მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
მიღების თარიღი 17/02/2020
დოკუმენტის ტიპი პროექტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/02/2020
სარეგისტრაციო კოდი
0
17/02/2020
ვებგვერდი, 17/02/2020
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

სტანდარტის სტრუქტურა

1. მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი დალაგებულია თემების მიხედვით და თითოეული თემა ცალკე განყოფილებაშია განხილული. თითოეული განყოფილება შედგება პუნქტებისგან. პუნქტების ნომრებს xx.yy ფორმატი აქვს, სადაც xx არის განყოფილების ნომერი, ხოლო yy არის ამ განყოფილებაში პუნქტის ნომერი.

2. მეოთხე კატეგორიის საწარმოების სტანდარტის ყველა პუნქტს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს.

 (იხილეთ დანართი)

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.