საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 3948-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/12/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.019303
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
3948-Iს
13/12/2018
ვებგვერდი, 25/12/2018
190020010.05.001.019303
საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2018 - 17/10/2019)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2019 წლის  გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

9,750,326.9

10,314,248.0

10,487,700.0

10,395,000.0

92,700.0

გადასახადები

8,991,307.4

9,490,000.0

9,645,000.0

9,645,000.0

0.0

გრანტები

350,602.4

414,248.0

382,700.0

290,000.0

92,700.0

სხვა შემოსავლები

408,417.1

410,000.0

460,000.0

460,000.0

0.0

ხარჯები

9,372,090.0

9,720,893.2

9,641,117.9

9,537,372.9

103,745.0

შრომის ანაზღაურება

1,385,370.0

1,413,619.1

1,470,663.7

1,470,043.7

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,248,448.0

1,201,306.1

1,218,152.1

1,215,717.1

2,435.0

პროცენტი

476,606.7

550,038.0

624,041.0

624,041.0

0.0

სუბსიდიები

486,262.3

444,958.0

443,787.0

406,632.0

37,155.0

გრანტები

1,346,158.8

1,378,959.2

544,317.1

544,317.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,324,267.1

3,492,758.0

3,866,912.0

3,866,912.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,104,977.1

1,239,254.9

1,473,245.0

1,409,710.0

63,535.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

157,729.5

161,660.0

362,181.0

320,036.0

42,145.0

საოპერაციო სალდო

378,237.0

593,354.8

846,582.1

857,627.1

-11,045.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

874,149.5

1,568,529.8

2,082,313.1

1,154,998.1

927,315.0

ზრდა

971,755.5

1,628,529.8

2,152,313.1

1,224,998.1

927,315.0

კლება

97,606.0

60,000.0

70,000.0

70,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-495,912.5

-975,175.0

-1,235,731.0

-297,371.0

-938,360.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

640,305.1

251,493.0

16,440.0

-346,250.0

362,690.0

ზრდა

905,602.2

349,995.0

362,690.0

0.0

362,690.0

სესხები

309,672.5

266,800.0

362,690.0

0.0

362,690.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

595,929.7

83,195.0

0.0

0.0

0.0

კლება

265,297.2

98,502.0

346,250.0

346,250.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

146,170.4

18,502.0

226,250.0

226,250.0

0.0

სესხები

96,104.5

80,000.0

120,000.0

120,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

23,018.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,136,217.5

1,226,668.0

1,252,171.0

-48,879.0

1,301,050.0

ზრდა

1,651,605.2

1,986,750.0

2,186,050.0

885,000.0

1,301,050.0

საშინაო

399,493.9

400,000.0

500,000.0

500,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

399,493.9

400,000.0

500,000.0

500,000.0

0.0

საგარეო

1,252,111.3

1,586,750.0

1,686,050.0

385,000.0

1,301,050.0

სესხები

1,252,111.3

1,586,750.0

1,686,050.0

385,000.0

1,301,050.0

კლება

515,387.7

760,082.0

933,879.0

933,879.0

0.0

საშინაო

61,334.9

35,082.0

40,079.0

40,079.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

2,080.0

82.0

79.0

79.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,254.9

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

454,052.7

725,000.0

893,800.0

893,800.0

0.0

სესხები

427,428.7

725,000.0

890,000.0

890,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

26,624.0

0.0

3,800.0

3,800.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის        ფაქტი

2018 წლის       გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

11,618,664.9

12,440,998.0

12,863,750.0

11,470,000.0

1,393,750.0

შემოსავლები

9,750,326.9

10,314,248.0

10,487,700.0

10,395,000.0

92,700.0

არაფინანსური აქტივების კლება

97,606.0

60,000.0

70,000.0

70,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

119,126.8

80,000.0

120,000.0

120,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,651,605.2

1,986,750.0

2,186,050.0

885,000.0

1,301,050.0

გადასახდელები

11,764,835.4

12,459,500.0

13,090,000.0

11,696,250.0

1,393,750.0

ხარჯები

9,372,090.0

9,720,893.2

9,641,117.9

9,537,372.9

103,745.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,755.5

1,628,529.8

2,152,313.1

1,224,998.1

927,315.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

905,602.2

349,995.0

362,690.0

0.0

362,690.0

ვალდებულებების კლება

515,387.7

760,082.0

933,879.0

933,879.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-146,170.4

-18,502.0

-226,250.0

-226,250.0

0.0

 

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 487 700.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

9,750,326.9

10,314,248.0

10,487,700.0

გადასახადები

8,991,307.4

9,490,000.0

9,645,000.0

გრანტები

350,602.4

414,248.0

382,700.0

სხვა შემოსავლები

408,417.1

410,000.0

460,000.0

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 645 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

8,991,307.4

9,490,000.0

9,645,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,282,526.2

3,410,000.0

3,947,000.0

გადასახადები ფიზიკური პირებიდან

2,525,970.7

2,780,000.0

3,166,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,525,970.7

2,780,000.0

3,166,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

756,555.5

630,000.0

781,000.0

მოგების გადასახადი

756,555.5

630,000.0

781,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,573,534.7

5,850,000.0

5,498,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,122,612.8

4,400,000.0

4,036,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4,122,612.8

4,400,000.0

4,036,000.0

აქციზი

1,450,921.9

1,450,000.0

1,462,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

71,618.9

60,000.0

83,000.0

იმპორტის გადასახადი

71,618.9

60,000.0

83,000.0

სხვა გადასახადები

63,627.6

170,000.0

117,000.0

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 382 700.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის

გეგმა

გრანტები

350,602.4

414,248.0

382,700.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

188,947.4

250,448.0

265,565.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

141,195.6

200,000.0

230,000.0

EU

72,157.1

200,000.0

230,000.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

17,909.5

70,500.0

120,080.0

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

27,155.0

30,000.0

31,050.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

15,154.2

29,100.0

18,350.0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

0.0

0.0

12,420.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

0.0

33,750.0

16,300.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0.0

0.0

13,200.0

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012, IV ნაწილი (EU)

11,938.5

0.0

0.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU)

0.0

26,300.0

0.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

0.0

10,350.0

18,600.0

სხვადასხვა დონორი

69,038.5

0.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

69,038.5

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

47,751.8

50,448.0

35,565.0

E5P

13,004.5

2,100.0

5,000.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი – ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

0.0

1,000.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

0.0

1,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

2,100.0

3,000.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

13,004.5

0.0

0.0

SIDA

3,919.1

12,600.0

1,300.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

3,919.1

12,350.0

1,300.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

250.0

0.0

CNF

1,094.9

1,223.0

1,345.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1,094.9

1,223.0

1,345.0

WB-TF

1,534.9

2,200.0

3,600.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

1,534.9

2,200.0

3,600.0

EU

18,429.6

27,650.0

19,750.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

1,120.2

1,000.0

1,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

11,630.3

15,300.0

8,050.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

0.0

9,450.0

10,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (EU, KfW)

2,945.9

0.0

0.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

2,733.2

1,900.0

700.0

EC

2,199.0

0.0

0.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD)

2,199.0

0.0

0.0

GEF

1,801.1

4,675.0

4,070.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

1,801.1

4,675.0

4,070.0

EBRD

5,768.7

0.0

500.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

5,280.4

0.0

500.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

488.3

0.0

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

100,938.3

113,800.0

57,135.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

100,938.3

113,800.0

57,135.0

MCC

87,061.9

86,490.0

38,900.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

87,061.9

86,490.0

38,900.0

KfW

13,437.1

23,485.0

15,495.0

ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა – II ფაზა (KfW)

232.0

0.0

0.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

77.5

0.0

0.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, III ფაზა) (KfW)

4,550.1

7,170.0

3,300.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (EU, KfW)

7,026.3

7,015.0

2,850.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

1,551.2

9,300.0

4,345.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული  მართვის პროგრამა II (KfW)

0.0

0.0

1,000.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე–თორთუმი“ (KfW)

0.0

0.0

4,000.0

ORIO

45.2

3,325.0

240.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

45.2

3,325.0

240.0

ORET

394.1

500.0

0.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD)

394.1

500.0

0.0

EPTATF

0.0

0.0

2,500.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)

0.0

0.0

2,500.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

60,716.7

50,000.0

60,000.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 460 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

408,417.1

410,000.0

460,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141,778.8

151,000.0

171,000.0

პროცენტები

57,811.2

73,000.0

85,000.0

დივიდენდები

66,356.1

61,000.0

66,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

1,356.1

1,000.0

1,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

65,000.0

60,000.0

65,000.0

რენტა

17,611.5

17,000.0

20,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

99,671.9

80,700.0

94,500.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

95,882.8

77,100.0

91,900.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

12,577.2

600.0

700.0

სანებართვო მოსაკრებელი

60,983.6

54,000.0

68,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,757.9

1,800.0

1,800.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,353.7

18,000.0

18,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,616.7

1,400.0

2,000.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,043.7

900.0

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

550.0

400.0

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,789.1

3,600.0

2,600.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

61.6

100.0

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,710.6

3,500.0

2,500.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

17.0

0.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

55,258.2

60,000.0

85,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

19,588.2

2,400.0

2,600.0

საშინაო წყაროებიდან

16,537.7

0.0

0.0

საგარეო წყაროებიდან

3,050.5

2,400.0

2,600.0

მიმდინარე

3,050.5

2,400.0

2,600.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

92,120.0

115,900.0

106,900.0

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 641 117.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

9,372,090.0

9,720,893.2

9,641,117.9

9,537,372.9

103,745.0

შრომის ანაზღაურება

1,385,370.0

1,413,619.1

1,470,663.7

1,470,043.7

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,248,448.0

1,201,306.1

1,218,152.1

1,215,717.1

2,435.0

პროცენტი

476,606.7

550,038.0

624,041.0

624,041.0

0.0

სუბსიდიები

486,262.3

444,958.0

443,787.0

406,632.0

37,155.0

გრანტები

1,346,158.8

1,378,959.2

544,317.1

544,317.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,324,267.1

3,492,758.0

3,866,912.0

3,866,912.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,104,977.1

1,239,254.9

1,473,245.0

1,409,710.0

63,535.0

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 082 313.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 152 313.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

971,755.5

1,628,529.8

2,152,313.1

1,224,998.1

927,315.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2,604.0

8,396.1

7,048.1

7,048.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

104.9

198.0

100.0

100.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

337.0

470.0

590.0

590.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

391.7

100.0

668.0

668.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

2,085.2

986.0

15.0

15.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

381.7

100.0

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

461.3

83.0

555.0

555.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

5,240.2

9,455.0

13,012.0

13,012.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

61.4

55.0

1,655.0

1,655.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

12.6

5.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

1.4

5.0

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

3.8

10.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

3.1

6.0

3.0

3.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.8

3.0

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

5.3

5.0

0.0

0.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

7.0

4.0

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

23.2

0.0

0.0

0.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

5.0

5.0

2.0

2.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

6,161.4

8,200.0

13,370.0

13,370.0

0.0

21 00

 სსიპ – საპენსიო სააგენტო

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

228.5

25.0

35.0

35.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

8,875.2

16,085.0

17,155.0

17,155.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,721.1

4,285.0

3,245.0

1,945.0

1,300.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

656,666.0

1,156,179.0

1,497,050.0

646,180.0

850,870.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

26,227.6

26,952.0

27,390.0

27,390.0

0.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

86,815.1

62,759.0

44,735.0

44,735.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1,181.3

2,192.0

2,010.0

2,010.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

49,205.2

130,426.7

243,477.0

188,477.0

55,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

28,707.2

75,542.0

88,336.0

88,336.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

14,867.1

14,789.0

23,676.0

18,956.0

4,720.0

32 00

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

62,092.7

93,884.0

157,199.0

141,774.0

15,425.0

33 00

საქართველოს პროკურატურა

1,742.1

2,025.0

2,970.0

2,970.0

0.0

35 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

50.5

5.0

12.0

12.0

0.0

36 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

212.3

0.0

55.0

55.0

0.0

37 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

1,422.1

900.0

690.0

690.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

581.0

541.0

315.0

315.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

3,814.0

2,544.0

3,400.0

3,400.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

103.8

290.0

110.0

110.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

6,156.3

7,618.0

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

5.4

50.0

50.0

50.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

39.9

30.0

45.0

45.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

1,825.4

1,535.0

883.0

883.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

0.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

21.6

40.0

50.0

50.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

37.4

0.0

95.0

95.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

5.6

10.0

10.0

10.0

0.0

50 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2.8

15.0

10.0

10.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

216.2

222.0

165.0

165.0

0.0

55 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

25.9

0.0

0.0

0.0

0.0

56 00

სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

57 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

60 00

სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

97,606.0

60,000.0

70,000.0

ძირითადი აქტივები

59,271.8

55,500.0

57,000.0

მატერიალური მარაგები

34.1

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

38,300.1

4,500.0

13,000.0

მიწა

5,306.4

3,000.0

3,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32,993.8

1,500.0

10,000.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

32,981.2

1,500.0

10,000.0

სხვა, დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები

12.6

0.0

0.0

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

10,343,845.5

11,349,423.0

11,793,431.0

10,762,371.0

1,031,060.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,868,980.6

2,116,380.4

1,504,882.9

1,504,882.9

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

324,882.5

389,527.2

403,030.8

403,030.8

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

167,810.4

167,083.0

171,475.0

171,475.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

31,719.1

87,947.2

87,655.8

87,655.8

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

125,353.0

134,497.0

143,900.0

143,900.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

35,070.8

31,155.0

33,415.0

33,415.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,410.7

1,400.0

1,600.0

1,600.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

7,772.0

8,500.0

10,000.0

10,000.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

25,888.2

21,255.0

21,815.0

21,815.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

476,557.2

570,000.0

644,000.0

644,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

941,817.4

1,048,000.0

380,600.0

380,600.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

90,652.6

77,698.2

43,837.1

43,837.1

0.0

7.2

თავდაცვა

782,538.0

808,814.0

903,090.0

848,090.0

55,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

162,396.3

338,818.0

400,660.0

345,660.0

55,000.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

38,422.5

40,445.0

42,750.0

42,750.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

28,878.0

28,322.0

33,530.0

33,530.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

552,841.2

401,229.0

426,150.0

426,150.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

974,729.1

1,042,448.0

1,136,730.0

1,136,730.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

494,336.6

534,648.0

588,200.0

588,200.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

64,717.0

81,700.0

97,290.0

97,290.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

117,190.6

131,480.0

140,470.0

140,470.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

130,581.5

138,600.0

141,245.0

141,245.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

167,903.4

156,020.0

169,525.0

169,525.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,565,901.5

1,950,209.0

2,166,424.0

1,250,604.0

915,820.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

175,205.4

66,520.0

78,245.0

78,245.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

172,749.8

62,445.0

73,455.0

73,455.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,455.6

4,075.0

4,790.0

4,790.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

207,166.8

188,481.0

286,004.0

261,864.0

24,140.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

207,166.8

188,481.0

286,004.0

261,864.0

24,140.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

12,341.7

18,150.0

81,100.0

63,100.0

18,000.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

6,668.6

8,000.0

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

5,673.1

10,150.0

73,100.0

55,100.0

18,000.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,069.5

1,210.0

9,900.0

9,900.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,069.5

1,210.0

9,900.0

9,900.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

865,320.3

1,293,800.0

1,303,650.0

612,050.0

691,600.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

842,957.1

1,286,300.0

1,276,850.0

585,250.0

691,600.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

48.5

0.0

300.0

300.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

4,659.0

6,000.0

26,000.0

26,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

17,655.7

1,500.0

500.0

500.0

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

278,064.0

305,925.0

338,700.0

166,620.0

172,080.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

658.8

310.0

310.0

310.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

76,137.1

112,115.0

101,840.0

101,840.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

201,268.1

193,500.0

236,550.0

64,470.0

172,080.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

26,733.8

76,123.0

68,825.0

58,825.0

10,000.0

7.5

გარემოს დაცვა

63,083.8

77,039.0

102,396.0

91,451.0

10,945.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

9,531.0

1,250.0

22,900.0

20,400.0

2,500.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

5,082.5

16,000.0

4,500.0

700.0

3,800.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

904.3

2,400.0

2,900.0

2,900.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

20,298.7

25,738.0

24,165.0

19,520.0

4,645.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

27,267.3

31,651.0

47,931.0

47,931.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

18,026.3

24,819.7

105,916.1

98,021.1

7,895.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

11,523.5

21,019.7

12,416.1

5,221.1

7,195.0

7.6.3

წყალმომარაგება

6,502.8

3,800.0

93,500.0

92,800.0

700.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,066,313.2

1,087,020.0

1,146,693.0

1,146,693.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

11,693.2

25,500.0

30,050.0

30,050.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

11,693.2

25,500.0

30,050.0

30,050.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

752,153.2

749,450.0

800,600.0

800,600.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

734,735.3

730,000.0

780,000.0

780,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

17,417.9

19,450.0

20,600.0

20,600.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

173,730.0

167,401.0

166,281.0

166,281.0

0.0

7.7.3.1

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

6,144.4

6,540.0

7,500.0

7,500.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

163,682.3

153,335.0

151,255.0

151,255.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

3,903.2

7,526.0

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37,154.6

49,460.0

55,710.0

55,710.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

91,582.2

95,209.0

94,052.0

94,052.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

257,871.1

316,923.0

311,707.0

311,707.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

109,094.6

131,220.0

126,450.0

126,450.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

86,951.2

104,781.0

91,486.0

91,486.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47,571.8

53,522.0

59,200.0

59,200.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

962.0

962.0

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

13,291.5

26,438.0

33,609.0

33,609.0

0.0

7.9

განათლება

1,199,131.4

1,243,589.0

1,372,978.0

1,331,578.0

41,400.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.0

140.0

100.0

100.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

587,381.7

611,880.0

659,474.0

659,474.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

587,381.7

611,880.0

659,474.0

659,474.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

36,407.9

46,195.0

53,530.0

53,530.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

140,507.2

153,727.0

174,365.0

174,365.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

12,572.4

14,178.0

14,610.0

14,610.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

127,934.8

139,549.0

159,755.0

159,755.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,490.7

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

76,350.6

94,829.0

108,356.0

108,356.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

63,718.0

41,770.0

41,690.0

41,690.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

293,275.4

293,048.0

333,463.0

292,063.0

41,400.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,547,270.7

2,682,181.0

3,042,614.0

3,042,614.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,919.6

7,248.0

9,260.0

9,260.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

133.1

198.0

260.0

260.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,786.5

7,050.0

9,000.0

9,000.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,714,206.8

1,730,961.0

1,955,261.0

1,955,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

659,974.3

694,068.0

786,682.0

786,682.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

10,900.4

12,194.0

64,260.0

64,260.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

97,988.5

88,415.0

58,950.0

58,950.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

58,281.2

149,295.0

168,201.0

168,201.0

0.0

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

  მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1,235,731.0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 16,440.00 ათასი ლარის ოდენობით.

  2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 362,690.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

905,602.2

349,995.0

362,690.0

სესხები

309,672.5

266,800.0

362,690.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

595,929.7

83,195.0

0.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 346,250.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                             ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

265,297.2

98,502.0

346,250.0

ვალუტა და დეპოზიტები

146,170.4

18,502.0

226,250.0

სესხები

96,104.5

80,000.0

120,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

23,018.3

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.0

0.0

0.0

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,252,171.00 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2,186,050.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,651,605.2

1,986,750.0

2,186,050.0

საშინაო

399,493.9

400,000.0

500,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

399,493.9

400,000.0

500,000.0

საგარეო

1,252,111.3

1,586,750.0

1,686,050.0

სესხები

1,252,111.3

1,586,750.0

1,686,050.0

 

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 500,000.00 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 105 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 60 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 145 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1 301 050.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

გეგმა

კრედიტები

                957,779.4

             1,236,750.0

                     1,301,050.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

                   56,858.7

                                 -  

                                        -  

კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

                               -  

                                 -  

                              9,500.0

500 კვ ეგხ „ჯვარი–წყალტუბო“ (WB)

                               -  

                                 -  

                              9,000.0

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

                               -  

                                 -  

                              4,500.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი – ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

                               -  

                                 -  

                              3,000.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD)

                   45,611.9

                     32,000.0

                           11,100.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი–უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

                               -  

                     52,450.0

                           63,550.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა–ძირულის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

                               -  

                     52,450.0

                           96,850.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)

                     8,515.7

                           800.0

                                   30.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (ADB, IBRD, WB)

                   28,693.4

                     18,650.0

                           10,000.0

მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი–კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)

                               -  

                     43,175.0

                         122,275.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

                     6,047.6

                     11,750.0

                              6,730.0

სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის კმ 48–კმ 64, გრიგოლეთი–ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

                               -  

                     36,250.0

                           48,700.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

                   58,521.9

                     37,600.0

                           59,500.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

                     7,895.0

                       6,400.0

                              8,800.0

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)

                               -  

                     41,600.0

                           45,600.0

აგროკრედიტი (EIB)

                               -  

                     10,000.0

                                        -  

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

                   10,528.4

                     12,150.0

                           15,000.0

ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ – I ფაზა (KfW, EBRD)

                               -  

                                 -  

                           13,500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

                   43,060.4

                     16,000.0

                              4,000.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD)

                     1,356.8

                       2,500.0

                              1,500.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

                   19,354.0

                     25,250.0

                           13,100.0

ალგეთი–სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)

                               -  

                     17,350.0

                                        -  

საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB, ADB)

                               -  

                       7,600.0

                                        -  

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

                   13,327.1

                       8,700.0

                              4,000.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

                        988.5

                     10,000.0

                           10,000.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

                104,173.9

                   121,000.0

                         122,700.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

                   86,446.8

                   111,550.0

                           52,300.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური–რიკოთი) (EIB, WB)

                   49,752.0

                     73,900.0

                           55,225.0

თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

                               -  

                                 -  

                           20,000.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

                        473.2

                                 -  

                                        -  

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა–არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)

                               -  

                     52,450.0

                           48,850.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

                               -  

                       7,000.0

                              4,800.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (II ფაზა – გაზი)

                               -  

                                 -  

                           75,000.0

 (EBRD)

ბათუმი (ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

                           49.1

                     23,700.0

                              9,200.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)

                     2,141.9

                                 -  

                                        -  

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

                   48,692.0

                     24,475.0

                              4,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

                   10,950.0

                     12,800.0

                              2,300.0

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

                     5,120.7

                                 -  

                                        -  

თბილისი–წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22–კმ 57, რუსთავი–წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

                               -  

                     17,350.0

                                        -  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

                     4,888.3

                     20,300.0

                                        -  

ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

                               -  

                           550.0

                              1,000.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე–თორთუმი“ (KfW)

                               -  

                                 -  

                              5,000.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

                               -  

                           800.0

                              8,000.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

                   68,605.2

                     59,000.0

                           59,650.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

                        742.2

                       7,000.0

                           15,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

                   30,910.7

                     20,000.0

                           32,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა–მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

                     8,343.8

                     24,000.0

                           24,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

                   13,740.7

                     10,100.0

                              9,690.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

                               -  

                       2,400.0

                                        -  

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (EU, KfW)

                     9,302.9

                     10,000.0

                           18,400.0

თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ 20–კმ 50, ლოჭინი–საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

                               -  

                     16,400.0

                                        -  

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

                   11,006.1

                       1,000.0

                                        -  

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

                               -  

                     10,000.0

                              1,500.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

                   36,706.9

                       1,600.0

                              1,600.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

                     4,508.6

                     35,000.0

                           20,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

                               -  

                       4,000.0

                              3,000.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული  მართვის პროგრამა II (KfW)

                               -  

                                 -  

                              1,000.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

                   12,332.8

                                 -  

                                        -  

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

                        137.1

                       4,200.0

                              2,700.0

ხელედულა–ლაჯანური–ონი (KfW)

                               -  

                                 -  

                              9,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

                     4,084.3

                     10,000.0

                              8,500.0

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB)

                   37,967.8

                     56,000.0

                           56,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

                     6,863.7

                     35,500.0

                           15,400.0

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

                   99,079.5

                     22,000.0

                           55,000.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 933,879.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

515,387.7

760,082.0

933,879.0

საშინაო

61,334.9

35,082.0

40,079.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

40,000.0

სესხები

2,080.0

82.0

79.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,254.9

0.0

0.0

საგარეო

454,052.7

725,000.0

893,800.0

სესხები

427,428.7

725,000.0

890,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

26,624.0

0.0

3,800.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 19 787.2 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 15 387.2 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 4 400.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კრედიტორი 

 საპროგნოზო  ნაშთი 

(31.12.2019)   

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო  ვალის ზღვრული მოცულობა

15,387,170

მრავალმხრივი კრედიტორები

10,749,234

1

მსოფლიო ბანკი (WB)

5,109,880

2

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

85,438

3

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

424,339

4

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

3,285,314

5

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

1,597,293

6

ევროკავშირი (EU)

174,388

7

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)

1,500

8

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

68,082

9

გარემოს  დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO)

3,000

ორმხრივი კრედიტორები

2,642,011

1

ავსტრია

49,008

2

აზერბაიჯანი

17,827

3

თურქეთი

34,330

4

ირანი

13,555

5

რუსეთი

136,665

6

სომხეთი

18,978

7

უზბეკეთი

262

8

უკრაინა

239

9

ყაზახეთი

35,318

10

ჩინეთი

3,447

11

გერმანია

1,008,226

12

იაპონია

590,243

13

ქუვეითი

31,630

14

ნიდერლანდი

1,573

15

ამერიკის შეერთებული შტატები

47,577

16

საფრანგეთი

653,134

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,330,550

 

ევრობონდები

1,330,550

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

4,517

 

გერმანია

4,517

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი) 

660,857

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

4,400,000

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

240,846

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

152,000

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

567,295

4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

2,767,534

5

ისტორიული ვალი

672,325

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

19,787,170

 

შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.66 ლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით:

ა) 2019 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 070.2 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.4%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%);

ბ) 2019 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 42.6%-ით (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

1

 

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავ დაცული იქნება სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯების გაწევის აგან. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებაში.

განხორციელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზედაც შემცირდება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული ხარჯები.

დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკისთვის პრიორიტეტული იქნება. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.

გაგრძელდება ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ყველა პაციენტს ექნება; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას, ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი განვითარებისთვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.

საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს.

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საბაზისო პაკეტი; მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებისთვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს შესაბამისი პროგრამის ხარჯების უფრო ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად განხორციელდება სისტემური რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო მონიტორინგის განხორციელებით, აგრეთვე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწით.

დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.

სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი რისკის შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტის პირობები გამოწვევების შესაბამისი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმით, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა, რაც, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისთვის წარმატებული პრევენციული და სამკურნალო პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.

სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა.

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება ამ სისტემის ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ფუნქციონირება, რათა გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები. გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.

დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც საპენსიო ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია გახდება. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.

შეისწავლება შრომის ბაზრის მოთხოვნები და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო სამუშაოს მაძიებლებს გაუწევს ინფორმაციულ დახმარებას  პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების სფეროში. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების პროფესიული გადამზადების პროცესში მონაწილეობას .

1.1

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის  დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

1.1.1

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

1.1.2

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02)

 

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

 

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

 

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ტოლია ან 100 000-ზე ნაკლებია და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა (მათ შორის, კვების ვაუჩერის შემოღება).

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მათ შორის, გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა თვეში 230 ლარიდან 290 ლარამდე, ხოლო მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა – თვეში 378 ლარიდან 480 ლარამდე;

 

გათვალისწინებულია სათემო მომსახურების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციართა, მათ შორის, ბავშვების, დღიური თანხის ზრდა 16 ლარიდან 20 ლარამდე, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მცირე საოჯახო ტიპის სახლების და დამოუკიდებელი ცხოვრების მომსახურების ბენეფიციართა დღიური თანხის ზრდა – 16 ლარიდან 30 ლარამდე;

 

მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ნათესაური მინდობით აღზრდის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაფინანსების ზრდა თვეში 300 ლარიდან 375 ლარამდე, რეგულარული მინდობით აღზრდის ფარგლებში პირებისა – თვეში 450 ლარიდან 500 ლარამდე, ხოლო რეგულარული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა – თვეში 600 ლარიდან 900 ლარამდე. სულ დაფინანსება ეზრდება 3700-მდე ბენეფიციარს;

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება; 

 

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

1.1.4

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება:  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

1.1.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის, სხვაგვარი ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;

 

მსხვერპლთა (და მათზე დამოკიდებულ პირთა) დროებითი საცხოვრებლით, სადღეღამისო და დღის მომსახურებებით უზრუნველყოფა და იურიდიული მხარდაჭერა, აგრეთვე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და დამოუკიდებლად ცხოვრების პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა; 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ხანდაზმულებსა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებზე გრძელვადიანი ზრუნვა;

 

სახელმწიფო სოციალური სისტემის მეშვეობით შესაბამისი ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით უზრუნველყოფა და მოვლა, აგრეთვე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა.

1.2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისთვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

 

გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

 

მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის, აგრეთვე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების,  ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

 

ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი – 40 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი – 25 წლი დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი – 50 წლი დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესის პირებში, სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით 50 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცებში);

 

საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტში);

 

1 წლი დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

 

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

 

დღენაკლულთა რეტინოპათიის საპილოტე სკრინინგი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა და ადმინისტრირება.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)

 

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით ვაქცინების (მათ შორის, აივ ინფექციით/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის, აგრეთვე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების  და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისთვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

 

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

 

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

 

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და  „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე გაცემა-განაწილება;

 

წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

 

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინაციისადმი დაქვემდებარებულ პირთა აცრა;

 

„ცივი ჯაჭვის“ მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)

 

რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე არსებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის (სჯდ) ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

 

მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური პარაზიტული დაავადებების (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პრევენცია და კონტროლი;

 

ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

 

ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეულ საყრდენ ბაზაში (ინფექციური პროფილის სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0–14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ 0–14 წლის ასაკის ბავშვთა ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

 

გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე, მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება.

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)

 

დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე და სიფილისზე;

 

ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მათ შორის, სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ყველა სხვა სისხლის ბანკში, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზია, არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ თანხმობას განაცხადებენ ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდებიან პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

 

სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და დონორთა მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მათ შორის, „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

 

სისხლის დონორებში C ჰეპატიტის სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა Cor-Ag მეთოდით, მათ შორის, იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ ჩართული არიან ხარისხის გარე კონტროლის ერთიან სისტემაში.

1.2.2.5

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა;

 

სხვადასხვა ტიპის საწარმოში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების მონაცემთა ბაზაში აგრეგირება; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; კონკრეტული საწარმოსთვის პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა/განახლება.

1.2.2.6

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)

 

ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით);

 

ლაბორატორიული მართვა;

 

ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

 

სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მათ შორის, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი მედიკამენტებით მკურნალობა და მკურნალობის მონიტორინგი);

 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული რაოდენობის არანაკლებ 50 პროცენტისა ) ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

 

ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

1.2.2.7

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)

 

აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს  მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდას);

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

 

აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 50 პროცენტისა ) მედიკამენტების შესყიდვა.

1.2.2.8

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)

 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად: 

ანტენატალური მეთვალყურეობა;

 გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; 

ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

 

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

1.2.2.9

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

 

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

1.2.2.10

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

 

ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

 

ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

 

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

 

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერებადამოკიდებულების პრევენცია;

 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.

1.2.2.11

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)

 

სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;  C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

1.2.3

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა;

 

რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

 

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

 

პირთა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

 

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

 

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)

 

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

 

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების გაწევა;

 

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03)

 

18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)

 

პირთა ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

 

ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისთვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

 

თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

 

ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრეობითი პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2.3.8

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)

 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისთვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

 

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

 

სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

1.2.3.9

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

 

მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.2.3.10

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 10)

 

თავდაცვის  ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

1.2.3.11

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 11)

 

გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, მე-2 ტიპის დიაბეტის და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა;

 

ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯების ანაზღაურება, მისი მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება და პროგრამის მოსარგებლეებისთვის გაცემა.

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)

 

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ მუნიციპალიტეტებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ამ მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში პირთა მომზადების უზრუნველყოფით;

 

პროფესიული რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.3

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი;

 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხისა და მიმოქცევის და ფარმაცევტული საქმიანობის ზედამხედველობა;

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

 

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

 

საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის  სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა; მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა  და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

 

საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა;

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.4

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04)

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

1.5

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)

 

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;

 

სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისთვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა;

 

სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისთვის მუდმივი ზრუნვა;

 

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;

 

საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება.

1.6

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;

 

შრომის ბაზარზე შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა;

 

სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციების გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა;

 

ავტორიზებულ და აკრედიტებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების მომზადება და გადამზადება, მათ შორის, ქალთა უპირატესობის გათვალისწინებით.

1.7

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05)

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის შემთხვევების შემცირება;

 

სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

 

საჭიროების შემთხვევაში, დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევისა და ევაკუაციის ორგანიზება;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

1.8

  სსიპ – საპენსიო სააგენტო (პროგრამული კოდი 21 00)

 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 

საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, ნდობითი ვალდებულების მქონე პირის მიერ, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად;

 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება;

 

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება.

1.9

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)

 

საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისთვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისთვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირადღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; 

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირადღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა.

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე, მოქნილი, მდგრადი და მობილური თავდაცვის ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობასთან, უზრუნველყოფს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური უბედურების და ტექნოგენური კატასტროფის დროს, ადეკვატურად უპასუხებს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო აგრესიას.

უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომლებიც ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორების შესაბამის სამხედრო შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ქვეყნის ნატოში გაწევრებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია.

ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის ახლებური ხედვის განხორციელების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება თავდაცვის ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში არსებულ მიღწევებს, თავდაცვის ძალებში მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე თავდაცვის ძალების რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება შემდეგი 5 მიმართულებით:

– სტრატეგია და მართვა – თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების ინტეგრირების ხარისხის ამაღლება რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით მიმართვის და ეფექტიანად გადანაწილების მიზნით;

– ძალების ოპტიმიზაცია – სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;

– ძალების მზადყოფნა – სისტემური განვითარების მიმართულებით კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება: პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება, წვრთნა და მდგრადობა;

– ინსტიტუციური რეფორმები – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული დახვეწა თავდაცვის ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;

– საერთაშორისო ჩართულობა – სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გასაზრდელად საერთაშორისო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობა.

პენიტენციური სისტემის გაუმჯობესების მიზნით:

– უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის გახდება ხელმისაწვდომი პროფესიული განათლება; შესაძლებელი იქნება დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში უმაღლესი განათლების მიღება; მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის, პროგრამები;

– სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე – შინაპატიმრობა, რომლის აღსრულების კონტროლი განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით;  შინაპატიმრობა გამოყენებული იქნება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;

– დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება – წინასასამართლო პრობაცია, რაც, საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;

– გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიების მსჯავრდებულებად, რაც ხელს შეუწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას, მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ, განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;

– შეიქმნება ახალი პენიტენციური დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და საშუალო რისკის  კატეგორიების მსჯავრდებულებს;

– გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად;

– გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;

– გაგრძელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა; გაგრძელდება  მუშაობა პენიტენციური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდების გასაუმჯობესებლად;

– გაუმჯობესდება პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაიხვეწება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის (ასაკის) გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.

პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად დაიხვეწება პროკურორის თანამდებობაზე დანიშვნის, წახალისების (მათ შორის, დაწინაურების), დისციპლინური პასუხისმგებლობის და  გათავისუფლების სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემა.

გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. გაიზრდება საპოლიციო საქმიანობაში ტექნოლოგიების როლი, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის პრევენციას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხს და განავითარებს პოლიციის შესაძლებლობებს.

განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც აამაღლებს ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების დონეს და შეამცირებს გზებზე უბედური შემთხვევების რაოდენობას .

ტექნოლოგიების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროშიც.

დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც უზრუნველყოფს სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და უნიფიკაციას.

დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციასა და სწრაფ რეაგირებას.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებას და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.

გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით ევროპოლთან.

პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გასაწევი მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე ამ სფეროს განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურების შეთავაზების მიზნით.

უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა.

2.1

საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

 

პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;

 

ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას;

 

ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა.

2.2

თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)

 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა; ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების   განსაზღვრა და დაგეგმვა;

 

პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო) ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და მისი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

2.3

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)

 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოჯისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისთვის (GDRP) საჭირო ლოჯისტიკური ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა.

2.4

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების განხორციელება.

2.4.1

პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)

 

პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურებით უზრუნველყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია მსჯავრდებულთა შრომით საქმიანობაში და პროფესიულ/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობის გაზრდით.

2.4.2

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)

 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით  და მის გარეთ.

2.4.3

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03)

 

პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად პენიტენციური დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით.

2.5

თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)

 

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს თავდაცვის ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად;

 

რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობა;

 

საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება.

2.6

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01)

 

საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისგან;

 

სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;

 

ტერორიზმთან  ბრძოლა;

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

 

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

 

კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;

 

სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.

2.7

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)

 

სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების კოორდინაცია;

 

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება;

 

საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათთვის მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა;

 

მატერიალური რეზერვების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის  შემუშავება;

 

სახელმწიფო რეზერვების შენახვა და მატერიალური ფასეულობებისათვის გათვალისწინებული ოპერაციების განხორციელების უზრუნველყოფა;

 

კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რეზერვების სისტემის მდგომარეობისთვის პასუხისმგებლობა და მისი განვითარების უზრუნველყოფა;

 

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების უზრუნველყოფა და განვითარება.

2.8

სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)

 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცეში და საქართველოს იურისდიქციისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;

 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;

 

საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;

 

ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი.

2.9

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის, პენსიონერებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისთვის, სამოქალაქო პირებისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა (ამბულატორიული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია);

 

დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, მათი ფიზიკური რეაბილიტაციისა და პროთეზირებისთვის პროგრამის განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერა;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო მოსამსახურეებისა და სამოქალაქო პირების ) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო მხარდაჭერის როლი: 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება,  აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება და განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად;

 

სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა.

2.10

პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

 

მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით კადეტთა ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;

 

კადრების პროფესიული გადამზადებისთვის სპეციალიზებული მოკლე- და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, აგრეთვე გამოცდილების გაზიარების მიზნით შეხვედრებისა და კონფერენციების გამართვა;

 

სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;

 

თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოსაყალიბებლად ქვეყნის გარეთ პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება როგორც სამხედრო მოსამსახურეებისათვის, ისე სამოქალაქო პირთათვის .

2.11

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)

 

ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა“ (RSM) და „ნატოს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა;

 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში – EUTM RCA-ში და მალის რესპუბლიკაში – EUTM Mali-ში) მონაწილეობა;

 

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო ქონების და სხვა ივთების შეძენის და ინტერნეტით მომსახურების ხარჯების) ანაზღაურება, აგრეთვე გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა და ჯარისკაცების აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

2.12

საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00)

 

იურიდიული პირის მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება;

 

ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;

 

ოჯახში ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება;

 

პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია;

 

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებისთვის მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია;

 

პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმების სრულყოფა;

 

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;

 

დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში) პროცესში მისი როლის გაზრდა;

 

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;

 

პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების სწორი იმპლემენტაციისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფით;

 

თანამიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.

2.13

სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო-ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა, საქართველოს თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღებისა და ტექნიკური საშუალებების აღდგენა და მოდერნიზაცია;

 

მრეწველობის, მათ შორის, მანქანათმშენებლობის, ზოგიერთი დარგის განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია;

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების განხორციელება;

 

საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა, მშენებლობა და ექსპერიმენტული მოდელების შექმნა ექსპორტის გაზრდის მიზნით.

2.14

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციური ზონების რეაბილიტაცია და განვითარება; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციებისა და ქსელების რეაბილიტაცია.

2.15

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10)

 

საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;

 

კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;

 

ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;

 

ნატოს წევრ სახელმწიფოებსა და პროგრამაში „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;

 

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ შესაბამისად, საქართველოს მიერ სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში აღებული ვალდებულების შესრულება, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი  დაახლოება;

 

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ შესაბამისად აღებული ვალდებულების შესრულება, „რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ“ 2007 წლის 23 ოქტომბრის №1371/2007 ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციის აღსრულება;

 

სარკინიგზო არაკომერციული მარშრუტების სუბსიდირება;

 

ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის.

2.16

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)

 

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროებში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და შესაბამის სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;

 

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების ფაქტების აღსაკვეთად; პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით;

 

საქართველოში და უცხო ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა.

2.17

ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 02)

 

უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება;

 

„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება;

 

სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა;

 

სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.

2.18

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03)

 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ობიექტების ციფრული კავშირგაბმულობისა და თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;

 

კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლი;

 

ავტოპარკის მუდმივი განახლება;

 

ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.

2.19

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04)

 

კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 

კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების განვითარება საქართველოს თავდაცვის ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად; კავშირგაბმულობის სერვისების,  ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა; საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა, დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;

 

ERP-სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოჯისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნესპროცესების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების შემუშავებასა და დანერგვას.

2.20

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06)

 

საქართველოში ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და  დანაშაულის პრევენცია, მათ შორის, დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა და დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება;

 

დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შესამცირებლად ბენეფიციართა ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ყოფილ პატიმართა ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრა; მათთვის შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციის გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება;

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერთა ჩართვა; მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ განსაზღვრული შინაპატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.

3

რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზაცია. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა საავტომობილო გზები.

საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს – ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებაზე, არამედ გაზრდის ქვეყნის როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოჯისტიკურ „ჰაბად“. გაგრძელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობა.

მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით  უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ეს მიზანი ეტაპობრივად მიიღწევა მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის 24-საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი.

აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება-კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების სისტემების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი. ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები. უზრუნველყოფილი იქნება არსებული ნაგავსაყრელების საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობა და ისინი ეტაპობრივად დაიხურება. ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი რეგიონული სანიტარიული ნაგავსაყრელები. დაინერგება ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების სისტემები.

ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში აშენდება 8 000-კილომეტრიანი ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც ინტერნეტს დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს და იგი ქვეყნის მოსახლეობის 90 პროცენტ ზე მეტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისებით, მათი მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციით.

საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ელექტრომომარაგების გასაუმჯობესებლად. გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და გამრიცხველიანების პროცესი. ამ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილ სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებს.

ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით მოხდება:

– იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ადგილობრივი ენერგორესურსების  რაციონალური  ათვისებით;

– ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების ხელშეწყობა;

– ინფრასტრუქტურის განვითარება გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად.

ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ქვეყანაში ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის, განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

– მოწესრიგდება და განვითარდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის სტიმულირებას;

– გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას;

– გაფართოვდება დაცული ტერიტორიები და ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმს,    რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;

– ხელი შეეწყობა ტურიზმის სხვადასხვა ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო, სპორტულ, ღვინის და სხვა ტიპის ტურიზმს);

– ტურიზმის პოლიტიკის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;

– ზამთრის კურორტები განვითარდება გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;

– ხელი შეეწყობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მარკეტინგის მიზნით;

– აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განხორციელების ხელშეწყობა, რომლებიც შემუშავებულია თითოეული რეგიონისთვის. ასევე განხორციელდება „2018–2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა“, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ზემოაღნიშნული მიდგომების შესაბამისად შეიმუშავა და რომელიც მიმართულია ქვეყნის რეგიონებში დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისკენ;

– გაგრძელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა, ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, მაღალმთიან დასახლებებში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება და იქ მცხოვრებთა კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე ზრუნვა. 

3.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02)

 

საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრირება;

 

ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა;

 

სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება;

 

მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპის შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

3.1.1

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01)

 

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი.

3.1.2

საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებისა და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, აგრეთვე მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება.

3.1.3

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)

 

აშენებული/რეაბილიტირებული ჩქაროსნული ავტომაგისტრალები, საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა გაუმჯობესებული, უსაფრთხო/შეუფერხებელი გადაადგილება.

3.2

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03)

 

მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა;

 

სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება;

 

ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა;

 

ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება;

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა;

 

დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ანალიზი.

3.3

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04)

 

კომპეტენციის ფარგლებში:

 

– მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა;

 

– საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;

 

– მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

– ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

3.4

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14)

 

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისთვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.

3.4.1

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)

 

აჭარა–გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „პალიასტომი 1, 2“ რეზერვირება);

 

აჭარის  პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;

 

საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის სისტემის – SCADA/EMS-ის განახლება;

 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასება.

3.4.1.1

220 კვ ხაზის ახალციხებათუმი მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01)

 

220-კილოვოლტიანი ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა;

 

საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის სისტემის – SCADA/EMS-ის განახლება;

 

აჭარა–გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „პალიასტომი 1, 2“ რეზერვირება);

 

აჭარის  პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა.

3.4.2

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02)

 

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება;

 

500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგა“  მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება.

3.4.2.1

500 კვ ეგხ-ის „ქსანისტეფანწმინდა მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 01)

 

500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა;

 

რუსეთი–საქართველო–სომხეთი–ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო რეალიზაცია;

 

500-კილოვოლტიანი ხაზის „კავკასიონი“ (საქართველო–რუსეთი) რეზერვირება;

 

მდინარე თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება.

3.4.2.2

ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 02)

 

აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „ეგრისი 1, 2“ რეზერვირება);

 

ბათუმის  რეგიონში (აჭარა) ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, აგრეთვე არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება.

3.4.3

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 03)

 

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისთვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა;

 

500-კილოვოლტიანი, ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო–ახალციხე“ მშენებლობის დაწყება;

 

პროექტის „ნამახვანი–წყალტუბო–ლაჯანური“ განხორციელების დაწყება;

 

500-კილოვოლტიანი, ერთჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–წყალტუბო“ მშენებლობა.

3.4.3.1

500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხეთორთუმი“ (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 01)

 

500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება;

 

სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება;

 

ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა;

 

ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება.

3.4.3.2

„ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანიწყალტუბოლაჯანური (EBRD) (პროგრამული კოდი 24 14 03 02)

 

მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა;

 

მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადის სიმძლავრის გამოტანა;

 

ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება.

3.4.3.3

500 კვ ეგხ „ჯვარიწყალტუბო“ (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 03 03)

 

500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება;

 

სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა;

 

ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება.

3.4.3.4

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 04)

 

გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;

 

გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;

 

მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება;

 

ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;

 

ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება.

3.4.3.5

კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 05)

 

კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;

 

კახეთისა და დუშეთის რეგიონების კვების საიმედოობის ამაღლება.

3.4.3.6

ხელედულა–ლაჯანური–ონი (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 06)

 

ცხენისწყლის კასკადის ჰესებისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა;

 

ონის ჰესების კასკადისა და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა.

3.5

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 07)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

3.6

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)

 

საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;

 

ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშრუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური საინფორმაციო მასალის მომზადება);

 

მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;

 

ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება;

 

პროექტის „Check in Georgia“ ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა.

3.7

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლების გაზიფიცირება და ელექტრიფიცირება; 

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივ ანაზღაურება.

3.8

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05)

 

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა;

 

ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.

3.9

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD) (პროგრამული კოდი 24 13)

 

ენგურჰესის რეაბილიტაცია;

 

მდინარე ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, აგრეთვე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარებისა და ამწის რეაბილიტაცია;

 

ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება.

3.10

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12)

 

საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას;

 

რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეებისა და  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა მათი ფართოზოლოვანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის მიზნით;

 

ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;

 

ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით.

3.11

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01)

 

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი;

 

მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;

 

კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება;

 

კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია;

 

მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად;

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი;

 

კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;

 

თავდაცვის ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა; მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია;

 

არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა);

 

კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა;

 

სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II ეტაპებზე პროექტების შეთანხმება;

 

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის, მუნიციპალიტეტების სივრცის დაგეგმარების გეგმების, გენერალური გეგმებისა და  განაშენიანების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა;

 

ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;

 

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით განსაზღვრული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება.

3.12

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11)

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.

3.13

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)

 

საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და საქართველოში დანერგვა;

 

დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა;

 

ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება.

3.14

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)

 

ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით;

 

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით;

 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით.

3.15

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 17)

 

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რაც ხორციელდება კერძო მესაკუთრეებისთვის ინდივიდუალურად საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადებასთან და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებით;

 

სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა.

4

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

 

განათლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. განვითარდება ისეთი საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვასა და მათთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად უზრუნველყოფს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების განვითარების საწინდარი იქნება. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება განათლების სფეროში სისტემურ ცვლილებებს განახორციელებს, რათა   განათლებისა და მეცნიერების სისტემა ქვეყნის დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მყარი საფუძველი გახდეს . უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების სისტემა ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა და ინკლუზიაზე იქნება ორიენტირებული. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში ლიდერის პოზიცია დაიკავოს და ქვეყანა რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად იქცეს. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი  დაწესებულებების  დაფუძნება. მხარდაჭერილი იქნება წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისგან შემდგარი სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების  ბაზაზე. ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი, უსაფრთხო, ინკლუზიური, მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული  საგანმანათლებლო გარემოს განვითარება. განათლების ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული სტანდარტები. განათლების ხარისხის ასამაღლებლად შეიქმნება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I–VI კლასებში უკვე 2017-2018 სასწავლო წელს დაიწყო და რომლებიც შემდგომ ეტაპობრივად დაინერგება ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე. სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, სახელოვნებო, სახელობო საგნების გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით. განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი. საქართველოს ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარებით. გაგრძელდება ანაზღაურების სისტემისა და სამოტივაციო პაკეტების განვითარება. სწავლა-სწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გასაუმჯობესებლად 2017 წლიდან გაგრძელდა მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური პროგრამების განხორციელება. თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეთა ინტერესებზე იქნება მორგებული, სასკოლო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდება. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ ანალიტიკური, შემოქმედებითი (კრეატიული) და ინოვაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა და სამეწარმეო უნარების, აგრეთვე სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში დაეხმარება, წაახალისებს ჯანსაღი ცხოვრების წესსა და სპორტულ აქტივობებს. სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების როლი. მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით. შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის ქართული ენის, საქართველოს გეოგრაფიისა და ისტორიის დისტანციური სწავლების გაკვეთილები დაინერგება. მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება უახლესი სტანდარტების შესაბამისად სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, მათ შორის, ახალი სკოლების მშენებლობაში. 2017 წლიდან,  სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდა „ათასწლეულის   გამოწვევის“ კომპაქტის დაფინანსებით შერჩეული 100-მდე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს. ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ სკოლაში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდისკენ მიმართული სამუშაოები. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი რეგიონების და სოფლის სკოლების გაძლიერების პროგრამების ამოქმედებას. პროფესიული განათლების სისტემაში დაინერგება დუალური მიდგომა , ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება საჯარო-კერძო პარტნიორობით. ამ მიდგომით კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. შესაბამისად, სტუდენტები თეორიულ ცოდნას სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება მოქნილი მოდულური სწავლების დანერგვა. ეს მიდგომა ახალგაზრდებს სრული მოდულური პროგრამის, ხოლო ზრდასრულებს – ცალკეული მოდულების შედარებით მოკლე დროში გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს, სწავლის დასრულების შემდეგ კი გაძლიერებულ საწარმოო პრაქტიკას გულისხმობს. ამის შედეგად გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის  მზაობის ხარისხი. შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული განათლების ცალკეულ პრიორიტეტულ მიმართულებებს და უზრუნველყოფს დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, აგრეთვე  სტუდენტების შერჩევისა და  შეფასების პროცესებში. პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. ამასთანავე, შეიქმნება პროფესიული განათლებიდან უმაღლეს განათლებაზე გადასვლის მოქნილი მექანიზმები. განათლების სისტემა გახდება უფრო ღია და ინკლუზიური. დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერებისათვის პრიორიტეტული იქნება სამეწარმეო განათლება. პროფესიის დაუფლებასთან ერთად სტუდენტები ისწავლიან მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე კადრი, რომელიც, დასაქმების გარდა, შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფოს და ბიზნესსექტორის მიერ განხორციელებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ ღონისძიებებში (კონკურსები, დაფინანსებები, „სტარტაპების“ წახალისება) და ბიზნესი დაიწყოს საკუთარი პროფესიით. ამოქმედდება ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა და დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით და მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული დაწესებულებების გეოგრაფიული ქსელი. პროფესიული განათლების მქონე მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა. წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ. სახელფასო პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების  ანალიზს. დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რომლებიც  ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული და შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება იდენტიფიცირებული. დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის ეფექტიანი მოდელები. ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, შედეგებსა და განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები მიმართული იქნება ხარისხის მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფისკენ. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას. დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესებისთვის. უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული, 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც სახელმწიფო დააფინანსებს და რომლებიც ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად სკოლებში ახალი კადრების დასაქმებას. მხარდაჭერილი იქნება სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე, წამყვანი ქართველი მეცნიერების უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციისათვის. სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების კომპონენტის გაძლიერებას. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას. საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად წარმოსაჩენად განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  მოზიდვის  მასშტაბური  პროექტი – „ისწავლე საქართველოში“. ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიცირება და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა. ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას – მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერებისა და უცხოელი მკვლევრების ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება მეცნიერებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით.

4.1

სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)

 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების განვითარება და მათი დანერგვის ხელშეწყობა საერთაშორისო გამოცდილებისა და ადგილობრივი ვითარების გათვალისწინებით;

 

ხარისხიანი და ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების უზრუნველყოფა;

 

სწავლა-სწავლების პროცესში თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენების ხელშეწყობა;

 

არაფორმალური განათლების  ხელშეწყობა, სასკოლო ინიციატივებისა და სხვა აქტივობების წახალისება;

 

მასწავლებლებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული სხვა პერსონალის მუდმივი პროფესიული განვითარება;

 

სკოლებში უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფისკენ მიმართული სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება;

 

ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;

 

სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურებზე სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა;

 

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეებისა და კერძო სკოლების იმ მოსწავლეების, რომლებიც სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან არიან, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;

 

იმ მოსწავლეების სკოლებში ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც სკოლები არ ფუნქციონირებს და სოფლებს/დაბებს შორის დიდი მანძილია, აგრეთვე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები;

 

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული და წარჩინებული მოსწავლეების ხელშეწყობა.

4.1.1

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების/ სკოლების დაფინანსების უზრუნველყოფა ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები და ზოგადი განათლება ხარისხიანი და ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი გახადონ.

4.1.2

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)

 

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული პირების, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის გაუმჯობესება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა.

4.1.3

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)

 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ჯანსაღი ცხოვრების   წესის პოპულარიზაცია;

 

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;

 

ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლების მიღების და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა;

 

კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფის შექმნა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების მომსახურების მისაწოდებლად;

 

ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეების ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.

4.1.4

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)

 

მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლების, ახალგაზრდების შესაძლებლობების თანაბრად კონკურენტულ გარემოში რეალიზების ხელშეწყობისა და მათი საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენისათვის ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სრული ზოგადი განათლების საფეხურის წარჩინებულ კურსდამთავრებულთა გამოვლენა და ოქროს ან ვერცხლის მედლით დაჯილდოება.

4.1.5

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)

 

განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული რესურსსკოლის მოსწავლეების ხარისხიანი საკვებით, საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთებით, მედიკამენტებითა და აღმზრდელების მომსახურებით უზრუნველყოფა.

4.1.6

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)

 

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეების, კერძო სკოლების იმ მოსწავლეების, რომლებიც სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან არიან, აგრეთვე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა.

4.1.7

დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07)

 

აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სოციალური და აკადემიური უნარებისა და სხვადასხვა სახის განვითარების ხელშეწყობა;

 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის, როგორც ფასეულობის, განმტკიცება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

 

შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და  უნარ-ჩვევების განვითარების, შესაბამისი ფასეულობებისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;

 

ადაპტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობისა და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა;

 

მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა და   შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება.

4.1.8

ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)

 

გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონში ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.

4.1.9

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)

 

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ბრალდებული და მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფით; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული და მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.1.10

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 10)

 

ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესების მხარდასაჭერად მათთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა;

 

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა.

4.1.11

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11)

 

ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც სკოლები არ ფუნქციონირებს და სოფლებს/დაბებს შორის დიდი მანძილია, მოსწავლეების სკოლებში ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

4.1.12

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ (პროგრამული კოდი 32 02 12)

 

საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების  პორტატიული კომპიუტერებით („ნოუტბუკებით“) უზრუნველყოფა;

 

წარჩინებული მოსწავლეების კომპიუტერული ტექნიკით წახალისება.

4.1.13

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13)

 

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა;

 

შესაბამისი სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;

 

საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთათვის და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის   დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებულ არასრულწლოვანთათვის ქართული ენის სწავლება, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს ეროვნული ინტელექტჩემპიონატის ხელშეწყობა;

 

მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის კონკურსების შეთავაზება;

 

კონკურსებში წარმატებული მოსწავლეების წახალისება;

 

მოსწავლეებისათვის უსაფრთხო, ძალადობისაგან თავისუფალი და პოზიტიური საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ძალადობის  მიზეზებისა და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

 

მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და დამკვიდრების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტში მასობრივი ჩართვის სტიმულირება, სასკოლო სპორტის განვითარება.

4.1.14

ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 14)

 

უნარ-ჩვევების განვითარება განათლების მომდევნო საფეხურებზე წარმატების მისაღწევად;

 

სკოლამდელი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

 

ბავშვის განვითარების ყველა ასაკობრივ ჯგუფში განათლების სტანდარტის დანერგვა;

 

სკოლამდელი განათლების შესაძლებლობის შესახებ მშობლების ინფორმირებულობის გაზრდა;

 

სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სისტემაში ელექტრონული რესურსებისა და საგანმანათლებლო ინოვაციების დანერგვა;

 

სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და უკაბელო ინტერნეტკავშირის (Wi-Fi) განვითარება;

 

ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა და მისი სიჩქარის გაუმჯობესება.

4.2

უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების, ერთიანი ეროვნული გამოცდების , საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების  შედეგად ჩარიცხულ საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით და სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;

 

წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

 

საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად წარმოსაჩენად უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოზიდვის  მასშტაბური  პროექტის – „ისწავლე საქართველოში“ განხორციელება;

 

ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორების გაძლიერება მაღალკვალიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამასა და კურსზე მომზადებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.2.1

გამოცდების ორგანიზება  (პროგრამული კოდი 32 04 01)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების, ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება, აგრეთვე მათი პროფესიული ტესტირება;

 

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელი სტუდენტის მიერ საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას;

 

საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა.

4.2.2

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02)

 

პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნათა დაკმაყოფილება;

 

სასწავლო პროცესში სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა და წახალისება;

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

 

მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული საქმიანობისათვის მომზადება;

 

ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება;

 

ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების სფეროში სწავლის გასაგრძელებლად.

4.2.3

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)

 

საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის, ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი; ქართულის, როგორც უცხოური ენის, სწავლების პროგრამის – „ირბახის“ განხორციელება;

 

ვებგვერდის – www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივი შევსება და განახლება;

 

უცხოეთში ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა;

 

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის სტუდენტის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის საფუძველზე ზოგიერთი საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურებაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, სტუდენტური ცხოვრების კვლევა.

4.2.4

საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)

 

საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის მნიშვნელოვანი აკადემიური, სამეცნიერო ან/და ადმინისტრაციული ინიციატივების განხორციელება და ადმინისტრაციული კადრების გადამზადება;

 

უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა;

 

ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორების გაძლიერება მაღალკვალიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამასა და კურსზე მომზადებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით;

 

საქართველოს ახალგაზრდების საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;

 

უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში;

 

საზღვარგარეთ  მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზება და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა.

4.2.5

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05)

 

სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ფარგლებში იმ ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების უფლების რეალიზებას.

4.2.6

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 32 04 06)

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნიკური მხარდაჭერა;

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემის ხელშეწყობა.

4.3

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მათი ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა;

 

სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების დამონტაჟება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

4.3.1

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.2

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი  კოლეჯების, მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა  ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

 

პროფესიული განათლების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და მათი შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.3

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03)

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.4

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნი