„შრომის საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ“ შრომის საერთაშორისო კონფერენციის სამოცდამეერთე სესიაზე (ჟენევა, 1976 წლის 21 ივნისი) მიღებული №144 კონვენცია

„შრომის საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ“ შრომის საერთაშორისო კონფერენციის სამოცდამეერთე სესიაზე (ჟენევა, 1976 წლის 21 ივნისი) მიღებული №144 კონვენცია
დოკუმენტის ნომერი 12606791
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
მიღების თარიღი 21/06/1976
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/06/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 08/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 480610000.03.030.016539
12606791
21/06/1976
ვებგვერდი, 27/06/2018
480610000.03.030.016539
„შრომის საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ“ შრომის საერთაშორისო კონფერენციის სამოცდამეერთე სესიაზე (ჟენევა, 1976 წლის 21 ივნისი) მიღებული №144 კონვენცია
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
 

 

„შრომის საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით სამმხრივი კონსულტაციების შესახებ“ შრომის საერთაშორისო კონფერენციის სამოცდამეერთე სესიაზე (ჟენევა, 1976 წლის 21 ივნისი) მიღებული №144 კონვენცია

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური კონფერენცია,

რომელიც ჟენევაში მოიწვია შრომის საერთაშორისო ბიუროს მმართველმა ორგანომ და 1976 წლის 2 ივნისს შეიკრიბა თავის სამოცდამეერთე სესიაზე, და

ეყრდნობა რა შრომის სფეროში საერთაშორისო კონვენციებსა და რეკომენდაციებს, კერძოდ, „ასოციაციის თავისუფლებისა და ორგანიზაციის დაცვის შესახებ“ 1948 წლის კონვენციას, „კოლექტიური მოლაპარაკების ორგანიზებასა და გამართვაზე უფლებათა პრინციპების გამოყენების შესახებ“ 1949 წლის კონვენციას, და „კონსულტაციების შესახებ“ (სამრეწველო და ეროვნულ დონეზე) 1960 წლის რეკომენდაციას – რომლებიც ადასტურებს დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლებას შექმნან თავისუფალი და დამოუკიდებელი ორგანიზაციები და მოითხოვს ზომების გატარებას სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებს შორის ეროვნულ დონეზე ჩატარებული კონსულტაციების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით, ასევე შრომის სფეროში მრავალრიცხოვან საერთაშორისო კონვენციებსა და რეკომენდაციებს, რომლებიც ითვალისწინებს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ორგანიზაციებთან კონსულტაციების ჩატარებას მათ ასამოქმედებლად საჭირო ზომების შესახებ, და

ითვალისწინებს რა სესიის დღის წესრიგის მეოთხე პუნქტს სათაურით: „შრომის საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით სამმხრივი მექანიზმის შექმნა“, და იღებს რა გადაწყვეტილებას მიიღოს გარკვეული წინადადებები, რომლებიც შეეხება შრომის საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით სამმხრივი კონსულტაციების ჩატარებას, და

იღებს რა გადაწყვეტილებას ამ წინადადებებს მიეცეს საერთაშორისო კონვენციის ფორმა,

ათას ცხრაას სამოცდათექვსმეტი წლის ივნისის ოცდამეერთე დღეს, იღებს წინამდებარე კონვენციას, რომელიც შეიძლება მოხსენიებულ იქნას, როგორც „სამმხრივი კონსულტაციების (შრომის საერთაშორისო სტანდარტები) შესახებ“ 1976 წლის კონვენცია:


მუხლი 1

ამ კონვენციაში ტერმინი „წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები“ ნიშნავს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ყველაზე წარმომადგენლობით ორგანიზაციებს, რომლებიც გაერთიანების თავისუფლების უფლებით სარგებლობენ.

მუხლი 2

1. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის თითოეული წევრი, რომელიც ახდენს ამ კონვენციის რატიფიცირებას, კისრულობს ვალდებულებას შეასრულოს ის პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფს ეფექტიანი კონსულტაციების გამართვას მთავრობის, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა წარმომადგენლებს შორის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც მითითებულია მე-5 მუხლის პირველ პუნქტში.

2. თითოეული ქვეყანა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურების ხასიათსა და ფორმას განსაზღვრავს ეროვნული პრაქტიკის შესაბამისად, წარმომადგენლობით ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შემდეგ, თუ ასეთი ორგანიზაციები არსებობს და თუ ამგვარი პროცედურები ჯერ არ არის განსაზღვრული.

მუხლი 3

1. დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა წარმომადგენლები, ამ კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელების მიზნით, თავისუფლად შეირჩევიან თავიანთი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მიერ, თუ ასეთი ორგანიზაციები არსებობს.

2. დამსაქმებლები და დასაქმებულები წარმოდგენილნი იქნებიან თანაბარ პირობებში, ნებისმიერ იმ ორგანოში, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება კონსულტაციები.

მუხლი 4

1. კომპეტენტური ორგანო პასუხს აგებს კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურების ადმინისტრაციულ მხარდაჭერაზე.

2. კომპეტენტურ ორგანოსა და წარმომადგენლობით ორგანიზაციებს შორის, თუ ასეთი ორგანიზაციები არსებობს, გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები, ამ პროცედურებში მონაწილეთა აუცილებელი ტრენინგების დაფინანსების მიზნით.

მუხლი 5

1. წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურების მიზანია კონსულტაციების ჩატარება შემდეგ საკითხებზე:

(a) მთავრობის პასუხები კითხვარებზე, რომლებიც შეეხება შრომის საერთაშორისო კონფერენციის დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხებს, და მთავრობის კომენტარები შემოთავაზებულ ტექსტებზე, რომლებიც ექვემდებარება კონფერენციაზე განხილვას;

(b) კომპეტენტური ორგანოს ან ორგანოებისთვის წარსადგენი წინადადებები, რომლებიც შეეხება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წესდების მე-19 მუხლის შესაბამისად კონვენციისა და რეკომენდაციების წარდგენას;

(c) იმ არარატიფიცირებული კონვენციებისა და რეკომენდაციების ხელმეორედ გადახედვა, დროის შესაბამისი ინტერვალებით, რომლებიც ჯერ არ ამოქმედებულა, იმისთვის, რომ განისაზღვროს მათი განხორციელებისა და, საჭიროების შემთხვევაში, რატიფიცირების ხელშეწყობისთვის აუცილებელი ზომები;

(d) იმ ანგარიშებთან დაკავშირებით წარმოშობილი შეკითხვები, რომლებიც უნდა წარედგინოს შრომის საერთაშორისო ბიუროს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წესდების 22-ე მუხლის შესაბამისად;

(e) წინადადებები რატიფიცირებული კონვენციების დენონსაციასთან დაკავშირებით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საკითხების ადეკვატურად განხილვის მიზნით, უნდა ჩატარდეს კონსულტაციები, დროის შეთანხმებული ინტერვალებით, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში ერთხელ.

მუხლი 6

კომპეტენტური ორგანო მოამზადებს ყოველწლიურ ანგარიშს წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელების შესახებ, თუ, წარმომადგენლობით ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შემდეგ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ეს ჩაითვლება საჭიროდ.

მუხლი 7

წინამდებარე კონვენციის ოფიციალური სარატიფიკაციო დოკუმენტები სარეგისტრაციოდ გადაეცემა შრომის საერთაშორისო ბიუროს გენერალურ დირექტორს.

მუხლი 8

1. წინამდებარე კონვენცია სავალდებულოა შესასრულებლად შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხოლოდ იმ წევრებისთვის, რომელთა სარატიფიკაციო დოკუმენტები რეგისტრირებულია გენერალური დირექტორის მიერ.

2. ის ძალაში შედის ორი წევრის სარატიფიკაციო დოკუმენტების გენერალური დირექტორის მიერ რეგისტრაციიდან თორმეტი თვის შემდეგ.

3. ამის შემდგომ, კონვენცია წევრთან მიმართებაში ძალაში შევა მისი სარატიფიკაციო დოკუმენტის რეგისტრაციიდან თორმეტი თვის შემდეგ.

მუხლი 9

1. თითოეულ წევრს, რომელმაც მოახდინა ამ კონვენციის რატიფიცირება, შეუძლია, კონვენციის თავდაპირველად ძალაში შესვლიდან 10 წლის შემდეგ, მოახდინოს მისი დენონსაცია შრომის საერთაშორისო ბიუროს გენერალური დირექტორისთვის დენონსაციის აქტის სარეგისტრაციოდ წარდგენის გზით. დენონსაცია ძალაში შევა დენონსაციის აქტის რეგისტრაციიდან ერთი წლის შემდეგ.

2. თითოეული წევრისთვის, რომელმაც მოახდინა ამ კონვენციის რატიფიკაცია, და რომელმაც, წინა პუნქტში მითითებული ათწლიანი ვადის ამოწურვიდან ერთი წლის განმავლობაში, არ ისარგებლა ამ მუხლით გათვალისწინებული დენონსაციის უფლებით, კონვენცია ინარჩუნებს სავალდებულო ძალას მომდევნო ათი წლის განმავლობაში, და ამის შემდგომ თითოეული წევრი შეძლებს კონვენციის დენონსაციას თითოეული ათწლიანი პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, ამ მუხლით დადგენილი პირობების შესაბამისად.

მუხლი 10

1. შრომის საერთაშორისო ბიუროს გენერალური დირექტორი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ყველა წევრს აცნობებს ორგანიზაციის წევრების მიერ მისთვის წარდგენილი ყველა სარატიფიკაციო დოკუმენტისა და დენონსაციის აქტის რეგისტრაციის შესახებ.

2. მისთვის წარდგენილი მეორე სარატიფიკაციო დოკუმენტის რეგისტრაციის შესახებ ორგანიზაციის წევრებისთვის შეტყობინებების დაგზავნისას, გენერალურმა დირექტორმა ორგანიზაციის წევრთა ყურადღება უნდა გაამახვილოს წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღზე.

მუხლი 11

შრომის საერთაშორისო ბიუროს გენერალური დირექტორი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების 102-ე მუხლის შესაბამისად, სარეგისტრაციოდ წარუდგენს მის მიერ წინა მუხლების შესაბამისად რეგისტრირებული ყველა სარატიფიკაციო დოკუმენტისა და დენონსაციის აქტის შესახებ სრულ მონაცემებს.

მუხლი 12

ნებისმიერ დროს, როდესაც ამას აუცილებლად ჩათვლის შრომის საერთაშორისო ბიუროს მმართველი ორგანო, ის გენერალურ კონფერენციას წარუდგენს წინამდებარე კონვენციის გამოყენების შესახებ ანგარიშს და განიხილავს კონფერენციის დღის წესრიგში მისი მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასინჯვის საკითხის შეტანის მიზანშეწონილობას.

მუხლი 13

1. იმ შემთხვევაში, თუ კონფერენცია მიიღებს ახალ კონვენციას, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივად გადასინჯავს წინამდებარე კონვენციას, თუ ახალი კონვენცია სხვაგვარად არ ითვალისწინებს:

(a) რომელიმე წევრის მიერ ახალი, გადამსინჯველი კონვენციის რატიფიცირება ავტომატურად გამოიწვევს წინამდებარე კონვენციის დენონსაციას, მიუხედავად მე-9 მუხლის დებულებებისა, იმ პირობით თუ ახალი გადამსინჯველი კონვენცია ძალაში შევიდა;

(b) ახალი, გადამსინჯველი კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღიდან, წინამდებარე კონვენცია დაიხურება რატიფიკაციისთვის წევრების მიერ.

2. ეს კონვენცია ნებისმიერ შემთხვევაში ძალაში რჩება არსებული ფორმითა და შინაარსით იმ წევრებისთვის, რომლებმაც მოახდინეს მისი რატიფიკაცია, მაგრამ არ მოუხდენიათ გადამსინჯველი კონვენციის რატიფიკაცია.

მუხლი 14

წინამდებარე კონვენციის ინგლისურ და ფრანგულ ტექსტებს თანაბარი ძალა გააჩნია.

ზემოთ მოცემული ტექსტი წარმოადგენს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური კონფერენციის მიერ თავის სამოცდამეერთე სესიაზე სათანადო წესით მიღებულ აუთენტურ ტექსტს, რომელიც გაიმართა ჟენევაში და გამოცხადდა დახურულად 1976 წლის ივნისის ოცდამეორე დღეს.

ზემოაღნიშნულის დასტურად, ხელს ვაწერთ კონვენციას 1976 წლის ივნისის ოცდამესამე დღეს.

კონფერენციის თავმჯდომარე

მ. ოლეარი

შრომის საერთაშორისო ბიუროს გენერალური დირექტორი

ფრანსის ბლანჩარდი

კონვენციის წინამდებარე ტექსტი წარმოადგენს შრომის საერთაშორისო კონფერენციის თავმჯდომარისა და შრომის საერთაშორისო ბიუროს გენერალური დირექტორის ხელმოწერებით დამოწმებული ტექსტის ნამდვილ ასლს.

დამოწმებული ნამდვილი და სრული ასლი

შრომის საერთაშორისო ბიუროს გენერალური დირექტორის სახელით

(ხელმოწერა)

შრომის საერთაშორისო ბიუროს მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში

(ხელმოწერა).


 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.