სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე

სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01-11/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 12/09/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2018
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.22.035.016520
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
01-11/ნ
12/09/2018
ვებგვერდი, 14/09/2018
470230000.22.035.016520
სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (14/09/2018 - 24/05/2019)

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-11/ნ

2018 წლის 12 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტისა და „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის №249 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ნ“ ქვეპუნქტების  შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული:
1. „სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი“ (დანართი №1).
2. „პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი“ (დანართი № 2).
3. „დამსაქმებლის მიერ პროფესიული დაავადების აღრიცხვის ფორმა“ (დანართი №3).
მუხლი 2
ბრძანება, გარდა ამ ბრძანებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-6 მუხლის მე-2 პუნტის „ე“ ქვეპუნქტისა და №2 დანართის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო ამ ბრძანებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-6 მუხლის მე-2 პუნტის „ე“ ქვეპუნქტი და №2 დანართის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიდავით სერგეენკო
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.