ტექნიკური რეგლამენტი – სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების შესახებ

ტექნიკური რეგლამენტი – სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 497
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/08/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/08/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.022215
497
13/08/2020
ვებგვერდი, 18/08/2020
300160070.10.003.022215
ტექნიკური რეგლამენტი – სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №497

2020 წლის 13 აგვისტო

   ქ. თბილისი

 

ტექნიკური რეგლამენტი – სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების შესახებ

მუხლი 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი – „სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე  სურსათის ინგრედიენტების შესახებ“.
მუხლი 2
არომატული ნივთიერებების შემცველი სურსათი, რომელიც განთავსებულია ბაზარზე ამ დადგენილების ამოქმედებამდე და არ შეესაბამება  ამ დადგენილებით დამტკიცებულ „არომატიზატორების და საწყისი მასალების ჩამონათვალს“ დანართ №1-ის – „არომატული ნივთიერებების  ჩამონათვალის“ ნაწილი I-ით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, დასაშვებია, ბაზარზე განთავსებული იქნეს „ვარგისიანობის მინიმალური ვადის“ ან „გამოყენებამდე ვადის“ გასვლამდე.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2024 წლის  პირველი  იანვრიდან.

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარიატექნიკური რეგლამენტი - სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე  სურსათის ინგრედიენტების შესახებ

 

 

მუხლი 1. მიზანი და გამოყენების სფერო

1. „ტექნიკური რეგლამენტი  სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე  სურსათის ინგრედიენტების შესახებ“  (შემდგომში  ტექნიკური რეგლამენტი) მიზნად ისახავს  ადამიანის ჯანმრთელობის და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას, სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე  სურსათის ინგრედიენტებთან მიმართებაში, ასევე შიდა ბაზრის ეფექტიან ფუნქციონირებას, სურსათით ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სამართლიანი პრაქტიკის დაცვას და საჭიროების  შემთხვევაში, გარემოს დაცვას.

2. ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს:

ა)  არომატიზატორების  და იმ საწყისი მასალების ჩამონათვალს, რომელიც დაშვებულია სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებლად;

ბ) სურსათში/სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე  სურსათის ინგრედიენტების გამოყენების პირობებს;

 გ) არომატიზატორების ეტიკეტირების წესებს.

3. ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნები ვრცელდება:

ა) არომატიზატორ(ებ)ზე, რომელიც გამოიყენება ან  განკუთვნილია სურსათში ან სურსათზე გამოსაყენებლად, შესაბოლ არომატიზატორებთან დაკავშირებული სპეციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით;

ბ) არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტებზე;

გ) არომატიზატორ(ებ)ის შემცველ სურსათზე და/ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტებზე;

დ) არომატიზატორ(ებ)ის და/ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების საწყის მასალაზე.

4. ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნები არ ვრცელდება:

ა) ნივთიერებებზე, რომელთაც ახასიათებთ მხოლოდ ტკბილი, მჟავე ან მარილის გემო;

ბ) სასურსათო ნედლეულზე (ნედლ სურსათზე);

გ) ერთკომპონენტიან სურსათზე და ნარევებზე, როგორებიცაა: (მაგრამ არამხოლოდ) ახალი, გამომშრალი (მშრალი) ან გაყინული სანელებლები და/ან მწვანილი, ჩაის ნარევები და ნარევები  ნაყენებისათვის, იმ პირობით, რომ მათი გამოყენება არ მოხდა სურსათის ინგრედიენტებად.

5. დაუშვებელია ნებისმიერი პირის მიერ არომატიზატორის ან ამ  არომატიზატორის შემცველი ნებისმიერი სურსათის და/ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტის ბაზარზე განთავსება, თუ მათი გამოყენება არ შეესაბამება ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

მუხლი 2.  ტერმინთა განმარტებები

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობები:

ა) არომატიზატორი  – პროდუქტი, რომელიც ჩვეულებრივ არ გამოიყენება სურსათად და რომლის დამატება ხდება სურსათისათვის არომატის ან/და გემოს მიცემის ან შეცვლის მიზნით. არომატიზატორი მზადდება ან შედგება არომატული ნივთიერებების, არომატული პრეპარატების, თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორების, შესაბოლი არომატიზატორების, გემოს პრეკურსორების ან სხვა არომატიზატორების ან მათი ნარევებისაგან;

ბ) არომატული ნივთიერებები  – განსაზღვრული ქიმიური ნივთიერებები დამახასიათებელი გემოთი და არომატით;

გ) ნატურალური (ბუნებრივი) არომატული ნივთიერებები  – არომატული ნივთიერებები, რომლებიც მიიღება შესაბამისი ფიზიკური, ფერმენტული, მიკრობიოლოგიური პროცესებით მცენარეული, ცხოველური და მიკრობიოლოგიური წარმოშობის მასალისაგან, ნედლი ან გადამუშავებული სახით და გამოიყენება ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სურსათის ერთი ან მეტი ტრადიციული  პროცესებით მომზადებისას. ნატურალური (ბუნებრივი) არომატული ნივთიერებები შეესაბამებიან ბუნებაში ბუნებრივად არსებულ ან გამოვლენილ ნივთიერებებს;

დ) არომატული პრეპარატი  – პროდუქტი,  გარდა არომატული ნივთიერებებისა, რომელიც მიღებულია:

დ.ა) სურსათისაგან, სათანადო ფიზიკური, ფერმენტული ან მიკრობიოლოგიური პროცესებით,  ან ნედლეულიდან,    ან  ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სურსათის მომზადების ერთი ან მეტი ტრადიციული  პროცესების გამოყენების  შედეგად;

დ.ბ) მცენარეული, ცხოველური და მიკრობიოლოგიური წარმოშობის მასალისაგან, გარდა სურსათისა, სათანადო ფიზიკური, ფერმენტული და მიკრობიოლოგიური პროცესებით, რომლის დროსაც მასალა აღებულია არსებული  ფორმით  ან დამზადებულია ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სურსათის მომზადების ერთი ან მეტი ტრადიციული  პროცესების გამოყენებით;

ე) თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორი  – პროდუქტი, რომელიც მიიღება ისეთი ინგრედიენტების ნარევის თერმული დამუშავების შემდეგ, რომელთაც არ არის აუცილებელი ახასიათებდეს არომატული თვისებები და რომელთაგან სულ მცირე ერთი მაინც შეიცავს აზოტს (ამინო), ხოლო მეორე  წარმოადგენს  რედუცირებულ შაქარს. თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორის ინგრედიენტები შეიძლება იყოს:

ე.ა)  სურსათი; ან/და

ე.ბ)  სხვა საწყისი მასალა, გარდა სურსათისა;

ვ) შესაბოლი არომატიზატორი     პროდუქტი, რომელიც მიიღება ბოლის (კვამლის)  კონდენსატის ფრაქციებად დაყოფითა და გაწმენდა-გასუფთავებით, პირველადი შესაბოლი კონდენსატის, პირველადი ფისების ფრაქციის და/ან წარმოებული შესაბოლი არომატიზატორების წარმოქმნით, მათ შორის:

ვ.ა) ბოლის (კვამლის)  პირველადი კონდენსატი, რომელიც წარმოადგენს წყლის საფუძველზე წარმოქმნილი კონდენსირებული ბოლის (კვამლის) გაწმენდილ-გასუფთავებულ ნაწილს;

ვ.ბ) ცვილის პირველადი ფრაქცია, რომელიც  წარმოადგენს კონდენსირებული ბოლის (კვამლის) მაღალი სიმკვრივის მქონე ცვილის წყალში უხსნადი ფაზის  გაწმენდილ-გასუფთავებულ ფრაქციას;

ვ.გ) შესაბოლი არომატიზატორის წარმოებულები,  რომლებიც მიეკუთვნება არომატიზატორებს, მათი წარმოება ხდება  პირველადი პროდუქტების შემდგომი გადამუშავებით და რომლებიც გამოიყენება, ან განკუთვნილია სურსათში ან სურსათზე ბოლის (კვამლის)  გემოს მისაცემად  გამოყენებისათვის;

ზ) არომატიზატორის (არომატის) პრეკურსორი  – პროდუქტი, რომელსაც შესაძლებელია თავისთავად არ ჰქონდეს გემური (არომატიზატორის)  თვისებები, რომელიც მიზნობრივად ემატება სურსათს გადამუშავების დროს და დესტრუქციის ან სხვა კომპონენტებთან რეაქციის შედეგად იწვევს მხოლოდ სურსათის გემოს (არომატის) მინიჭებას/გაძლიერებას. შესაძლებელია მიღებულ იქნეს:

ზ.ა) სურსათისაგან; ან/და

ზ.ბ) სხვა საწყისი მასალისაგან, გარდა სურსათისა;

თ) სხვა არომატიზატორები  – დანამატები, რომელიც ემატება ან განკუთვნილია სურსათში დასამატებლად გემოს ან/და სუნის მიცემისთვის და რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ამ პუნქტის „ბ-ზ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ საშუალებებს;

ი) არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტი  – სურსათის ინგრედიენტი, გარდა არომატიზატორისა,  რომელიც შესაძლოა სურსათს დაემატოს ძირითადად გემოს მიცემის ან შეცვლის მიზნით და რომელიც მნიშვნელოვნად განაპირობებს სურსათში  ბუნებაში გავრცელებული,  არასასურველი ნივთიერებების არსებობას;

კ) საწყისი მასალა    მცენარეული, ცხოველური, მიკრობიოლოგიური ან მინერალური წარმოშობის ნედლეული, საიდანაც მზადდება არომატიზატორები ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტები. ეს შესაძლოა იყოს სურსათი ან  საწყისი მასალა,  გარდა სურსათისა;

ლ) სათანადო ფიზიკური პროცესი  – ფიზიკური პროცესი, რომელიც მიზანმიმართულად არ ცვლის არომატიზატორების კომპონენტების ქიმიურ თვისებებს, ამ  მუხლის პირველი პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით, და არ მოიცავს სინგლეტური ჟანგბადის, ოზონის, არაორგანული კატალიზატორების, მეტალის კატალიზატორების, მეტალორგანული რეაგენტების და/ან UV  (Ultraviolet   –  ულტრაიისფერი) რადიაციის გამოყენებას;

მ) სურსათის მომზადების ტრადიციული პროცესები  – დაქუცმაცება, გაცხელება, მომზადება, გამოცხობა, შეწვა (2400C-მდე ატმოსფერულ წნევაზე) და მომზადება წნევის ქვეშ  (1200 C-მდე), დაჭრა, გამოშრობა, აორთქლება, ფერმენტაცია, დაფქვა, დაყოვნება(ნაყენისთვის), მიკრობიოლოგიური პროცესები, გათლა (კანის გაცლა), დაწნეხვა (დაპრესვა), მოხალვა/შეწვა(მოხრაკვა), დალბობა,  მომინანქრება/მოჭირქვა, გაგრილება, დისტილაცია/რექტიფიკაცია,  ემულსიფიკსაცია (ემულსიის წარმოქმნა ან მიღება), ექსტრაქცია (გამხსნელით), ფილტრაცია, მაცერაცია, შერევა, პერკოლაცია, გაციება/გაყინვა, გამოწურვა.

2. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“,  „ე“, „ზ“ და „კ“ ქვეპუნქტებით  განსაზღვრული საწყისი მასალები, რომელთან დაკავშირებითაც, ამ დროისთვის, არსებობს მნიშვნელოვანი დასაბუთება, რომ მათი გამოყენება ხდება არომატიზატორის დასამზადებლად, განიხილება როგორც სურსათი.

3. არომატიზატორები შეიძლება შეიცავდენენ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ საკვებდანამატებს და/ან ტექნოლოგიური მიზნით დამატებულ  სურსათის სხვა ინგრედიენტებს.

4. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული  ტერმინებისა, ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის გამოიყენება ასევე, „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით“ და „მოთხოვნები გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათისა და ცხოველის საკვების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბრის N549 დადგენილებით განსაზღვრული ტერმინები.

მუხლი 3. არომატიზატორების ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების გამოყენების ზოგადი პირობები

სურსათში ან სურსათზე გამოსაყენებლად დაშვებულია მხოლოდ იმ არომატიზატორების ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების გამოყენება, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

ა) არსებული მეცნიერული მონაცემების საფუძველზე, ისინი არ უნდა წარმოქმნიდნენ ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ რისკს;

ბ) მათ გამოყენებას შეცდომაში არ უნდა შეჰყავდეს მომხმარებელი.

მუხლი 4. განსაზღვრული ნივთიერებების არსებობა

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N2-ის  „განსაზღვრული ნივთიერებების არსებობა“ ნაწილი I-ით „ნივთიერებები, რომლებიც ამ სახით არ შეიძლება სურსათში იქნას დამატებული“  განსაზღვრული ნივთიერებები არ ექვემდებარება სურსათში დამატებას.

2. „ტექნიკური რეგლამენტის − სპირტიანი სასმელების შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბრის N554 დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით, შედგენილ სურსათში, ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N2-ის, ნაწილი II-ით „განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები, რომლებიც ბუნებრივად არსებობენ არომატიზატორებში და არომატიზატორების თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტებში, ზოგიერთ შედგენილ სურსათში, რომელშიც დამატებული იქნა არომატიზატორები და/ან არომატიზატორების თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტები“ გამოყენების შედეგად არ უნდა აღემატებოდეს  ამ სურსათში  ან სურსათის ზედაპირზე არომატიზატორების და/ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების დანართი N2-ის,   ნაწილი I-ით  განსაზღვრულ რაოდენობას.

3. ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N2-ით ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები გამოიყენება ბაზარზე გასაყიდად განთავსებული სურსათის მიმართ, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. მშრალი და/ან კონცენტრირებული სურსათისათვის, რომლებიც საჭიროებენ/ექვემდებარებიან აღდგენას, მაქსიმალური დონეები გამოყენებული უნდა იქნეს ეტიკეტზე განთავსებული ინსტრუქციის შესაბამისად აღდგენილი სურსათის მიმართ, განზავების მინიმალური კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

მუხლი 5. განსაზღვრული საწყისი მასალების გამოყენება 

1. დაუშვებელია  დანართი N3-ის „საწყისი მასალების ჩამონათვალი,  რომელთა გამოყენებაზე, არომატიზატორების და არომატიზატორის თვისებების სურსათის ინგრედიენტების დამზადებისას, ვრცელდება  შეზღუდვები“ ნაწილი I-ით - „საწყისი მასალები რომლებიც არ უნდა იყოს გამოყენებული არომატიზატორების და არომატიზატორის  თვისებების სურსათის ინგრედიენტების დამზადებისას“ განსაზღვრული მასალების   გამოყენება არომატიზატორების და/ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტების დასამზადებლად.

2. არომატიზატორები და/ან არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტები, რომლებიც მიღებულია დანართი N3-ის  ნაწილი II-ით „განსაზღვრული საწყისი მასალებიდან დამზადებული არომატიზატორების და არომატიზატორის  თვისებების მქონე სურსათის  ინგრედიენტების გამოყენების პირობები“ განსაზღვრული საწყისი მასალებიდან, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მხოლოდ  დანართი N3 -ით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.

მუხლი 6. არომატიზატორები და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის  ინგრედიენტები, რომლებიც არ საჭიროებენ შეფასებას და დამტკიცებას

1. ამ პუნქტით განსაზღვრული არომატიზატორები და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის  ინგრედიენტები, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სურსათში ან სურსათზე, ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული შეფასებისა და დამტკიცების გარეშე, თუ ისინი აკმაყოფილებენ ამ ტექნიკური  რეგლამენტის მე-3  მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ესენია:

ა) ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული არომატული პრეპარატები;

ბ) ამ ტექნიკური რეგლამენტის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორები, რომლებიც დამზადებულია თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორების დამზადების პირობების შესაბამისად და მათში განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები აკმაყოფილებს ამ რეგლამენტის დანართი N4 -ით „თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორების დამზადების პირობები  და თერმულ ტექნოლოგიურ არომატიზატორებში განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები“  დადგენილ მოთხოვნებს;

გ) ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული არომატიზატორის(არომატის)  პრეკურსორები;

დ) არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის ინგრედიენტები.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების მიუხედავად, თუ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს  – სურსათის ეროვნულ სააგენტოს (შემდგომში  – სააგენტო) აქვს ეჭვი, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული   არომატიზატორების და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის  ინგრედიენტების უვნებლობასთან დაკავშირებით, მან უნდა განახორციელოს რისკის შეფასება.

მუხლი 7. არომატიზატორები და საწყისი მასალები, რომლებიც საჭიროებს შეფასებას და დამტკიცებას

ამ მუხლით განსაზღვრული არომატიზატორები და არომატიზატორის თვისებ(ებ)ის მქონე სურსათის  ინგრედიენტები,  სურსათში ან სურსათზე გამოყენებისათვის საჭიროებენ შეფასებასა და დამტკიცებას. ესენია:

ა)  არომატული ნივთიერებები;

ბ) ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული არომატული პრეპარატები;

გ) ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორები, რომლებიც დამზადებულია ინგრედიენტების  თერმული დამუშავებით,  რომლებიც ნაწილობრივ ან სრულად შეესაბამებიან ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N4-ის „თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორების დამზადების პირობები და თერმულ ტექნოლოგიურ არომატიზატორებში განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები“ ნაწილი II-ით „განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები“ დადგენილ მოთხოვნებს;

დ) ამ ტექნიკური რეგლამენტის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული არომატიზატორების(არომატის) პრეკურსორები;

ე) ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სხვა არომატიზატორები;

ვ) ამ ტექნიკური რეგლამენტის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით  განსაზღვრული საწყისი მასალები, გარდა სურსათისა.

მუხლი 8. არომატიზატორებისა და საწყისი მასალების ჩამონათვალი

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-7 მუხლით განსაზღვრული არომატიზატორებიდან და საწყისი მასალებიდან  ბაზარზე განთავსებული და სურსათში ან სურსათზე გამოყენებული იქნეს  მხოლოდ ამ პუნქტით განსაზღვრული არომატიზატორები და საწყისი მასალები, რომელთა გამოყენება ხდება შესაბამისი პირობების საფუძველზე. ეს არომატიზატორებია:

ა) არომატული ნივთიერებები;

ბ) არომატული პრეპარატები;

გ) თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორები, რომლებიც მიიღება იმ ინგრედიენტების გაცხელებით, რომლებიც სრულად ან ნაწილობრივ  წარმოადგენს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საწყის მასალას, გარდა სურსათისა,  და/ან რომელთა მიმართ არ ხდება თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორების წარმოების პირობების და/ან  განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეების  დაცვა;

დ) არომატიზატორის (არომატის) პრეკურსორები;

ე) სხვა არომატიზატორები;

ვ) საწყისი მასალები, გარდა სურსათისა.

2.  არომატიზატორის და საწყისი მასალის  შესახებ ჩანაწერი უნდა მოიცავდეს:

ა) დამტკიცებული არომატიზატორის ან  საწყისი მასალის იდენტიფიკაციას;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში არომატიზატორის გამოყენების პირობებს.

მუხლი 9. მოთხოვნები იმ არომატიზატორის ეტიკეტირებისადმი, რომელიც არ არის განკუთვნილი საბოლოო მომხმარებლისთვის მიწოდებისათვის

1. ინფორმაცია იმ არომატიზატორის ეტიკეტზე, რომელიც არ არის განკუთვნილი საბოლოო მომხმარებლისთვის მიწოდებისათვის, ბაზარზე განთავსებული უნდა იქნეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-10 და მე-11 მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. ინფორმაცია  უნდა იყოს ზუსტი, მკაფიო, მომხმარებლისათვის ადვილად გასაგები და არ უნდა იშლებოდეს ადვილად. ინფორმაცია წარდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.

2. დასაშვებია, სავალდებულო ინფორმაცია, გარდა ქართული ენისა,  წარდგენილ იქნეს ასევე სხვა ენებზეც.

მუხლი 10. ზოგადი მოთხოვნები იმ არომატიზატორის ეტიკეტირებისადმი, რომელიც არ არის განკუთვნილი საბოლოო მომხმარებლისთვის მიწოდებისათვის

1. ინფორმაცია იმ არომატიზატორის ეტიკეტზე, რომელიც არ არის განკუთვნილი საბოლოო მომხმარებლისთვის მიწოდებისათვის, მიუხედავად იმისა, მიწოდება ხდება ინდივიდუალურად ან კომბინაციაში ნარევის სახით,  და/ან სხვა სურსათის ინგრედიენტებთან და/ან სხვა ნივთიერებებთან ერთად, რომელთა დამატება ხდება ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით, მათ შეფუთვაზე ან  ტარაზე (კონტეინერი)  მითითებული უნდა იქნეს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) საქონლის აღწერა: სიტყვა „არომატიზატორი“, ან უფრო კონკრეტული დასახელება ან არომატიზატორის აღწერა;

ბ) განაცხადი  „სასურსათე დანიშნულებისათვის“ („სურსათისათვის“) ან  „სურსათში შეზღუდული გამოყენებისათვის“ ან სურსათში სავარაუდო/მიზნობრივი გამოყენებისათვის უფრო კონკრეტული მინიშნება;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, შენახვისა და/ან გამოყენების სპეციალური პირობები;

დ) პარტიის ან ლოტის აღნიშვნის საიდენტიფიკაციო ნომერი/ნიშანი;

ე) წონის კლების მიხედვით, ჩამონათვალი:

ე.ა) არსებული არომატიზატორების კატეგორიები;

ე.ბ) პროდუქტში ყველა სხვა ნივთიერების ან მასალის დასახელება, და საჭიროების შემთხვევაში E ნომერი;

ვ) ბიზნესოპერატორის დასახელება  და მისამართი;

ზ) ცალკეული კომპონენტის  ან კომპონენტების ჯგუფის მაქსიმალური რაოდენობა,  რომელთა გამოყენება უნდა მოხდეს შეზღუდულად, და/ან  გასაგები და ზუსტი  ტერმინებით მითითებული ინფორმაცია, რომელიც მყიდველს შესაძლებლობას აძლევს ზუსტად შეასრულოს ამ ტექნიკური რეგლამენტითა და მასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნები;

თ) ნეტო წონა;

ი) ვარგისიანობის მინიმალური ვადა ან  „გამოიყენება .... მდე“ თარიღი;

კ) საჭიროების შემთხვევაში, ამ მუხლით განსაზღვრული არომატიზატორების ან სხვა ნივთიერებების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თანახმად სურსათში ინგრედიენტების მითითებასთან დაკავშირებით.

2. დასაშვებია ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ და  „ზ“  ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაცია წარდგენილ იქნეს მხოლოდ ტვირთის  თანმხლებ დოკუმენტებში, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს პარტიის/ტვირთის მიწოდებამდე ან მიწოდებისას, იმ პირობით, რომ  მითითება, რომ „არ არის განკუთვნილი საცალო ვაჭრობისათვის“ განთავსებული იქნება მოცემული სურსათის შეფუთვის ან ტარის ხედვის არეალში.

3. თუ არომატიზატორების მიწოდება ხდება ტანკერებით (ცისტერნებით)  შესაძლებელია  ყველა ინფორმაცია წარდგენილი იქნას მხოლოდ სატვირთო დოკუმენტებში, რომელიც მიწოდებული უნდა იქნეს  ტვირთის მიწოდების დროს.

მუხლი 11. კონკრეტული მოთხოვნები ტერმინის „ნატურალურის“ (ბუნებრივის)  გამოყენებისათვის 

1. თუ ტერმინი „ნატურალური“ („ბუნებრივი“) გამოყენებულია ამ ტექნიკური რეგლამენტის  მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, მაშინ ის  უნდა აკმაყოფილებდეს  ამ მუხლის მე-2-მე-6 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

2. არომატიზატორის აღწერის მიზნით  ტერმინი „ნატურალური“ („ბუნებრივი“) შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს, თუ კომპონენტი შედგება მხოლოდ არომატული პრეპარატებისაგან და/ან ნატურალური (ბუნებრივი) არომატული ნივთიერებებისაგან.

3. ტერმინი „ნატურალური (ბუნებრივი) არომატული ნივთიერება“  გამოიყენება არომატიზატორებისათვის, რომლებშიც არომატიზატორის კომპონენტი წარმოდგენილია მხოლოდ ნატურალური (ბუნებრივი) არომატული ნივთიერებებით.     

4. ტერმინი „ნატურალური (ბუნებრივი)“ გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ სურსათის, სურსათის კატეგორიის ან მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობის არომატული საწყისი მასალის მითითებასთან ერთად,  თუ არომატული კომპონენტი მიღებულ იქნა მხოლოდ, ან სულ მცირე 95% წონითი თანაფარდობით საწყისი მასალისაგან.  აღწერა უნდა იყოს შემდეგი სახით: „ნატურალური სურსათი“ ან „სურსათის კატეგორია“ ან „საწყისი არომატული მასალა“.

5. „სხვა ნატურალური(ბუნებრივი) არომატიზატორებით არომატიზებული  ნატურალური (ბუნებრივი) სურსათი, ან სურსათის კატეგორია ან საწყისი მასალა/მასალები“, მითითებული უნდა იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არომატული კომპონენტი ნაწილობრივ მიღებულია მითითებული საწყისი მასალისაგან და რომლის გემო (არომატი) ადვილად ამოცნობადია (აღსაქმელია).

6. ტერმინი „ნატურალური (ბუნებრივი) არომატიზატორი“ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არომატული კომპონენტი მიიღება სხვადასხვა საწყისი მასალისაგან და  მათზე მითითება არ ასახავს მათ სუნსა და გემოს(არომატს).

მუხლი 12. მოთხოვნები იმ  არომატიზატორის ეტიკეტირებისადმი, რომელიც   განკუთვნილია საბოლოო მომხმარებლისათვის მიწოდებისათვის 

1. არომატიზატორი, რომელიც განკუთვნილია საბოლოო მომხმარებლისათვის   მიწოდებისათვის, მიუხედავად იმისა, თუ რა სახით ხდება მიწოდება ინდივიდუალურად ან კომბინაციაში ნარევის სახით, ან/და სხვა სურსათის  ინგრედიენტებთან  შერეული, და/ან რომელშიც  დამატებულია სხვა ნივთიერებები,  ბაზარზე განთავსებული უნდა იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ  შეფუთვაზე მითითებული იქნება  ინფორმაცია  - „სურსათისათვის“ ან „სურსათში შეზღუდული გამოყენება“ ან უნდა შეიცავდეს უფრო კონკრეტულ მითითებას სურსათში მათი მიზნობრივი გამოყენების შესახებ, რომელიც უნდა იყოს ადვილად შესამჩნევი, ზუსტი, მკაფიო, მომხმარებლისათვის ადვილად გასაგები და არ უნდა იშლებოდეს ადვილად. ინფორმაცია წარდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.

2. თუ ხდება ტერმინის „ნატურალურის“ („ბუნებრივი“) გამოყენება ამ ტექნიკური რეგლამენტის  მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევაში საქონლის აღწერისას, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-11 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნები.

მუხლი 13. სხვა მოთხოვნები ეტიკეტირებისადმი              

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-9-მე-12 მუხლებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან ერთად გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნები საშიში ნივთიერებების  წონასთან/მოცულობასთან დაკავშირებით, ასევე  მოთხოვნები საშიში ნივთიერებების და პრეპარატების წარდგენის (პრეზენტაციის) კლასიფიკაციის, შეფუთვის ან ასეთი ნივთიერებების და პრეპარატების   ეტიკეტირების ან ტრანსპორტირებისადმი.

მუხლი 14. ბიზნესოპერატორის ვალდებულებები

1. არომატორული ნივთიერების მწარმოებელი ან მომხმარებელი  ბიზნესოპერატორი, ან მათი წარმომადგენელი, ვალდებულია,  სააგენტოს,  მოთხოვნის საფუძველზე, მიაწოდოს ინფორმაცია 12 თვის განმავლობაში  სურსათზე დამატებული ნივთიერების რაოდენობის შესახებ.  აღნიშნული ინფორმაცია ითვლება კონფიდენციალურად, თუ  ეს ინფორმაცია არ  არის დაკავშირებული არომატული ნივთიერების  უვნებლობის შეფასებასთან.

2. საჭიროების შემთხვევაში, ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული არომატიზატორები, რომლებიც დამზადებულია ისეთი ტექნოლოგიური პროცესების ან საწყისი მასალების გამოყენებით, რომლებიც  მნიშვნელოვნად განსხვავდება სააგენტოს მიერ რისკების შეფასებისათვის გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესებისა და საწყისი მასალებისაგან,  არომატიზატორის ბაზარზე გატანამდე, მწარმოებელმა ან მომხმარებელმა ბიზნესოპერატორმა სააგენტოს უნდა წარუდგინოს აუცილებელი მონაცემები,  შეცვლილ ტექნოლოგიურ პროცესებთან ან მახასიათებლებთან დაკავშირებით,   სააგენტოს მიერ არომატიზატორის შესაფასებლად.

3. არომატიზატორების და/ან საწყისი მასალების მწარმოებელი ან მომხმარებელი ბიზნესოპერატორი  ვალდებულია სააგენტოს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ნებისმიერი ახალი სამეცნიერო ან ტექნიკური ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი და ხელმისაწვდომია და რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს არომატული ნივთიერების უვნებლობის  შეფასებაზე.

მუხლი 15. მონიტორინგი

სააგენტო არომატიზატორების  გამოყენებისა და მოხმარების, ასევე ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N2-ით  განსაზღვრული ნივთიერებების გამოყენების მონიტორინგს ახორციელებს რისკის შეფასების საფუძველზე.

დანართი N1

 

არომატიზატორების და საწყისი მასალების ჩამონათვალი

 

 ნაწილი  I

 

არომატული ნივთიერებების  ჩამონათვალი

 

ჩამონათვალის შინაარსი

 

ცხრილი N1-ში  მოცემულია  შემდეგი სახის  ინფორმაცია:

 

გრაფა 1  (FL  N): -  ნივთიერების უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი;

გრაფა 2  (ქიმიური სახელწოდება):  - ნივთიერების დასახელება;

გრაფა 3 (CAS N): - ქიმიური ნივთიერების სარეგისტრაციო სამსახურის (Chemical Abstracts Service - CAS) საიდენტიფიკაციო ნომერი;

გრაფა 4 (JECFA N) : - საკვებდანამატების  FAO/WHO-ს  ექსპერტთა ერთობლივი კომიტეტის (JECFA) მიერ მინიჭებული  ნომერი;

გრაფა 5 (CoE N) :  - ევროპის საბჭოს (Council of Europe  - CoE)  ნომერი;

გრაფა  6  (ნივთიერების სისუფთავე, არანაკლებ 95%, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული): - დასახელებული არომატული ნივთიერების სისუფთავე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 95%-ს. თუ ნაკლებია, არომატული ნივთიერების შემადგენლობა მოცემულია ამ გრაფაში;

გრაფა 7 (გამოყენების შეზღუდვები): - არომატული ნივთიერებების გამოყენება  დასაშვებია „წარმოების კარგი პრაქტიკის“ (GMP - Good Manufacturing Practices) შესაბამისად, თუ ამ გრაფაში სხვაგვარად არ არის მითითებული. შეზღუდული გამოყენების მქონე არომატული ნივთიერებები შესაძლოა დაემატოს მხოლოდ ჩამონათვალში მოცემულ სურსათის კატეგორიებს გამოყენების კონკრეტული პირობების გათვალისწინებით. შეზღუდვების მიზნებისთვის, მითითებული უნდა იქნეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სურსათის შემდეგი კატეგორიები:

 

კატეგორიის ნომერი

                      სურსათის კატეგორია

1

რძის ნაწარმი და მათი ანალოგები

2

ცხიმები და ზეთები და ცხიმების და ზეთების ემულსიები

3

საჭმელად განკუთვნილი ყინული

4.2

გადამუშავებული ხილი და ბოსტნეული

5

საკონდიტრო ნაწარმი

5.3

საღეჭი რეზინი

6

მარცვლოვნები და მარცვლოვნების პროდუქტები

7

პურფუნთუშეული ნაწარმი

8

ხორცი

9

თევზი და თევზის პროდუქტები

10

კვერცხი და კვერცხის პროდუქტები

11

შაქრები, სიროფები, თაფლი და სამაგიდე დამატკბობლები

12

მარილები, სუნელები, სუპები, სოუსები, სალათები და ცილოვანი პროდუქტები

13

განსაკუთრებული კვებითი დანიშნულების  სურსათი

14.1

უალკოჰოლო სასმელები

14.2

ალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის უალკოჰოლო  და ალკოჰოლის დაბალი შემცველობის სასმელები

15

მზა  წასახემსებელი და  სნეკი

16

დესერტები, გარდა  1,3, და 4 კატეგორიებით განსაზღვრული პროდუქტებისა

17

სასურსათო  დანამტები, გარდა ჩვილი და ადრეული ასაკის  ბავშვებისთვის განკუთვნილი სასურსათო დანამატისა

18

გადამუშავებული სურსათი,  რომელიც არ შედის 1-17 -ით განსაზღვრულ კატეგორიებში,   გარდა ჩვილი და ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისთვის  განკუთვნილი სურსათისა

 

გრაფა 8 (სქოლიო): -  სქოლიო (1) არომატული ნივთიერებებია, რომელთა შეფასება დასრულდა EFSA-ს მიერ;

- სქოლიო (2) -დან (4)-მდე, არომატული ნივთიერებები, რომლებიც შეფასებისათვის საჭიროებდნენ დამატებით აუცილებელ ინფორმაციას;

 გრაფა 9 : - (მინიშნება) - სამეცნიერო ორგანოს დასახელება, რომელმაც განახორციელა შეფასება.

 

ნაწილი II

შენიშვნები

შენიშვნა 1: ამონიუმის, ნატრიუმის, კალიუმის და კალციუმის მარილები, ასევე ქლორიდები, კარბონატები და სულფატები, წარმოდგენილია საერთო ნივთიერებებით, იმ პირობით, თუ მათ ახასიათებთ არომატული თვისებები.

შენიშვნა 2: თუ დაშვებული არომატული ნივთიერებაა  რაცემატი (ოპტიკური იზომერების თანაბარი ნარევი), გამოსაყენებლად  დაშვებული  უნდა იქნეს,  როგორც R- ფორმა, ასევე  S - ფორმა. თუ გამოსაყენებლად დაშვებულია მხოლოდ R - ფორმა,  მაშინ დაშვება  S - ფორმაზე არ ვრცელდება  და   პირიქით.

შენიშვნა 3: მაქსიმალური დონეები ეხება ბაზარზე განთავსებულ სურსათზე/სურსათში დაშვებულ დონეებს. ამ პრინციპიდან გადახვევის შემთხვევაში, გამომშრალ და/ან კონცენტრირებულ სურსათთან დაკავშირებით, რომელიც საჭიროებს აღდგენას,  მაქსიმალური დონეები გამოყენებული უნდა იქნეს  აღდგენილ სურსათთან მიმართებაში, ეტიკეტირებაში მითითებული ინსტრუქციების შესაბამისად, გაზავების მინიმალური კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

შენიშვნა 4: არომატული ნივთიერების არსებობა დაშვებულია:

ა) შედგენილ  სურსათში, მითითებული  სურსათის კატეგორიების გარდა, იმ შემთხვევაში, თუ არომატული ნივთიერება დაშვებულია შედგენილი სურსათის ერთ-ერთი ინგრედიენტისათვის;

ბ) სურსათში, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ შედგენილი სურსათის მომზადების დროს და იმ პირობით, თუ შედგენილი სურსათი შეესაბამება ამ ტექნიკურ რეგლამენტს.                                           

დანართი N2

განსაზღვრული ნივთიერებების არსებობა

ნაწილი I

 ნივთიერებები, რომლებიც ამ სახით არ შეიძლება სურსათში იქნას დამატებული

 

1. აგარის  მჟავა.

2. ალოინი.

3. კაპსაიცინი.

4. 1,2 - ბენზოპირონ, კუმარინი.

5. ჰიპერიცინი.

6. ბეტა - აზარონი.

7. 1 -ალილ-4-მეთოქსიბენზოლი, ესტრაგოლი.

8. ჰიდროციანის მჟავა.

9. მენთოფურანი.

10. 4 - ალილ-1,2, დიმეთოქსიბენზოლი, მეთილევგენოლი.

11. პულეგონი.

12. ქუაზინი.

13. 1-ალილ-3,4-მეთილენდიოქსიბენზოლი, საფროლი.

14. თეუკრინ А.

15. თუჯონი (ალფა და ბეტა).

 

ნაწილი II

განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები, რომლებიც ბუნებრივად არსებობენ არომატიზატორებში  და არომატიზატორების თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტებში, ზოგიერთ შედგენილ სურსათში, რომელშიც დამატებული იქნა არომატიზატორები და /ან არომატიზატორების თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტები

 

ნივთიერების დასახელება

შედგენილი სურსათი, რომელშიც შეზღუდულია ამ ნივთიერების არსებობა

მაქსიმალური დონე

მგ/კგ

ბეტა-აზარონი

ალკოჰოლური სასმელები

1,0

 

 

 

1 -ალილ-4-მეთოქსიბენზოლი, ესტრაგოლი (*)

რძის ნაწარმი

 

50

 

გადამუშავებული ხილი და ბოსტნეული (მათ შორის სოკოები,ნაყოფსხეულები, ფესურები, პარკოსანი კულტურები და პარკოსნების ნაყოფები, კაკლოვანები და თესლები

50

თევზის პროდუქტები

50

უალკოჰოლო სასმელები

10

 

 

ჰიდროციანის მჟავა

ნუგა, მარციპანი ან მისი შემცვლელები ან ანალოგიური პროდუქტები

50

დაკონსერვებული ხილი უკურკოდ

5

ალკოჰოლური სასმელები

35

მენთოფურანი

პიტნის შემცველი ტკბილეული, გარდა სუნთქვის

გამაგრილებელი მიკროტკბილეულის გარდა

500

 

სუნთქვის

გამაგრილებელი მიკროტკბილეული

3000

 

საღეჭი რეზინი

1000

პიტნის შემცველი ალკოჰოლური სასმელები

200

4 - ალილ-1,2, დიმეთოქსიბენზოლი, მეთილევგენოლი (*)

 

რძის ნაწარმი

 

20

ხორცის ნახევარფაბრიკატი და ხორცის პროდუქტები, მათ შორის ფრინველის ხორცი და ნანადირევი

15

თევზის ნახევარფაბრიკატი  და თევზის პროდუქტები,

 

10

სუპები და სოუსები

 

60

მზა ცხარე საჭმელები

20

უალკოჰოლო სასმელები

1

პულეგონი

 

პიტნის შემცველი ტკბილეული, გარდა სუნთქვის

გამაგარილებელი ტკბილეულისა

250

 

სუნთქვის

გამაგარილებელი ტკბილეული

 

2000

საღეჭი რეზინი

 

350

პიტნის შემცველი უალკოჰოლო სასმელები

 

20

პიტნის შემცველი ალკოჰოლიანი სასმელები

100

ქუაზინი

 

უალკოჰოლო სასმელები

0,5

პურფუნთუშეული

1

ალკოჰოლური სასმელები

1,5

1-ალილ-3,4-მეთილენდიოქსიბენზოლი, საფროლი

 

ხორცის ნახევარფაბრიკატები და ხორცის პროდუქტები, მათ შორის ფრინველის ხორცი და ნანადირევი

15

თევზის ნახევარფაბრიკატები და თევზის პროდუქტები

15

სუპები და სოუსები

25

უალკოჰოლო სასმელები

 

1

თეუკრინ А

 

მწარე გემოს სპირტიანი სასმელები (1) ან ბიტერი

5

ლიქიორები  (2)  მწარე გემოთი

5

სხვა ალკოჰოლური სასმელები

2

თუჯონი (ალფა და ბეტა)

 

ალკოჰოლური სასმელები, გარდა ავშანი/ტარხუნას ფუძეზე  დამზადებულისა

10

 

ავშანის/ტარხუნის ფუძეზედამზადებული ალკოჰოლური სასმელები

35

 

უალკოჰოლო სასმელები ავსანზე/ტარხუნაზე დამზადებული

0,5

კუმარინი

ტრადიციული და/ან სეზონური პურფუნთუშეული, რომლის ეტიკეტზე მითითებულია  დარიჩინი

50

მარცვლოვნების ფუძეზე დამზადებული საუზმე, მათ შორის მუსლი

20

უმაღლესი ხარისხის პურფუნთუშეული, გარდა ტრადიციული და/ან სეზონური პურფუნთუშეულისა, რომლის ეტიკეტზე მითითებულია  დარიჩინი

15

დესერტები

5

(*) - მაქსიმალური დონეები არ უნდა იქნას მითითებული თუ შედგენილი სურსათი არ შეიცავს არომატიზატორებს და დამატებული  არომატული თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტები არის  ახალი, მშრალი  ან გაყინული მწვანილი და სანელებლები.

(1) საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბერის დადგენილება №554-ით დამტკიცებული  ტექნიკური რეგლამენტის  „სპირტიანი სასმელების შესახებ დამტკიცების თაობაზე „ განსაზღვრული „მწარე სპირტიანი სასმელი ანუ ბიტერი“;

(2) საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბერის დადგენილება №554-ით დამტკიცებული  ტექნიკური რეგლამენტის  „სპირტიანი სასმელების შესახებ დამტკიცების თაობაზე „ განსაზღვრული „ლიქიორი“;


დანართი N3

საწყისი მასალების ჩამონათვალი,  რომელთა გამოყენებაზე,  არომატიზატორების და არომატიზატორის თვისებების სურსათის ინგრედიენტების დამზადებისას, ვრცელდება  შეზღუდვები

 

ნაწილი I

საწყისი მასალები რომლებიც არ უნდა იყოს გამოყენებული არომატიზატორების და არომატიზატორის  თვისებების სურსათის ინგრედიენტების დამზადებისას

 

საწყისი მასალები

ლათინური დასახელება

 ზოგადი დასახელება

Acorus calamus L.

ტეტრაპლოიდური ფორმა

კოთხუჯის ტეტრაპლოიდური ფორმა

 

ნაწილი  II

განსაზღვრული საწყისი მასალებიდან დამზადებული არომატიზატორების და არომატიზატოის  თვისებების მქონე სურსათის  ინგრედიენტების გამოყენების პირობები

 

ლათინური დასახელება

 ზოგადი დასახელება

გამოყენების პირობები

Quassia amara L.

და Picrasma

excelsa (Sw)

მწარე ქვაზია

ამ საწყისი მასალიდან დამზადებული

არომატიზატორების და არომატიზატორის

თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტების

გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ

სასმელების და პურფუნთუშეულის დასამზადებლად

Laricifomes

officinales (Vill.:

Fr) Kotl. Et Pouz

ან Fomes

officinalis

ლარიქსის სოკო

ამ საწყისი მასალიდან დამზადებული

არომატიზატორების და არომატიზატორის

თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტების

გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ალკოჰოლური

სასმელების დასამზადებლად

Hypericum

perforatum L.

კრაზანა

Teucrium

chamaedrys L.

სურავანდის ბალახი


დანართი N4

თერმული ტექნოლოგიური არომატიზატორების დამზადების პირობები და თერმულ ტექნოლოგიურ არომატიზატორებში განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები

 

ნაწილი I

დამზადების პირობები

 

1. დამუშავების დროს პროდუქტების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 180 °C.

2. თერმული დამუშავების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 15 წუთს 180 °C-ზე, შესაბამისად,  უფრო დაბალ ტემპერატურაზე დამუშავებისას, ტემპერატურის  ყოველი  10 °C-ით შემცირების შემთხვევაში, თერმული დამუშავების ხანგძლივობა იზრდება 2-ჯერ,  მაქსიმალური 12 საათამდე.

3. დამუშავების დროს  pH მაჩვენებელი არ უნდა აღემატებოდეს  8,0 -ს. 

 

ნაწილი II

განსაზღვრული ნივთიერებების მაქსიმალური დონეები

 

ნივთიერებები

მაქსიმალური დონე მკგ/კგ

2-ამინო-3,4,8-ტრიმეთილიმიდაზო [4,5-f] ქინოქსალინი

(4,8-DiMeIQx)

50

2-ამინო-1-მეთილ-6-ფენილიმიდაზოლ [4,5-b]

პირიდინი (PhIP)

50

 

 

ცხრილი  N1

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

N

ქიმიური

დასახელება

(სახელწოდება)

GAS

N

JECFA

N

CoE

N

ნივთიერების სისუფთავე, არანაკლებ 95%,

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული

გამოყენების

შეზღუდვები

სქოლიო

მინიშნება

01.001

ლიმონენი

138-86-3

 

491

 

 

 

 

EFSA

01.002

1-იზოპროპილ-4-მეთილბენზოლი

99-87-6

 

1325

 

620

 

 

 

 

EFSA

01.003

პინ-2(10)-ენ

127-91-3

 

1330

 

2114

 

 

 

2

 

EFSA

01.004

პინ-2(3)-ენ

80-56-8

 

1329

 

2113

 

 

 

2

 

EFSA

01.005

ტერპინოლენი

586-62-9

 

1331

 

2115

 

 

 

 

EFSA

01.006

ალფა-ფელანდრენი

99-83-2

1328

2117

არანაკლებ 85%; მეორადი კომპონენტები: 10-12 % ციმენი და სხვა ტერპენული ნახშირწყალბადები

 

 

EFSA

01.007

ბეტა-კარიოფილინი

87-44-5

1324

2118

80-92% ბეტა-კარიოფილინი და 15-19 % C 15 H 24   ტერპენული  ნახშირწყალბადები (მაგ. ვალენცენი)

 

 

EFSA

01.008

მირცენი

123-35-3

1327

2197

არანაკლებ 90%; მეორადი კომპონენტები:

C 15 H 24 ტერპენული  ნახშირწყალბადები (მაგ.ვალენცენი), ანალიზის დროს შეიძლება კვალის სახით გამოვლინდეს ლიმონენის, ალფა- და ბეტა - პინენის და სხვა C10H16. ტერპენების გავრცელებული ნახშირწყლები

 

4

EFSA

01.009

კამფენი

79-92-5

1323

2227

არანაკლებ 85%;

მეორადი კომპონენტები: 15-19 % C 15 H 24 ტერპენული  ნახშირწყალბადები (მაგ. ვალენცენი)

 

2

EFSA

01.010

1-იზოპროპილენ-4 -მეთილბენზოლი

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.016

1,4(8),12-ბისაბოლატრინი

(ბისაბოლინი)

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

ვალენცენი

4630-07-3

1337

11030

არანაკლებ 94%;

მეორადი კომპონენტები: 1-4 %

სხვა C 15 H 24 სესქვიტერპენები

 

2

EFSA

01.018

ბეტა-ოციმინი

13877-91-3

1338

11015

არანაკლებ 80%;

მეორადი კომპონენტი 15-17 %

ცის-ბეტა-ოციმინი

 

4

EFSA

01.019

ალფა-ტერპინენი

99-86-5

1339

11023

არანაკლებ 89 %;

მეორადი კომპონენტები: 6-7 %

1,4 - და 1,8-ცინეოლი

 

 

EFSA

01.020

გამა-ტერპინენი

99-86-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

ბეტა-ბურბონენი

5208-59-3

 

1345

 

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-გუაიადინი

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

ბისაბოლა-1,8,12-ტრიენი

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

ბეტა-ბისაბოლინი

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

დელტა-3-კარენი

 

13466-78-9

 

1342

 

10983

 

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტები: 2-3% ბეტა-პინენი; 1-2% ლიმონენი; 1-2% მირცენი; 0-1% p-ციმენი

 

2

EFSA

01.033

2,2,2-დიმეთილჰექსანი

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-დიმეთილჰექსანი

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-დიმეთილოქტა-2,4,6-ტრიენი

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

დოდეკანი

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

დელტა ელემენი

 

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

ალფა-ფარნეზენი

502-61-4

1343

10998

არანაკლებ 38% ალფა და 29% ბეტა (ცის/ტრანს იზომერების

ჯამი);   მეორადი

კომპონენტები: 20% ბისაბოლინი,

10%-მდე სხვა იზომერები (ვალენსენი, ბორ-ბონინი, , კადინენი, გუაიენი)

 

4

EFSA

01.045

d- ლიმონენი

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

1 - ლიმონენი

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

პენტადეკანი

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

ტეტრადეკანი

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-ტუიონი

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

უნდეკა-1,3,5-ტრიენი

 

16356-11-9

1341

 

არანაკლებ 94%;   (ცის/ტრანს იზომერების

ჯამი);  მეორადი კომპონენტი 2,4,6-უნდეკატრიენი

(Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

ცის-3,7-დიმეთილ-1,3,6-

ოქტატრიენი

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-ოქტენი

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-მეთილ-1,3-ციკლოჰექს­ადინი

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001


2-მეთილპროპან-1-ოლი

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

პროპან-1-ოლი

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

იზოპენტანოლი

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

ბუტან 1-ოლი

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

ჰექსან- 1-ოლი

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

ოქტანოლ-1-ოლი

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

ნონალ-1-ოლი

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

დოდეკან-1-ოლი

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

ჰექსადეკან-1-ოლი

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

ბენზილის სპირტი

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

ციტრონელოლი

106-22-9

1219

59

არანაკლებ 90%;   მეორადი კომპონენტები: 5-8%5-8% დი-უჯერი და ნაჯერი C10 სპირტები,

1% ციტრონელილაცეტატი,

 1%  ციტრონელალი

 

 

EFSA

02.012

გერანიოლი

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

ლინალოლი

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

ალფა-ტერპონეოლი

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

მენთოლი

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-Borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

ცინამილის სპირტი

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

ნეროლიდოლი

7212-54-1

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-ფენილეთან-1-ოლი

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

ჰექს-2-ენ-1-ოლი

2305-21-7

1354

68

 

 

2

EFSA

02.021

ჰეპტან-1-ოლი

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

ოქტან-2-ოლი

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

ოქტ-1-ენ-3-ოლი

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

დეკან-1-ოლი

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-დიმეთილოქტან-1-ოლი

106-21-8

272

75

არანაკლებ 90%;   მეორადი კომპონენტები:  5-7% გერანიოლი და ციტრონელოლი

 

 

EFSA

02.027

(+)-როდინოლი

6812-78-8

1222

765

დასახელებული ნივთიერების სისუფთავე არანაკლებ 95%, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული

 

 

EFSA

02.028

3,7-დიმეთილოქტან-3-ოლი

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-ტრიმეთილდოდეკა-2,6,10-ტრიენ-1-ოლი

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

ალფა-პენტილცინამილის სპირტი

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-ფენილპროპან-1-ოლი

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-ფენილპროპან-1-ოლი

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-ფენილპროპან-2-ოლი

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-მეთილ-1-ფენილპროპან-2-ოლი

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-ფენილბუტან-2-ოლი

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-მეთილ-1-ფენილპენტან-3-ოლი

10415-87-9

1653

84

 

 

 

EFSA

02.038

ფენხელის სპირტი

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-იზოპროპილბენზილის სპირტი

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

პენტან-1-ოლი

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-მეთილბუტან-2-ოლი

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-მეთილფენილ)პროპან-2-ოლი

1197-01-9

1650

530

არანაკლებ 90%;   მეორადი კომპონენტი 9-11%

 p - იზოპროპილტოლუენი

 

 

EFSA

02.043

2-ეთილბუტან-1-ოლი

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

ჰეპტან-3-ოლი

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

ჰეპტან-2-ოლი

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-დიმეთილოქტან-1,7-დიოლი

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

ნონ-2,6-დიენ-1-ოლი

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

პენტ-2-ენ-1-ოლი

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-ფენილპენტან-1-ოლი

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-მეთილპროპან-2-ოლი

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-მენთან-1,8-დიოლი

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-ტრიმეთილჰექსან-1-ოლი

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

ჰექს-3(ცის)-ენ-1-ოლი

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

უნდეკან-1-ოლი

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z) -ნეროლი

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

(DL) - იზობორნეოლი

124-76-5

1386

2020

არანაკლებ 90%;   მეორადი კომპონენტი 3-5% ბორნეოლი

 

 

EFSA

02.060

p-მენთა-1,8-დიენ-7-ოლი

536-59-4

974

2024

 

კატეგორიებში 1, 3, 4.2, 5  (გარდა 5.3 კატეგორიისა), 6, 7, 14.1, 14.2 და 16

1

EFSA

02.061

დიჰიდროკარვეოლი

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

კარვეოლი

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-ნეომენთოლი

2216-52-6

428

2028

 

 

 

EFSA

02.064

1-ფენილეთანი-1-ოლი

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-მეთილ-1-ფენილპენტან-2-ოლი

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-ფენილბუტ-3-ენ-2-ოლი

17488-65-2

827

2031

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-იზოპულეგოლი

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

ციკლოჰექსანოლი

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-მენთან-2-ოლი

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-ტერპინენოლი

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-ფენილპროპან-1-ოლი

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

ჰექს-4-ენ-ოლი

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-ნეო-დიჰიდროკარვეოლი

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-მეთილბუტან-1-ოლი

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

პენტან-3-ოლი

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

ეთანოლი

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

იზოპროპანოლი

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-ტოლილ)ეთან-1-ოლი

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-დიმეთილპენტან-4-ოლი

108-82-7

303

11719

არანაკლებ 90%;   მეორადი კომპონენტი 8-9 % - ჰეპტანოლი

 

 

JECFA

02.082

2-ეთილჰექსან-1-ოლი

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-მენთ-1-ენ-3 - ოლი

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

საბინენის ჰიდრატი

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

უნდეკან-2-ოლი

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

ნონან-2-ოლი

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

პენტან-2-ოლი

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

ჰექსან-3-ოლი

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

ნონ-2(ტრანს)-ენ-1-ოლი

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

მირტენოლი

515-00-4

981

10285

 

კატეგორიებში 1, 3,  5,  6, 14.1, 14.2, 15  და 16

1

EFSA

02.092

დეჰიდროდიჰიდროინოლი

57069-86-0

397

10195

არანაკლებ 70%;   მეორადი კომპონენტი 25-27 % - ტეტრაჰიდროიონონი

 

 

JECFA

02.093

(Z) -ნონ-6-ენ-ოლი

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

ოქტ-3-ენ-ოლი

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-ეთილფენხოლი

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-ტერპინენოლი

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

ბეტა-ტერპინეოლი

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

ოქტან-3-ოლი

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

პენტ-1-ენ-3-ოლი

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

პინოკარვეოლი

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

პინ-2-ენ-4-ოლი

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

ოქტ-3-ენ-2-ოლი

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

დეკან-3 -ოლი

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

ჰექს-1-ენ-3-ოლი

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-ტრიმეთილ-2-ციკლოჰექსენილ)ბუტ-3-ენ-2-ოლი

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,6,6-ტრიმეთილ-1-ციკლოჰექსენილ)ბუტ-3-ენ-2-ოლი

22029-76-1

392

 

არანაკლებ 92%;   მეორადი კომპონენტები:  3-8 % იონოლი და იონონი

 

2

JECFA

02.107

დიჰიდრო-ბეტა-იონოლი

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-მეთილ-4-ფენილბუტან-2-ოლი

35854-86-5

324

10294

 

 

 

EFSA

02.109

3-მეთილბუტ-2-ენ-1-ოლი

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-დიმეთილჰეპტ-6-ენ-1-ოლი

36806-46-9

348

 

არანაკლებ 90%;   მეორადი კომპონენტი 5-10 % 2,6-დიმეთილ-5-ჰეპტენ-1-ოლი

 

 

JECFA

02.111

3-მეთილბუტან-2-ოლი

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

ნონ-2(ცის)-ენ-1-ოლი

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

ოქტ-5(ცის)-ენ-1-ოლი

64275-73-6

322

 

არანაკლებ 90%;   მეორადი კომპონენტი 7-9 %  ტრანს-5-ოქტენ-1-ოლი

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-ტრიმეთილ-ციკლოპენტ-3-ენილ)ეთან-1-ოლი

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-მეთილპენტან-1-ოლი

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

ცედრენოლი

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-ცედროლი

77-53-2

 

101190

 

 

 

EFSA

02.121

ბუტან-2-ოლი

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.123

2-მეთილბუტ-3-ენ-ოლი

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-მეთილჰეპტ-5-ენ-2-ოლი

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

უნდეკ-10-ენ-1-ოლი

112-43-4

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

ტეტრადეკან-1-ოლი

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-ამიზილის სპირტი

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(1) ალფა-ბისაბოლოლო

23089-26-1

 

10178

 

 

 

EFSA

02.131

ბუტ-3-ენ-ოლი

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

ბუტან-1,3-დიოლი

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

ბუტან-2,3-დიოლი

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-ციკლოჰექსინეთანი-1-ოლი

4442-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

ციკლოპენტანოლი

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

დეკ-1-ენ-3-ოლი

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

დეკ-2-ენ-1-ოლი

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

დეკ-9-ენ-1-ოლი

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

დეკა-2,4-დიენ-1-ოლი

18409-21-7

1189

11748

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების  შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 2 - არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ
 • კატეგორია 3 - არაუმეტეს 5 მგ/კგ
 • კატეგორია 5 - არაუმეტეს 9 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 - არაუმეტეს  15 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 - არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 12 - არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 - არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 - არაუმეტეს 2 მგ/კგ;

 

SCF/CoE

02.140

1,2-დიჰიდროლინალოოლი

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-დიმეთილბიციკლო[3.1.1]ჰეპტ-2-ენ-2- ილ)ეთან-1-ოლი

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-დიმეთილბუტან-2-ოლი

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6 -დიმეთილოქტ-7-ენ-2-ოლი

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-დიმეთილოქტა-1,5,7-ტრიენ-3-ოლი

29414-56-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.146

(E)-3,7-დიმეთილოქტა-1,5,7-ტრიენ-3-ოლი

53834-70-1

10202

 

არანაკლებ 93%;   მეორადი კომპონენტები: 2-3 %  ლინალოოლი, 1-2% ლინოლოოლის ოქსიდი და 1%-მდე ნეროლის ოქსიდი

 

4

EFSA

02.147

3,6-დიმეთილოქტან-3-ოლი

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

დოდეკან 2-ოლი

10203-28-8

11760

 

 

 

 

EFSA

02.149

(+) ალფა-ელენოლი

639-99-6

10205

 

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-გერანილ ლინალოოლი

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

ჰეპტ-3-ენ-1-ოლი

10606-47-0

10219

 

 

 

 

EFSA

02.153

ჰეპტა-2,4-დიენ-1-ოლი

33467-79-7

1784

 

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 35 მგ/კგ
 • კატეგორია  2 - არაუმეტეს 25 მგ/კგ
 • კატეგორია 3 - არაუმეტეს 30 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 - არაუმეტეს  50 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 - არაუმეტეს 50 მგ/კგ;
 • კატეგორია 6 - არაუმეტეს 25 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 - არაუმეტეს 50 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 - არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 9 - არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 12 - არაუმეტეს 100 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 - არაუმეტეს 25 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 -არაუმეტეს 50 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 - არაუმეტეს 25 მგ/კგ;

 

 

EFSA

02.154

ჰეპტადოკან-1-ოლი

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-ჰეპტან-3-ოლი

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

ჰექს-2(ცის)-ენ-1-ოლი

928-94-9

1374

69

არანაკლებ 92%;   მეორადი კომპონენტი 3-4 %  ჰექს-2(ტრანს)-ენ-1-ოლი

 

2

EFSA

02.159

ჰექს-3-ენ-1-ოლი

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

ჰექსა-2,4-დიენ-1-ოლი

111-28-4

1174

 

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 3 - არაუმეტეს 4 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 - არაუმეტეს  2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 - არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 12 - არაუმეტეს 4 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 - არაუმეტეს 4 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 -არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 - არაუმეტეს 2 მგ/კგ;

1

EFSA

02.164

4-ჰიდროქი-3,5-დიმეთიჰიდროქიბენზილის სპირტი

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-ჰიდროქსიბენზილის სპირტი

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-ჰიდროქსიფრნილ)ეთანი- 1-ol

623-05-2

 

10266

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-იზოდიჰიდროქსიკარვეოლი

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

იზოფიტოლი

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-ლავანდულოლი

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-მეთან-8-ოლი

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-მეთოქსიფენილ)პროპანი-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-მეთილბუტან-2-ენ-1-ოლი

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-მეთილბუტ-3-ენ-1-ოლი

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-მეთილბუტ-3-ენ-1ოლი

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-მეთილჰექსან-3-ოლი

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-მეთილჰექსან-3-ოლი

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-მეთილჰეპტან-1-ოლი

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-მეთილჰეპტან-2-ოლი

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

2-მეთილჰეპტან-2ოლი

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-მეთილპენტან-2-ოლი

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-მეძთილპენტან-3-ოლი

77-74-7

 

10279

 

 

 

EFSA

02.186

მირტანოლი

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

ნონ-1-ენ-3-ოლი

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

ნონა-2,4-დიენ-1-ოლი

62488-56-6

 

11802

 

არომატული ნივთიერების გამოყენების

 შეზღუდვები :

1-კატეგორიაში — არა უმეტეს 2 მგ/კგ,

მე- 2 -კატეგორიაში — არა უმეტეს5 მგ/კგ

მე- 3 -კატეგორიაში — არა უმეტეს 5 მგ/კგ

4.2 -კატეგორიაში — არა უმეტეს 5 მგ/კგ

მე- 5-კატეგორიაში — არა უმეტეს 10 მგ/კგ

მე- 6-კატეგორიაში  — არა უმეტეს 1 მგ/კგ

მე- 7-კატეგორიაში  — არა უმეტეს 14,5 მგ/კგ

მე- 8-კატეგორიაში  — არა უმეტეს 5 მგ/კგ

მე- 12 -კატეგორიაში არა უმეტეს 10 მგ/კგ

14.1 -კატეგორიაში — არა უმეტეს 2 მგ/კგ

14.2 -კატეგორიაში — არა უმეტეს 5 მგ/კგ

მე- 15 — არა უმეტეს 5 მგ/კგ

მე- 16 — არა უმეტეს 2,5 მგ/კგ

1

EFSA

02.189

(Z,Z)-ნონა-3,6-დიენ-1-ოლი

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

ნონან-3-ოლი

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

ოქტ-2-ენ-1-ოლი

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

ოქტ-2-ენ-4-ოლი

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

ოქტა-1,5-დიენ-3-ოლი

83861-74-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.195

ოქტა-(3Z,5E)-დიენ-1-ოლი

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

ოქტადეკან-1-ოლი

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-ოქტაჰიდრო- 2,5,5-ტიმეთილნაპტალენ-2- ოლი

112-92-5

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

ოქტან-1,3-დიოლი

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

პენტ-4-ენ-1-ოლი

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

პენტადეკან-1-ოლი

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-ფენილპროპან-2-ოლი

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

ფიტოლ

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

პიპეროლინის სპირტი

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-სკლარეოლი

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

ტუჟილის სპირტი

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-ტრიმეთილციკლოჰექსან- 1-ოლი

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

უნდეკ-2-ენ-1-ოლი

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

უნდეკა-1,5-დიენ-3-ოლი

56722-23-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.213

ვანილილის სპირტი

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.216

12-ბეტა-სანტალენ-14-ოლი

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-ალფა-სანტალენ-14-ოლი

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-დიმეთილ-2-ჰეპტანოლი

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-პენტენოლ-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-მენთოქსი)პროპან- 1,2-დიოლი

87061-04-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(ციკ)]-3,7,11-ტრიმეთილ- 1,6,10-დოდეკარტიენ-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-დიმეთილ-6-ოქტენ-1- ოლი

7540-51-4

 

 

 

 

მინიმუმ 90 % ცის-იზომერი; მეორადი

კომპონენტები 2-6 % დი-უჯერი და

ნაჯერი C10 სპირტები, 2-4 % ციტრონილ

აცეტატი და 2-3 % ციტრონელალი

 

 

 

EFSA

02.230

ტერპინეოლი

8000-41-7

 

 

იზომერების ჯამი: 91-99 %. თითოეული

 იზომერის ფარდობითი წვლილი: 55-75%

ალფა, 16-23% გამა, 1-10% ცის-ბეტა,

1-13% ტრანს-ბეტა, 0-1% დელტა

 

 

EFSA

02.231

ტრანს-2, ცის-6-ნონადიენ-1-ოლი

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-ნონ-3-ენ-1-ოლი

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-ბუტოქსიეთან-1-ოლი

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-ნონადიენ-1-ოლი

56805-23-3

1284

 

მინიმუმ 92%; მეორადი კომპონენტი 6%

(E,E)-3,6-ნონადიენ-1-ოლი

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-ტრიმეთილ-3-პენტანოლი

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

2,3,4-ტრიმეთილ-3-პენტანოლი

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-მენთოქსიეთანოლი

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

ვანილინ 3-(l-მენთოქსი) პროპან-1,2- დიოლ აცეტალი

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-ჰეპტენ-1-ოლი

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-ტირმთილ-7-ნონენ-2- ოლი

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-ტიმეთილl-3,7- ნონადიენ-2-ოლი

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-დიმეთილ-3,7-ნონადიენ- 2-ოლი

67845-50-5

1841

 

 

 

 

EFSA

02.253

2,4-დიმეთილ-4-ნონანოლი

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-მენთოქსი-2- მეთილპროპან-1,2-დიოლი

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-ჰეპტან-2-ოლი

66642-85-1

 

 

მინიმუმ 91%; მეორადი კომპონენტები

 (E)-4-ჰეპტენ-2-ოლი (4-5%), 2-ჰეპტანოლ

(1%-მდე), ტრანს-3-ჰეპტენ-2-ოლი (

1%-მდე) ცის-3-ჰეპტენ-2-ოლი (1%-მდე).

 

 

EFSA

03.001

1,8-ცინეოლი

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

ბენზილეთილის ეთერი

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

დიბენზილის ეთერი

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-ბუთილ ეთილის ეთერი

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-მეთოქსიეთილბენზოლი

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-ცინეოლი

470-67-7

1233

11225

არანაკლებ 75%; მეორადი კომპონენტი 20-25% 1,8-ცინეოლი

 

 

EFSA

03.008

2-აცეტოქსი-1,8-ცინეოლი

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

ბენზილბუთილის ეთერი

588-67-0

1253

520

არანაკლებ 93%;

მეორადი კომპონენტი 2-5% ბენზილის სპირტი

 

 

EFSA

03.011

ბენზილმეთილეთერი

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

 ბენზილოქტილეთერი

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

ეთილგერანილეთერი

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

ჰექსილმეთილეთერი

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

პრენილეთილეთერი

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

ალფა-ტერპინილმეთილეთერი

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-მეთოქსი-1-დეცენი

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-ეთოქსიეთილაცეტატი

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

დიგერანილეთერი

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-ეთოქსიპროპ-3-ენილფენოლი

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

ევგენოლი

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

იზოევგენოლი

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-მეთოქსიფენოლი

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

თიმოლი

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-მეთოქსი-4-მეთილფენოლი

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-ეთილგუაიკოლი

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-მეთოქსი-4-ვინილფენოლი

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-მეთოქსი-4-(პროპ-1(ტრანს)- ენილ)ბენზოლი

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-დიმეთილოქსი-4-(პროპ-1- ენილ)ბენზოლი

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-მეთოქსი-2-მეთილ­ ბენზოლი

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-მეთოქსი-4-მეთილ­ ბენზოლი

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-დიმეთილოქსიბენზოლი

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-ეთოქსი-2-მეთოქსი-4- (პროპ-1-ენილ)მენზოლი

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

ბენზილის იზოევგენოლის ეთერი

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-დიმეთილფენოლი

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-დიმეთილფენოლი

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-ეთილფენოლი

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-ეთილფენოლი

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-მეთილფენოლი

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-მეთილფენოლი

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-მეთილფენოლი

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

ბენზენ-1,2-დიოლი

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

კარვაკროლი

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

ანისოლი

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

ბეტა-ნაფტილეთილის ეთერი

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-დიმეთოქსიბენზოლი

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

დიფენილის ეტერი

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-დიმეთილოქსიფენოლი

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-ეთოქსიფენოლი

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

კარვაკრილეთილის ეთერი

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-მეთოქსი-4-პროპილბენზოლი

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-დიმეთოქსი-4- ვინილბენზოლი

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

ფენოლი

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-დიმეთილფენოლი

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-ისოპრილ-2-მეთოქსი-4- მეთილბენზოლი

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-იზოპროპილფენოლი

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(ეთოქსიმეთილ)ფენოლი

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-პროპილფენოლი

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

ბენზენ-1,3-დიოლი

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-დიმეთილფენოლი

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-მეთოქსი-4-პროპილფენოლი

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-პროპილფენოლი

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-ალილ-2,6-დიმეთოქსიფენოლი

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-ეთილ-2,6-დიმეთოქსიფენოლი

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-მეთილl-2,6-დიმეთოქსიფენოლი

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

იზობუთილ-ბეტანაფტილის ეთერი

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-დიმეთოქსი-4-პროპ-1- ენილფენოლი

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-დიმეთოქსი-4- პროპილფენოლი

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-ვინილფენოლი

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-ალილფენოლი

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

კარვაკრილმეთილის ეთერი

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-დიმეთოქსი-4- ვინილფენოლი

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-დიმეთოქსიბენზოლი

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-დიმეთილ-4-მეთოქსი­ ბენზოლი

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-დიმეთილ)ფენოლი

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-დიმეთილფენოლი

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-დიმეთილფენოლი

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-ეთოქსი-2-მეთოქსი­ ბენზოლი

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-ეთოქსი-4-მეთოქსი­ ბენზოლი

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-ეთილ-4-მეთოქსიბენზოლი

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-ეთილფენოლი

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-იზოპროპილფენოლი

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-იზოპროპილფენოლი

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-მეთოქსინაფტალენი

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-მეთოქსინაფტალენი

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-მეთოქსიფენოლი

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-მეთოქსიფენოლი

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-მეთილ-2-(ტეტრ- ბუთილ)ფენოლი

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

მეთილ     4-მეთოქსიბენზილის ეთერი

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-ტრიმეთოქსიბენზოლი

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-ტრიმეთილფენოლი

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-მეთოქსი-4-(1-პროპენილ­ ბენზოლი

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

ეთილ        4 -ჰიდროქსიბენზილის ეთერი

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-ჰიდროქსიბენზილ მეთილის ეთერი

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

ბუთილის ეთილის ეთერი

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

ეთილ 4 -ჰიდროქსი -3- მეთოქსიბენზილის ეთერი

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-ტრიმეთილფენოლი

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-მეთოქსი-6-(2-პროპენილ)ფენოლი

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-პროპ-1-ენილფენოლი

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

აცეტალდეჰიდი

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

პროპანალი

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

ბუტანალი

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-მეთილპროპანალი

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

პენტანალი

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-მეთილბუტანალი

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-ეთილბუტანალი

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

ჰექსანალი

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

ოქტანალი

124-13-0

98

97

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 4-7% 2-მეთილჰეპტანალი

 

 

JECFA

05.010

დეკანალი

112-31-2

104

98

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 4-7% 2-მეთილნონანალი

 

 

JECFA

05.011

დოდეკანალი

112-54-9

110

99

არანაკლებ  92%; მეორადი კომპონენტები:  3-6% ტეტრადეკანალი; 2-5% დეკანალი; 1-2% ჰექსადეკანალი

 

 

JECFA

05.012

3,7-დიმეთილ-7-ჰიდროქსი-ეთანალი

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

ბენზალდეჰიდი

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

ცინამალდეჰიდი

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-მეთოქსიბენზალდეჰიდი

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

პიპერონალი

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

ვერატრალდეჰიდი

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

ვანილინი

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

ეთილვანილინი

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

ციტრალი

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

ციტრონელალი

106-23-0

1220

110

არანაკლებ 85%; მეორადი კომპონენტები: 12-14% ტერპენული მასალების ნარევი  (მაინლი 1,8-ცინეოლი, 2-იზოპროპილიდენი-5- მეთილციკლოჰექსანოლი, ლინალოოლი, ციტრონილის აცეტატი და სხვა ბუნებრივად  წარმოქმნილი ტერპენები )

 

 

EFSA

05.022

4-იზოპროპილბენზადლეჰიდი

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

4-დიმეთილოქტანალი

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-მეთილოქტანალი

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

 ნონანალი

124-19-6

101

114

არანაკლებ  92%; მეორადი კომპონენტი  4-8% 2-მეთილოქტანალი

 

 

JECFA

05.026

o-ტოლუალდეჰიდი

529-20-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.027

ტოლულდეჰიდო

1334-78-7

866

115

არანაკლებ  95% (o,m,p-იზომერების ჯამი)

 

 

EFSA

05.028

m-ტოლუალდეჰიდი

620-23-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.029

p-ტოლუალდეჰიდი

104-87-0

 

 

 

 

 

EFSA

05.030

ფენილაცეტალდეჰიდი

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

ჰეპტანალი

111-71-7

95

117

არანაკლებ  92%; მეორადი კომპონენტი 4-7% 2-მეთილჰექსანალი

 

 

EFSA

05.032

ტეტრადეკანალი

124-25-4

112

118

არანაკლებ 85%; მეორადი კომპონენტები: 10-12% დოდეკანალი,  ჰექსადეკენელი და ოქტადეკანალი

 

 

JECFA

05.033

2-ეთილჰეპტ-2-ენალ

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

უნდეკენალი

112-44-7

107

121

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი -  4-8% 2-მეთილდეკანალი

 

 

JECFA

05.035

უნდეკ-10-ენალი

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

უნდეკ-9-ენალი

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2 - დოდეკანალი

4826-62-4

1350

124

არანაკლებ  93%; მეორადი კომპონენტი 3-4% 2- დოდეკანის მჟავა

 

2

EFSA

05.038

2-ფენილპროპანალი

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

ალფა-ბუთილცინამალდეჰიდი

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

ალფა-პენტილცინამ­ ალდეჰიდი

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

ალფა-ჰექსილცინამალდეჰიდი

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p- ტოლილაცეტალდეჰიდი

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-ტოლილ)პროპიონალდეჰიდი

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-იზოპროპილფენილაცეტა-ალდეჰიდი

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p- კუმენილ)-2-მეთილპროპიონალდეჰიდი

103-95-7

1465

133

არანაკლებ 90%; მეორადი კომპონენტი 5% 3-(p-კომრნილ)-2-მეთილპროპიონმჟავა

 

 

EFSA

05.046

2- მეთილ-4-ფენილბუტირალდეჰიდი

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-ჰიდროქსიბენზალდეჰიდი

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-მეთოქსიცინამალდეჰიდი

1504-74-1

688

571

არანაკლებ 94%; მეორადი კომპონენტი  3% o-მეთოქიცინამალდეჰიდის მჟავა

 

 

EFSA

05.049

2-მეთილბუტირალდეჰიდი

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

ალფა-მეთილცინამალდეჰიდი

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-მეთოქსიფენილ)-2- მეთილპროპ-2-ენალი

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-მეთილ-3-(p-ტოლილ)პროპიონალდეჰიდი

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-ტრიმეთილ-1,3,5- ტრიოქსანი

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

სალიცილალდეჰიდი

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-ეთოქსიბენზალდეჰიდი

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

ჰექს-2(ტრანს),4(ტრანს)- დიენალ

142-83-6

1175

640

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორიაში 1 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს  10 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 5 — არაუმეტეს 20 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 6 — არაუმეტეს 0,05 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 7 — არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 8 — არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 20 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 11 — არაუმეტეს  50 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 4 მგ/კგ;
 • კატეგორია   14.1  —   არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 • კატეგორია  14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ,
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 

 

1

 

 

EFSA

05.058

ნონა-2(ტრანს),6(ცის)-დიენალი

557-48-2

1186

659

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 4-7% (E,E)-2,6-ნონადიენალი

 

2

EFSA

05.059

ნონ-6(ცის)-ენალ

2277-19-2

325

661

არანაკლებ 90%; მეორადი კომპონენტი  6-9% ტრანს-6-ნონენელი

 

 

JECFA

05.060

ოქტ-2-ენალი

2363-89-5

1363

663

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტები: 3-4% 2-ოქტენის მჟავა და ეთილოქტანოლი

 

2

EFSA

05.061

ოქტ-6-ენალი

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-ფენილკროტონალდეჰიდი

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

ტრიდეკა - 2(ტრანს), 4(ცის), 7(ცის)-ტრიენალი

13552-96-0

1198

685

არანაკლებ  71 %; მეორადი კომპონენტები: 14 % 4-ცის-7-ცის-ტიდრკადიენოლი;

6 % 3- ცის-7-ცის-ტრიდეკადიენოლი;

5 % 2-ტრანს-7- ცის-ტრიდეკადიენოლი; 3 % 2-ტრანს-4-ტრანს-7- ცის-ტრიდეკადიენალი

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორიაში 2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

 

 

1

 

 

 

EFSA

05.066

4-ეთოქსი-3-მეთოქსიბენზალდეჰიდი

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-ეთილბენზალდეჰიდი

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-მეთილპენტანალი

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-ჰეპტანალი

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

 

 

05.071

 

 

ნონა-2,4-დიენალი

 

 

6750-03-4

 

 

1185

 

 

732

არანაკლებ 89 %; მეორადი კომპონენტები: 5-6 % 2,4-ნონადიენ-1-ოლ და 1-2 % 2-ნონენ-1-ოლი

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 

 • კატეგორიაში 1 - არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 11 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 12 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

 

1

 

 

EFSA

05.072

ტრანს-2-ნონენალ

 

 

18829-56-6

 

 

 

733

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 3-4% 2-ნონენოიცის მჟავა

 

 

 

2

 

 

CoE

05.073

ჰექს-2(ტრანს)-ენალი

6728-26-3

1353

748

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 3-4% 2-ჰექსენინის მჟავა

 

2

CoE

05.074

2,6-დიმეთილჰეპტ-5-ენალი

106-72-9

349

2006

არანაკლებ 85%; მეორადი კომპონენტები: 9-10% 6მეთილ-5-ჰეპტან-2-ონი; 1-2% 2,6-დიმეთილ-6-ჰეპტანალი

 

 

JECFA

05.075

ჰექს-3(ცის)-ენალი

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

დეკ-2-ენალი

3913-71-1

1349

2009

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 3-4% 2-დეცენონის მჟავა

 

2

EFSA

05.077

2-მეთილუნდეკანალი

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

ტრიდეკ-2-ენალი

7774-82-5

1359

2011

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 3-4% 2-ტრიდეცენონის მჟავა

 

2

EFSA

05.079

ციტრონელ ოქსიაცეტალდეჰიდი

7492-67-3

592

2012

არანაკლებ 75%; მეორადი კომპონენტები: 20-21% გერანიოქსიაცეტალდეჰიდი; 1-2% ციტრონელოლი

 

 

EFSA

05.080

3-ფენილპროპანალი

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

 

05.081

 

2,4-დეკადიენალი

 

2363-88-4

 

3135

 

2120

არანაკლებ 89 %;  მეორადი კომპონენტები:   (ცის, ცის)-; (ცის,  ტრანს)- და (ტრანს, ცის)-  2,4 დეკადიენალის ნარევი  (95 % ყველა იქზომერის ჯამი); აცეტონი და იზოპროპანოლი

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 

 • კატეგორიაში 1 - არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ (გარდა კატეგორია 5.3-სა, სადაც არაუმეტეს 10 მგ/კგ)
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 7,5 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 20 მგ/კგ;

კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-დოდეკადიენალი

13553-09-8

 

2121

 

 

 

 

05.084

ჰეპტა-2,4-დიენალი

4313-03-5

1179

729

არანაკლებ 92 %; მეორადი კომპონენეტები:  2-4 % (E,Z)-2,4-ჰეპტადიენალი და 2-4 % 2,4-ჰეპტადიენის მჟავა

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 0,5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 6 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 6 მგ/კგ;
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;

კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

 

05.085

(Z)-ჰეპტ-4-ენალი

6728-31-0

320

2124

არანაკლებ 93 % , მეორადი კომპონენტი 2-5 ჰეპტ-4-ენალის Z-ფორმებისა;

 

 

 

 

JECFA

05.090

2-მეთილპენტ-2-ენალი

623-36-9

1209

2129

არანაკლებ 92%, მეორადი კომპონენტები; 1,5-2,5% პროპიონალდეჰიდი და 3,5-4,5 % პროპიონმჟავა

 

 

 

1

 

 

EFSA

05.091

2-ჰიდროქსი-4-მეთილბენზალდეჰიდი

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-იზოპროპილფენილ)პროპიონალდეჰიდი

7775-00-0

680

2261

85-90% p-იზომერი და  5-10% o-იზომერი

 

 

EFSA

05.095

2-მეთილკროტონალდეჰიდი

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-დეცენალი

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-მეთილ-2-ფენილბუტირალდეჰიდი

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-მენთ-1-ენ-9-ალი

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-მეთილ-2-ფწნილჰექს-2- ენალი

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-მეთილ-2-ფენილპენტ-2-ენალი

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

პენტა-2,4-დიენალი

764-40-9

1173

11695

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორი 1 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

1

 

EFSA

05.102

პენტ-2-ენალი

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-ფენილპენტ-4-ენალი

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-ტრიმეთილციკლოჰექსა- 1,3-დიენ-1-კარბალდეჰიდი

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-ბუთილბუტ-2-ენალი

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

მირტენალი

564-94-3

980

10379

 

კატეგორიებში 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15, და 16

 

1

 

EFSA

05.107

2-იზოპროპილ-5-მეთილჰექს-2- ენალი

35158-25-9

1215

10361

 

 

 

 

05.108

უნდეკა-2,4-დიენალი

13162-46-4

1195

10385

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ (გარდა 5.3.კატეგორიის - არაუმეტეს 10 მგ/კგ)
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს  3 მგ/კგ;

კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

 

05.109

2-უნდეცენალი

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-დიმეთილბენზალდეჰიდი

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

ოქტა-2(ტრანს),6(ტრანს)-დიენალი

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-ტრიმეთილციკლოჰექს-1- ენ-1-აცეტალდეჰიდი

472-66-2

978

10338

არაუმეტეს 92%; მეორადი კომპონენტები: 2-3% ბეტა-ციკლოციტრალი; 0.5-1% ბეტა-იონონი; 2-4% მეთილ ბეტა-ჰომოციკლო-გარენატანი, 0.6-1% ეთილ ბეტა-ჰომოციკლოგერანატი

 

 

EFSA

05.113

ჰექს-4-ენალი

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-მეთილპენტ-2-ენალი

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-ფენილპენტ-4-ენალი

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-ტრიმეთილჰექსანალი

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.118

4-მეთოქსიცინამალდეჰიდი

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-ტრიმეთილციკლო­ პენტ-3-ენ-1-ილ აცეტალდეჰიდი

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

დოდეკა-2,6-დიენალი

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.122

p-მეთილცინამალდეჰიდი

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-იზოპროპენილ- 2-მეთილციკლოპენტანეკარ-ბოქსალდეჰიდი

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3- მეთილკროტომალდეჰიდი

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

დოდეკა-2,4-დიენალი

21662-16-8

1196

11758

არანაკლებ 85 %; მეორადი კომპონენტი 11-12 % 2-ტრანს-4-ცის იზომერი

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ (გარდა 5.3.კატეგორიის - არაუმეტეს 10 მგ/კგ)
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;

კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

 

05.126

2-მეთილოქტ-2-ენალი

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

ოქტა-2(ტრანს),4(ტრანს)-დიენალი

30361-28-5

1181

11805

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

კატეგორია 16 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;

 

 

05.128

ოქტ-5(ცის)-ენალი

41547-22-2

323

 

არანაკლებ 85%; მეორადი კომპონენეტი 10-15% ტრანს-5-ოქტენალი

 

 

 

 

JECFA

05.129

2-მეთოქსიბენზალდეჰიდი

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-მეთილ-3-ტოლილპროპიონალ-დეჰიდი  ( o,m,p-ს ნარევი)

 

 

587

არანაკლებ 95% (ჯამი  p-80%; o- 10%; m-5% იზომერებისა )

 

 

CoE

05.137

დეკ-4(ცის)-ენალი

21662-09-9

 

 

არანაკლებ 90 %; მეორადი კომპონენტი არანაკლებ  5 % ტრანს-იზომერი

 

 

 

 

EFSA

05.139

დეკ-9-ენალი

39770-05-3

1286

 

 

 

 

 

05.140

დეკა-2(ტრანს),4(ტრანს)- დიენალი

25152-84-5

 

1190

2120

არანაკლებ 89%, მეორადი კომპონენტები: 3-4 % ნარევი (ცის-ცის)-; (ცის-ტრანს)-და  (ტრანს-ცის)- 2,4-დეკადიენალებიას; 3-4 % აცეტონის და იზოპროპანოლის კვალისა

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია

 1 - არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;

 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ (გარდა 5.3.კატეგორიის - არაუმეტეს 10 მგ/კგ)
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 7,5 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 20 მგ/კგ;

კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;

 

 

05.141

დეკა-2,4,7-ტრიენალი

51325-37-2

1786

 

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 31მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

 

05.142

3,4-დიჰიდროქსილბენზადლეჰიდი

139-85-5

 

10328

 

 

 

 

05.143

2,5-დიმეთილ-2-ვინილჰექს -4- ენალი

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

დოდეკ-2(ტრანს)-ენალი

20407-84-5

 

 

არანაკლებ 93%; მეორადი კომპონენტი 2-3% 2-დოდეკანის მჟავა

 

2

EFSA

05.147

2-ეთილჰექსანალი

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

ფარნესალი

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

გლუტარალდეჰიდი

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

ჰეპტ-2(ტრანს)-ენალი

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

ჰექსადეკანალი

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-ჰიდროქსი-3,5-დიმეთოქსი­ ბენზადლეჰიდი

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-ჰიდროქსი-3,5-დიმეთოქსიცინამალდეჰიდი

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-ჰიდროქსი-3-მეთოქსიცინამალდეჰიდი­ (იზომერებიის ნარევი)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-ჰიდროქსი-3-მეთოქსიფენილ­ პროპანალი

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

იზოციკლოციტრალი

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-მეთოქსიბენზადლეჰიდი

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-მეთოქსიფენილაცეტ­ ალდეჰიდი

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-მეთილდეკანალი

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-მეთილჰექსანალი

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-მეთილპენტანალი

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-მეთილტეტრადეკანალი

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-მეთილტრიდეკანალი

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

ნერალი

106-26-3

 

 

 

 

 

 

05.171

ნონ-2-ენალი

2463-53-8

1362

733

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი  3-4% 2-ნონენონის მჟავა

 

 

 

05.172

ნონა-2(ტრანს),6(ტრანს)- დიენალი

17587-33-6

1187

 

 

 

 

 

 

05.173

 

ნონა-2,4,6-ტრიენალი

 

57018-53-8

 

1785

 

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორიაში 1 - არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 20 მგ/კგ;
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 25 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 25 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 15 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 15 მგ/კგ;

 

 

05.174

პენტ-4-ენალი

2100-17-6

1619

 

 

 

 

 

05.175

2-ფენილპენტ-2-ენალი

3491-63-2

 

 

 

 

 

 

05.179

(E)-ტეტრადეკ-2-ენალი

51534-36-2

1803

 

 

 

 

 

05.182

2,6,6,-ტრიმეთილციკლოჰექს 2-ენ-1-კარბოქსალდეჰიდი

 

 

432-24-6

 

 

 

 

 

 

05.183

4-(2,6,6-ტრიმეთილციკლოჰექს­ ენილ)-2-მეთილბუტანალი

73398-85-3

 

 

 

 

 

 

05.184

უნდეკ- 2(ტრანს)-ენალი

53448-07-0

 

 

 

 

 

 

05.186

2,4-ოქტადიენალი

5577-44-6

 

11805

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 2 მგ/კგ;

 

 

05.188

ტრანს-3,7-დიმეთილოქტა-2,6-დიენალი

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-ჰექსენალი

505-57-7

 

 

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი 3-4% 2-ჰექსონის მჟავა

 

2

EFSA

05.190

ტრანს-2-ოქტენალ

2548-87-0

 

 

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენეტები: 3-4% 2-ოქტენის მჟავა და ეთილოქტანოატი

 

2

EFSA

05.191

ტრანს-2-დეცენალი

3913-81-3

 

 

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტი  3-4% 2-დეცენალია მჟავა

 

2

EFSA

05.192

3-ჰექსანალი

4440-65-7

1271

 

არანაკლებ 80% (ცის- და ტრანს- იზომერების საერთო ჯამი). მეორადი კომპონენეტი  18-20% ტრანს-2-ჰექსენალი.

 

 

EFSA

05.194

ტრ-2, ტრ-4-ნონადიენალი

5910-87-2

 

732

არანაკლებ 89 %; მეორადი კომპონენტები: არანაკლებ 5% 2,4 -ნონადიენ-1-ოლი და 2-ნონენ-1-ოლი და 2,4, ნონედიენალის სხვა იზომერები

 

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 1,5 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 10 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

 

05.195

ტრანს-2-ტრიდეცენალი

7069-41-2

 

 

არანაკლებ 92%; მეორადი კომპონენტები: 2-5% 2-ტრიდეცენის მჟავა და 3-5% ცის- 2-ტრიდეცენალი

 

 

 

05.196

ტრ-2, ტრ-4-უნდეკადიენალი

30361-29-6

 

10385

 

როგორც გემოს არომატიზატორი ნივთიერების შეზღუდული გამოყენება:

 • კატეგორია 1 - არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 •  კატეგორია 2 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 3 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 4.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 5 — არაუმეტეს 1 (გარდა 5.3 კატეგორისა - არაუმეტეს  10  მგ/კგ;
 • კატეგორია 6 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 7 — არაუმეტეს 5 მგ/კგ;
 • კატეგორია 8 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 •  კატეგორია  9 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ
 • კატეგორია  10 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  11 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია  12 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.1 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 14.2 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;
 • კატეგორია 15 — არაუმეტეს 3 მგ/კგ;
 • კატეგორია 16 — არაუმეტეს 1 მგ/კგ;

 

 

05.198

3-ბუტენალ, 2-მეთილ-4-(2,6,6- ტრიმეთილ-2-ციკლოჰექსან-1-ილ)-

 

 

58102-02-6

 

 

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-ოქტადეცენალი

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-ტეტრადეცენალი

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-მეთილოქტანალი

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-დეცენალი

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-ოქტადეცენალი

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-მეთილჰექსანალი

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-დოდეცენალი

21944-98-9

1636

 

არანაკლებ 94%  (4Z)-დოდეცენალი; მეორადი კომპონენტი 3-4% დოდეცენალი

 

 

EFSA

05.221

6,6'-დიჰიდროქსი-5,5'-დიმეთოქსი-ბიფენილ-3,3'-დიკარბალდეჰიდი

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-ფენილ-4-მეთილ-2- ჰექსანალი

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-ეთილოქტანალი

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-ჰექსანალი

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-მეთილჰეპტანალი

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-უნდეცენალი

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-დიეთოქსიეთანი

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-ჰოდროქსი-2-ფენილ-1,3- დიოქსანი

1708-40-3

838

36

 

 

 

EFSA

06.003

ალფა,ალფა-დიმეთოქსი­ ტოლუოლი

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

ციტრალდეითილაცეტალი

7492-66-2

948

38

არანაკლებ 98% (იზომერების  + ჰემია­ ცეტალისი + ციტრალის ჯამი)

 

 

EFSA

06.005

ციტრალდიმეთუილაცეტალი

7549-37-3

944

39

არანაკლებ 98%   (იზომერების  + ჰემია­ ცეტალისი + ციტრალის ჯამი)

 

 

EFSA

06.006

1,1-დიმეთოქსი-2- ფენილეთანი

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

ფენილაცეტალდეჰიდგლიცერილ აცეტალი

29895-73-6

1004

41

57%        5-ჰიდროქსიმეთილ - 2 ფენილ-1,3-

დიოქსონალი; 38% 5-ჰიდროქსი-2-ფენილ-1,3- დიოქსანი

 

 

EFSA

06.008

1,1-დიმეთოქსიოქტანი

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-დიემთოქსიდეკანი

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-დიეთოქსი-3,7-დიმეთილოქტან -7-ოლი

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-დიმეთოქსი-3,7- დიმეთილოქტან-7-ოლი

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

ტოლუალდეჰიდგლიცერილაცეტატი

1333-09-1

867

46

40%      5-ჰიდროქსიდიოქსანი              60%    5- ჰიდროქსიმეთილ-

დიოქსალანი

 

 

EFSA

06.013

ალფა-პენტილცინამ­ ალდეჰიდ დიმეთილ აცეტალი

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

ცინამალდეჰიდ ეთილენგლიკოლ აცეტალი

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-დიმეთოქსიეთანი

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-ფენილეთოქსი-1-პროპოქსი ეთანი

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(დიეთოქსიმეთილ)ბენზოლი

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-ბენზილოქსი-1-(2-მეთოქსიეთოქსი) ეთანი

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-დიეთოქსიდეკანი

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-დიეთოქსიჰეპტანი

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-დიეთოქსიჰექსანი

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-დი-იზობუტოქსი-2- ფენილეთანი

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-დიეთიქსინონ-2,6-დიენი

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-დიმეთილ-2-ბენზილl-1,3- დიოქსოლანი

5468-06-4

1005

669

არანაკლებ 93%; მეორადი კომპონენტი 2-3% ბუტან-2,3-დიოლი

 

 

EFSA

06.028

1,1-დიმეთილოქსიჰეპტანი

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

ჰეპტანალ გლიცერილ აცეტალი ( 1,2,და 1,3 აცეტალების ნარევი)

72854-42-3

912

2016

აცეტალების ნარევი (56-58% დიოქსონალი; 37-39% დიოქსანი) და 1-2% არარეაქციული ჰეპტანალი

 

 

EFSA

06.030

1,1-დიმეთოქსი-2-ფენილპროპანი

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-დიეთოქსი-2-ენი

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-მეთილ-2-ფენილ-1,3- დიოქსალანი

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-დიბუტოქსიეთანი

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-დიპროპოქსიეთანი

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

ციტრალპროპილენ გლიკოლაცეტალი

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-ბუტოქსი-1-(2-ფენილტოქსი)ეთანი

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-დიეთოქსიჰეპტ-4-ენ(ცის და ტრანს იზომერები)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-დიმეთოქსიბუტან-2-ონი

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2დი((1′-ეთოქსი)- ეთოქსი)პროპანი

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-ტრის([1′-ეთოქსი]- ეთოქსი)პროპანი

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-იზობუტოქსი-1-ეთოქსი-2- მეთი;პროპანი

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-იზობუტოქსი-1-ეთოქსი-3- მეთი;ბუტანი

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-იზოამილოქსი-1-ეთოქსი­ პროპანი

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-იზობუტილოქსი-1-ეთოქსი­ პროპანი

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-იზობუტილოქსი-1-იზოპ[ენტილოქსი- 2 - მეთილპროპანი

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-იზობუტოქსი-1-ისოპენტილოქსი- 3-მეთილბუტანი

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-იზოპენტილოქსი-1- პროპოქსიეთანი

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-იზოპენტილოქსი-1-პროპოქსი­ პროპანი

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-ბუტოქსი-1-(2-მეთილბუტოქსი) ეთანი

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-ბუტოქსი-1-ეთოქსიეთანი

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-დი-(2-მეთილბუტოქსი) ეთანი

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-დი-იზობუტოქსი-2-მეთილპროპანი

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-დი-იზობუტოქსეთანი

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-დი-იზობუტოქსპენტანი

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-დი-იზოპენტილოქსპენტანი

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-დიეთოქსი-2-მეთილბუტანი

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-დიეთოქსი-2-მეთილპროპანი

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-დიეთოქსი-3-მეთილბუტანი

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-დიეთოქსიბუტანი

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-დიეთოქსიდოდეკანი

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-დიეთოქსიჰექს-3-ენი

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

დიეთოქსიმეთანი

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-დიეთოქსინონანი

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-დიეთოქსიოქტანი

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-დიეატოქსიპენტანი

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-დიეთოქსიპროპანი

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-დიეთოქსიუნდეკანი

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-დიექსიოქსიეთანი

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-დიმეთოქსიჰექს-2(ტრანს)- ენი

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-დიმეთოქსიჰექსანი

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

დიმეთოქსიმეთანი

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-დიმეთოქსიპენტანი

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-დიმეთოქსიპროპანი

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-დიმეწთილ-1,3-დიოქსალანი

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-დიფენენთოქსიეთანი

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-ეთოქსი-1-(2-მეთილბუტოქს) ეთანი 

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-ეთოქსი-1-(2-ფენილეთოქს)ეთანი

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-ეთოქსი-1-(3-ჰექსელინოქს)ეთანი

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-ეთოქსი-1-ჰექსილოქსილეთანი

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-ეთოქსი-1-იზოპენტილოქს ეთანი

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-ეთოქსი-1-მეთოქსიეთანი

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-ეთოქსი-1-პენტილოქსიეთანი

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-ეთოქსი-1-პროპოქსიეთანი

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

ეთილ     2,4-დიმეთილ-1,3- დიოქსალან-2-აცეტატი

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-ეთილ-4-მეთილ-1,3- დიოქსალანი

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-ჰექსილ-4,5-დიმეთილ-1,3- დიოქსალანი

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-ჰიდროქსიმეთილ-2-მეთილ- 1,3-დიოქსალანი

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-იზობუტოქსი-1-ეთოქსიეთანი

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-იზობუტოქსი-1-იზოპენტილოქსეთანი

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-მეთილ-2-პენტილ-1,3- დიოქსალანი

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-მეთილ-2-პროპილ-1,3- დიოქსალანი

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

ტრიეთოქსიმეთანი

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-ტრიეთოქსიპროპანი

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-ტრიმეთილ-1,3- დიოქსალანი

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-დიპენტილოქსიეთანი

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-ჰექსილ-5-ჰიდროქსი-1,3- დიოქსანი

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

ვანილინპროპილენგლიკო

აცეტალი

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-მეთილ-1,1-დი-ისოპენტოლოქიბუტანი

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-მეთილ-1,1-დი-იზოპენტილოქსიორიოანი

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-მეთილბუტოქს)-1-იზოპენტილოქსიეთანი

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-დიეთოქსი-2,6- დიმეთილოქტ-2-ენი

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-ეთოქსი-1-მეთოქსი­ პროპანი

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-ჰექსილოქსი-1-ისოპენტილქსიეთანი

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-იზოპენტილოქსი-1-პენტილოქსიეთანი

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-მენთონ-1,2-გლიცეროლკეტალი

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-ბუტოქსი-1-იზოპენტილოქსიეთანი

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-დი-იზობუტოქსი-3-მეთილბუტანი

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-დი-იზობუტოქსიპროპანი

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-ეთოქსი-1-პენტილოქსიბუტანი

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-ეთოქსი-2-მეთილ-1- იზოპენტილოქსიპროპანი

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-ეთოქსი-2-მეთილ-1- პროპოქსიპროპანი

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-ეთოქსი-1-(3-მეთილ­ ბუტოქსი)-3-მეთილბუტანი

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

ვანილინბუტან-2,3-დიოლ აცეტალ (სტერეოიზომერების ნარევი)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

l-მენთონ-1,2-გლიცეროლკეტალი

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-იზობუთილ-4-მეთილ-1,3- დიოქსალანი

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-იზოპროპილ-3,9-დიმეთილ- 1,4-დიოქსისპირო[4.5]დეკან-2- ონი

831213-72-0

1859

 

იზომერების ჯამი 98% არანაკლები  60-70% (3S,5R,6S,9R)- 6-იზოპროპილი-

3,9-დიმეთილ-1,4-დიოქსპირო[4.5]დეკან- 2-ონი.

 

 

EFSA

06.137

აცეტალდეჰიდ ეთილ იზოპრილაცეტალი

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-ოქსოპროპანალი

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

ჰეპტან-2-ონი

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

ჰეპტან-3-ონი

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

აცეტოფენონი

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

ვანილილაცეტონი

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

ალფა-იონონი

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

ბეტა-იონონი

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.009

მეთილ-ალფა-იონონი

7779-30-8

398

143

არანაკლებ 90%; მეორადი კომპონენტი 5-6% მეთილ-ბეტა იონონი

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

მეთილ-ბეტა-იონონი

127-43-5

399

144

არანაკლებ 88%; მეორადი კომპონენტი 7-10%  ალფა და ბეტა-იზომეთილიონონი

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-ტეტრამეთილ-2- ციკლოჰექსენილ)-3-ბუტენ-2- ონი

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

კარვონი

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

მეთილ 2 - ნაფტილ კეტონი

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

მალტოლი

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-მეთილჰეპტ-5-ენ-2-ონი

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

უნდეკან-2-ონი

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-მეთილპენტან-2-ონი

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

ჰექსან-2,3-დიონი

3848-24-6

412

152

არანაკლებ 93%; მეორადი კომპონენტი  2-3% ჰექსანდიონები

 

 

JECFA

07.019

ოქტან-2-ონი

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

ნონან-2-ონი

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

უნდეკა-2,3-დიონი

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-მეთილაცეტოფენონი

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-დიმეთილაცეტოფენონი

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-ფენილბუტ-3-ენ-2-ონი

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-მეთილ-1-ფენილპენტან-2- ონი

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-ტოლილ)ბუტან-2-ონი

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-მეთილ-4-ფენილბუტ-3-ენ- 2-ონი

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

ბენზოინი

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-მეთოქსიფენილ)ბუტან- 2-ონი

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-მეთოქსიფენილ)პენტ1- ენ-3-ონი

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

პიპეროლინ აცეტონი

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

ბენზოფენონი

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

 იზოჟასმონი

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-ჰექსილიდენციკლოპენტან- 1 -ონი

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

ტატრამეთილ ეთილ ციკლოჰექსანონი (იზომერების ნარევი)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

ალფა-იზომეთილ იონონი

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-მეთოქსიაცეტოფენონი

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-ფენილპროპან-1-ონი

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

ბეტა-იზომეთილიონონი

 

79-89-0

 

650

 E/Z  იზომერების  ნარევი (50-70 % (E) და  30-50 % (Z))

 

 

 

 

EFSA

07.042

4-იზოპროპილაცეტოფენონი

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

პენტ-3-ენ-2-ონი

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-ტრიმეთილციკლო­ ჰექსანონი

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

ვანინლილიდენ აცეტონი

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

ეთილმალტოლი

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-ჰექსან-3-ონი

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-მეთოქსიფენილ)-4- მეთილპენტ-1-ენ-3-ონი

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

აცეტონი

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-ჰიდროქსიბუტან-2-ონი

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

დიაცეტილი

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

ბუტან-2-ონი

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

პენტან-2-ონი

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-ჰიდროქსიფენილ)ბუტან- 2-ონი

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-მეთილციკლოპენტან-1,2- დიონი

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-ეთილციკლოპენტან-1,2- დიონი

21835-01-8

419

759

არანაკლებ 90%; მეორადი კომპონენტი 5-10% 3-ეთილციკლოპენტან-1,2-დიოლი (ენოლის ფორმა)

 

 

JECFA

07.058

ჰეპტან-4-ონი

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-მენთან-3-ონი

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

პენტან-2,3-დიონი

600-14-6

410

2039

არანაკლებ 93%; მეორადი კომპონენტი 2-3% 2,5- დიეთილციკლოჰექსადიენ-1,4-დიონი (2,3 პენტადიენის  დიონი)

 

 

JECFA

07.061

ალილ ალფა - იონონი

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.062

ოქტან-3-ონი

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-მეთილპენტან-2,3-დიონი

7493-58-5

411

2043

 

 

 

JECFA

07.064

ჰეპტან-2,3-დიონი

96-04-8

415

2044

 

 

 

JECFA

07.065

5-ჰიდროქსიოქტან-4-ონი

496-77-5

416

2045

 

 

 

JECFA

07.067

2R,5S-იზოპულეგონი

29606-79-9

754

2051

 

 

4

EFSA

07.069

ტეტრაჰიდრო-ფსევო-იონონი

4433-36-7

1121

2053

 

 

 

EFSA

07.070

3-ბენზილჰეპტან-4-ონი

7492-37-7

830

2140

 

 

 

EFSA

07.071

ოქტან-4,5-დიონი

5455-24-3

 

2141

 

 

 

EFSA

07.072

6-მეთილჰეპტან-3-ონი

624-42-0

 

2143

 

 

 

EFSA

07.075

3,4-დიმეთილციკლოპენტან- 1,2-დიონი

13494-06-9

420

2234

 

 

 

JECFA

07.076

3,5-დიმეთილციკლოპენტან- 1,2-დიონი

13494-07-0

421

2235

 

 

 

JECFA

07.077

ჰექსან-3,4-დიონი

4437-51-8

413

2255

 

 

 

JECFA

07.078

d,l-იზომენთონი

491-07-6

430

2259

 

 

 

JECFA

07.079

1-ფენილპროპან-1,2-დიონი

579-07-7

833

2275

 

 

 

EFSA

07.080

3-მეთილციკლოჰექსან-1,2- დიონი

3008-43-3

425

2311

 

 

 

JECFA

07.081

ოქტ-1-ენ-3-ონი

4312-99-6

1148

2312

 

 

1

EFSA

07.082

ოქტ-2-ენ-4-ონი

4643-27-0

1129

2313

 

 

1

EFSA

07.083

ბეტა-დამასკონი

23726-92-3

384

2340

არანაკლებ 90%; მეორადი კომპონენტები: 5-8% ალფა- და დელტა-დამასკონი

 

2

JECFA/ EFSA

07.084

პენტან-3-ონი

96-22-0

 

2350

 

 

 

EFSA

07.086

1,3-დიფენილპროპან-2-ონი

102-04-5

832

11839

 

 

 

EFSA

07.087

4-მეთოქსიფენილაცეტონი

122-84-9

813

11836

 

 

 

EFSA

07.088

მეთილ-დელტა-იონონი

7784-98-7

400

11852

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.089

ნოოტკეტონი

4674-50-4

1398

11164

არანაკლებ 93%; მეორადი კომპონენტი 3-4% დიჰიდრონოოტკეტონი

 

2

EFSA

07.090

1-ჰიდროქსიბუტან-2-ონი

5077-67-8

1717

11102

 

 

 

EFSA

07.091

გამა-იონონი

 

79-76-5

390

 

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.092

p-მენთან-2-ონი

499-70-7

375

11128

 

 

 

JECFA

07.093

5-მეთილჰექსან-2,3-დიონი

13706-86-0

414

11148

 

 

 

JECFA

07.094

3-მეთილ-2-(პენტ-2(ცის)- ენილ)ციკლოპენტ-2-ენ-1-ონი

488-10-8

1114

11786

 

 

2

EFSA

07.095

2-(სეკ-ბუთილ)ციკლოჰექსანონი

14765-30-1

1109

11044

არანაკლებ 94%; მეორადი კომპონენტი 2-

2.5% 2-იზობუთილციკლოჰექსანონი

 

 

EFSA

07.096

ჰექსან-3-ონი

589-38-8

281

11097

 

 

 

JECFA

07.097

3-(ჰიდროქსიმეთილ)ოქტან-2- ონი

59191-78-5

1839

11113

არანაკლებ 90%; მეორადი კომპონენტი  7% 3-მეთილენ-2-ოქტანონი

 

 

EFSA

07.098

3-მეთილციკლოჰექს-2-ენ-1- ონი

1193-18-6

1107

11134

 

 

 

EFSA

07.099

6-მეთილჰეპტა-3,5-დიენ-2- ონი

1604-28-0

1134

11143

E/Z სტერეოიზომერების ნარევი 60-90 % (E)

 

 

EFSA

07.100

5-მეთილჰექს-5-ენ-2-ონი

3240-09-3

1119

11150

 

 

 

EFSA

07.101

4-მეთილპენტ-3-ენ-2-ონი

141-79-7

1131

11853

 

 

 

EFSA

07.102

პენტ-1-ენ-3-ონი

1629-58-9

1147

11179

 

 

1

EFSA

07.103

ტრიდეკან-2-ონი

593-08-8

298

11194

 

 

 

JECFA

07.104

ჰეპტ-2-ენ-4-ონი

4643-25-8

1126

11093

 

 

1

EFSA

07.105

ჰეპტ-3-ენ-2-ონი

1119-44-4

1127

11094

 

 

1

EFSA

07.106

5-მეთილჰექს-3-ენ-2-ონი

5166-53-0

1132

11149

 

 

1

EFSA

07.107

ოქტ-3-ენ-2-ონი

1669-44-9

1128

11170

არანაკლებ 94%; მეორადი კომპონენტი 4-6% 4-ოქტან-2-ონი

 

1

EFSA

07.108

ბეტა - დამასცენონი

23696-85-7

387

11197

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.109

2,6,6-ტრიმეთილციკლოჰექს-2- ენ-1,4-დიონი

1125-21-9

1857

11200

 

 

2

EFSA

07.112

3-მეთილ-2-cციკლოპენტენ-1- ონი

2758-18-1

1105

11137

 

 

2

EFSA

07.113

ნონან-3-ონი

925-78-0

294

11160

 

 

 

JECFA

07.114

6,10,14-ტრიმეთილპენტადეკა-5,9,13-ტრიენ-2-ონი

762-29-8

1123

11206

 

 

 

EFSA

07.115

3,4-დეჰიდროჰიდრო-ბეტა- იონონი

20483-36-7

396

11057

არანაკლებ 70%; მეორადი კომპონენტი 25-27% ტეტრაჰიდროიონონი

 

 

JECFA

07.117

3-ეთილ-2-ჰიდროქსი-4- მეთილციკლოპენტ-2-ენ-1-ონი

42348-12-9

422

11077

 

 

 

JECFA

07.118

5-ეთილ-2-ჰიდროქსი-3- მეთილციკლოპენტ-2-ენ-1-ონი

53263-58-4

423

11078

 

 

 

JECFA

07.119

2-ჰიდროქსიციკლოჰექს-2-ენ-1- ონი

10316-66-2

424