მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე

მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 381
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/07/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/08/2018
სარეგისტრაციო კოდი 270000000.10.003.020697
381
27/07/2018
ვებგვერდი, 01/08/2018
270000000.10.003.020697
მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №381

2018 წლის 27 ივლისი

ქ. თბილისი

 

მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძემომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი

1. მშენებლობასა (F)და სამშენებლო მასალების წარმოებასთან(C) დაკავშირებული სამუშაოები:

41. შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

41.2. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

41.20.საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42. სამოქალაქო მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

42.1.საავტომობილო გზებისა და რკინიგზის მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.11.გზებისა და ავტობანების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.12.მიწისზედა და მიწისქვეშა რკინიგზის მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.13.ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.2.საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.21. გამანაწილებელი საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.22. გამანაწილებელი ობიექტების მშენებლობასთან ელექტროენერგიით და ტელეკომუნიკაციებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამუშაოები. 

42.9.სამოქალაქო მშენებლობის სხვა სამუშაოები.

42.91.წყლის ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.99. სამოქალაქო მშენებლობის სხვა სამუშაოები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი.

43.სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები:

43.1. არსებული ნაგებობების აღებასა და სამშენებლო მოედნის მომზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

43.11.შენობების დაშლასა და აწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

43.12. სამშენებლო მოედანზე მოსამზადებელი სამუშაოები.

43.13.სადაზვერვო ბურღვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

43.2. ელექტროტექნიკური, საზეინკლო და სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. 

43.21. ელექტროტექნიკური და სამონტაჟო სამუშაოები.

43.22. წყალგაყვანილობის, გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებული სამუშაოები. 

43.29. სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. 

43.3.მოსაპირკეთებელი სამშენებლო სამუშაოები.

43. 31.საბათქაშე სამუშაოები.

43.32.სადურგლო და სახუროო სამუშაოები.

43.33.იატაკის დაგება და კედლის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. 

43.34.სამღებრო სამუშაოები. 

43.39. სხვა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. 

43.9. სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები.

43.91. გადახურვის სამუშაოები.

43.99.9. სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

23.2. ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.20. ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.3. თიხისგან სამშენებლო მასალების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.31. კერამიკული საფარებისა და ფილების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.32. გამომწვარი თიხისაგან აგურის, კრამიტისა და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.4. ფაიფურისა და კერამიკის სხვა ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.41. კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.42. კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.43. კერამიკული იზოლატორებისა და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.44. სხვა ტექნიკური კერამიკული პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.5. ცემენტის, კირისა და ბათქაშის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.51. ცემენტის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.52. კირისა და ბათქაშის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.6. ბეტონის, ცემენტისა და ბათქაშის ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.61. სამშენებლო მიზნებისთვის ბეტონის პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.62. სამშენებლო მიზნებისთვის ბათქაშის ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.63. მზა ბეტონის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.63.2. ასფალტბეტონის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.64.ნარევების წარმოებასთან (ფხვნილისებრი ნარევების წარმოება) დაკავშირებული სამუშაოები.

23.65. ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.69. ბეტონის, ბათქაშისა და ცემენტის ან ქვისგან, სხვა ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 23.7. ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.70. ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.9. აბრაზიული პროდუქტებისა და არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.91. აბრაზიული პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.99. სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი.

25. ლითონის მზა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

25.1. ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.11. ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაწილების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.12. ლითონის კარებისა და ფანჯრების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

2. სამთომოპოვებით მრეწველობასა და კარიერების დამუშავებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:

05. ნახშირისა და ლიგნიტის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

05.1. ქვანახშირის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

05.10. ქვანახშირის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

05.2. ლიგნიტის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

05.20. ლიგნიტის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

06. ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

06.1. ნედლი ნავთობის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

06.10. ნედლი ნავთობის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

06.2. ბუნებრივი აირის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

06.20. ბუნებრივი აირის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

07.ლითონის მადნების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

07.1. რკინის მადნების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

07.10. რკინის მადნების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

07.2. ფერადი ლითონების მადნების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

07.29. სხვა ფერადი ლითონების მადნის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 08. სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

08.1. ქვის, ქვიშისა და თიხის კარიერების დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

08.11. დეკორატიული და სამშენებლო ქვის, კირქვის, თაბაშირის, ცარცის და ფიქალის კარიერების დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

08.12. ღორღიანი და ქვიშიანი კარიერების დამუშავება, თიხისა და კაოლინის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

08.9. სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

08.91. ქიმიური და სასუქების საწარმოებელი მინერალების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

08.92.ტორფის მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

08.93. მარილის ამოღებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

08.99. სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა სამუშაოები.

09. სამთომოპოვებითი მრეწველობის დამხმარე მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

09.1. ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვების დამხმარე მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

09.10. ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვების დამხმარე მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

3. შავი და ფერადი ლითონების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები (C):

24. ძირითადი ლითონების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

24.1. თუჯის, ფოლადისა და ფეროშენადნობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.10. თუჯის, ფოლადისა და ფეროშენადნობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.2. ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილებისა და მსგავსი ფიტინგების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.20. ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილებისა და მსგავსი ფიტინგების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 24.3. ფოლადის პირველადი დამუშავების გზით, სხვა პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.31. წნელების ცივად ადიდვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.32. ვიწრო ზოლების ცივად ადიდვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.34. მავთულის ცივად ადიდვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.4. ძირითადი ძვირფასი და სხვა ფერადი ლითონების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.41. ძვირფასი ლითონების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.42. ალუმინის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.43. ტყვიის, თუთიისა და კალის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 24.44. სპილენძის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.45. ფერადი ლითონების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.46. ბირთვული სათბობის გადამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.5. ლითონების ჩამოსხმასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.51. თუჯის ჩამოსხმასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.52. ფოლადის ჩამოსხმასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.53. მსუბუქი ლითონების ჩამოსხმასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

24.54. სხვა ფერადი ლითონების ჩამოსხმასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25. ლითონის მზა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

25.2. ლითონის ცისტერნების, რეზერვუარებისა და ტევადობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.21. ცენტრალური გათბობის რადიატორებისა და ბოილერების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.29. ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარებისა და ტევადობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.3. ორთქლის გენერატორების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.30. ორთქლის გენერატორების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.4. იარაღისა და საბრძოლო მასალების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.40. იარაღისა და საბრძოლო მასალების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.5. ლითონის ჭედვასთან, წნეხასთან, შტამპვასა და გლინვასთანდაკავშირებული სამუშაოები.

25.50. ლითონის ჭედვასთან, წნეხასთან, შტამპვასა და გლინვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.6. ლითონის დამუშავებასა და დაფარვასთან, მანქანათმშენებლობის ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.61. ლითონის დამუშავებასა და დაფარვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.62. მანქანათმშენებლობის ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.7. დანისებრი ნაკეთობების, ინსტრუმენტებისა და ზოგადიდანიშნულების კავეულების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.71. დანისებრი ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.72. საკეტების, ანჯამებისა და სახსრების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.73. ინსტრუმენტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.9. ლითონის სხვა მზა პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.91. ლითონის კასრებისა და მსგავსი ტევადობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.92. მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.93. მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვებისა და ზამბარების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

25.94. სამაგრებისა და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26. კომპიუტერების, ელექტრონული და ოპტიკური პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

26.1. ელექტრონული კომპონენტებისა და პლატების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.11. ელექტრონული კომპონენტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.12. ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.2. კომპიუტერებისა და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.20. კომპიუტერებისა და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.3. საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.30. საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.4. სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.40. სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.6. ირადიაციული, ელექტროსამედიცინო და ელექტროთერაპიული მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.60. ირადიაციული, ელექტროსამედიცინო და ელექტროთერაპიული მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 26.8. მაგნიტური და ოპტიკური სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

26.80. მაგნიტური და ოპტიკური სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27. ელექტრული მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

27.1. ელექტროძრავების, გენერატორების, ტრანსფორმატორებისა და ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27.11. ელექტროძრავების, გენერატორებისა და ტრანსფორმატორების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27.12. ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27.2. ბატარეებისა და აკუმულატორების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27.20. ბატარეებისა და აკუმულატორების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27.3. ელექტროსადენებისა და ელექტროსადენი მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27.31. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

27.33. სადენიანი ხელსაწყოების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28. მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

28.1. საერთო დანიშნულების მანქანების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.11. ძრავებისა და ტურბინების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.12. ჰიდრავლიკური და პნევმატური მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.2. ზოგადი დანიშნულების სხვა ტექნიკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.21. ღუმელების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.13. სხვა ტუმბოებისა და კომპრესორების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.22. ამწე-სატრანსპორტო, სატვირთავ-განსატვირთი და სასაწყობო მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.25. არასაყოფაცხოვრებო მაცივრებისა და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.3. სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.30. სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.4. ლითონის დასამუშავებელი მოწყობილობისა და ჩარხების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.41. ლითონის დასამუშავებელი მოწყობილობის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.9. სპეციალური დანიშნულების სხვა ტექნიკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.91. მეტალურგიისთვის მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.92. სამთომოპოვებითი მრეწველობის, კარიერების დამუშავებისა და მშენებლობისთვის მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.93. კვების პროდუქტების, სასმელების, თამბაქოსა და თამბაქოს ნაწარმის დასამზადებელი მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.94. ტექსტილის, ტანსაცმლისა და ტყავის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.95. ქაღალდისა და მუყაოს დასამუშავებლად მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

28.96. პლასტმასისა და რეზინის დასამუშავებელი მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30. სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

30.1. გემებისა და ნავების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.11. გემებისა და მცურავი კონსტრუქციების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.12. სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.2. სარკინიგზო ლოკომოტივებისა და მოძრავი შემადგენლობის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.20. სარკინიგზო ლოკომოტივებისა და მოძრავი შემადგენლობის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.3. საჰაერო და კოსმოსური საფრენი აპარატებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების წარმოება.

30.30. საჰაერო და კოსმოსური საფრენი აპარატებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების წარმოება.

30.4. სამხედრო საბრძოლო სატრანსპორტო საშუალებების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.40. სამხედრო საბრძოლო სატრანსპორტო საშუალებების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.91. მოტოციკლეტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

30.92. ველოსიპედებისა და ინვალიდების ეტლების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

4. ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

35. ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

 35.1. ელექტროენერგიის წარმოებასთან, გადაცემასა და განაწილებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

35.11. ელექტროენერგიის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 35.12. ელექტროენერგიის გადაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 35.13. ელექტროენერგიის განაწილებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

35.2. აირის წარმოებასთან, მაგისტრალური ხაზებით აირისებრი სათბობის განაწილებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

35.21. აირის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

35.22. მილსადენებით აირისებრი სათბობის განაწილებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

35.23. მილსადენების საშუალებით აირით ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

35.3. ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

35.30. ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

5. კოქსისა და ნავთობპროდუქტების მოპოვებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:

19. კოქსისა და ნავთობპროდუქტების მოპოვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

19.1. საკოქსავი ღუმელების პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

19.10. საკოქსავი ღუმელების პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

19.2. ნავთობპროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

19.20. ნავთობპროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

6. ქიმიურ წარმოებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:

20. ქიმიკატებისა და ქიმიური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

20.1. ძირითადი ქიმიკატების, სასუქებისა და აზოტის ნაერთების, პლასტმასებისა და სინთეზური კაუჩუკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.11. სამრეწველო აირების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.12. საღებავებისა და პიგმენტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.13. სხვა არაორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.14. სხვა ორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.15. სასუქებისა და აზოტის ნაერთების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.16. ძირითად ფორმებში პლასტმასის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.17. ძირითად ფორმებში სინთეზური კაუჩუკის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.2. პესტიციდებისა და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.20. პესტიციდებისა და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.3. საღებავების, ლაქებისა და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავებისა და მასტიკების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.30. საღებავების, ლაქებისა და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავებისა და მასტიკების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.4. საპნისა და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების, პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.41. საპნისა და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

20.42. პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

20.5. სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

20.51. ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

20.52. წებოს წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

20.6. ხელოვნური ბოჭკოს წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

20.60. ხელოვნური ბოჭკოს წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

21. ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტებისა და ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები:

21.1. ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

21.10. ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული საშუალებები.

21.2. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

21.20. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22. რეზინისა და პლასტმასის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

22.1. რეზინის ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22.11. რეზინის საბურავებისა და კამერების წარმოებასთან, რეზინის საბურავების აღდგენასა და კაპიტალურ რემონტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22.19. რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22.2. პლასტმასის ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22.21. პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილებისა და პროფილების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22.22. პლასტმასის საფუთავების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22.23. პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

22.29. პლასტმასის სხვა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

 23.1. მინისა და მინის ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 23.11. ფურცლოვანი მინის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 23.12. ფურცლოვანი მინის დაყალიბებასა და დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 23.13. ღრუ მინის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 23.14. ბოჭკოვანი მინის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 23.19. ტექნიკური მინის ნაწარმის ჩათვლით, მინისა და სხვა ნაწარმის წარმოებასა და დამუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.2. ცეცხლგამძლე მინის ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

23.20. ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

7. მერქნის დამამუშავებელ წარმოებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:

16. ხისა და კორპის ნაწარმის წარმოებასთან, ჩალისა და წნული მასალების ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

16.1. ხის ხერხვასა და რანდვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

16.10. ხის ხერხვასა და რანდვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

16.2. ხის, კორპის, ჩალისა და წნული მასალების პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებულისამუშაოები.

16.21. შპონის ფურცლებისა და ხის პანელების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

16.22. ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

16.23. მშენებლობაში გამოსაყენებელი სხვა სახუროო და სადურგლო ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

16.24. ხის ტარისწარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

16.29. ხის სხვა პროდუქტების წარმოებასთან, კორპის, ჩალისა და წნული მასალების ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17. ქაღალდისა და ქაღალდის მასის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები

17.1. ქაღალდის მასის, ქაღალდისა და მუყაოს წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.11. ქაღალდის მასის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.12. ქაღალდისა და მუყაოს წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.2. ქაღალდისა და მუყაოს ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.21. გოფრირებული ქაღალდისა და მუყაოს, ქაღალდისა და მუყაოს ტარის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.22. საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.23. ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.24. შპალერის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

17.29. ქაღალდისა და მუყაოს სხვა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

31. ავეჯის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

31.0. ავეჯის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

31.02. სამზარეულოს ავეჯის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

31.09. სხვა ავეჯის (დივნების, დივან-საწოლების, დივან-სავარძლების, ბაღებისთვის სკამებისა და დასაჯდომების, საძინებელი, სასტუმრო ოთახებისთვის, ბაღებისთვის) წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

8. მეტყევეობასთან (A) დაკავშირებული სამუშაოები:

02. მეტყევეობასა და ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

02.1. მეტყევეობასა და სხვა სატყეო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

02.10. მეტყევეობასა და სხვა სატყეო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

02.2. ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

02.20. ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

9. საფეიქრო და მსუბუქ მრეწველობასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:

13. ტექსტილის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

13.3. ტექსტილის გაწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

13.30. ტექსტილის გაწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14. ტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

14.1. ტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.11. ტყავის ტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.12. სპეცტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.13. სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.14. საცვლების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.19. სხვა ტანსაცმლისა და აქსესუარების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.2. ბეწვეულის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.20. ბეწვეულის ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.3. ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.31. ტრიკოტაჟისა და ნაქსოვი წინდების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

14.39. ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

15. ტყავისა და მასთან დაკავშირებული ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები

15.1. ტყავის თრიმვლასა და გამოქნასთან, ბეწვეულის გამოქნასა და ღებვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

15.11. ტყავის თრიმვლასა და გამოქნასთან, ბეწვეულის გამოქნასა და ღებვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 15.12. საბარგო ჩანთების, ხელჩანთებისა და მისთ. სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

15.2. ფეხსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

15.20. ფეხსაცმლის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

10. კვების პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

10.6.საფრქვევ-ბურღულეული პროდუქტების, სახამებლებისა და სახამებელი პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

10.61. საფრქვევ-ბურღულეული პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 10.61.1. ფქვილის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

10.8. კვების სხვა პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

10.81. შაქრის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

10.81.0. შაქრის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

10. ტრანსპორტთან (H) დაკავშირებული სამუშაოები:

49. სახელმწიფო ტრანსპორტთან და მილსადენებით ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

49.1. რკინიგზის სამგზავრო ტრანსპორტთან, საქალაქთაშორისოსთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.10. რკინიგზის სამგზავრო ტრანსპორტთან, საქალაქთაშორისოსთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.2. რკინიგზის სატვირთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.20. რკინიგზის სატვირთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.3. სხვა სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.31. საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.4. სატვირთო საგზაო ტრანსპორტსა და გადაზიდვების მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.41. სატვირთო საგზაო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.42. გადაზიდვების მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.5. მილსადენებით ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

49.50. მილსადენებით ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

50. წყლის ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები:

50.1. საზღვაო და საკაბოტაჟო სამგზავრო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

50.10. საზღვაო და საკაბოტაჟო სამგზავრო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

50.3.შიდა წყლების სამგზავრო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

50.30. შიდა წყლების სამგზავრო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

50.4. შიდა წყლების სატვირთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

50.40. შიდა წყლების სატვირთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

51. საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები:

51.1. საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

51.10. საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

51.2. საჰაერო სატვირთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

51.21. საჰაერო სატვირთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

52. დასაწყობებასა და დამხმარე სატრანსპორტო საქმიანობებთან დაკავშირებული სამუშაოები:

52.1. დასაწყობებასა და შენახვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

52.10. დასაწყობებასა და შენახვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

52.2. ტრანსპორტირების დამხმარე საქმიანობებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

52.21. სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურების სამუშაოები.

52.22. წყლის ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურების სამუშაოები.

52.23. საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურების სამუშაოები.

52.24. ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

52.29. ტრანსპორტირების სხვა დამხმარე საქმიანობებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

11. საბითუმო და საცალო ვაჭრობასთან (G) დაკავშირებული სამუშაოები:

45. ავტომობილებითა და მოტოციკლებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობასა და მათ რემონტთან დაკავშირებული სამუშაოები:

45.2. ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებასა და რემონტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

45.20. ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებასა და რემონტთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.7. სხვა სპეციალიზებულ საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.71. მყარი, თხევადი და აირისებრი სათბობითა და მსგავსი პროდუქტებით საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.71.1. ნავთობით საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.71.2. აირით საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.71.3. ქვანახშირით საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.71.4. ბენზინით საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.71.5. დიზელის სათბობით საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

46.71.9. სხვა სათბობით საბითუმო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

47.3. სპეციალიზებულ მაღაზიებში საავტომობილო სათბობით საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

47.30.1. სპეციალიზებულ მაღაზიებში ბენზინით საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

47.30.2. სპეციალიზებულ მაღაზიებში დიზელით საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

47.30.3. აირისებრი საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

12. წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ნარჩენების მართვასა და დაბინძურებისგან გასუფთავებასთან (E) დაკავშირებული სამუშაოები:

36.0. წყლის დაგროვება, დამუშავება და განაწილება.

36.00. წყლის დაგროვება, დამუშავება და განაწილება.

37. კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

37.0.კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

37.00. კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

38. ნარჩენების შეგროვების, დამუშავებისა და მოცილების საქმიანობები; ნარჩენების უტილიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

38.1. ნარჩენების შეგროვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

38.12. სახიფათო ნარჩენების შეგროვებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

38.2. ნარჩენების დამუშავებასა და მოცილებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

38.22. სახიფათო ნარჩენების დამუშავებასა და მოცილებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

39. დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოები:

39.0. დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოები.

39.00. დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოები.