ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016415
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
26/12/2018
ვებგვერდი, 28/12/2018
190020020.35.114.016415
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2018 - 31/05/2019)

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36 

2018 წლის 26 დეკემბერი

დაბა ჩოხატაური

 

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ - საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N53 დადგენილება (www.matsne.gov.ge  04/01/2018 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016379).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.      

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ მამალაძედანართი
.

.

თავი I
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2018 წლის იანვარ -სექტემბერი

2019  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფ

ერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყ

ოფილი ტრანს

ფერები

საკუ-

თარი შემოსა-

ვლები

შემოსავლები

12552.3

9912.5

3066.5

6846,0

6 759.8

773.1

5 986.7

7 840,0

183.0

7 657.0

გადასახადები

1581.7

1490,0

0.0

1490.0

2 136.7

-

2 136.7

5 021,8

0.0

5 021,8

გრანტები

8328.5

5143,9

3066,5

2077.4

2 361.7

773.1

1 588.6

183,0

183,0

0.0

სხვა შემოსავლები

2642.1

3278,6

0.0

3278,6

2 261.4

-

2 261.4

2 635.2

0.0

2 635.2

ხარჯები

7217.2

6837,7

183.0

6654,7

5 510.0

233.5

5 276.5

7 445,0

183.0

7 262.0

შრომის ანაზღაურება

1524.6

2077,2

85.0

1992,2

1 461.3

63.4

1 397.9

2 079,3

85.0

1 994.3

საქონელი და მომსახურება

821.8

906,1

0.0

906,1

542.9

2.0

540.9

818,4

0.0

818.4

პროცენტი

-

76,0

0,0

76,0

54.9

-

54.9

22,0

0.0

22,0

სუბსიდიები

3641.6

3281,9

80.0

3201,9

2 804.5

58.1

2 746.4

799.7

85.0

3 714.7

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

407.9

375,0

18.0

357,0

366.6

10.9

355.7

370.0

13.0

357.0

სხვა ხარჯი

821.3

121.5

0.0

121.5

    279.8

99.1

180.7

355.6

0.0

355.6

საოპერაციო სალდო

5335.1

3074,8

2883,5

191,3

1 249.8

539.6

710.2

395.0

0.0

395.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3356.8

5816,9

5593,4

223,5

1 734.5

1 589.9

      144.6

1 205

800.0

405.0

ზრდა

3407.5

5846,9

5593,4

253,5

1 781.4

1 589.9

191.5

1 255.0

800.0

455.0

კლება

50.7

30.0

0.0

30.0

46.9

-

46.9

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

1978.3

-2742,1

-2709,9

-32,2

-484.7

-1 050.3

565.6

-810.0

- 800.0

-10.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1896.3

-2749,9

-2709,9

-40,0

-484.7

-484.7

-

-810.0

-800.0

-10.0

ზრდა

2749.4

0,0

0,0

0,0

2 265.2

2 265.2

-

-

-

-

კლება

853.1

2749,9

2709,9

40,0

2 749.9

    2 749.9

-

810.0

800.0

10.0

ვალუტა და დეპოზიტი

853.1

2749,9

2709,9

40,0

2 749.9

2 749.9

-

810.0

800.0

10.0

ვალდებულების ცვლილება

-82.0

-7,8

0.0

-7,8

-

-

-

-

-

-

კლება

82

7,8

0.0

7,8

-

-

-

-

-

-

 საშინაო

82

7,8

0.0

7,8

-

-

-

-

-

-

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და

ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2018  წლის იანვარ -სექტემბერი

2019  წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელ

მწიფო ბიუჯ

ეტის ფონდე

ბიდან გამოყ

ოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯ

ეტის ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრანსფ

ერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

 

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდ

ებიდან გამოყ

ოფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

 

შემოსულობები

12 603.0

9942,5

3066,5

6876,0

6 806.7

773.1

6 033.6

7 890.0

      183.0

7 707.0

 

შემოსავლები

12 552.3

9912,5

3066,5

6846,0

6 759.8

773.1

5 986.7

7 840.0

183.0

7 657.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

50.7

30.0

0.0

30.0

46.9

-

46.9

50

0.0

50.0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-

-

-

-

-

-

-

    -

        -

     -

 

გადასახდელები

10.706.7

12692,4

5776,4

6916,0

7 291.4

1 823.4

5 468.0

8 700.0

983.0

7717.0

 

ხარჯები

7 217.2

6837,7

183.0

6654,7

5 510.0

233.5

5 276.5

7 445,0

183.0

7 262.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 407.5

5846,9

5593,4

253,5

1 781.4

1 589.9

191.5

1 255.0

800.0

455

 

ვალდებულების კლება

82.0

7,8

0.0

7.8

-

-

-

-

-

-

 

ნაშთის ცვლილება

1 896.3

-2749,9

-2709.9

-40,0

-484.7

-484.7

-

-810.0

-800.0

-10.0

 

 


მუხლი 3. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  7 840,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2018  წლის იანვარ -სექტემბერი

2019  წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმ

წიფო ბიუ

ჯეტის

ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრან

სფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

 

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფ

ილი ტრან

სფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

 

შემოსავლები

12 552.3

9 912,5

3 066,5

6846,0

6 759.8

773.1

5 986.7

7 840,0

183.0

7 657.0

 

გადასახადები

1 581.7

1 490.0

0,0

1490,0

   2 136.7

-

2 136.7

5 021,8

0.0

5 021.8

 

გრანტები

8 328.5

5143,9

3066,5

2077,4

2 361.7

     773.1

1 588.6

183,0

183,0

0.0

 

სხვა შემოსავლები

2 642.1

3278,6

0,0

3278,6

2 261.4

-

2 261.4

2 635.2

0.0

2 635.2

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2018  წლის იანვარ -სექტემბერი

2019  წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელ

მწიფო ბიუჯ

ეტის ფონდ

ები

დან გამოყ

ოფილი ტრ

ანს

ერები

საკუ

თარი შემოს

ავლ

ები

სახელმწ

იფო ბიუჯეტის ფონ

დებიდან გამოყოფილი ტრანსფ

ერები

საკუ

თარი შემოს

ავლ

ები

 

სახელ

მწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყო

ფილი ტრანსფ

ერები

საკ

უთ

არი შემო

სავლ

ები

 

გადასახადები

1 581.7

1490.0

-

1490,0

2 136.7

-

2 136.7

5 021,8

0.0

5 021,8

 

საშემოსავლო გადასახადი

375.4

340.0

-

340,0

259.4

-

259.4

-

-

-

 

ქონების გადასახადი

1 206.3

1150.0

-

1150.0

1 877.3

-

1 877.3

2 000,0

-

2 000,0

 

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1 062.8

1080.0

-

1080.0

1 826.7

-

1 826.7

1 948,7

-

1 948,7

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

5,5

-

5,5

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

38.2

10,0

-

10,0

11.4

-

11.4

10,0

-

10,0

 

ფიზიკურ პირებიდან

30.5

10,0

-

10,0

11.3

-

11.3

10.0

-

10.0

 

იურიდიული პირებიდან

7.7

-

-

-

0.1

-

0.1

  -

-

-

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

105.3

60,0

-

60,0

39.2

-

39.2

35,8

-

35,8

 

ფიზიკურ პირებიდან

26.2

60,0

-

60,0

38.8

-

38.8

35,8

-

35,8

 

იურიდიული პირებიდან

79.1

-

-

-

0.4

-

0.4

-

-

-

 

დამატრბული ღირებულების გადასახადი

-

-

-

-

-

-

-

3 021,8

-

3 021,8

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 183,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2018  წლის იანვარ -სექტემბერი

2019  წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

 

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფ

ერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფ

ერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

 

გრანტები

8 328.6

5143,9

3066,5

2077,4

2 361.7

775.7

1 586.0

183.0

183,0

0,0

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

17,6

-

-

-

-2.6

-

-2.6

-

-

-

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 650.4

2 260.4

-

2 260.4

2 364.3

 

1 588,6

-

-

-

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 467.4

2077.4

-

2077.4

1 588.6

-

1 588.6

-

-

-

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

183.0

183,0

183,0

-

137.7

137.7

-

183,0

183,0

-

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 660.6

2 883.5

2 883.5

      -

638.0

638.0

-

-

-

-

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 635.2 ათასი ლარის

ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2018  წლის იანვარ -სექტემბერი

2019  წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდ

ებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სა

ვლე

ბი

სახელ

მწიფო ბიჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელ

მწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

ფილი

ტრანსფ

ერები

საკუ

თა

რი შემო

სა

ვლ

ები

 

სხვა შემოსავლები

2 642.1

3278,6

-

3278,6

2 261.4

-

2 261.4

2 635,2

-

2 635,2

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

2 487.2

3171,1

-

3171,1

2 133.0

-

2 133.0

2 495,2

-

2 495,2

 

პროცენტები

13.8

15.0

-

15.0

40.8

-

40.8

40,0

-

40,0

 

დივიდენდები

-

20,0

-

20,0

1.0

-

1.0

10,0

-

10,0

 

რენტა

2 473.4

3136,1

-

3136,1

2 088.6

-

2 088.6

2 445,2

-

2 445,2

 

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისთვის                    

830.0

1800.0

-

1800.0

590.5

-

590.5

1 000.0

-

1 000.0

 

მოსაკრებელი სახ. ტყის ფონდის მერქნული რეს. სარგ.

16.9

100.0

-

100.0

5.6

-

5.6

100.0

-

100.0

 

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისთვის

0,9

-

-

-

0.2

-

0.2

-

-

-

 

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

2.2

-

-

-

2.2

-

2.2

-

-

-

 

სხვა არაკლ. ბუნ. რეს. სარგ. მოსაკრებელი

1 620.8

1236,1

-

1236,1

1 490.1

-

1 490.1

1 345.2

-

1 345.2

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.56

-

-

-

2.5

-

2.5

 

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

83.3

57.5

-

57.5

59.4

-

59.4

80.0

-

80.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

71.47

57.5

-

57.5

59.4

-

59.4

58.0

-

58.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11.8

-

-

-

-

-

-

22,0

-

22,0

 

სანქციები (ჯარიმები საურავები)

63.35

50.0

-

50.0

63.2

-

63.2

60.0

-

60.0

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო

62.7

45.0

 

45.0

63.2

-

63.2

60.0

-

60.0

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ -სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

0.2

5,0

-

5,0

-

-

-

-

-

-

 

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან

0.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

8.27

-

-

-

5.8

-

5.8

-

-

-

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 445,0 ათასი ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2018   წლის იანვარ -სექტემბერი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფ

ერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრან

სფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

ხარჯები

7 217.2

6837,7

183,0

6654,7

5 510.0

233.5

5 276.5

7 445,0

183.0

7 262.0

შრომის ანაზღაურება

1 524.6

2077,2

85,0

1192,2

1 461.3

63.4

1 397.9

2 079,3

85.0

1 994.3

საქონელი და მომსახურება

821.8

906,1

-

906,1

542.9

2.0

540.9

818.4

0.0

818.4

პროცენტი

-

76,0

-

76,0

54.9

-

54.9

22,0

0.0

22,0

სუბსიდიები

3 641.6

3281,9

80,0

3201,9

2 804.5

58.1

2 746.4

799.7

85.0

3 714.7

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

407.9

375,0

18,0

357,0

366.6

10.9

355.7

370.0

13.0

357.0

სხვა ხარჯები

821.3

121,5

0,0

121,5

    279.8

99.1

180.7

355.6

0.0

355.6

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 205.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა         

1 255.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

4.4

10.0

        -

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

-

-

-

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

3 382.5

5836,9

1 255.0

04 00

განათლება

7.8

-

-

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11.4

-

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

-

-

სულ ჯამი

3 407.5

5846.9

1 255.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

    50.7

30.0

50.0

ძირითადი აქტივები

9.4

30.0

50.0

შენობა ნაგებობები

9.4

30.0

50.0

    არაწარმოებული აქტივები (მიწა)

41.3

-

-

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 133.6

2712,5

2 724.1

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 133.6

2636,5

2 652.1

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 084.8

2586,5

2 652.1

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48.8

50.0

50.0

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

-

76,0

22.0

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

-

0,0

-

 

702

თავდაცვა

108.4

120,0

113.0

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

-

0.0

-

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

-

0,0

-

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

-

0.0

-

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 232.9

5 964,5

1 336.0

 

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებილი საქმიანობა

-

0,0

-

 

7045

ტრანსპორტი

1 844.3

1 724,8

100,0

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 844.3

1724,8

100,0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2 388.6

4239,7

1 236.0

 

705

გარემოს დაცვა

-

1.5

-

 

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

-

1.5

-

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

763.5

598,5

705,0

 

7061

ბინათმშენებლობა

-

0.0

-

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

    644.3

528,5

605,0

 

7063

წყალმომარაგება

-

0.0

-

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

119.2

70.0

100.0

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

81.9

80.0

85.0

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

81.9

80.0

85.0

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 600.5

1606,9

1 702,9

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 590.5

494,0

500,0

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 590.5

1102,9

1 192,9

 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

-

0.0

-

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.0

10.0

10,0

 

709

განათლება

1 219.6

1058,5

1 391,0

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 044.9

980,0

1 300,0

 

7092

ზოგადი განათლება

57.7

55.0

-

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

117.0

23,5

91.0

 

710

სოციალური დაცვა

566.3

550,0

643.0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

566.3

550,0

643.0

 

 

სულ

10 706.7

12 692,4

8 700.0

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

 


მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
 
 • დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 183,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი;

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი

 • „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან გზების განთავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგი:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

რეაბილიტირებული გზების სიგრძე.

1.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა შენახვა, დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნარჩენებისგან დასუფთავება. მოხდება სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია.   

 1. 2,1 კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,სხივი’’

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ ახორციელებს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას,  გარე განათების არსებული ქსელის  ექსპლოატაციას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, დაბის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა,  შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. მოხდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი შედეგი:

განათებული ქუჩები;

მოსახლეობის გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა;

მუნიციპალიტეტის იერსახის გალამაზება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამონტაჟებული სანათების რაოდენობა;

განთავსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა;

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა).

1.2.2   ა(ა)იპ   კურორტი ,,ბახმარო“ (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო’’

ქვეპროგრამის მიზანია კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების  მოვლა-პატრონობა, შემეცნებითი, გასართობი და სპორტული დანიშნულების ობიექტების შექმნა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დამსვენებელთა მოზიდვა,  მოსახლეობის გაჯანსაღების,  დასვენების, სამედიცინო და კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა. საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. კურორტის ტერიტორიის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა. საქუჩო განათების და წყალმომარაგების სისტემის მოვლა - პატრონობის ხელშეწყობა, ინდივიდუალური სააგარაკო სახლების და სხვა ობიექტების მშენებლობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

კორორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

კურორტის დამსვენებლებისთვის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობების უზრუნველყოფა;

ტურისტების რაოდენობის გაზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა);

რეაბილიტირებული წყალმომარაგების ქსელი (გ/მ);

გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა.

 1. 3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სადღესასწაულო დღეებისათვის  დაბის ქუჩების  გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები, კერძოდ: მოეწყობა წყალგაყვანილობის ქსელი, ჩატარდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარემონტო სამუშაოები და ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

1.3.1 შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული შენობების და მიწის ფართების რეალიზაციისათვის აუცილებელია  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც ხორციელდება სარეალიზაციო ობიექტების ტექნიკური პასპორტების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნება, დაბის განვითარებისა და პროექტირებისათვის,  ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა. სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისა.

მოსალოდნელი შედეგი:

საპრივატიზაციო ობიექტების აღწერა;

შესყიდული საპროექტო დოკუმენტაციის მაღალი ხარისხი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

შესყიდული საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა;

პრივატიზებული ობიექტების რაოდენობა.

1.3.3   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება დაბასა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურული ობიექტების კეთილმოწყობის სამუშაოები. 

მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწესრიგებული იფრასტრუქტურული სივრცის შექმნა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი ობიექტების რაოდენობა;

1.5    სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  დაფინანსება(პროგრამული კოდი 03 06 )

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2 .  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, ახალი ბაღების გახსნა.

მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება.

2.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

  პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, უზრუნველყოფილი იქნება  მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზა გაუმჯობესდება.  

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 450 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 

მოსალოდნელი შედეგი:

საბავშვო ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

სრულყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

საბავშვო ბაღებში მიმდინარე პროცესების მიმართ დადებითად განწყობილ მშობელთა რაოდენობა;

საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა.

2.2  განათლების სისტემის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)

გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებასა და სხვა ღონისძიებების მოწყობას. მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 100% გრანტის მიმღები აბიტურიენტები ერთჯერადი ფულადი ჯილდოთი 600 ლარის ოდენობით, ასევე მოხდება სამრევლო სკოლის მოსწავლეებისათვის სასწავლო სახელმძღვანელოების შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი:

საგანმანათლებლო და სააღმზდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განთლების მსურველთა მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

2.4 საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში მოხდება მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვასასხვა მიმართულებით კადრების გადამზადება.

მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულ თანამშრომელთა ეფექტიანობის გაზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

კვალიფიკაცია ამაღლებულ საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა.

 1. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

3.1   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა   (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული დამეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა;

 3.1.3  საფეხბურთო კლუბი  ,,ბახმარო-2009”  (პროგრამის კოდი 05 01 04 03)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009” რომელიც მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის  რეგიონულ   ლიგაში. დაარსების დღიდან გუნდში იგრძნობოდა სპორტული დონის ამაღლების ტენდეცია, გუნდმა მიაღწია გარკვეულ შედეგებს, კერძოდ 2009-2010 წლების გათამაშებაში მე-5 ადგილი, 2011-2012 წლების გათამაშებაში მე-4 ადგილი. 2013-2014-2015 წლებში მე-6 ადგილი. 2017 წელს, მიმდინარე სეზონის დასრულებამდე რამდენიმე ტურით ადრე ,,ბახმარო-2009’’ თავის ლიგაში პირველ ადგილზე ასრულებს სეზონს და პრაქტიკულად განაღდებული აქვს მომალ წელს ზედა ლიგაში თამაში.

 გამომდინარე აქედან გუნდს გააჩნია სათამაშო კლასის ამაღლების პოტენციალი და მიზნად ისახავს გარკვეულ წინსვლას.  მოხდება მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ამხანაგური მატჩების უფრო ხშირად ჩატარება.

ქვეპროგამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება ბავშვთა საფეხბურთო აკადემია სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში 120 მოზარდია გაერთიანებული.

მოსალოდნელი შედეგი:

საფეხბურთო კლუბ ,,ბახმარო-2009’’-ის სათამაშო ხარისხის კიდევ უფრო გაზრდა;

მოზარდებში ფეხბურთისადი დაინტერესების გაზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

საფეხბურთო კლუბ ,,ბახმარო-2009’’-ის კიდევ უფრო მაღალ ლიგაში დაწინაურება;

ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიაში ჩართული მოზარდეობის რაოდენობის გაზრდა.

3.1.4. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი (პროგრამის კოდი 05 02 05 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი   თაობების      პროფესიონალ სპორტსმენებად  ჩამოყალიბებას,მოეწყობა შეჯიბრებები :

 • ნარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ბილიარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ფუტზალი - ჩოხატაურელი იუნკერების მაკარ ბურჭულაძის, აკაკი და გედეონ ხუნდაძეების სახელობის ტურნირი.
 • ჭადრაკი - მუნიციპალიტეტის პირველობა და რეგიონალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად მოჭადრაკეთა მივლინება.
 • ბალახის ჰოკეი - 9 აპრილს დაღუპულ ნატო გიორგაძისადმი მიძღვნილი ტურნირი.
 • მაგიდის ჩოგბურთი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ლელო - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები ცხენოსნობაში, ლელობურთში, ბაგირის გადაძალვაში და სხვა.
 • ფეხბურთი - ვეტერან ფეხბურთელთა შეჯიბრი.
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში - რუსეთის აგრესიის შედეგად სამაჩაბლოში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი.
 • ტრადიციული დოღი და სხვა ღონისძიებები,  კურორტ ბახმაროში ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით.
 • აფხაზეთის ომში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში.
 • ბაზიერეობა - მუნიციპალიტეტის პირველობა  და სხვა ღონისძიებები.
 •  აღნიშნული ცენტრი  აერთიანებს ძიუდოს,  მძლეოსნობის,  ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის, ბალახის ჰოკეის, კალათბურთის, რაგბის, ფრენბურთის ჭადრაკის სპორტულ წრეებს. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონისრებს 9  სპორტული სახეობის 18  სექცია,  სადაც გაერთიანებულია 305  მოსწავლე სპორტსმენი.
 • მოსალოდნელი შედეგი:
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის  დამკვიდრება;
 • სპორტული ღონსძიებებისადმი ინტერესის ზრდა.
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორი:
 • ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
 • სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.2  კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შემდეგი ღონისძიებები:

 • საშობაო ზღაპარი-კარნავალი ზღაპრის გმირებთან ერთად.
 • ვაჟა გოგოლაძის ხსოვნის საღამო.
 • დედის და ქალის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • მღერიან და ხუმრობენ ჩოხატაურლები.
 • პასქის ფესტივალი.
 • დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.
 • ნ. დუმბაძის დღეები.
 • ფერიცვალების დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კონცერტი კურორტ ბახმაროში.

საესტრადო სიმღერების კონკურსი.

 • რამინ მიქაბერიძისადმი მიძღვნილი საღამო.
 • გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საღამო.
 • გურული საგალობლების ფესტივალი.

კულტურის ცენტრი აერთიანებს ანსამბლებს: ,,გურია“ -ს, ,,ნართი“-ს, ,,კრიმანჭულ“-ს, მანდილ“-ს, ,,ამაღლება’-ს საესტრადო ჯგუფებს, მგალობელთა ჯგუფს, ცეკვის ანსამბლებს,  თეატრალურ  დასს. კულტურის ცენტრის თანამშრომელთა ძალებით ხდება ხალხური რეწვის, ფოლკლორის მოძიება და დამუშავება და მაყურებელთათვის მიწოდება.

მოსალოდნელი შედეგი:

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;

კულტურული მომკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა კულტურის სფეროს მიმართ.

 

3.2.7. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება (პროგრამის კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, მოსწავლეები მუსიკალურ ცოდნას გააღრმავებე სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

მოეწყობა:

 • კაფე-საღამო მიძღვნილი ,,დედის დღისადმი“ დაკავშირებით.
 • მონაწილეობის მიღება ქ. თბილისში საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვნება მომავლისთვის“ ,,მომავლის ვარსკვლავები“ მე-9 რესპუბლიკურ ფესტივალის შესარჩევ ტურში.
 • პეტრე ჩაიკოვსკის შემოქმედებითი საღამო. საფორტეპიანო კლასებისა და მუსიკის ლიტერატურის ინტეგრირებული ღონისძიება.
 • კლასიკური მუსიკის საღამო .
 • საანგარიშო კონცერტი ქ. ქუთაისის ორკესტრთან ერთად ახალ საკონცერტო დარბაზში.
 • დამამთავრებელი კლასის გამოსაშვები ,,კაფე-საღამო“.
 • გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი ღია კონცერტი.
 • წმ. ბარბარეს დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კლასიკური მუსიკის კონცერტი.
 •   ღია  და დახურული  სოლო საფორტეპიანო  კონცერტები.
 • მოხდება მონაწილეობის მიღება გამოფენა-კონკურსში ,,ზამთრის ვერნისაჟი“ რომელიც გაიმართება ქალაქ ოზურგეთის თანამედროვე სახვითი ხელივნების გალერეაში, რომელსიც მონაწილეობას იღებს ჩოხატაურის, ლანჩხუთის და ოზურგეთის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები.
 • მოეწყობა დედის დღისადმი მიძღვნილი შიდა საკლასო გამოფენა.
 • პლენერი ბუნებაში.
 • პასკის ფესტივალზე მონაწილეობის მიღება.
 • ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიზღვნილი ერთობლივი გამოფენა, მონაწილეობას იღებს ჩოხატაურისა და რუსთავის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები, რომელიც გაიმართება ქალაქ თბილისში სამების საკათედრო თაძართან არსებულ ახალგაზრდული და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში.
 • მასტერკლასი გგამოყენებით ხელოვნებაში.
 • საშემოდგომო პლენერი ბუნებასი ხატვასა და ფერწერაში.
 • გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი საშემოდგომო გამოფენა ქ. თბილისში.
 • ნიკოლოზობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ერთობლივი გამოფენა თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეაში.
 • მოსალოდნელი შედეგი:
 •  მუნიციპალიტეტში ხელოვნების   განვითარების ხელშეწყობა;
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორი:
 • ხელოვნების  განათლების მიღებით დაკავებულ მოზარდთა რაოდენობის

 

3.2.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი (პროგრამის კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად      ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი განხორციელდება ღონისძიებები:

 • საქართველოს ოკუპაციის დღე - იმტეგრირებული ღონისძიება
 • შემეცნებითი ღონისძიება ნ. დუმბაძის სახლ-მუზეუმში
 • ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ჩოხატაურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მიმდინარე მუშაობის ანგარიში, პრეზენტაცია.
 • საგანმანათლებლო ღონისძიება ,,წიგნიერება და სამუზეუმო სივრცცე“
 • ფაშიზმზე გამარჯვების თარიღთან დაკავშირებული ღონისძიება.
 • აქცია-ღონისძიების ციკლი მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავსირებით.

ცოტა რამ იური მარზე ღონისძიება ნიკო მარის სახლ-მუზეუმსი.

 •    გალერეის მუდმივი ექსპოზიციისათვის ნამუშევრების შევსება.
 •  სახელოვნებო ბიბლიოთეკის შექმნისათვის წიგნების შეძენა.
 •  რესპუბლიკურ და საერთასორისო გამოფენებში და კონკურსებში მონაწილეობის მიღება.
 •  სახელოვნებო გრანტებზე მომუშავე ორგანიზაციების მოძიება და პროექტების განხორციელება.
 •  პერსონალური გამოფენების მოწყობა.
 • რაიონული ცენტრიდან დაშორებულ სოფლებსი გამოფენების ორგანიზება.
 •  მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერზო ხელოვნების პედაგოგთათვის და დაინტერესებული   ადამიანებისათვის ტრენინგებისა და მასტერ კლასების ჩატარება მოწვეული ტრენერების დახმარებით.
 •  საშობაო გამოფენების ორგანიზება მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების მონაწილეობით.
 • დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • საშობაო ღონისძიება, შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან.
 • წიგნის განხილვა სტუმრად ზღაპრის სამყაროში.
 • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • სარვამარტო ღონისძიება.
 • პოეზიის საღამოები. ერკეთის ბიბლიოთეკაში, ლიტერატურული საღამო სოფელ ქვენობანში, პოეზიის საღამო ამაღლების ბიბლიოთეკაში, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სოფელ დაბლაციხეში.

მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების, წიგნების   შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

 • მოსალოდნელი შედეგი:
 • კულტურული მემკვიდრეობის  და პოპულარიზაცია;
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორი:
 • სხვადასხვა  ღონისძიებების რაოდენობა.

  3.3 ახალგაზრდული პროგრამების  და ტურიზმის  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სვა ღონისძიებები. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებას და სხვა ღონისძიებების მოწყობას.  გაგრძელდება ღონისძიება ევროკავშირის პროექტის ,,მონაწილეობითი CARRETE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“.

მოსალოდნელი შედეგი:

ახალგაზრდების  საზოგადოებრივ ღონისძიებებში ჩართულობის ხელშეწყობა;

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული საზოგადოებრივი ღონისძიებების რაოდენობა;

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალით დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა.

 1.  რელიგია  (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით  უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 4.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 )

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები დაავადებების პრევენციის უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

დაავადებების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა;

დაცული სანიტარული ღონისძიებების მქონე ობიექტების რაოდენობა.

4.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებით. პროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველპირთა  მდგომარეობის გაუმჯობესების, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდებაშემდეგი სოციალური პროგრამები:

 1. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯი   (პროგრამული კოდი 06 02 01)  (2,0 ათასი ლარი)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე 8 ვეტერანები ერთჯერადი ფულადი დახმარებით 350 ოდენობით.

4.2.2 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური  შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

  ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია დახმარება გაეწიოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს 5000 ლარამდე ერთჯერადად, დროებით თავშესაფრის უზრუნველყოფისათვის მოხდება 20  ოჯახის ბინის ქირით უზრუნველყოფა 110.0  ლარის ოდენობით.

  4.2.3 ლტოლვილთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შეძენაზე 200  ლარის ოდენობით, სხვა გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 250  ლარისა (10,0 ათასი ლარი).

4.2.4 საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის   

დაღუპულთა  ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეძლევა 1989 წლის 9 აპრილს მოწამლულ ორ პიროვნებას და ერთი დაღუპულის ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, მოწამლულს ყოველთვიურად 150 ლარი, სულ 5100 ლარი. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 3 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, სულ 1 500 ლარი. აფხაზეთის დაცემის დღესათან დაკავშირებით ომში დაღუპულთა 8 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, სულ 4 000 ლარი.  ყოველთვიურად ერთ ოჯახს 300 ლარი, სულ 3 600 ლარი. ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობის შესაძენად თითოეულ ოჯახს 200 ლარი, სულ 2800 ლარი.

4.2.5 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი ( პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: 

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები (12,0 ათასი ლარი);

18 წელს ზევით ასაკის პირები რომელთა სარეიტინგო ქულა 65001 დან 150 000 - მდეა სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა;

18 წელს ზევით ასაკის შ.შ.მ პირების სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა;

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულთა სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების შეძენის და ოპერაციის შემდგომი გამოკვლევების ხარჯი;

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულ ქვრივებისადმი სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების შეძენის ხარჯი;

0-დან 18-წლამდე ასაკის პირების სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების ხარჯი;

თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს;

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება;

გულის თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკი) დაავადებული, ეპილეფსიითა და ცერემბრლური დამბლით დაავადებულ  0-დან 18-წლამდე ასაკის პირთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება;

ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა დახმარება;

 დამქირავებლის სოციალური ფულადი დახმარება (საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება);

,,C’ ჰეპატიტით დაავადებული პირების მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება (ბენეფიციარზე  არაუმეტეს 200  ლარი).

0-დან 18 წლამდე ასაკის პირთა ლოგოპედური სამედიცინო მომსახურება.

  4.2.6 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი პროგრამები:

მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება;

ახალშობილთა ოჯახებზე დახმარება;

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება;

მარტოხელა (უპატრონო) პირთა სარიტუალო მომსახურება;

ხანდაზმულ პირთა დახმარება;

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა , სადღესასწაულოდ ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავთან დაკავშირებით ზამთრის სეზონისათვის სათბობის შეძენაზე დახმარება;

0-დან 18-წლამდე ასაკის შ.შ.მ პირების ოჯახების დახმარება (კომუნალური გადასახადი);

განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა პატრონაჟისა და მონიტორინგისათვის ფინანსური დახმარება თანადაფინანსების სახით.

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული სრულწლოვანი ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობისათვის დახმარება.

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ფინანსური დახმარება.

4.2.7 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული საბჭოს მუშაობის უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციული ხარჯი, მოხდება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება, მოეწყობა ძალადობის წინააღმდეგ კვირეული, დაფინანსდება გამარჯვებულ ქალთა კლუბის პროექტი.

4.2.8  სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის და სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების თანადაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს შშმ პირების საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდასა ზოგადი განათლების განვითარებას.


თავი III
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.

კო

დი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

2017   წლის ფაქტი

2018   წლის გეგმა

2018  წლის იანვარი-სექტემბერი

2019   წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ

შორის

სახელ

მწიფო

ბიუჯეტის

ფონდ

ებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავლ

ები

სახელ

მწიფო

ბიუჯეტის

ფონდები

დან გამოყოფი

ლი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელ

მწიფო

ბიუჯეტის

ფონდები

დან გამოყოფი

ლი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლ

ები

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

10 706.7

12692,4

5776,4

6916,0

7 291.4

1 823.6

5 467.8

8 700

983.0

7 717.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160

160

0,0

0,0

166

-

-

166

-

-

 

ხარჯები

7 217.2

6837,7

183,0

6654,7

5 510.0

 233.6

5 537.5

7 445,0

183.0

7 262.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 524.6

2077,2

85,0

1992,2

1 461.3

63.4

1 397.8

2 079,3

85.0

1 994.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 407.5

5846,9

5593,4

253,5

1 781.4

1 589.9

191.5

1 255.0

800.0

455.0

 

ვალდებულების კლება

82.0

7,8

0,0

7,8

-

-

-

-

-

-

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 133.6

2712,5

0,0

2712,5

1 945.6

-

1 945.6

2 837.1

85.0

2 752.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

150

0,0

0,0

-

-

-

166

-

-

 

ხარჯები

2 101.1

2702,5

0,0

2702,5

1 929.5

-

1 929.5

2 837.1

85.0

2 752.1

 

შრომის ანაზღაურება

1 438.3

1992,2

0,0

1992,2

1 390.7

-

1 390.7

2 079.3

85.0

1 994.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

10.0

0,0

10,0

16.1

-

16.1

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

28.1

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

01 01

ჩოხატაურის საკრებულო

652.8

881,8

0,0

881,8

601.3

-

601.3

867,8

0,0

867,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

32

0,0

0,0

-

-

-

39

-

-

 

ხარჯები

646.6

871,8

0,0

871,8

590.2

-

590.2

867,8

-

867,8

 

შრომის ანაზღაურება

405.6

610,0

0,0

610,0

436.3

-

436.3

610,8

-

610,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

10.0

0,0

10,0

11.1

-

11.1

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

4.4

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

01 02

ჩოხატაურის მერია

1 480.8

1704,7

0,0

1704,7

1 288.3

-

1 288.3

1 684,7

-

1 684,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

118

0,0

0,0

-

-

-

119

-

-

 

ხარჯები

1 454.5

1704,7

0,0

1704,7

1 283.3

-

1 283.3

1 684,7

-

1 684,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 032.8

1382,2

0,0

1382,2

954.4

-

954.4

1 382,7

-

1 382,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0.0

0,0

0,0

5.0

-

5.0

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

23.7

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

01 03

სარეზერვო ფონდი

-

50,0

0,0

50,0

-

-

-

50.0

-

50.0

 

ხარჯები

-

50,0

0,0

50,0

-

-

-

50.0

-

50.0

01 04 03

მგეფისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

-

76,0

 

76,0

56.0

-

56.0

121.6

-

121.6

 

ხარჯები

-

76,0

 

76,0

56.0

-

56.0

121.6

-

121.6

01 05

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

-

-

-

-

-

-

-

113.0

85.0

28.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

113.0

85.0

28.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

 

85.8

85.0

-

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

108.4

120,0

85,0

35,0

88.6

63.4

25.2

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

10

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

105.9

112,2

85,0

27,2

87.8

63.4

24.4

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

86.3

85.0

85,0

0,0

70.6

63.4

7.2

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.0

0,0

0,0

0.8

-

0.8

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

2.5

7,8

0,0

7,8

-

-

-

-

-

-

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

108.4

120,0

85,0

35,0

88.6

63.4

25.2

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

10

 

0,0

 

0,0

 

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

105.9

112,2

85,0

27,2

87.8

63.4

24.4

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

86.3

85.0

85,0

0,0

70.6

63.4

7.2

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.0

0,0

0,0

0.8

-

0.8

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

2.5

7,8

0,0

7,8

-

-

-

-

-

-

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 985.1

6564,5

5593,4

971,1

2 434.2

1 690.0

743.2

2 041.0

800.0

1 241.0

 

ხარჯები

1 585.4

727,6

0,0

727,6

684.9

101.1

583.8

786,0

0,0

786.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 382.5

5836,9

5593,4

243.5

1 749.3

1 589.9

159.4

1 255.0

800.0

455.0

 

ვალდებულების კლება

17.2

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 844.3

1724,8

1674,8

50,0

506.9

470.7

36.2

100,0

-

100,0

 

ხარჯები

50.8

50.0

0,0

50,0

34.2

-

34.2

45,0

-

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 793.5

1674,8

1674,8

0,0

472.7

470.7

2.0

55.0

-

55.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

785.5

600,0

0,0

600,0

542.6

-

542.6

705,0

-

705,0

 

ხარჯი

769.2

600,0

0,0

600,0

    537.1

-

537.1

655,0

-

655,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16.2

0.0

0,0

0,0

     5.5

      -

  5.5

50,0

-

50,0

 

ვალდებულების კლება

       -

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

03 02 02

კომუნალური სამსახური „სხივი“

666.3

530,0

0,0

530,0

458.2

-

458.2

605,0

-

605,0

 

ხარჯები

666.3

530,0

0,0

530,0

454.3

-

454.3

555,0

-

555,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.0

0,0

0,0

3.9

-

3.9

50,0

-

50,0

03 02 03

ააიპ ,,კურორტი ბახმარო“

119.2

70.0

0,0

70,0

    84.4

      -

    84.4

100,0

-

100,0

 

ხარჯები

103.0

70.0

0,0

70,0

     82.8

     -

   82.8

100,0

-

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.2

0,0

0,0

0,0

     1.6

    -

  1.6

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

-

0.0

0,0

0,0

    -

     -

    -

-

-

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

883.4

1682,1

1366,0

316,1

533.7

369.8

163.8

441,0

-

441,0

 

ხარჯები

48.9

72,6

0,0

72,6

14.9

2.9

12.0

91,0

-

91,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

818.3

1609,5

1366,0

243.5

518.8

367.0

151.8

350,0

-

350,0

 

ვალდებულების კლება

16.2

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

03 03 01

შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები

73.1

187,6

2,6

185,0

185.2

94.1

91.1

286,0

-

286,0

 

ხარჯები

6.4

37,6

0,0

37,6

8.1

2.8

5.3

86,0

-

86,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.7

150,0

2,6

147,4

177.1

91.2

85.9

200,0

-

200,0

 

ვალდებულების კლება

2.0

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

03 03 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობა

     810.3

1494,5

1363,4

131.1

348.4

275.8

72.6

150,0

-

150,0

 

ხარჯები

     42.5

35,0

0,0

35,0

6.7

-

6.7

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      753.6

1459,5

1363,4

96.1

341.7

275.7

66.0

150,0

-

150,0

 

ვალდებულების კლება

      14.2

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

03 09 02

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება

       12.6

5.0

0,0

5,0

0.5

-

0.5

-

-

-

 

ხარჯები

5.1

5.0

0,0

5,0

0.5

-

0.5

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

 

 

 

-

-

-

-

-

-

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1.0

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

 

 

ხარჯები

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

00

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

1.0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1 458.3

2552,6

2552,6

0,0

850.5

850.5

-

800.0

800.0

-

 

ხარჯები

711.3

0.0

0,0

0,0

98.2

98.2

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

747.0

2552,6

2552,6

0,0

752.3

752.3

-

800.0

800.0

-

 

ვალდებულების კლება

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

04 00

განათლება

1 219.6

1058,5

0,0

1058,5

881.9

-

881.9

1 391,0

-

1 391,0

 

ხარჯები

1 204.2

1058,5

0,0

1058,5

879.0

-

879.0

1 391,0

-

1 391,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

0.0

0,0

0,0

2.9

-

2.9

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

7.6

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

04 01

ა(ა)იპ ს.ს.ს. დაწესებულება ,,მომავალი“

1 044.9

980,0

0,0

980,0

824.7

-

824.7

1 300,0

-

1 300,0

 

ხარჯები

1 039.6

980,0

0,0

980,0

821.8

-

821.8

1 300,0

-

1 300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

0,0

0,0

0,0

2.9

-

2.9

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

04 03

ა(ა)იპ  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

104.8

8,5

0,0

8,5

8.3

-

8.3

-

-

-

 

ხარჯები

102.3

8,5

0,0

8,5

8.3

-

8.3

-

-

--

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0,0

0,0

-

-

-

 

 

 

04 02

განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა

57.6

55,0

0,0

55,0

36.1

-

36.1

76,0

-

76,0

 

ხარჯები

50.1

55.0

0,0

55,0

36.1

-

36.1

76,0

-

76,0

 

ვალდებულების კლება

      7.5

 

 

 

-

-

-

-

-

-

04 04

საჯარო მოსმსახურეთა  გადამზადების პროგრამა

12.2

15,0

0,0

15,0

12.7

-

12.7

15,0

-

15,0

 

ხარჯი

12.2

15,0

0,0

15,0

12.7

-

12.7

15,0

-

15,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 611.7

1581,9

0,0

1581,9

1345.7

-

1345.7

1 702,9

-

1 702,9

 

ხარჯები

1 600.4

1581,9

0,0

1581,9

1 333.5

-

1 333.5

1 702,9

-

1 702,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

0.0

0,0

0,0

12.2

-

12.2

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

587.3

494,0

0,0

494,0

429.4

-

429.4

500,0

-

500,0

 

ხარჯები

586.5

494,0

0,0

494,0

429.4

-

429.4

500,0

-

500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

05 01 04 01

ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი

190.6

12,9

0,0

12,9

12.9

-

12.9

-

-

-

 

ხარჯები

189.8

12,9

0,0

12,9

12.9

-

12.9

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

05 01 04 02

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

212.3

17,0

0,0

17,0

17.1

-

17.1

-

-

-

 

ხარჯები

212.3

17,0

0,0

17,0

17.1

-

17.1

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

05 01 04 03

საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო"

184.4

164,0

0,0

164,0

163.4

-

163.4

150,0

-

150,0

 

ხარჯები

184.4

164,0

0,0

164,0

163.4

-

163.4

150,0

-

150,0

 

ვალდებულების კლება

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

05 01 04 05

ფეხბურთის განვითარების ფონდი

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

 

 

 

05 01  05

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

-

300,1

0,0

300,1

236.0

-

236.0

350,0

-

350,0

 

ხარჯები

-

300,1

0,0

300,1

236.0

-

236.0

350,0

-

350,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

984.4

1002,3

0,0

1002,3

884.6

-

884.6

1 151,7

-

1 151,7

 

ხარჯები

973.9

1002,3

0,0

1002,3

872.7

-

872.7

1 151,7

-

1 151,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.6

0.0

0,0

0,0

12.2

-

12.2

-

-

-

05 02 01 02

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

454.6

440,0

0,0

440,0

421.3

-

421.3

525,0

-

525,0

 

ხარჯები

451.8

440,0

0,0

440,0

419.5

-

419.5

525,0

-

525,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

0,0

0,0

1.8

-

1.8

-

-

-

05 02 0101

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება

131.3

11,4

0,0

11,4

11.4

-

11.4

-

-

-

 

ხარჯები

129.6

11,4

0,0

11,4

11.4

-

11.4

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

05 02

01 04

ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

152.2

12,8

0,0

12,8

12.8

-

12.8

-

-

-

 

ხარჯები

148.6

12,8

0,0

12,8

12.8

-

12.8

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

05 02 0105

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

100.1

9,5

0,0

9,5

9.5

-

9.5

-

-

-

 

ხარჯები

97.5

9,5

0,0

9,5

9.5

-

9.5

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

05 02 01 06

ა(ა)იპ სამხატვრო გალერეა

39.1

3,6

0,0

3,6

3.3

-

3.3

-

-

-

 

ხარჯები

39.1

3,6

0,0

3,6

3.3

-

3.3

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

05 02 01 03

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

102.3

10,6

0,0

10,6

10.5

-

10.5

-

-

-

 

ხარჯები

102.3

10,6

0,0

10,6

10.5

-

10.5

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

05 02 09

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

-

256,4

0,0

256,4

186.3

-

186.3

311,2

-

311,2

 

ხარჯები

-

256,4

0,0

256,4

183.1

-

183.1

311,2

-

311,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

3.2

-

3.2

-

-

-

05 02 10

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმარული განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

-

256,6

0,0

256,6

224.7

-

224.7

315,5

-

315,5

 

ხარჯი

-

256,6

0,0

256,6

217.5

-

217.5

315,5

-

315,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

7.2

-

7.2

-

-

-

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების და ტურიზმის დაფინანსება

30.0

72,0

0,0

72,0

24.2

-

24.2

41,2

-

41,2

 

ხარჯები

30.0

72,0

0,0

72,0

24.2

-

24.2

41,2

-

41,2

 

ვალდებულების კლება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05 02 08 01

საახალწლო ღონისძიებების მოწყობის ხარჯი

4.8

5.0

0,0

5,0

4.8

-

4.8

-

-

-

 

ხარჯები

4.8

5.0

0,0

5,0

4.8

-

4.8

-

-

-

05 04

რელიგია

10.0

10.0

0,0

10,0

7.5

-

7.5

10,0

-

10,0

 

ხარჯები

10.0

10.0

0,0

10,0

7.5

-

7.5

10,0

-

10,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

648.3

655,0

98,0

557,0

595.4

69.0

526.4

728,0

98.0

630.0

 

ხარჯები

620.2

655,0

98,0

557,0

595.4

69.0

526.4

728,0

98,0

630.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

26.6

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

82.0

80.0

80,0

0,0

58.5

58.5

-

85.0

85.0

-

 

ხარჯები

80.6

80.0

80,0

0,0

58.5

58.5

-

85,0

85,0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

 

ვალდებულების კლება

-

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

06 02

სოციალური პროგრამები

566.3

575,0

18,0

557,0

536.9

10.6

526.3

643.0

13.0

630.0

 

ხარჯები

539.7

575,0

18,0

557,0

536.9

10.6

526.3

643.0

13.0

630.0

 

ვალდებულების კლება

26.6

0.0

0,0

 

-

-

-

-

-

-

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯი  

1.0

2,0

0,0

2,0

0.4

-

0.4

2,0

-

2,0

 

ხარჯები

1.0

2,0

0,0

2,0

0.4

-

0.4

2,0

-

2,0

06 02 03

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ ოჯახებისადმი  დახმარება.

81.6

120,0

0,0

120,0

119.7

-

119.7

130,0

-

130,0

 

ხარჯები

81.4

120,0

0,0

120,0

119.7

-

119.7

130,0

-

130,0

 

ვალდებულების კლება

0.2

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

06 02 04

ლტოლვილთა დახმარება

10.9

11,0

8,0

3,0

1.0

-

1.0

11.0

3,0

8,0

 

ხარჯები

6.5

11,0

8,0

3,0

1.0

-

1.0

11,0

3,0

8,0

 

ვალდებულების კლება

4.4

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის

         დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

22.8

17,5

10,0

7,5

19.6

10.3

9.3

21,0

10.0

11.0

 

ხარჯები

22.2

17,5

10,0

7,5

19.6

10.3

9.3

21.0

10.0

11.0

 

ვალდებულების კლება

0.6

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

341.1

337,0

0,0

337,0

303.7

-

303.7

271.0

-

271.0

 

ხარჯები

326.7

337,0

0,0

337,0

303.7

-

303.7

271.0

-

271.0

 

ვალდებულების კლება

14.4

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

06 02 07

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

108.8

87,5

0,0

87,5

92.6

-

92.6

108.0

-

108.0

 

ხარჯები

101.8

87,5

0,0

87,5

92.6

-

92.6

108.0

-

108.0

 

ვალდებულების კლება

7.0

0.0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

06 02 08

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

-

-

-

-

-

-

-

15.0

-

15.0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

15.0

-

15.0

06 02 09

სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

-

-

-

-

-

-

-

85.0

-

85.0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

85.0

-

85.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 15
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 16
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 17
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 18
საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 19
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

მუხლი 20
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო   ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 183.0  ათასი ლარი მიიმართოს:

 ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

 ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო    

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული  

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;

 გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის    

უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების  

 განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი;

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი.

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 21
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.