5

3,714.7

155.8

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,188.0

4,476.8

1,711.2

8,481.0

6,029.1

2,451.9

9,852.9

4,722.8

5,130.1

ზრდა

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.6

6,029.1

3,000.5

10,152.9

4,722.8

5,430.1

კლება

18.2

0.0

18.2

548.6

0.0

548.6

300.0

0.0

300.0

V. მთლიანი სალდო

239.2

-2,312.5

2,551.7

1,826.9

337.5

1,489.4

-5,982.4

-1,008.1

-4,974.3

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

72.4

-2,312.5

2,384.9

1,680.5

337.5

1,343.0

-6,041.0

-1,008.1

-5,032.9

ზრდა

4,423.6

706.2

3,717.4

6,104.1

1,043.7

5,060.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4,423.6

706.2

3,717.4

6,104.1

1,043.7

5,060.4

0.0

   

კლება

4,351.2

3,018.7

1,332.5

4,423.6

706.2

3,717.4

6,041.0

1,008.1

5,032.9

ვალუტა და დეპოზიტები

4,351.2

3,018.7

1,332.5

4,423.6

706.2

3,717.4

6,041.0

1,008.1

5,032.9

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-166.8

0.0

-166.8

-146.4

0.0

-146.4

-58.6

0.0

-58.6

კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

24,141.5

5,233.8

18,907.7

27,685.9

6,882.3

20,803.6

24,586.9

3,794.9

20,792.0

შემოსავლები

24,123.3

5,233.8

18,889.5

27,137.3

6,882.3

20,255.0

24,286.9

3,794.9

20,492.0

არაფინანსური აქტივების კლება

18.2

 

18.2

548.6

 

548.6

300.0

 

300.0

გადასახდელები

24,069.1

7,546.3

16,522.8

26,005.4

6,544.8

19,460.6

30,627.9

4,803.0

25,824.9

ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,416.4

80.2

20,336.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.6

6,029.1

3,000.5

10,152.9

4,722.8

5,430.1

ვალდებულებების კლება

166.8

 

166.8

146.4

 

146.4

58.6

 

58.6

ნაშთის ცვლილება

72.4

-2,312.5

2,384.9

1,680.5

337.5

1,343.0

-6,041.0

-1,008.1

-5,032.9

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 24286.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსავლები

24,123.3

5,233.8

18,889.5

27,137.3

6,882.3

20,255.0

24,286.9

3,794.9

20,492.0

გადასახადები

13,978.1

0.0

13,978.1

13,688.7

0.0

13,688.7

14,532.7

0.0

14,532.7

გრანტები

5,497.1

5,233.8

263.3

7,184.8

6,882.3

302.5

4,061.9

3,794.9

267.0

სხვა შემოსავლები

4,648.1

0.0

4,648.1

6,263.8

0.0

6,263.8

5,692.3

0.0

5,692.3

 “

) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4061.9 ათასი ლარით:

    ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

გრანტები

5,4   97.1

7,184.8

4,061.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

22.8

66.4

7.0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

5,474.3

7,118.4

4,054.9

მიზნობრივი ტრანსფერი

276.3

254.0

260.0

კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები

5,198.0

6,864.4

3,794.9

 “

 

) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 20416.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,416.4

80.2

20,336.2

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

საქონელი და მომსახურება

2,753.1

848.1

1,905.0

4,593.7

171.3

4,422.4

4,865.4

26.4

4,839.0

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

სუბსიდიები

8,311.7

0.0

8,311.7

7,022.6

0.0

7,022.6

8,641.0

0.0

8,641.0

გრანტები

65.0

0.0

65.0

33.4

0.0

33.4

60.3

0.0

60.3

სოციალური უზრუნველყოფა

956.0

0.0

956.0

1,215.3

0.0

1,215.3

1,579.6

0.0

1,579.6

სხვა ხარჯები

2,744.6

2,221.4

523.2

1,179.7

344.4

835.3

2,056.0

53.8

2,002.2

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 9852.9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 10152.9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 300.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგრამული 

კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა 

პროგრამების მიხედვით

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

78.7

367.3

615.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4459.6

7029.2

8344.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1400.5

2668.8

5046.7

02 02

გარე განათება

938.9

 

347.0

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

46.6

1.6

1.1

02 04

ბინათმშენებლობა

 

1.1

 

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

212.4

17.1

 

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1534.4

4157.8

2063.4

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

9.6

1.2

1.2

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

317.2

178.7

394.0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის

პროექტირება

   

137.9

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

   

350.0

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

 

2.9

2.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

2.5

4.0

04 00

განათლება

936.3

739.6

710.6

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

50.5

10.6

5.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

460.8

216.5

634.1

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

425.0

512.5

71.5

05 00

კულტურარელიგიაახალგაზრდობა და სპორტი

730.5

880.4

471.3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

181.6

598.1

408.8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

548.9

282.3

62.5

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

10.6

8.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.1

1.7

3.0

06 06

 სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელშეწყობა

0.8

   

06 07

 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

0.2

8.9

5.0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6206.2

9029.6

10152.9

 

   ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

18.2

548,6

300.0

ძირითადი აქტივები

18.0

260.6

100.0

არაწარმოებული აქტივები

0.2

288,0

200.0

მიწა

0.2

288,0

200.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,900.7

4,294.6

5,277.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,852.4

4,193.7

5,229.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,852.4

4,193.7

5,079.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

150.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

48.3

46.3

48.1

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

54.6

0.0

702

თავდაცვა

97.6

92.0

105.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,430.3

2,945.3

5,336.7

7045

ტრანსპორტი

1,430.3

2,945.3

5,336.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,430.3

2,945.3

5,336.7

705

გარემოს დაცვა

944.9

2,601.8

2,558.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

1,117.3

1,135.3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

64.4

566.2

640.3

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

880.5

918.3

782.8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

8,857.0

6,656.2

6,385.4

7061

ბინათმშენებლობა

1,728.5

1,080.9

1,478.3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,547.2

4,378.4

2,586.0

7064

გარე განათება

1,600.7

609.8

1,012.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,980.6

587.1

1,309.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

580.2

680.6

907.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164.3

202.5

170.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

415.9

478.1

737.1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,307.9

3,731.2

3,706.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,603.0

2,081.5

2,084.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,526.3

1,416.0

1,459.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

65.7

233.7

163.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

112.9

0.0

0.0

709

განათლება

3,469.5

3,158.8

3,732.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,008.8

2,628.2

3,634.1

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლე   ბის სფეროში

460.7

530.6

97.9

710

სოციალური დაცვა

1,314.2

1,698.5

2,560.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

592.8

754.1

870.6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

721.4

1,690.0

1,690.0

 

სულ

23,902.3

25,859.0

30,569.3

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -5982.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3870.5 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

6427.2

10307.9

3870.5

მთლიანი სალდო

239.2

1826.9

 - 5982.4

  “

) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

     ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12482.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5336.7

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

4971.8

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

74.9

02 01 04

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

290.0

02 02

გარე განათება

1012.0

02 02 01

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

445.0

02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

220.0

02 02 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

347.0

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

640.3

02 03 01

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

40.0

02 03 04

სამელიორაციო სამუშაოები

600.3

02 04

ბინათმშენებლობა

1478.3

02 04 01

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

851.8

02 04 02

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

44.0

02 04 03

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

212.5

02 04 04

გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა

370.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2687.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2429.5

02 06 02

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

156.5

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

101.0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

300.2

02 08

 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომ  სახურება

420.0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

137.9

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

350.0

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

120.3

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

5336.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ქუჩების რეაბილიტაციის, ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციის, სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოწყობის და სხვა სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

4971.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილებისათვის განხორციელდება თავდადებულის, თამარ მეფის, იერუსალიმის, ბერდიანსკის, კოკაიას, ბესიკის, ფაზისის, 26 მაისის, ლოლუას ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოები, მალანიას სახელობის სტადიონზე მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაო. ამირანაშვილის, მოწერელიას, გოგებაშვილის, კოლხეთის, შელიას, აბაშიძის, ქორქიას ქუჩებისა და ქორქიას ჩიხის მონაკვეთების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე, ჰორიზონტალური მონიშვნის და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03

74.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დანაშაულის პრევენციის, აღკვეთისა და გამოვლენის, ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის პრევენცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 04

290.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ქვეპროგრამა მომდევნო წლებშიც მოიცავს დაგრეიდერებისა და ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების ორმული შეკეთების სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგი

გზის ორმული დამუშავება, დაგრეიდერება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა. შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარში

02 02

1012.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. რისი გათვალისწინებითაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ელ.ქვესადგურის კაპიტალური რემონტის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 01

445.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. რაც გულისხმობს გარე განათების სანათების, პროჟექტორების, ელექტროკარადების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაციის სამუშაოებს, გარე განათების წერტებზე მომსახურებას (სადენების შეერთების შემოწმება, სადენების დამჭერების შემოწმება), დაზიანებული კაბელების შეცვლას, საჰაერო ხაზების შემოწმებას, დაზიანებული ლითონის ბოძების აღდგენას ან/და ახლით შეცვლას, გამანაწილებელ ყუთებში კაბელების შეერთებების დათვალიერებას და გაწმენდას, აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრას, გარე განათების გადამწვარი ნათურების შეცვლას.

მოსალოდნელი შედეგი

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მთელი წლის მანძილზე, ნებისმიერ კლიმატური პირობებში, გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 03

347.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებსა და მწვანე ნარგავებზე დეკორატიული წერტილოვანი მინათების მოწყობის სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ელ.ქვესადგურის კაპიტალური რემონტის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

640.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. 

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 01

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება. რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯების დაფინანსება. 

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამელიორაციო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 04

600.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04

1478.3

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობის, სახურავებისა და ფასადების კაპ. შეკეთების, გარე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციისა და სარდაფების მოწყობის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების საერთო სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში მოხდება სართულებს შუა საერთო სარგებლობის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ეზოებში საკანალიზაციო ჭების შეკეთება, საჭიროების შემთხვევაში ახალი ჭების აშენება- მოწყობა, თავსახურების მონტაჟი, ორმოების სიტემატიური გაწმენდა, საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების გაწმენდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 01

851.8

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავებისა და ფასადების კაპ. შეკეთების სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა, რაც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის შექმნის უსაფრთხოდ ცხოვრების გარანტიას და გაზრდის შენობების ექსპლოატაციის ვადას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. შენობის ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 02

44.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 03

212.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების საერთო სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში, მოხდება სართულებს შუა საერთო სარგებლობის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ეზოებში საკანალიზაციო ჭების შეკეთება, საჭიროებისას ახალი ჭების აშენება- მოწყობა, თავსახურების მონტაჟი, სარდაფებში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, ამონიჩბვის ორმოების სისტემატიური გაწმენდა, საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების გაწმენდა, მოთხოვნის საფუძველზე მრავალსართულიან ბინებზე საწვიმური (საწრეტი) მილების შეკეთება/მონტაჟი/დემონტაჟი და სახურავების მცირედი შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 04

370.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა მრავალბინიანი ს/სახლების გარე საკანალიზაციო ქსელი და სარდაფები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

02 06

2687.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის სამუშაოები.

ასევე განხორციელდება მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. დაფინანსდება სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებიც.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობებისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 01

2429.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები. კერძოდ, მოეწყობა მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოებში სამანქანო გზები და მოსახლეობისათვის თავშეყრის ადგილებში საჩრდილობლები. საახალწლოდ, მოსახლეობის განწყობის ამაღლების მიზნით, შეძენილ იქნება საახალწლო აქსესუარები და გაფორმდება ქალაქი. კულტურისა და დასვენების პარკში მოეწყობა შადრევანი და ავტოდრომი, მალთაყვის უბნის სასაფლაოზე მოეწყობა ღობე, ბარათაშვილის ქუჩის მხრიდან შემოიღობება სასაფლაოსათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთი. ასევე, შეძენილ იქნება სახელმწიფო დროშები.

გაგრძელდება კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობებისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 02

156.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის, ბავშვებისათვის გასართობი გარემოს შექმნისათვის, მიზანშეწონილია ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 03

101.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ფოთის ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ნინოშვილის, მალთაყვის, კუნძულის, ნაბადის და ე.წ. ებრაელების სასაფლაოს. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 228 038 კვ/მეტრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი" უზრუნველყოფს:-სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებასა და შეღებვას;
 -სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტუალო მომსახურებისა და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 07

300.2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს: გარე განათების მოვლა-პატრონობას, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობას, ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირებას, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების კონტროლს და დროებით იზოლაციას, ქუჩების სარემონტო სამუშაოებს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საწარმოს მართვის სწორი მენეჯმენტი, შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზი და შესაბამისი გაანგარიშებების გაკეთება ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის მიზნით, საშტატო განრიგის დამუშავება, განყოფილებების და მომუშავე პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობების და საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურის დამუშავება, ბიუჯეტის თანხის მუხლობრივი გადანაწილება, საჭირო შესყიდვების წარმოება, კონტროლი დაგეგმილის მიხედვით მუშაობის წარმართვაზე, განყოფილებების მიხედვით ყოველთვიური შესრულებების წარმოება, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი

დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად საწარმოს ეფექტიანი და ხარისხიანი მუშაობის უზრუნველყოფა, სწორი დაგეგმვა და კონტროლი მის შესრულებაზე, ზუსტი აღრიცხვიანობის წარმოება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 08

420.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) ინსპექტირება.

მოსალოდნელი შედეგი

სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვა, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამშენებლო სამუშაოების მიღება და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

დაფინანსება ათას ლარში

02 09

137.9

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება, შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

02 10

350.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსახლეობის მოთხოვნაზე ორიენტირებული შედეგის მიღწევა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მელიორაციის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 12

120.3

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“ ახორციელებს სანიაღვრე კანალიზაციის და სამელიორაციო სისტემებზე ერთიან ტექნიკურ პოლიტიკას, ნორმების, წესების დაცვასა და ზედამხედველობას, სატუმბი სადგურების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ტექნიკური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაჭაობებული ფართობების აღრიცხვას, მათი მელიორაციის მიზნით ღონისძიებების დასახვას და განხორციელებას, ხელოვნური წყალსადინარების, კალაპოტების რეგულირებას და ნაპირფორმირებას, მათი საპროექტო პარამეტრების კონტროლს, ტექნიკურ ზედამხედველობას და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მიმდინარე წელს ასევე განხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.           

              ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

  დასახელება

2021 წლის გეგმა

04 00

განათლება

3732.0

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3000.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

634.1

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

71.5

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

26.4

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

3000.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

დღეის მდგომარეობით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს. ბაგა-ბაღებში დასაქმებულია 380 თანამშრომელი, მათ შორის 159 აღმზრდელი.

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა (სამჯერადი) და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში" ბავშვთა კვებისათვის დადგენილია ერთ ბავშვზე 2.5 ლარი დღეში, რომელიც განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული მენიუთი. (ბავშვთა კვების რაციონიდან და ღირებულებიდან გამომდინარე, დამტკიცებულ მენიუში დასაშვებია ერთ ბავშვზე გათვლილი კვების ღირებულების ცდომილება თეთრებით).

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 02

634.1

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების კაპ. შეკეთების სამუშაოები, კერძოდ: სახურავების კაპ.რემონტის, კარ-ფანჯრების შეცვლის, შიდა სარემონტო, ელ.სამონტაჟო და გათბობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

04 03

71.5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება. კერძოდ, სველი წერტილების მოწესრიგება, გადახურვითი სამუშაოების ჩატარება და ფანჯრებზე თბოიზოლაციის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

26.4

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფს მოსწავლეთა დროულ გადაადგილებას საცხოვრებელი ადგილიდან სკოლამდე. აღნიშნული მომსახურება ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

გაუმჯობესებული სასწავლო პროცესი.

 “

 

) მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორცილდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა) დაფარვა. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) დაფინანსებას.

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5440.8

 “


 

) მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრა-მული

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

24,069.1

7,546.3

16,522.8

26,005.4

6,544.8

19,460.6

30,627.9

4,803.0

25,824.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

0.0

148.0

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,416.4

80.2

20,336.2

 

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,753.1

848.1

1,905.0

4,593.7

171.3

4,422.4

4,865.4

26.4

4,839.0

 

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

 

სუბსიდიები

8,311.7

0.0

8,311.7

7,022.6

0.0

7,022.6

8,641.0

0.0

8,641.0

 

გრანტები

65.0

0.0

65.0

33.4

0.0

33.4

60.3

0.0

60.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

956.0

0.0

956.0

1,215.3

0.0

1,215.3

1,579.6

0.0

1,579.6

 

სხვა ხარჯები

2,744.6

2,221.4

523.2

1,179.7

344.4

835.3

2,056.0

53.8

2,002.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.6

6,029.1

3,000.5

10,152.9

4,722.8

5,430.1

 

ძირითადი აქტივები

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.5

6,029.1

3,000.4

10,152.9

4,722.8

5,430.1

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

 

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,165.1

0.0

4,165.1

4,533.0

0.0

4,533.0

5,440.8

0.0

5,440.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

0.0

148.0

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

3,919.6

0.0

3,919.6

4,019.3

0.0

4,019.3

4,767.2

0.0

4,767.2

 

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

 

საქონელი და მომსახურება

940.7

0.0

940.7

1,066.2

0.0

1,066.2

1,238.2

0.0

1,238.2

 

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

4.5

0.0

4.5

35.3

0.0

35.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.1

0.0

51.1

95.8

0.0

95.8

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

32.1

0.0

32.1

56.9

0.0

56.9

224.6

0.0

224.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.7

0.0

78.7

367.3

0.0

367.3

615.0

0.0

615.0

 

ძირითადი აქტივები

78.7

0.0

78.7

367.3

0.0

367.3

615.0

0.0

615.0

 

ვალდებულებების კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

 

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,160.3

0.0

1,160.3

1,144.6

0.0

1,144.6

1,307.8

0.0

1,307.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

 

ხარჯები

1,143.0

0.0

1,143.0

1,131.5

0.0

1,131.5

1,286.8

0.0

1,286.8

 

შრომის ანაზღაურება

782.7

0.0

782.7

761.2

0.0

761.2

851.2

0.0

851.2

 

საქონელი და მომსახურება

327.3

0.0

327.3

320.6

0.0

320.6

375.6

0.0

375.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

0.0

4.5

18.4

0.0

18.4

19.0

0.0

19.0

 

სხვა ხარჯები

28.5

0.0

28.5

31.3

0.0

31.3

41.0

0.0

41.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

0.0

17.3

13.1

0.0

13.1

21.0

0.0

21.0

 

ძირითადი აქტივები

17.3

0.0

17.3

13.1

0.0

13.1

21.0

0.0

21.0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,692.1

0.0

2,692.1

3,049.1

0.0

3,049.1

3,771.3

0.0

3,771.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111.0

 

111.0

112.0

 

112.0

112.0

 

112.0

 

ხარჯები

2,630.7

0.0

2,630.7

2,698.0

0.0

2,698.0

3,177.3

0.0

3,177.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,954.6

0.0

1,954.6

1,906.3

0.0

1,906.3

2,246.0

0.0

2,246.0

 

საქონელი და მომსახურება

597.5

0.0

597.5

727.1

0.0

727.1

697.4

0.0

697.4

 

სუბსიდიები

0.0

   

7.3

 

7.3

0.0

   
 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

4.5

0.0

4.5

35.3

0.0

35.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.0

0.0

45.0

29.3

0.0

29.3

35.0

0.0

35.0

 

სხვა ხარჯები

3.6

0.0

3.6

23.5

0.0

23.5

163.6

0.0

163.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.4

0.0

61.4

351.1

0.0

351.1

594.0

0.0

594.0

 

ძირითადი აქტივები

61.4

0.0

61.4

351.1

0.0

351.1

594.0

0.0

594.0

01 03

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

97.6

0.0

97.6

92.0

0.0

92.0

105.0

0.0

105.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

97.6

0.0

97.6

88.9

0.0

88.9

105.0

0.0

105.0

 

შრომის ანაზღაურება

80.1

0.0

80.1

74.8

0.0

74.8

88.8

0.0

88.8

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

14.0

0.0

14.0

15.2

0.0

15.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

215.1

0.0

215.1

192.7

0.0

192.7

86.7

0.0

86.7

 

ხარჯები

48.3

0.0

48.3

46.3

0.0

46.3

28.1

0.0

28.1

 

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

 

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

01 08

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0.0

0.0

0.0

54.6

0.0

54.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

54.6

0.0

54.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

48.1

0.0

48.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,351.7

5,375.7

4,976.0

10,268.8

5,647.0

4,621.8

12,482.7

4,666.9

7,815.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,892.1

2,221.4

3,670.7

3,239.6

344.4

2,895.2

4,138.7

53.8

4,084.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

757.5

0.0

757.5

1,514.3

0.0

1,514.3

1,606.7

0.0

1,606.7

 

სუბსიდიები

2,495.3

0.0

2,495.3

620.1

0.0

620.1

729.8

0.0

729.8

 

სხვა ხარჯები

2,639.3

2,221.4

417.9

1,105.2

344.4

760.8

1,802.2

53.8

1,748.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,459.6

3,154.3

1,305.3

7,029.2

5,302.6

1,726.6

8,344.0

4,613.1

3,730.9

 

ძირითადი აქტივები

4,459.6

3,154.3

1,305.3

7,029.2

5,302.6

1,726.6

8,344.0

4,613.1

3,730.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,430.3

1,097.4

332.9

2,945.3

2,117.3

828.0

5,336.7

3,832.2

1,504.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

29.8

0.0

29.8

276.5

0.0

276.5

290.0

0.0

290.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

29.8

276.5

0.0

276.5

289.8

0.0

289.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,400.5

1,097.4

303.1

2,668.8

2,117.3

551.5

5,046.7

3,832.2

1,214.5

 

ძირითადი აქტივები

1,400.5

1,097.4

303.1

2,668.8

2,117.3

551.5

5,046.7

3,832.2

1,214.5

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

1,386.7

1,097.4

289.3

2,382.4

2,117.3

265.1

4,971.8

3,832.2

1,139.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,386.7

1,097.4

289.3

2,382.4

2,117.3

265.1

4,971.8

3,832.2

1,139.6

 

ძირითადი აქტივები

1,386.7

1,097.4

289.3

2,382.4

2,117.3

265.1

4,971.8

3,832.2

1,139.6

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

2.5

0.0

2.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

41.1

0.0

41.1

289.9

0.0

289.9

74.9

0.0

74.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

29.8

0.0

29.8

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

29.8

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.3

0.0

11.3

285.2

0.0

285.2

74.9

0.0

74.9

 

ძირითადი აქტივები

11.3

0.0

11.3

285.2

0.0

285.2

74.9

0.0

74.9

02 01 04

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

41.1

0.0

41.1

268.0

0.0

268.0

290.0

0.0

290.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

29.8

0.0

29.8

266.8

0.0

266.8

290.0

0.0

290.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

29.8

266.8

0.0

266.8

289.8

0.0

289.8

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.3

0.0

11.3

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

11.3

0.0

11.3

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

02 02

გარე განათება

1,600.7

901.8

698.9

609.8

0.0

609.8

1,012.0

0.0

1,012.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

661.8

0.0

661.8

609.8

0.0

609.8

665.0

0.0

665.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

661.8

0.0

661.8

609.7

0.0

609.7

664.9

0.0

664.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938.9

901.8

37.1

0.0

0.0

0.0

347.0

0.0

347.0

 

ძირითადი აქტივები

938.9

901.8

37.1

0.0

0.0

0.0

347.0

0.0

347.0

02 02 01

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

661.8

0.0

661.8

434.3

0.0

434.3

445.0

0.0

445.0

 

ხარჯები

661.8

0.0

661.8

434.3

0.0

434.3

445.0

0.0

445.0

 

საქონელი და მომსახურება

661.8

0.0

661.8

434.3

0.0

434.3

445.0

0.0

445.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   

02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

175.5

0.0

175.5

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

175.5

0.0

175.5

220.0

0.0

220.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

175.4

0.0

175.4

219.9

0.0

219.9

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

02 02 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

938.9

901.8

37.1

0.0

0.0

0.0

347.0

0.0

347.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938.9

901.8

37.1

0.0

0.0

0.0

347.0

0.0

347.0

 

ძირითადი აქტივები

938.9

901.8

37.1

0.0

0.0

0.0

347.0

0.0

347.0

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

64.4

0.0

64.4

566.2

0.0

566.2

640.3

0.0

640.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

17.8

0.0

17.8

564.6

0.0

564.6

639.2

0.0

639.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.8

0.0

17.8

563.9

0.0

563.9

638.0

0.0

638.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

1.2

0.0

1.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.6

0.0

46.6

1.6

0.0

1.6

1.1

0.0

1.1

 

ძირითადი აქტივები

46.6

0.0

46.6

1.6

0.0

1.6

1.1

0.0

1.1

02 03 01

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

17.8

0.0

17.8

19.7

0.0

19.7

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

17.8

0.0

17.8

19.7

0.0

19.7

40.0

0.0

40.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.8

0.0

17.8

19.7

0.0

19.7

40.0

0.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

46.6

0.0

46.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.6

0.0

46.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

46.6

0.0

46.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 04

სამელიორაციო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

519.5

0.0

519.5

600.3

0.0

600.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

517.9

0.0

517.9

599.2

0.0

599.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

517.2

0.0

517.2

598.0

0.0

598.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

1.2

0.0

1.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

1.1

0.0

1.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

1.1

0.0

1.1

02 04

ბინათმშენებლობა

1,728.5

1,466.0

262.5

1,080.9

340.5

740.4

1,478.3

53.8

1,424.5

 

ხარჯები

1,728.5

1,466.0

262.5

1,079.8

340.5

739.3

1,478.3

53.8

1,424.5

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

152.8

0.0

152.8

212.5

0.0

212.5

 

სხვა ხარჯები

1,726.0

1,466.0

260.0

927.0

340.5

586.5

1,251.8

53.8

1,198.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მრავალსართულიანი /სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

1,391.6

1,179.4

212.2

900.7

340.5

560.2

851.8

53.8

798.0

 

ხარჯები

1,391.6

1,179.4

212.2

900.7

340.5

560.2

851.8

53.8

798.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

1,389.1

1,179.4

209.7

900.7

340.5

560.2

851.8

53.8

798.0

02 04 02

მრავალსართულიანი /სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

336.9

286.6

50.3

15.6

0.0

15.6

44.0

0.0

44.0

 

ხარჯები

336.9

286.6

50.3

15.6

0.0

15.6

44.0

0.0

44.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

336.9

286.6

50.3

15.6

0.0

15.6

30.0

0.0

30.0

02 04 03

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

164.6

0.0

164.6

212.5

0.0

212.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

163.5

0.0

163.5

212.5

0.0

212.5

 

სუბსიდიები

0.0

   

152.8

 

152.8

212.5

 

212.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

02 04 04

გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

370.0

0.0

370.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

370.0

0.0

370.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

370.0

0.0

370.0

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

212.4

0.0

212.4

17.1

0.0

17.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.4

0.0

212.4

17.1

0.0

17.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

212.4

0.0

212.4

17.1

0.0

17.1

0.0

0.0

0.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,419.8

1,910.5

509.3

4,447.2

3,189.2

1,258.0

2,687.0

780.9

1,906.1

 

ხარჯები

885.4

755.4

130.0

289.4

3.9

285.5

623.6

0.0

623.6

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

0.0

4.9

52.1

0.0

52.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

85.0

0.0

85.0

85.9

0.0

85.9

101.0

0.0

101.0

 

სხვა ხარჯები

795.5

755.4

40.1

151.4

3.9

147.5

522.6

0.0

522.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,534.4

1,155.1

379.3

4,157.8

3,185.3

972.5

2,063.4

780.9

1,282.5

 

ძირითადი აქტივები

1,534.4

1,155.1

379.3

4,157.8

3,185.3

972.5

2,063.4

780.9

1,282.5

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2,334.8

1,910.5

424.3

3,888.0

3,189.2

698.8

2,429.5

780.9

1,648.6

 

ხარჯები

800.4

755.4

45.0

203.5

3.9

199.6

522.6

0.0

522.6

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

0.0

4.9

52.1

0.0

52.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

795.5

755.4

40.1

151.4

3.9

147.5

522.6

0.0

522.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,534.4

1,155.1

379.3

3,684.5

3,185.3

499.2

1,906.9

780.9

1,126.0

 

ძირითადი აქტივები

1,534.4

1,155.1

379.3

3,684.5

3,185.3

499.2

1,906.9

780.9

1,126.0

02 06 02

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

0.0

0.0

0.0

473.3

0.0

473.3

156.5

0.0

156.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

473.3

0.0

473.3

156.5

0.0

156.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

473.3

0.0

473.3

156.5

0.0

156.5

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

85.0

0.0

85.0

85.9

0.0

85.9

101.0

0.0

101.0

 

ხარჯები

85.0

0.0

85.0

85.9

0.0

85.9

101.0

0.0

101.0

 

სუბსიდიები

85.0

 

85.0

85.9

 

85.9

101.0

 

101.0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

2,419.9

0.0

2,419.9

284.4

0.0

284.4

300.2

0.0

300.2

 

ხარჯები

2,410.3

0.0

2,410.3

283.2

0.0

283.2

299.0

0.0

299.0

 

სუბსიდიები

2,410.3

 

2,410.3

283.2

 

283.2

299.0

 

299.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.6

0.0

9.6

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

ძირითადი აქტივები

9.6

0.0

9.6

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

475.7

0.0

475.7

216.8

0.0

216.8

420.0

0.0

420.0

 

ხარჯები

158.5

0.0

158.5

38.1

0.0

38.1

26.0

0.0

26.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.7

0.0

40.7

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

117.8

0.0

117.8

26.0

0.0

26.0

26.0

0.0

26.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

317.2

0.0

317.2

178.7

0.0

178.7

394.0

0.0

394.0

 

ძირითადი აქტივები

317.2

0.0

317.2

178.7

0.0

178.7

394.0

0.0

394.0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

137.9

0.0

137.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

137.9

0.0

137.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

137.9

0.0

137.9

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

350.0

0.0

350.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

350.0

0.0

350.0

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

101.1

0.0

101.1

120.3

0.0

120.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

98.2

0.0

98.2

117.6

0.0

117.6

 

სუბსიდიები

0.0

   

98.2

 

98.2

117.3

 

117.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

2.7

0.0

2.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

2.7

0.0

2.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

880.5

812.4

68.1

1,934.5

153.2

1,781.3

1,797.8

0.0

1,797.8

 

ხარჯები

880.5

812.4

68.1

994.8

153.2

1,778.8

1,001.0

0.0

1,793.8

 

საქონელი და მომსახურება

880.5

812.4

68.1

1,930.4

153.2

1,777.2

1,792.1

0.0

1,792.1

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

1.7

0.0

1.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

4.0

0.0

4.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

4.0

0.0

4.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.0

0.0

0.0

996.1

0.0

996.1

1,005.0

0.0

1,005.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

994.8

0.0

994.8

1,001.0

0.0

1,001.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

993.7

0.0

993.7

999.7

0.0

999.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

1.3

0.0

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

4.0

0.0

4.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

4.0

0.0

4.0

03 02

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

0.0

0.0

0.0

121.2

0.0

121.2

130.3

0.0

130.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

121.2

0.0

121.2

130.3

0.0

130.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

121.2

0.0

121.2

130.2

0.0

130.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

გამწვანების სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

52.1

0.0

52.1

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

52.1

0.0

52.1

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

52.1

0.0

52.1

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

385.9

0.0

385.9

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

384.7

0.0

384.7

450.0

0.0

450.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

384.3

0.0

384.3

449.8

0.0

449.8

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

03 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

25.4

0.0

25.4

89.4

0.0

89.4

177.5

0.0

177.5

 

ხარჯები

25.4

0.0

25.4

89.4

0.0

89.4

177.5

0.0

177.5

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

0.0

25.4

89.3

0.0

89.3

177.4

0.0

177.4

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა

855.1

812.4

42.7

289.8

153.2

136.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

855.1

812.4

42.7

289.8

153.2

136.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

855.1

812.4

42.7

289.8

153.2

136.6

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   

04 00

განათლება

3,469.5

849.8

2,619.7

3,158.8

542.4

2,616.4

3,732.0

136.1

3,595.9

 

ხარჯები

2,533.2

35.7

2,497.5

2,419.2

18.1

2,401.1

3,021.4

26.4

2,995.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.7

35.7

0.0

18.1

18.1

0.0

26.4

26.4

0.0

 

სუბსიდიები

2,497.5

0.0

2,497.5

2,401.1

0.0

2,401.1

2,995.0

0.0

2,995.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936.3

814.1

122.2

739.6

524.3

215.3

710.6

109.7

600.9

 

ძირითადი აქტივები

936.3

814.1

122.2

739.6

524.3

215.3

710.6

109.7

600.9

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,548.0

0.0

2,548.0

2,411.7

0.0

2,411.7

3,000.0

0.0

3,000.0

 

ხარჯები

2,497.5

0.0

2,497.5

2,401.1

0.0

2,401.1

2,995.0

0.0

2,995.0

 

სუბსიდიები

2,497.5

 

2,497.5

2,401.1

 

2,401.1

2,995.0

 

2,995.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.5

0.0

50.5

10.6

0.0

10.6

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

50.5

0.0

50.5

10.6

0.0

10.6

5.0

0.0

5.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

460.8

389.1

71.7

216.5

11.8

204.7

634.1

38.2

595.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

460.8

389.1

71.7

216.5

11.8

204.7

634.1

38.2

595.9

 

ძირითადი აქტივები

460.8

389.1

71.7

216.5

11.8

204.7

634.1

38.2

595.9

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

425.0

425.0

0.0

520.0

520.0

0.0

71.5

71.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.5

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

7.5

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.0

425.0

0.0

512.5

512.5

0.0

71.5

71.5

0.0

 

ძირითადი აქტივები

425.0

425.0

0.0

512.5

512.5

0.0

71.5

71.5

0.0

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

35.7

35.7

0.0

10.6

10.6

0.0

26.4

26.4

0.0

 

ხარჯები

35.7

35.7

0.0

10.6

10.6

0.0

26.4

26.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.7

35.7

0.0

10.6

10.6

0.0

26.4

26.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3,307.9

508.4

2,799.5

3,731.2

202.2

3,529.0

3,706.9

0.0

3,706.9

 

ხარჯები

2,577.4

0.0

2,577.4

2,850.8

0.0

2,850.8

3,235.6

0.0

3,235.6

 

საქონელი და მომსახურება

104.8

0.0

104.8

30.8

0.0

30.8

162.0

0.0

162.0

 

სუბსიდიები

2,369.9

0.0

2,369.9

2,780.8

0.0

2,780.8

3,023.1

0.0

3,023.1

 

სხვა ხარჯები

67.7

0.0

67.7

14.2

0.0

14.2

25.5

0.0

25.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

730.5

508.4

222.1

880.4

202.2

678.2

471.3

0.0

471.3

 

ძირითადი აქტივები

730.5

508.4

222.1

880.3

202.2

678.1

471.3

0.0

471.3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,603.0

22.9

1,580.1

2,081.5

0.0

2,081.5

2,084.6

0.0

2,084.6

 

ხარჯები

1,421.4

0.0

1,421.4

1,483.4

0.0

1,483.4

1,675.8

0.0

1,675.8

 

სუბსიდიები

1,398.9

0.0

1,398.9

1,476.7

0.0

1,476.7

1,661.8

0.0

1,661.8

 

სხვა ხარჯები

22.5

0.0

22.5

6.7

0.0

6.7

14.0

0.0

14.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181.6

22.9

158.7

598.1

0.0

598.1

408.8

0.0

408.8

 

ძირითადი აქტივები

181.6

22.9

158.7

598.0

0.0

598.0

408.8

0.0

408.8

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,117.8

0.0

1,117.8

199.8

0.0

199.8

242.0

0.0

242.0

 

ხარჯები

1,095.1

0.0

1,095.1

189.8

0.0

189.8

240.8

0.0

240.8

 

სუბსიდიები

1,095.1

0.0

1,095.1

189.8

0.0

189.8

240.8

0.0

240.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

22.7

10.0

0.0

10.0

1.2

0.0

1.2

 

ძირითადი აქტივები

22.7

0.0

22.7

10.0

0.0

10.0

1.2

0.0

1.2

05 01 01 01

რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

115.3

0.0

115.3

122.3

0.0

122.3

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

111.2

0.0

111.2

112.3

0.0

112.3

160.0

0.0

160.0

 

სუბსიდიები

111.2

 

111.2

112.3

 

112.3

160.0

 

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0.0

4.1

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

4.1

0.0

4.1

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01 02

ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა

70.0

0.0

70.0

77.5

0.0

77.5

82.0

0.0

82.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

77.5

0.0

77.5

80.8

0.0

80.8

 

სუბსიდიები

70.0

 

70.0

77.5

 

77.5

80.8

 

80.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 01 01 03

სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

932.5

0.0

932.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

913.9

0.0

913.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

913.9

 

913.9

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.6

0.0

18.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

18.6

0.0

18.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

112.9

0.0

112.9

10.7

0.0

10.7

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

112.9

0.0

112.9

10.7

0.0

10.7

133.0

0.0

133.0

 

სუბსიდიები

90.4

 

90.4

4.0

 

4.0

119.0

 

119.0

 

სხვა ხარჯები

22.5

0.0

22.5

6.7

0.0

6.7

14.0

0.0

14.0

05 01 03

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

215.0

0.0

215.0

1,250.3

0.0

1,250.3

1,305.0

0.0

1,305.0

 

ხარჯები

213.4

0.0

213.4

1,227.9

0.0

1,227.9

1,302.0

0.0

1,302.0

 

სუბსიდიები

213.4

 

213.4

1,227.9

 

1,227.9

1,302.0

 

1,302.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

1.6

22.4

0.0

22.4

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

1.6

0.0

1.6

22.3

0.0

22.3

3.0

0.0

3.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

85.3

0.0

85.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.3

0.0

85.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

85.3

0.0

85.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

72.0

22.9

49.1

565.7

0.0

565.7

404.6

0.0

404.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.0

22.9

49.1

565.7

0.0

565.7

404.6

0.0

404.6

 

ძირითადი აქტივები

72.0

22.9

49.1

565.7

0.0

565.7

404.6

0.0

404.6

05 01 06

საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913“-ის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

55.0

 

55.0

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,526.3

485.5

1,040.8

1,416.0

202.2

1,213.8

1,459.3

0.0

1,459.3

 

ხარჯები

977.4

0.0

977.4

1,133.7

0.0

1,133.7

1,396.8

0.0

1,396.8

 

საქონელი და მომსახურება

104.8

0.0

104.8

30.8

0.0

30.8

162.0

0.0

162.0

 

სუბსიდიები

822.4

0.0

822.4

1,070.4

0.0

1,070.4

1,198.3

0.0

1,198.3

 

სხვა ხარჯები

15.2

0.0

15.2

7.5

0.0

7.5

11.5

0.0

11.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548.9

485.5

63.4

282.3

202.2

80.1

62.5

0.0

62.5

 

ძირითადი აქტივები

548.9

485.5

63.4

282.3

202.2

80.1

62.5

0.0

62.5

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

870.4

0.0

870.4

1,110.0

0.0

1,110.0

1,255.7

0.0

1,255.7

 

ხარჯები

857.4

0.0

857.4

1,095.4

0.0

1,095.4

1,223.3

0.0

1,223.3

 

სუბსიდიები

822.4

0.0

822.4

1,070.4

0.0

1,070.4

1,198.3

0.0

1,198.3

 

გრანტები

35.0

0.0

35.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

0.0

13.0

14.6

0.0

14.6

32.4

0.0

32.4

 

ძირითადი აქტივები

13.0

0.0

13.0

14.6

0.0

14.6

32.4

0.0

32.4

05 02 01 01

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

27.0

0.0

27.0

171.0

0.0

171.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

27.0

0.0

27.0

164.1

0.0

164.1

178.0

0.0

178.0

 

სუბსიდიები

27.0

 

27.0

164.1

 

164.1

178.0

 

178.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

6.9

0.0

6.9

2.0

0.0

2.0

05 02 01 02

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

209.9

0.0

209.9

207.0

0.0

207.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

205.0

0.0

205.0

207.0

0.0

207.0

220.0

0.0

220.0

 

სუბსიდიები

205.0

 

205.0

207.0

 

207.0

220.0

 

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

05 02 01 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

33.3

0.0

33.3

175.0

0.0

175.0

186.4

0.0

186.4

 

ხარჯები

33.3

0.0

33.3

175.0

0.0

175.0

186.4

0.0

186.4

 

სუბსიდიები

33.3

 

33.3

175.0

 

175.0

186.4

 

186.4

05 02 01 04

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

55.8

0.0

55.8

306.3

0.0

306.3

379.0

0.0

379.0

 

ხარჯები

55.8

0.0

55.8

306.3

0.0

306.3

379.0

0.0

379.0

 

სუბსიდიები

55.8

 

55.8

306.3

 

306.3

379.0

 

379.0

05 02 01 05

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

9.0

0.0

9.0

61.9

0.0

61.9

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

9.0

0.0

9.0

61.9

0.0

61.9

70.0

0.0

70.0

 

სუბსიდიები

9.0

 

9.0

61.9

 

61.9

70.0

 

70.0

05 02 01 06

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

134.4

0.0

134.4

163.8

0.0

163.8

185.3

0.0

185.3

 

ხარჯები

129.5

0.0

129.5

156.1

0.0

156.1

164.9

0.0

164.9

 

სუბსიდიები

129.5

 

129.5

156.1

 

156.1

164.9

 

164.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

7.7

0.0

7.7

20.4

0.0

20.4

 

ძირითადი აქტივები

4.9

0.0

4.9

7.7

0.0

7.7

20.4

0.0

20.4

05 02 01 07

რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

35.0

0.0

35.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

გრანტები

35.0

0.0

35.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

05 02 01 08

სახელოვნებო ცენტრის ხელშეწყობა

366.0

0.0

366.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

362.8

0.0

362.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

362.8

 

362.8

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.2

0.0

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

120.0

0.0

120.0

38.3

0.0

38.3

173.5

0.0

173.5

 

ხარჯები

120.0

0.0

120.0

38.3

0.0

38.3

173.5

0.0

173.5

 

საქონელი და მომსახურება

104.8

0.0

104.8

30.8

0.0

30.8

162.0

0.0

162.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

სხვა ხარჯები

15.2

0.0

15.2

7.5

0.0

7.5

11.5

0.0

11.5

05 02 03

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

535.9

485.5

50.4

267.7

202.2

65.5

30.1

0.0

30.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

   

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535.9

485.5

50.4

267.7

202.2

65.5

30.1

0.0

30.1

 

ძირითადი აქტივები

535.9

485.5

50.4

267.7

202.2

65.5

30.1

0.0

30.1

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

65.7

0.0

65.7

233.7

0.0

233.7

163.0

0.0

163.0

 

ხარჯები

65.7

0.0

65.7

233.7

0.0

233.7

163.0

0.0

163.0

 

სუბსიდიები

35.7

 

35.7

233.7

 

233.7

163.0

 

163.0

 

სხვა ხარჯები

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ტურიზმის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა

112.9

0.0

112.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

112.9

0.0

112.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

112.9

 

112.9

0.0

   

0.0

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,894.4

0.0

1,894.4

2,379.1

0.0

2,379.1

3,467.7

0.0

3,467.7

 

ხარჯები

1,893.3

0.0

1,893.3

2,368.5

0.0

2,368.5

3,459.7

0.0

3,459.7

 

საქონელი და მომსახურება

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

949.0

0.0

949.0

1,213.3

0.0

1,213.3

1,893.1

0.0

1,893.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

904.9

0.0

904.9

1,119.5

0.0

1,119.5

1,524.6

0.0

1,524.6

 

სხვა ხარჯები

5.5

0.0

5.5

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

1.1

10.6

0.0

10.6

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი აქტივები

1.1

0.0

1.1

10.6

0.0

10.6

8.0

0.0

8.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164.3

0.0

164.3

202.5

0.0

202.5

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

164.2

0.0

164.2

200.8

0.0

200.8

167.0

0.0

167.0

 

სუბსიდიები

164.2

 

164.2

200.8

 

200.8

167.0

 

167.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

0.1

1.7

0.0

1.7

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

0.1

0.0

0.1

1.7

0.0

1.7

3.0

0.0

3.0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

415.9

0.0

415.9

478.1

0.0

478.1

737.1

0.0

<