საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სპეციალური წოდების მქონე პირთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ

  • Word
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სპეციალური წოდების მქონე პირთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 493
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 05/11/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 130, 12/11/2004
სარეგისტრაციო კოდი 120.010.000.08.002.003
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
493
05/11/2004
სსმ, 130, 12/11/2004
120.010.000.08.002.003
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სპეციალური წოდების მქონე პირთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტი.
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (12/11/2004 - 31/12/2004)

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №493

2004 წლის 5 ნოემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ

„სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული სოციალური პირობების მოწესრიგების მიზნით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს განესაზღვროთ და დაუდგინდეთ სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შემდეგი პირობები:

1. სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე და მისი სოციალური დაცვის გარანტიას იძლევა სახელმწიფო.

2. სამხედრო მოსამსახურე, დაკავებული თანამდებობისა და სამხედრო წოდების მიუხედავად, თანასწორია კანონის წინაშე. სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებრივ განსხვავებას, სამხედრო სამსახურის გავლის პირობებსა და მატერიალური უზრუნველყოფის წესს ადგენს საქართველოს კანონმდებლობა და წინამდებარე ბრძანებულება.

3. სამხედრო სამსახურის გავლის წესი განისაზღვრება შესაბამისი დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი.

4. სამხედრო მოსამსახურეს უფლება აქვს იყოს მესაკუთრე, ფლობდეს, სარგებლობდეს და განკარგავდეს თავის ქონებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. სამხედრო მოსამსახურეებს, დადგენილი ნორმით, სახელმწიფოს ხარჯზე ეძლევათ სასურსათო ულუფა და ფორმის ტანსაცმელი ან შესაბამისი ფულადი კომპენსაციები.

შესაბამისი ფულადი კომპენსაციები არ მიეცემათ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებს, კურსანტებს და რეზერვიდან ჩარიცხულ მსმენელებს.

6. დამტკიცდეს სამხედრო მოსამსახურეებისა და სამოქალაქო პირების ყოველთვიური ფულადი სარგოების ნუსხა (დანართი №1).

7. დამტკიცდეს სამხედრო მოსამსახურეების სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმები (დანართი №2).

8. დამტკიცდეს სამხედრო მოსამსახურეების სანივთე ქონებით უზრუნველყოფის ნორმები (დანართი №3).

9. დაუწესდეთ სამხედრო მოსამსახურეებს ფულადი სარგოები (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოები), ხოლო სამოქალაქო პირებს _ თანამდებობრივი სარგოები ამ ბრძანებულების დანართი №1-ის შესაბამისად.

10. დაუწესდეთ სამხედრო მოსამსახურეებს სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმები ამ ბრძანებულების დანართი №2-ის შესაბამისად.

11. დაუწესდეთ სამხედრო მოსამსახურეებს სანივთე ქონებით უზრუნველყოფის ნორმები ამ ბრძანებულების დანართი №3-ის შესაბამისად.

12. ოფიცერთა შემადგენლობას ოფიცრის თანამდებობაზე ნამსახურები კალენდარული წლების (მათ შორის, ყოფილი სსრკ- ს და სხვა სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებში) მიხედვით ნამსახურობისათვის ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი (წელთა ნამსახურობის) ფულადი სარგოების შემდეგი ოდენობით:

ა) 1-დან 2 წლამდე – 5%;

ბ) 2-დან 5 წლამდე – 10%;

გ) 5-დან 10 წლამდე – 20%;

დ) 10-დან 15 წლამდე – 25%;

ე) 15-დან 20 წლამდე – 30%;

ვ) 20-დან 25 წლამდე – 35%;

ზ) 25-დან 30 წლამდე – 40%;

თ) 30 წელი და მეტი – 45%.

13. კაპრალთა და სერჟანტთა (მიჩმანთა) შემადგენლობას სამხედრო თანამდებობაზე ნამსახურები კალენდარული წლების (მათ შორის, ყოფილი სსრკ- ს და სხვა სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებში) მიხედვით ნამსახურობისათვის (გარდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისა) ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი (წელთა ნამსახურობის) ფულადი სარგოების შემდეგი ოდენობით:

ა) 1-დან 2 წლამდე – 5%;

ბ) 2-დან 5 წლამდე – 10%;

გ) 5-დან 10 წლამდე – 20%;

დ) 10-დან 15 წლამდე – 25%;

ე) 15-დან 20 წლამდე – 30%;

ვ) 20 წელი და მეტი – 35%;

14. სამოქალაქო პირებს ნამსახურები კალენდარული წლების მიხედვით ნამსახურობისათვის ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი (წელთა ნამსახურობის) თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) 5 წლამდე – 10%;

ბ) 5-დან 10 წლამდე – 20%;

გ) 10-დან 15 წლამდე – 25%;

დ) 15 წელი და მეტი – 30%.

15. სამოქალაქო პირებს საჯარო მოხელის საკლასო ჩინისათვის ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) ნამდვილ სახელმწიფო მრჩეველს – 40%;

ბ) I კლასის სახელმწიფო მრჩეველს, I კლასის მრჩეველს – 35%;

გ) სახელმწიფო მრჩეველს, II კლასის მრჩეველს, საჯარო სამსახურის I კლასის მრჩეველს – 30%;

დ) III კლასის მრჩეველს, საჯარო სამსახურის II კლასის მრჩეველს, საჯარო სამსახურის I კლასის რეფერენტს – 25%;

ე) საჯარო სამსახურის III კლასის მრჩეველს, საჯარო სამსახურის II კლასის რეფერენტს – 20%;

ვ) საჯარო სამსახურის III კლასის რეფერენტს – 15%.

16. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს, მაღალმთიან ადგილებში სამსახურისათვის ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით (ზღვის დონიდან):

ა) 1500 მეტრამდე ძნელად მისადგომ ადგილებში – 15%;

ბ) 1500 – 2000 მეტრამდე – 20%;

გ) 2000 – 2500 მეტრამდე – 30%.

1500 მეტრამდე ძნელად მისადგომი ადგილების ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი.

17. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს, რომლებიც ქვედანაყოფებთან ერთად გასულები არიან მუდმივი დისლოკაციის (დაბანაკების) პუნქტის გარეთ სასწავლო-საწვრთნელ ცენტრებში, ბანაკებში, პოლიგონებზე, სათადარიგო აეროდრომებზე, მანევრებსა და წვრთნებზე, სამხედრო ამოცანათა დამუშავებისათვის, ახალი სამხედრო ტექნიკის შესწავლისა და ათვისებისათვის (მეცადინეობაზე გასვლის დღიდან მეცადინეობის დამთავრების დღის ჩათვლით, რომელიც დამტკიცებულია ზემდგომი შტაბის სასწავლო გეგმით), ეძლევათ საველე ფული ყოველდღიური ანაზღაურების სახით თანამდებობრივი სარგოს 3%-ის ოდენობით.

18. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს სამსახურებრივი მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისა და სამაგალითო დისციპლინისათვის შეიძლება მიეცეთ ჯილდო (პრემია), საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით, წელიწადში ოთხჯერ – სამხედრო მოსამსახურეებს ერთი თვის ფულადი სარგოების, ხოლო სამოქალაქო პირებს ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით. აგრეთვე, ერთჯერადი დახმარება – სამხედრო მოსამსახურეებს ერთი თვის ფულადი სარგოების, ხოლო სამოქალაქო პირებს – ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით.

19. სამხედრო მოსამსახურეებს საბრძოლო დავალების სანიმუშოდ შესრულებისათვის შეიძლება მიეცეთ ფულადი ჯილდო, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით, თორმეტ თვემდე ფულადი სარგოების ოდენობით.

20. სამხედრო მფრინავებს თანამდებობრივი სარგო მიეცეთ სამმაგი ოდენობით და ნამსახურობის ერთი დღე ჩაეთვალოთ ნამსახურობის სამ დღედ, ხოლო მფრინავ შემადგენლობას – ორმაგი ოდენობით და ნამსახურობის ერთი დღე ჩაეთვალოთ ნამსახურობის ორ დღედ. აღნიშნული კატეგორიის შემადგენლობის ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ამასთან, სამხედრო მფრინავებს თითოეული საბრძოლო გაფრენისათვის ეძლევათ დანამატი 60 ლარის ოდენობით.

21. სამხედრო მოსამსახურეებს პარაშუტით თითოეული ხტომისათვის ეძლევათ დანამატი თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) 2-დან 10-მდე – 0.5%;

ბ) 10-დან 50-მდე – 1%;

გ) 50-დან 300-მდე – 1.5%;

დ) 300-დან 500-მდე – 2%;

ე) 500-დან 1000-მდე – 2,5%;

ვ) 1000 და მეტი – 3%.

ინსტრუქტორ-პარაშუტისტებს დანამატი ეძლევათ წელიწადში არა უმეტეს 100, ხოლო სხვა სამხედრო მოსამსახურეებს არა უმეტეს 50 ხტომაზე. ინსტრუქტორ-პარაშუტისტებს დანამატი ეძლევათ 300 ნახტომის შესრულების შემდეგ.

22. სამხედრო-საზღვაო ძალების მცურავი შემადგენლობის სამხედრო მოსამსახურეებს ეძლევათ შემდეგი დანამატი:

ა) საზღვაო აკვატორიაში საბრძოლო მორიგეობისას ზღვაში ყოფნის ყოველი ერთი საათისათვის – 0.8 ლარის ოდენობით;

ბ) საბრძოლო მორიგეობისას შეზღუდული საბრძოლო მზადყოფნის რეჟიმში ბაზაში დგომის ყოველი ერთი საათისათვის – 0.4 ლარის ოდენობით;

გ) ზღვაში ყოფნის ყველა სხვა შემთხვევაში (წვრთნები, მანევრები და ა. შ.) ყოველი ერთი საათისათვის – 0,2 ლარის ოდენობით.

23. სამხედრო მოსამსახურეებს ყოველ 10 მეტრ სიღრმეზე ერთი საათის განმავლობაში წყალქვეშ შესრულებული სამუშაოებისათვის ეძლევათ დანამატი 45 ლარის ოდენობით.

24. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს საიდუმლო საქმის წარმოებისათვის ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი თანამდებობრივი სარგოს 15%-ის ოდენობით. აღნიშნული კატეგორიის სამხედრო და სამოქალაქო პირთა თანამდებობების ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი.

25. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს დაშიფვრაზე უწყვეტი მუშაობისათვის ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) 1-დან 3 წლამდე – 10%;

ბ) 3-დან 6 წლამდე – 15%;

გ) 6 წელი და მეტი – 20%.

26. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს (გარდა უცხო ენის სპეციალისტებისა) უცხო ენების ცოდნისა და სამსახურში პრაქტიკული გამოყენებისათვის, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით, ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) დასავლეთევროპული ერთი ენის ცოდნისათვის – 10%;

ბ) აღმოსავლეთ ქვეყნების ერთი ან დასავლეთევროპული ორი ენის ცოდნისათვის – 20%;

გ) აღმოსავლეთ ქვეყნების ორი ან დასავლეთევროპული სამი ენის ცოდნისათვის – 30%.

27. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს სამეცნიერო ხარისხისათვის ეძლევათ ყოველთვიური პროცენტული დანამატი თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) მეცნიერებათა კანდიდატს – 15%;

ბ) მეცნიერებათა დოქტორს – 25%.

28. სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებსაც თანამდებობაზე დანიშვნის გამო უხდებათ გადაადგილება რომელიმე სხვა ქალაქში (რაიონში), რაც დაკავშირებულია საცხოვრებელი ადგილის შეცვლასთან, ეძლევათ დახმარება შემდეგი ოდენობით:

ა) 100 კმ-მდე მანძილზე – ერთი თვის თანამდებობრივი სარგო, ხოლო მათი ოჯახის თითოეულ წევრზე (მეუღლე, შვილი, შრომისუუნარო მშობლები) ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს – 25%;

ბ) 100 კმ-ზე მეტ მანძილზე – ორი თვის თანამდებობრივი სარგო, ხოლო მათი ოჯახის თითოეულ წევრზე (მეუღლე, შვილი, შრომისუუნარო მშობლები) ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს – 50%.

29. სამხედრო-სამედიცინო დაწესებულებების (ქვედანაყოფების) სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებულად საშიში და მძიმე შრომის პირობებისათვის ეძლევათ ყოველთვიური დანამატი დადგენილი წესით.

30. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარჩინებულ კურსანტებს მიეცეთ ფრიადოსნობის განმავლობაში ფულადი სარგო ორმაგი ოდენობით.

31. სამხედრო მოსამსახურეებს ბინის დაქირავების შემთხვევაში ოჯახის თითოეულ წევრზე (მეუღლე, შვილი, შრომისუუნარო მშობლები) ეძლევათ ბინის ქირა დღე-ღამეში შემდეგი ოდენობით:

ა) ქალაქ თბილისში – 2.0 ლარი;

ბ) სხვა ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში – 1.5 ლარი;

გ) სხვა დასახლებულ პუნქტებში – 1.0 ლარი.

32. კადრების განკარგულებაში ყოფნის პერიოდში სამხედრო მოსამსახურეებს უნარჩუნდებათ ფულადი სარგოები ბოლო დაკავებული თანამდებობის შესაბამისად, წელთა ნამსახურობის პროცენტული დანამატი და სასურსათო ულუფის სანაცვლოდ დაწესებული ფულადი კომპენსაცია არა უმეტეს ორი თვისა.

33. სამხედრო მოსამსახურეებს (გარდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებისა, კურსანტებისა და რეზერვიდან ჩარიცხული მსმენელებისა), რომლებიც დათხოვნილი არიან შეიარაღებული ძალების რიგებიდან ზღვრული ასაკის მიღწევის, ავადმყოფობის გამო ან რეორგანიზაციასა და შტატების შემცირებასთან დაკავშირებით, ნამსახურები წლების (გარდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში ნამსახურები წლებისა) მიხედვით (მათ შორის ყოფილი სსრკ-სა და სხვა სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებში ნამსახურები წლების ჩათვლით) ეძლევათ ერთჯერადი (გამოსასვლელი) დახმარება ფულადი სარგოების შემდეგი ოდენობით:

ა) 2 წლამდე (მაგრამ არანაკლებ 6 თვისა) – სამმაგი;

ბ) 2-დან 10 წლამდე – ხუთმაგი, ხოლო ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს 10 წლამდე – ექვსმაგი;

გ) 10-დან 15 წლამდე – რვამაგი;

დ) 15-დან 20 წლამდე – ათმაგი;

ე) 20 წელი და მეტი – თორმეტმაგი.

კონტრაქტის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით შეიარაღებული ძალების რიგებიდან დათხოვნისას (გარდა ოფიცერთა შემადგენლობისა) ერთჯერადი (გამოსასვლელი) დახმარება არ გაიცემა.

34. სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც დათხოვნილი არიან შეიარაღებული ძალების რიგებიდან პირადი განცხადების (სურვილის) საფუძველზე და ნამსახურები აქვთ არანაკლებ 10 წლისა, ეძლევათ ერთჯერადი (გამოსასვლელი) დახმარება ფულადი სარგოების ორმაგი ოდენობით.

35. სამოქალაქო პირებს, რომლებიც გათავისუფლებული არიან სამსახურიდან, ეძლევათ ერთჯერადი დახმარება თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ხანგრძლივი შრომისუუნარობის ან ატესტაციის შედეგების გამო – 1 თვის;

ბ) შტატების შემცირების გამო – 2 თვის;

გ) ასაკის ან უწყების მიზეზით სამსახურში მისაღებად დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევის გამო – 3 თვის.

36. სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც სამხედრო პენსიის უფლებით დათხოვნილი არიან ყოფილი სსრკ- ს შეიარაღებული ძალების რიგებიდან და სამხედრო სამსახურს გადიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში, შეიარაღებული ძალებიდან დათხოვნისას გასაცემი ერთჯერადი (გამოსასვლელი) დახმარების გაანგარიშების დროს მხედველობაში არ მიიღება ყოფილი სსრკ- ს შეიარაღებული ძალების რიგებში ნამსახურობის წლები.

37. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს, რომელთაც უშუალო კონტაქტი აქვთ ჯანმრთელობისათვის მავნე სითხეებთან, ქიმიურ, მომწამლავ, რადიაქტიულ და სხვა ნივთიერებებთან, ნამსახურობის ერთი დღე ეთვლებათ დღენახევრად და სამხედრო მოსამსახურეებს ფულადი სარგოები, ხოლო სამოქალაქო პირებს თანამდებობრივი სარგო უნაზღაურდებათ ერთნახევარი ოდენობით. აღნიშნული კატეგორიის სამხედრო და სამოქალაქო პირთა თანამდებობების ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი.

38. სამხედრო მოსამსახურეებს, შეიარაღებული ძალების პენსიონერებსა და მათი ოჯახის წევრებს (მეუღლე, შვილები) უფლება ეძლევათ, ისარგებლონ უფასო სამედიცინო მომსახურებით სამხედრო-სამედიცინო დაწესებულებებში და დასვენების შეღავათიანი პირობებით სამხედრო სანატორიუმებსა და დასასვენებელ სახლებში.

39. სამხედრო მოსამსახურეებს აქვთ პროფესიული განათლების მიღების, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებაში შესვლის, მომზადების, გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე სწავლის უფლება.

40. სასწავლებლად წარგზავნილ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც გათავისუფლებული არიან დაკავებული თანამდებობიდან და წარგზავნილნი მსმენელებად სხვადასხვა სასწავლებლებში, სწავლის მთელი პერიოდის განმავლობაში უნარჩუნდებათ ფულადი სარგოები, წელთა ნამსახურობის პროცენტული დანამატი, სასურსათო ულუფისა და ფორმის ტანსაცმლის ნაცვლად დაწესებული ფულადი კომპენსაციები, ხოლო სამოქალაქო პირებს თანამდებობრივი სარგო და წელთა ნამსახურობის დანამატი. ამასთანავე, ეძლევათ სამივლინებო თანხები დადგენილი წესით (თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული). რეზერვიდან ჩარიცხულ მსმენელებს უწესდებათ ყოველთვიური ფულადი სარგო 60 ლარის ოდენობით.

41. სასწავლებლად (გრძელვადიანი მივლინებით) სხვა სახელმწიფოში წარგზავნილ სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს თანამდებობრივი სარგო შესაძლებელია მიეცეთ როგორც ამ ქვეყნის, აგრეთვე საქართველოს ეროვნული ვალუტით, თუ ანაზღაურების სხვა პირობები არ არის გათვალისწინებული. შესაბამისი ქვეყნის ვალუტით ანაზღაურების ოდენობას განსაზღვრავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი.

42. სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც სამსახურს გადიან სხვა სახელმწიფო უწყებაში, თანამდებობრივი სარგო განესაზღვრებათ იმ უწყებაში დადგენილი თანამდებობრივი სარგოს (განაკვეთის) ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ ამ ბრძანებულების დანართი №1-ით დადგენილი ოდენობისა. აღნიშნულ სამხედრო მოსამსახურეებს წოდებრივი სარგოთი, წელთა ნამსახურობის პროცენტული დანამატით, დათხოვნასთან დაკავშირებული ერთჯერადი (გამოსასვლელი) დახმარებით (წინამდებარე ბრძანებულებით დადგენილი ფულადი სარგოების გათვალისწინებით), სასურსათო ულუფის სანაცვლოდ დაწესებული ფულადი კომპენსაციითა და ფორმის ტანსაცმლით ან შესაბამისი ფულადი კომპენსაციით უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი), ხოლო სხვა დანამატებს განსაზღვრავს და ფინანსურად უზრუნველყოფს სახელმწიფო უწყება, სადაც სამხედრო მოსამსახურე გადის სამსახურს.

43. სამხედრო მოსამსახურეებს საომარი მდგომარეობის დროს მოქმედ სამხედრო ნაწილში ყოფნის, ან შეიარაღებულ კონფლიქტში უშუალო მონაწილეობის, ან მშვიდობიან პერიოდში სპეციალური დავალების შესრულების დროს, რომელიც გათანაბრებული იქნება საბრძოლო მოქმედებებთან, ერთი დღე ჩაეთვლება ნამსახურობის სამ დღედ. პირს, რომელიც უშუალოდ არ მონაწილეობდა შეიარაღებულ კომფლიქტში და იყო საბრძოლო მოქმედებისათვის მზადყოფნაში, ან უზრუნველყოფდა საბრძოლო მოქმედებებს, ან იმყოფებოდა შეიარაღებული კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ძალების შემადგენლობაში, ნამსახურობის ერთი დღე ჩაეთვლება ორ დღედ. შესაბამისად ფულადი სარგოები დროის ამ პერიოდში მიეცემათ სამმაგი და ორმაგი ოდენობით.

44. დახურულ სამხედრო გარნიზონებსა და ცალკეულ სამხედრო ნაწილებში, სამხედრო-საზღვაო, სამხედრო-საჰაერო, ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის და ზოგიერთ სხვა კატეგორიის სამხედრო ნაწილებსა და შენაერთებში, სპეციალური დანიშნულების რაზმებში, აგრეთვე 43-ე პუნქტში მითითებული სამხედრო მოსამსახურეების მიერ სამხედრო სამსახურის გავლის განსაკუთრებულ პირობებს ადგენს საქართველოს პრეზიდენტი.

45. სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს, რომლებსაც ეძლევათ შესაბამისად ფულადი სარგოები ან თანამდებობრივი სარგო ერთნახევარი, ორმაგი ან სამმაგი ოდენობით – წელთა ნამსახურობის პროცენტული დანამატი, ყველა სახის დახმარება, დანამატი, ჯილდო (პრემია) და პენსია უანგარიშდებათ ფულადი სარგოების ერთმაგი ოდენობიდან.

46. სამხედრო მოსამსახურეებს საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფს სახელმწიფო, რომლის წესი განისაზღვრება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი დებულებით.

47. სამხედრო მოსამსახურეებს და მათი ოჯახის წევრებს საცხოვრებელი ბინის მიღებამდე ეძლევათ დროებითი საცხოვრებელი სასამსახურო შენობები ან ოთახები საერთო საცხოვრებელში.

48. სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებმაც სამხედრო სამსახურში იმსახურეს უწყვეტი 10 კალენდარული წელი და რომლებმაც მიიღეს ბინები სამსახურებრივი დანიშნულებით, აგრეთვე გენერლებსა და ადმირალებს, საომარ ოპერაციებში და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაინვალიდებულ სამხედრო მოსამსახურეებს, დაღუპულ ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მეომართა ოჯახებს, ომის ვეტერანებს, ასაკის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებმაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან უვადო სარგებლობის პირობით მიიღეს საცხოვრებელი ბინები, უფლება აქვთ (გარდა დახურული სამხედრო ქალაქებისა) მოახდინონ მათი საკუთრებაში უსასყიდლოდ გაფორმება.

49. სამხედრო სამსახურიდან ავადმყოფობის, ზღვრული ასაკის მიღწევის, რეორგანიზაციისა და შტატების შემცირების გამო დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეებს, სამხედრო მოვალეობის შესრულების დროს მიღებული ჭრილობების, დასახიჩრების ან დაავადების შედეგად დაღუპული ან გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებს, აგრეთვე სამხედრო მოსამსახურეებს, რომელებსაც სამხედრო სამსახურში აქვთ ნამსახურები 10 კალენდარული წელი, შეიძლება უსასყიდლოდ მიიღონ მიწის ნაკვეთი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის ან საბაღე მეურნეობისათვის ქალაქის ტიპის დასახლებაში – 0.1 ჰექტრის, ხოლო სოფლად – 0.25 ჰექტრის ოდენობით, ოჯახის თითოეულ წევრზე.

50. სამხედრო მოსამსახურეებს მივლინების, ძირითადი და დამატებითი შვებულების დროს სანატორიულ-სამკურნალო დაწესებულებამდე გასამგზავრებლად და უკან დასაბრუნებლად, აგრეთვე სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნისას საცხოვრებელ ადგილამდე მგზავრობისათვის, ან სხვა დასახლებულ პუნქტებში გადასვლისას მგზავრობის ღირებულება ყველა სახის საგზაო ტრანსპორტზე (გარდა ტაქსისა) უნაზღაურდებათ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის აღნიშნული მიზნით გამოყოფილი ასიგნებებიდან.

51. სამხედრო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ საქართველოს ტერიტორიაზე უფასოდ იმგზავრონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით – ავტობუსით, ტროლეიბუსით, ტრამვაით, მეტროპოლიტენით და საგარეუბნო რკინიგზის ტრანსპორტით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის აღნიშნული მიზნით გამოყოფილი ასიგნებებიდან.

52. სამხედრო მოსამსახურეები (გარდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებისა) და მათი ოჯახის წევრები იხდიან ბინის ქირის, ტელეფონის დადგმისა და სააბონენტო გადასახადის, გაზის, გათბობის, საბინაო-საყოფაცხოვრებო მომსახურების, ცივი და ცხელი წყლის და სხვა კომუნალური მომსახურების ღირებულების 50%-ს, ხოლო დანარჩენი 50% ანაზღაურდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის აღნიშნული მიზნით გამოყოფილი ასიგნებებით.

53. სამხედრო მოსამსახურეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ტრავმის მიღების შემთხვევაში მიეცემა ერთჯერადი დახმარება ფულადი სარგოების შემდეგი ოდენობით:

ა) დაინვალიდებისას – 5 წლის;

ბ) მძიმე ჭრილობისას – 10 თვის;

გ) მსუბუქი ჭრილობისას – 5 თვის.

ტრავმის სიმძიმის ხარისხს განსაზღვრავს შესაბამისი სამხედრო-სამედიცინო კომისია.

54. სამოქალაქო პირს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ტრავმის შედეგად დაინვალიდების შემთხვევაში მიეცემა ერთჯერადი დახმარება თანამდებობრივი სარგოს შემდეგი ოდენობით:

ა) შრომისუნარიანობის ნაწილობრივ დაკარგვისას – 1 წლის;

ბ) შრომისუნარიანობის სრული დაკარგვისას – 5 წლის.

55. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის, ან მიღებული ტრავმის შედეგად გამოწვეული ავადმყოფობით გარდაცვალების შემთხვევაში მის ოჯახს მიეცემა ერთჯერადი დახმარება 10 წლის ფულადი სარგოების ოდენობით და დაკრძალვის ხარჯები 500 ლარის ოდენობით. ნეშტის გადასვენებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს გაიღებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

56. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სამოქალაქო პირის დაღუპვის, ან მიღებული ტრავმის შედეგად გამოწვეული ავადმყოფობით გარდაცვალების შემთხვევაში მის ოჯახს ეძლევა ერთჯერადი დახმარება 10 წლის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით და დაკრძალვის ხარჯები 500 ლარის ოდენობით.

57. ყველა სამხედრო მოსამსახურე ექვემდებარება სახელმწიფოს მიერ სავალდებულო სახელმწიფო დაზღვევას, რომლის პირობებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობა.

58. დაზღვეული სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის, გარდაცვალების, დაინვალიდების ან დაჭრის შემთხვევაში გაიცემა სადაზღვევო თანხა, რომლის გაცემის წესსა და ოდენობას განსაზღვრავს შესაბამისი კანონმდებლობა.

59. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის 1993 წლის 31 მაისის №421 „საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა და სამხედრო ვალდებულთა, შინაგან საქმეთა ორგანოების რიგითი და მეთაურთა შემადგენლობისა და საინფორმაციო-სადაზვერვო სამსახურის ოპერატიულ თანამშრომელთა და სამხედრო მოსამსახურეთა სახელმწიფო სავალდებულო პირადი დაზღვევის შესახებ“, 1994 წლის 12 მაისის №296-15 „საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების სურსათითა და სანივთე ქონებით მომარაგების შესახებ“, 1994 წლის 5 სექტემბრის №633-40 „საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უშიშროების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარის, სამთავრობო დაცვის სამსახურის, სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მუშაკთა შრომის ანაზღაურების პირობების შესახებ“, 1994 წლის 14 ნოემბრის №796-44 „საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების, სამთავრობო დაცვის სამსახურის, სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის, სამხედრო პროკურატურისა და სამხედრო სასამართლოების სამხედრო და მუშა-მოსამსახურეთა ფულად ანაზღაურებაზე დანამატებისა და სხვა სოციალური შეღავათების დაწესების შესახებ“ დადგენილებები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ნაწილში.

60. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (ზ. ნოღაიდელი) განახორციელოს წინამდებარე ბრძანებულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

61. სამხედრო მოსამსახურეთათვის წინამდებარე ბრძანებულებით დადგენილი ფულადი სარგოების შესაბამისად შეიარაღებული ძალების სამხედრო პენსიონერთა პენსიების გადაანგარიშება განხორციელდეს 2006 წლის 1 იანვრიდან.

62. ბრძანებულება ძალაში შევიდეს 2004 წლის 15 ნოემბრიდან.

მ. სააკაშვილი

დანართი №1

სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა ყოველთვიური ფულადი სარგოების ნუსხა

სამხედრო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები

                                                                              (ლარებში)

შესაბამისი თანამდებობის წოდებრივი ზღვარი

კოდი

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა

1

არმიის გენერალი

G-4

420

2

გენერალ-ლეიტენანტი, ადმირალი

G-3

390

3

გენერალ-მაიორი, ვიცე-ადმირალი

G-2

370

4

ბრიგადის გენერალი, კონტრ-ადმირალი

G-1

350

5

პოლკოვნიკი, I რანგის კაპიტანი

O-9

300

6

პოლკოვნიკი, I რანგის კაპიტანი

O-8

280

7

ვიცე-პოლკოვნიკი, II რანგის კაპიტანი

O-7

250

8

ვიცე-პოლკოვნიკი, II რანგის კაპიტანი

O-6

230

9

მაიორი, III რანგის კაპიტანი

O-5

210

10

კაპიტანი, კაპიტან-ლეიტენანტი

O-4

180

11

უფროსი ლეიტენანტი

O-3

170

12

ლეიტენანტი

O-2

160

13

უმცროსი ლეიტენანტი

O-1

150

14

სერჟანტ-ლეიტენანტი, მიჩმან-ლეიტენანტი

S-9

135

15

მთავარი სერჟანტი, მთავარი მიჩმანი

S-8

130

16

ბრიგადის სერჟანტი

S-7

127

17

ბატალიონის სერჟანტი (შტაბის სერჟანტი), ხომალდის მიჩმანი (შტაბის მიჩმანი)

S-6

125

18

მასტერ სერჟანტი, მასტერ მიჩმანი

S-5

123

19

უფროსი სერჟანტი, უფროსი მიჩმანი

S-4

121

20

სერჟანტი, მიჩმანი

S-3

119

21

უმცროსი სერჟანტი, უმცროსი მიჩმანი

S-2

117

22

კაპრალი (სპეციალისტი), საზღვაო კაპრალი (სპეციალისტი)

S-1

115

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგოები

                                                                                          (ლარებში)

საშტატო წოდებრივი კატეგორია

კოდი

ფულადი სარგოს ოდენობა

1

პირველი კლასის ეფრეიტორი, პირველი კლასის მატროსი

SO-4

12

2

მეორე კლასის ეფრეიტორი, მეორე კლასის მატროსი

SO-3

10

3

ეფრეიტორი, უფროსი მატროსი

SO-2

8

4

რიგითი, მატროსი

SO-1

6

 

სამხედრო მოსამსახურეთა წოდებრივი სარგოები

(ლარებში)

სამხედრო წოდება

კოდი

წოდებრივი სარგოს ოდენობა

1

არმიის გენერალი

G-4

100

2

გენერალ-ლეიტენანტი, ადმირალი

G-3

90

3

გენერალ-მაიორი, ვიცე-ადმირალი

G-2

80

4

ბრიგადის გენერალი, კონტრ-ადმირალი

G-1

70

5

პოლკოვნიკი, I რანგის კაპიტანი

O-8, O-9

60

6

ვიცე-პოლკოვნიკი, II რანგის კაპიტანი

O-6, O-7

50

7

მაიორი, III რანგის კაპიტანი

O-5

40

8

კაპიტანი, კაპიტან-ლეიტენანტი

O-4

30

9

უფროსი ლეიტენანტი

O-3

25

10

ლეიტენანტი

O-2

20

11

უმცროსი ლეიტენანტი

O-1

15

12

სერჟანტ-ლეიტენანტი, მიჩმან-ლეიტენანტი

S-9

10

13

მთავარი სერჟანტი, მთავარი მიჩმანი

S-8

9

14

ბრიგადის სერჟანტი

S-7

8

15

ბატალიონის სერჟანტი (შტაბის სერჟანტი), ხომალდის მიჩმანი (შტაბის მიჩმანი)

S-6

7

16

მასტერ სერჟანტი, მასტერ მიჩმანი

S-5

6

17

უფროსი სერჟანტი, უფროსი მიჩმანი

S-4

5

18

სერჟანტი, მიჩმანი

S-3

4

19

უმცროსი სერჟანტი, უმცროსი მიჩმანი

S-2

3

20

კაპრალი (სპეციალისტი), საზღვაო კაპრალი (სპეციალისტი)

S-1

2

21

პირველი კლასის ეფრეიტორი, პირველი კლასის მატროსი

SO-4

-

22

მეორე კლასის ეფრეიტორი, მეორე კლასის მატროსი

SO-3

-

23

ეფრეიტორი, უფროსი მატროსი

SO-2

-

24

რიგითი, მატროსი

SO-1

-

 

კურსანტთა ფულადი სარგოები

(ლარებში)

თანამდებობრივი კატეგორია

კოდი

ფულადი სარგოს ოდენობა

1 კურსი

2 კურსი

3 კურსი

4 კურსი

5 კურსი

6 კურსი

1

კურსანტი, ოცეულის მეთაური

SOK-4

12

14

16

18

20

22

2

კურსანტი, ოცეულის მეთაურის მოადგილე

SOK-3

10

12

14

16

18

20

3

კურსანტი, ათეულის მეთაური

SOK-2

8

10

12

14

16

18

4

კურსანტი

SOK-1

6

8

10

12

14

16

 

სამოქალაქო თანამდებობათა ნუსხა

 

თანამდებობრივი კატეგორია

კოდი

გათანაბრებული თანამდებობები

1

 

 

მინისტრი

2

მთავარი საჯარო თანამდებობები

CP-16

მინისტრის პირველი მოადგილე

3

მთავარი საჯარო თანამდებობები

CP-15

მინისტრის მოადგილე

4

მთავარი საჯარო თანამდებობები

CP-14

სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი, მინისტრის აპარატის უფროსი

5

წამყვანი საჯარო თანამდებობები

CP-13

დეპარტამენტის უფროსი, მინისტრის აპარატის უფროსის მოადგილე

6

წამყვანი საჯარო თანამდებობები

CP-12

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, მინისტრის მრჩეველი

7

წამყვანი საჯარო თანამდებობები

CP-11

სამინისტროს პროტოკოლის უფროსი, სამინისტროს სამმართველოს უფროსი

8

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-10

დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი, მინისტრის თანაშემწე, სამინისტროს კანცელარიის უფროსი

9

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-9

დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი, სამინისტროს სამმართველოს განყოფილების უფროსი, მინისტრის მოადგილის მრჩეველი, სამინისტროს კანცელარიის უფროსის თანაშემწე

10

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-8

დეპარტამენტის სამმართველოს განყოფილების უფროსი, დეპარტამენტის განყოფილების უფროსის მოადგილე, სამინისტროს სამმართველოს განყოფილების უფროსის მოადგილე, მინისტრის მოადგილის თანაშემწე, მთავარი რევიზორი, მთავარი ინსპექტორი

11

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-7

დეპარტამენტის სამმართველოს განყოფილების უფროსის მოადგილე, ჯგუფის უფროსი, უფროსი რევიზორი, რეფერენტი, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი მენეჯერი, მთავარი სპეციალისტი

12

უმცროსი საჯარო თანამდებობები

CP-6

უფროსი იურისტკონსულტი, ფინანსისტი, ეკონომისტი, ბუღალტერი, რევიზორი, ინსპექტორი, წამყვანი მენეჯერი, უფროსი სპეციალისტი

13

უმცროსი საჯარო თანამდებობები

CP-5

მენეჯერი, იურისტკონსულტი, მოლარე-ხაზინადარი, პროგრამისტი, თარჯიმანი, სპეციალისტი, მდივან-რეფერენტი, უფროსი ლაბორანტი

14

მთავარი ტექნიკური თანამდებობები

CP-4

მზარეული, მექანიკოსი, ელექტრომექანიკოსი, კორექტორი, ტექნიკოსი, ლაბორანტი, ადმინისტრატორი, ინსტრუქტორი, საწყობის უფროსი, მბეჭდავი, ოპერატორი, მედდა, აღმზრდელი, ოსტატი, არქივარიუსი

15

უფროსი ტექნიკური თანამდებობები

CP-3

შენობის კომენდანტი, ექსპედიტორი, მძღოლი, უმცროსი მედდა, დიასახლისი, სამედიცინო რეგისტრატორი, დეზინფექტორი, დამფასოებელი

16

ტექნიკური თანამდებობები

CP-2

ზეინკალი, მკერავი, ტელეგრაფისტი, ტელეფონისტი, გრავიორი, ფოტოგრაფი, ხურო, მეუთოვე, მეწაღე, ფელდეგერი, სანიტარი, ძიძა

17

უმცროსი ტექნიკური თანამდებობები

CP-1

კურიერი, მეკუჭნავე, მეეზოვე, დარაჯი, მელიფტე, მებაღე, შვეიცარი, დამლაგებელი

 

სამოქალაქო პირთა თანამდებობრივი სარგოები

(ლარებში)

თანამდებობრივი კატეგორია

კოდი

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა

1

მინისტრი

 

460

2

მთავარი საჯარო თანამდებობები

CP-16

410

3

მთავარი საჯარო თანამდებობები

CP-15

370

4

მთავარი საჯარო თანამდებობები

CP-14

330

5

წამყვანი საჯარო თანამდებობები

CP-13

300

6

წამყვანი საჯარო თანამდებობები

CP-12

280

7

წამყვანი საჯარო თანამდებობები

CP-11

260

8

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-10

240

9

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-9

220

10

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-8

200

11

უფროსი საჯარო თანამდებობები

CP-7

180

12

უმცროსი საჯარო თანამდებობები

CP-6

160

13

უმცროსი საჯარო თანამდებობები

CP-5

150

14

მთავარი ტექნიკური თანამდებობები

CP-4

130

15

უფროსი ტექნიკური თანამდებობები

CP-3

125

16

ტექნიკური თანამდებობები

CP-2

120

17

უმცროსი ტექნიკური თანამდებობები

CP-1

115

 

 შენიშვნა:

 1. განსაზღვრული სამუშაოს შესასრულებლად შესაძლებელია შრომითი ხელშეკრულებით შესაბამისი სამოქალაქო პირის შტატგარეშე დაქირავება.

 2. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე თანამდებობა არ არის გათვალისწინებული აღნიშნულ ჩამონათვალში, განხორციელდეს მისი გათანაბრება შესაბამის თანამდებობასთან.

 3. პოლკოვნიკებისა და ვიცე-პოლკოვნიკების წოდებრივი ზღვრის საშტატო ერთეულებზე თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს შესაბამისი თანამდებობის რანგის გათვალისწინებით.

დანართი №2

სამხედრო მოსამსახურეთა სასურსათო უზრუნველყოფის ნორმები

საერთო საჯარისო სასურსათო იჯრა საყაზარმე კვების პირობებში

ნორმა №1

სურსათის დასახელება

დღიური ნორმა

ბრუტო, გ

ენერგეტიკული

ღირებულება, კკალ

1

პური I ხარისხის ფქვილისგა

500

1180,00

2

პური რუხი

300

642,00

3

ხორბლის ფქვილი II ხარისხის

10

32,80

4

ბურღულეული

80

262,00

5

ბრინჯი

35

113,05

6

მაკარონის ნაწარმი

30

96,90

7

ხორცი

250

292,00

8

თევზი

140

103,00

9

რძე

200

116,00

10

ხაჭო

20

31,20

11

არაჟანი

20

41,20

12

ყველი

20

52,00

13

კვერცხი (ცალი კვირაში)

3

32,29 (დღიური ნორმა)

14

შაქარი

60

225,00

15

კარაქი

40

299,20

16

მარგარინი და სხვა ცხიმი

20

149,00

17

მცენარეული ზეთი

20

179,80

18

კარტოფილი

500

290,50

19

კომბოსტო

120

26,88

20

ჭარხალი

35

13,60

21

სტაფილო

30

4,95

22

ხახვი

70

25,20

23

კიტრი, პამიდორი ან კონსერვები სეზონის მიხედვით

65

11,70

24

ხილი სხვადასხვა

60

27,04

25

ბადრიჯანი, ისპანახი, მჟაუნა, ფხალეული

35

7,14

26

ნიორი

5

4,40

27

მწვანილი

20

6,75

28

ჩირი

2

5,46

29

ხილის წვენი

50

27,50

30

კისელის კონცენტრატი

5

6,00

31

კაკაოს ან ყავის კონცენტრატი

1

2,80

32

ხილფაფა ან ჯემი

5

5,00

33

ჩაი

2

 

34

ტომატ-პასტა

15

11,60

35

ტყემლის საწებელი

3

2,00

36

ძმარი

5

 

37

წიწაკა, საკმაზ-სანელებლები (აჯიკა)

0,3(5)

 

38

მარილი

20

 

ს უ ლ

4325,96

 

შენიშვნა:

1. აღნიშნული ნორმის ღირებულება განისაზღვროს 102 ლარის ოდენობით.

2. მოცემული ნორმით უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი:

ა) სამხედრო მოსამსახურეები, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც იღებენ სურსათს სხვა ნორმით ან ფულად ანაზღაურებას კვების ღირებულების ჩათვლით სხვა ქვეყნის ვალუტით;

ბ) სამოქალაქო პირები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას შტაბის ან ჯარების სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მიმდინარე მეცადინეობებში;

გ) ნებისმიერი რანგის სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები საშტაბო სასწავლო და სხვა სახის გასვლით შეკრებებზე;

დ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც რეზერვში არიან დათხოვნილი საცხოვრებელ ადგილამდე მგზავრობისას;

ე) სამხედრო ვალდებულები, უმაღლესი და საშუალო სპეციალური სასწავლო დაწესებულებების სტუდენტები, კურსანტები, რომლებიც სამხედრო მომზადების გავლისას გამოძახებული არიან შეკრებაზე და არ იღებენ სურსათს სხვა ნორმით – შეკრების (სტაჟირების) პერიოდში, აგრეთვე მგზავრობისას შეკრებაზე ჩასასვლელად და უკან დასაბრუნებლად;

ვ) ტექნიკური, მათ შორის, დამხმარე პერსონალი, რომლებიც დაკავებული არიან საბრძოლო ტექნიკის მომსახურებით.

3. მოცემულ ნორმასთან დამატებით უნდა გაიცეს ერთ ადამიანზე:

ა) 75 გ ხორცი და 15 გ ყველი (ხმელი) – ოფიცერთა, კაპრალთა და სერჟანტთა შემადგენლობაზე, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ აეროდრომებზე, პოლიგონებზე, უშუალოდ საფრენი აპარატების მომსახურებაზე, ტექნიკურ და სასტარტო პოზიციებზე და უზრუნველყოფენ მათ ფრენას. აღნიშნული თანამდებობების ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი;

ბ) 10 გ კარაქი, 100 გ რძე და 10 გ შაქარი – მუსიკოსებზე და საშტატო სამხედრო ორკესტრების აღსაზრდელებზე;

გ) 100 გ რძე, 50 გ შებოლილი ძეხვეული, 2 გ ხილ-კენკრის ექსტრაქტი, 10 გ შაქარი და 1 გ ჩაი – სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებზე, კაპრალთა და სერჟანტთა შემადგენლობაზე, რომლებიც მუდმივად ან დროებით გადიან სამხედრო სამსახურს ზღვის დონიდან 1500 მ და ზევით ადგილებში და სამხედრო-საჰაერო ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეებზე მძიმე კლიმატური პირობების ზღვის დონიდან 1000-1500 მეტრზე და დაუსახლებელ ადგილებში, ამავე ადგილებში შეკრებაზე გამოძახებულ სამხედრო ვალდებულებზე და კურსანტებზე, უმაღლესი და საშუალო სპეციალური სასწავლებლების სტუდენტებზე;

დ) 50 გ ხორცი და 10 გ კარაქი – სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომელთა რეალური სამსახური დაკავშირებულია პარაშუტით ხტომასთან;

ე) 50 გ ხორცი, 20 გ კარაქი, 100 გ რძე, სამი კვერცხი კვირაში, 15 გ წათხის ყველი – სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ორგანიზმზე მაიონიზირებელი გამოსხივების მოქმედებასთან და მომწამვლელი კომპონენტების შემცველ საწვავთან. გარდა აღნიშნულისა, მაიონიზირებელ გარემოში მომუშავე სამხედრო პირებზე დამატებით გაიცემა 100 გ ახალი ხილი. აღნიშნული თანამდებობების ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი.

4. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით შესაძლებელია დამატებებისა და კორექტივების შეტანა ცალკეული პროდუქტის ნორმების განსაზღვრასა და მის გაცემაზე ექსტრემალური შემთხვევების დროს.

 

მფრინავთა სასურსათო იჯრა საყაზარმე კვების პირობებში

ნორმა №2

სურსათის დასახელება

დღიური ნორმა

ბრუტო, გ

ენერგეტიკული

ღირებულება, კკალ

1

პური I ხარისხის ფქვილისგან

400

944,00

2

პური რუხი

200

428,00

3

ხორბლის ფქვილი I ხარისხის

40

131,20

4

ბურღულეული

80

262,00

5

ბრინჯი

35

113,05

6

მაკარონის ნაწარმი

40

129,20

7

ხორცი

315

367,92

8

თევზი

130

95,64

9

შებოლილი ძეხვეული ან ხორცეული

25

94,00

10

მარგარინი და სხვა ცხიმი

20

149,00

11

მცენარეული ზეთი

20

179,80

12

კარაქი

50

374,00

13

რძე

300

174,00

14

არაჟანი

15

30,90

15

ხაჭო

30

46,80

16

ყველი

30

78,00

17

კვერცხი (ცალი)

1

78,50

18

შაქარი

80

300,00

19

კარტოფილი

500

290,50

20

კომბოსტო

120

26,88

21

ჭარხალი

35

13,60

22

სტაფილო

45

7,42

23

ხახვი

70

25,20

24

კიტრი, პამიდორი ან კონსერვები სეზონის მიხედვით

80

14,40

25

ბადრიჯანი, ისპანახი, მჟაუნა, ფხალეული

40

8,16

26

ნიორი

5

4,40

27

ხილი სხვადასხვა

60

27,04

28

ჩირი

2

5,46

29

ჩურჩხელა ნიგვზით

100

195,78

30

ჩაი

2

 

31

ყავა ნატურალური

2

 

32

ხილის წვენი

50

27,50

33

მარილი

20

 

34

წიწაკა, საკაზმ-სანელებლები (აჯიკა)

0,3(5)

 

35

მდოგვის ფხვნილი

0,3

 

36

ძმარი

2

 

37

ტომატ-პასტა

15

11,60

38

კარტოფილის სახამებელი

0,5

1,49

39

საფუარი, ჟელატინი

0,5

 

ს უ ლ

4635,44

 

შენიშვნა:

1. აღნიშნული ნორმის ღირებულება განისაზღვროს 125 ლარის ოდენობით.

2. მოცემული ნორმით უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი:

ა) საფრენოსნო შემადგენლობის საფრენი აპარატების საშტატო განრიგში შემავალი სამხედრო მოსამსახურეები, მათ შორის, დუბლიორები;

ბ) საფრენოსნო შემადგენლობის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც შედიან საფრენი აპარატების საშტატო განრიგში, მაგრამ არ ასრულებელ ფრენებს საბრძოლო და სასწავლო გეგმით, საბრძოლო მორიგეობას და საავიაციო ტექნიკისა და ქონების გამოცდას ჰაერში, რომლებსაც განსაზღვრული აქვთ ფრენის საათების ნორმა არანაკლები შესაბამისი ტიპის საფრენი აპარატების შტატიანი ეკიპაჟისთვის დადგენილ ნორმაზე.

აღნიშნული სამხედრო მოსამსახურეები, რომელთაც შესაბამისი ტიპის საფრენი აპარატების საშტატო ეკიპაჟისთვის ფრენის ნორმაზე ნაკლები აქვთ ნაფრენი, მოცემული ნორმით უზრუნველყოფილი იქნენ მხოლოდ ფრენის დღეებში;

გ) მფრინავებისა და შტურმანების მოსამზადებელი სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების კურსანტები, სასწავლო გეგმის შესაბამისად, პრაქტიკული ფრენის დაწყების დღიდან;

დ) ცვალებადი საფრენი შემადგენლობა საავიაციო ნაწილებში, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებებში, კურსებზე და ცენტრებში გადამზადებისა და სწავლების პერიოდში;

ე) სამხედრო აკადემიის მსმენელები და ადიუნკტები მფრინავი შემადგენლობიდან, ფრენის პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის პერიოდში დღიდან ფრენის დაწყებისა დამთავრებამდე;

ვ) სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან საფრენოსნო შემადგენლობას, მაგრამ მონაწილეობენ საფრენი აპარატების გაფრენაში საბრძოლო და სასწავლო მომზადებისას, ჰაერში საავიაციო ტექნიკისა და ქონების გამოცდისას; საავიაციო ნაწილების ინჟინრები და ტექნიკოსები; სამეცნიერო-საცდელი და კვლევითი დაწესებულებების (პოლიგონების), საფრენი შემადგენლობის გადამზადებისა და საბრძოლო გამოყენების ცენტრების და სხვა სამხედრო სპეციალისტები, რომლებიც არ შედიან საცდელი აპარატების განრიგში, მაგრამ მონაწილეობენ ფრენებში როგორც ბორტინჟინრები (ტექნიკოსები), ინსტრუქტორები, გამომცდელები ან მკვლევარები; საკატაპულტე მოწყობილობების გამომცდელი ინსპექტორები, ინსტრუქტორები და პარაშუტისტები, პარაშუტის გამომცდელი ინსტრუქტორები და საჰაერო მსროლელები ფრენის დღეებში (პარაშუტიდან ხტომების განხორციელების დღეებში);

ზ) სამხედრო ვალდებულები სამხედრო მომზადების შემსწავლელი სტუდენტები, უმაღლესი და საშუალო სპეციალური სასწავლო დაწესებულებების კურსანტები შეკრებების (სტაჟირების) დროს და საფრენ აპარატებზე ფრენისას პრაქტიკული ფრენების დაწყების დღიდან შეკრების (სტაჟირების) დამთავრებამდე.

3. მოცემულ ნორმასთან დამატებით უნდა გაიცეს ერთ კაცზე 15 გ შოკოლადი, 200 გ ხილი ან 200 გ ხილ-კენკრის წვენი და 50 გ ხილის კომპოტი:

ა) შენიშვნის პირველი პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“ ქვეპუნქტებით მითითებულ კონტიგენტებზე, რომლებიც ასრულებენ ფრენებს რეაქტიულ, ტურბორეაქტიულ და ტურბოხრახნულ თვითმფრინავებზე;

ბ) საფრენოსნო შემადგენლობის სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც შედიან სანაოსნო ვერტმფრენების ეკიპაჟის საშტატო განრიგში საქართველოს ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ გემზე ყოფნის პერიოდში.

4. სამხედრო ნაწილები და ქვედანაყოფები, სადაც განთავსების პირობებისა და დასახული ამოცანის შესრულების გამო აღნიშნული ნორმით საკვების მომზადება შეუძლებელია, უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი ამ სამხედრო ნაწილებისა და ქვედანაყოფებისათვის განკუთვნილი სურსათის ნორმით და დამატებით უნდა მიეცეთ ერთ კაცზე:

ნამცხვარი 50 გ., ხორცი 125 გ., კარაქი 20 გ., ძროხის რძე 100 გ., შესქელებული რძე შაქრით 20 გ., 3 ცალი კვერცხი (კვირაში), შაქარი 10 გ., ჩაი 1 გ.

5. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით შესაძლებელია დამატებებისა და კორექტირების შეტანა ცალკეული პროდუქტის ნორმების განსაზღვრასა და მის გაცემაზე ექსტრემალური შემთხვევების დროს.

 

მეზღვაურთა სასურსათო იჯრა საყაზარმე კვების პირობებში

ნორმა №3

სურსათის დასახელება

დღიური ნორმა

ბრუტო, გ.

ენერგეტიკული

ღირებულება, კკალ

1

პური I ხარისხის ფქვილიდან

500

1180,00

2

პური რუხი

300

642,00

3

ხორბლის ფქვილი II ხარისხის

10

32,80

4

ბურღულეული

50

163,75

5

ბრინჯი

35

113,05

6

მაკარონის ნაწარმი

30

96,90

7

ხორცი

225

262,80

8

თევზი

130

95,64

9

მარგარინი და სხვა ცხიმი

15

111,75

10

მცენარეული ზეთი

20

179,80

11

ხაჭო

20

31,20

12

არაჟანი

20

41,20

13

კარაქი

40

299,20

14

რძე

200

116,00

15

ყველი

20

52,00

16

კვერცხი ცალი კვირაში

4

43,06 (დღიური ნორმა)

17

შაქარი

70

262,50

18

კარტოფილი

500

290,50

19

კომბოსტო

120

26,88

20

ჭარხალი

35

13,60

21

სტაფილო

45

7,42

22

ხახვი

85

30,60

23

კიტრი, პომიდორი ან კონსერვები, სეზონის მიხედვით

65

11,70

24

ბადრიჯანი, ისპანახი, მჟაუნა, ფხალეული

40

8,16

25

ნიორი

5

4,40

26

ხილის წვენი

50

27,50

27

ჩირი

2

5,46

28

ჩაი

2

 

29

მარილი

20

 

30

წიწაკა, საკმაზ-სანელებლები (აჯიკა)

0,5(5)

 

32

ტომატ-პასტა

15

11,60

33

მდოგვის ფხვნილი

0,3

 

34

ძმარი

2

 

35

კისელის კონცენტრატი

5

6,00

ს უ ლ

4167,47

 

შენიშვნა:

1. აღნიშნული ნორმის ღირებულება განისაზღვროს 102 ლარის ოდენობით.

2. მოცემული ნორმით უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი (გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სურსათს იღებენ სხვა ნორმებით):

ა) წყალზედა გემებზე, უზრუნველყოფის ხომალდებსა და საზღვაო ქვეითთა ქვედანაყოფში მომსახურე მატროსები, კაპრალები, სერჟანტები და მიჩმანები.

ბ) მატროსები, კაპრალები, სერჟანტები და მიჩმანები, რომლებიც გადიან სამსახურს ხმელეთზე საზღვაო ნაწილებში, სასწავლო ცენტრებში, სამხედრო-საზღვაო ფლოტის სკოლებსა და რაზმებში;

გ) ოფიცრების შემადგენლობა, რომლებიც მსახურობს წყალზედა და უზრუნველყოფის გემებზე, სამმართველოებში, ხომალდთა გაერთიანებისა და სამხედრო-საზღვაო ფლოტის უზრუნველყოფის ხომალდებზე (მათ შორის მშენებარე, შესაკეთებელ და კონსერვაციაში მყოფ გემებზე), აგრეთვე გადიან მზადებას სამხედრო-საზღვაო ფლოტის სასწავლო ცენტრებში;

დ) სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც არ შედიან წყალზედა და სამხედრო-საზღვაო ფლოტის უზრუნველყოფის გემების საშტატო განრიგში ლაშქრობაში მონაწილეობის პერიოდში, სტაჟირებისას (მათ შორის პრაქტიკებისა და სტაჟირების ხელმძღვანელები), სამოძრაო გამოცდების ჩატარებისას, შეკეთების წარმოებისას, შეიარაღებისა და საბრძოლო ტექნიკის დაყენებისას (მონტაჟის დროს) ზემოაღნიშნულ გემებსა და ხომალდებზე გამოცხადების დღიდან.

გემის სალაშქროდ გასვლის წინ, როდესაც ტარდება მოსამზადებელი სამუშაოები ზღვაში გასვლისათვის, ოფიცერთა შემადგენლობას, რომელიც გადის პრაქტიკას, სტაჟირებას (მათ შორის პრაქტიკისა და სტაჟირების ხელმძღვანელები), შესაძლებელია მიეცეს აღნიშნული ნორმა იმ შემთხვევაში, როცა ის განთავსებულია გემის პირად შემადგენლობასთან ერთად, ცხოვრობს გემის შინაგანაწესით და იღებს მონაწილეობას პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების მეცადინეობებში;

ე) საზღვაო-ქვეითი ჯარის ოფიცერთა შემადგენლობა და სპეციალური საცურაო მოწყობილობებით აღჭურვილი ჯავშნიანი სატანკო ტექნიკის ეკიპაჟის სამხედრო მოსამსახურეები ზღვაში გასვლის დღეებში (მეცადინეობები, სწავლება);

ვ) ჰიდროგრაფიული ექსპედიციის, რაზმების, სამხედრო-საზღვაო ფლოტის პარტიების სამხედრო მოსამსახურეები ჰიდროგრაფიული სამუშაოების შესრულებისას ზღვაში და ნაპირზე;

ზ) სამხედრო მოსამსახურეები, სამხედრო-საზღვაო ფლოტის სამოქალაქო პირები, რომელიც მონაწილეობენ წყალზედა და უზრუნველყოფის ხომალდების გადაყვანის ექსპედიციებში გარე საზღვაო გზებით ერთი საზღვაო აუზიდან მეორეში გზაში ყოფნის პერიოდში;

თ) სამხედრო-საზღვაო ფლოტის უზრუნველყოფის ხომალდების საშტატო ეკიპაჟის სამოქალაქო პირები;

ი) მცურავი სახელოსნოების საშტატო სამოქალაქო პირები, მარაგის შემნახველი გემების, ელექტროსადგურებისა და სამხედრო ფლოტის უზრუნველყოფის მსგავსი ხომალდების სამოქალაქო პირები ამ ხომალდების ნაპირიდან მოშორებისას, ცურვისას ან საბაზო გამანაწილებელ პუნქტებში (იმ პირობით, რომ სამოქალაქო პირები გემზეა), კაპიტან-დამრიგებლები, მექანიკოს-დამრიგებლები და უზრუნველყოფის ხომალდების ჯგუფების ლოცმანები, რომლებიც არ შედიან ამ ხომალდების ეკიპაჟის შემადგენლობაში, გემზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, აგრეთვე სამოქალაქო პირები წყალზედა და უზრუნველყოფის გემებზე ცურვის პერიოდში, ოკეანეებში და ზღვებში გამოკვლევების შესრულებისას საქართველოს ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ ბაზიდან ან პორტიდან გასვლის დღიდან;

კ) სამხედრო ვალდებულები და სამხედრო მომზადების შემსწავლელი სტუდენტები, კურსანტები, უმაღლესი და საშუალო სპეციალური სასწავლო დაწესებულებების მოსწავლეები, რომლებიც გამოძახებული არიან შეკრებაზე (სტაჟირებაზე) შეკრების მსვლელობის პერიოდში;

ლ) იმ საშტატო სამხედრო ორკესტრის აღსაზრდელები, რომელშიც სამხედრო მოსამსახურეები უზრუნველყოფილნი არიან სურსათით ამ ნორმის მიხედვით;

მ) ის პირები, რომელთაც უბედურება შეემთხვათ ზღვაში ან აყვანილი არიან გემზე, რომლის ეკიპაჟი უზრუნველყოფილია სურსათით მოცემული ნორმის მიხედვით პორტში ან ბაზაზე მიყვანამდე.

3. მოცემულ ნორმასთან დამატებით უნდა გაიცეს ერთ ადამიანზე:

ა) 50 გ. ძეხვი, ნახევრად შებოლილი და შებოლილი ხორცი, 30 გ. შესქელებული რძე შაქრით, 5 გ. ნატურალური ყავა, 200 გ. ახალი ხილი, 2 გ. ხილ-კენკრის ექსტრაქტი და 20 გ. ნამცხვარი – წყალზედა და უზრუნველყოფის ხომალდების პირად შემადგენლობაზე საქართველოს ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ ცურვის პერიოდში (უცხოური სახელმწიფოების პორტებში ყოფნისას) ბაზიდან ან პორტიდან გასვლის დღიდან, აგრეთვე წყალზედა და უზრუნველყოფის ხომალდების გარე საზღვაო გზებით გადაყვანისას ექსპედიციაში მონაწილე პირად შემადგენლობაზე (ერთი საზღვაო აუზიდან მეორეში) გზაში ყოფნის პერიოდში;

ბ) 50 გ. თევზის კონსერვი, 20 გ. კარაქი და 20 გ. ნამცხვარი – ოფიცერთა შემადგენლობაზე და სამხედრო ვალდებულებზე, რომლებიც იმყოფებიან რეზერვის შემადგენლობის სამხედრო აღრიცხვაზე, გამოძახებულნი არიან შეკრებაზე, გარდა `ა” ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი სამხედრო ვალდებულებისა და ოფიცერთა შემადგენლობისა;

გ) 150 გ. გალეტი I ხარისხის ხორბლის ფქვილიდან, 200 გ. ხორცის კონსერვი, 30 გ. შაქარი, 1 გ. ჩაი და 100 გ. შოკოლადი – ბაზიდან ზღვაში 4 საათი და მეტი ხნით სარაკეტო და სატორპედო კატერების, საჰაერო ბალიშიან და წყალქვეშა ფრთებიანი გემების სამხედრო მოსამსახურეებზე, მათ შორის მათზეც, ვინც არ შედის ეკიპაჟის საშტატო განრიგში, სპეციალური საცურაო საშუალებებით აღჭურვილი ტექნიკის პირად შემადგენლობაში.

მითითებული პროდუქტები უნდა გაიცეს დაკომპლექტებული სახით ნაწილის (შენაერთის) მეთაურის ბრძანების საფუძველზე, რომელშიც პერსონალურად თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაში განცხადებულია ზღვაში გამსვლელი ეკიპაჟის რაოდენობრივი შემადგენლობა;

დ) 100 გ. ხორცი, 20 გ. კარაქი, 40 გ. შესქელებული რძე შაქრით, 15 გ. ყველი, 5 გ. ყავა ან კაკაო (ფხვნილი) – მყვინთავებს და იმ პირებს, რომლებიც ასრულებენ ყვინთვებს წყალქვეშ საკომპრესიო კამერაში (საყვინთო ბაროკამერა) იმყოფებიან პირადად წნევის ქვეშ და იღებენ მონაწილეობას სამუშაოების შესრულებაში;

ე) 55 გ. ხორცი ან 30 გ. პაშტეტის კონსერვი, 100 გ. ძროხის რძე, 15 გ. ყველი და 3 კვერცხი – კვირაში სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ორგანიზმზე მაიონიზირებელი გამოსხივების მოქმედებასთან და მომწამვლელი კომპონენტების შემცველ საწვავთან. აღნიშნული თანამდებობების ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი;

ვ) 100 გ. რძე და 10 გ. შაქარი – საშტატო სამხედრო ორკესტრების აღზრდილ მუსიკოსებზე.

გემის ზღვაში ყოფნის დროდ ითვლება დრო გასვლისას კედლიდან (პირსიდან) მოშორების მომენტიდან დაბრუნებისას კედელთან (პირსთან) შეხების მომენტამდე. დრო, დახარჯული ხომალდის ბაზაში გადაადგილებაზე, რაც დაკავშირებულია სალაშქრო მზადებასთან, ტექნიკის, იარაღისა და პირადი შემადგენლობის მიღებასთან, ხომალდის ზღვაში ყოფნის ვადებში არ შედის.

4. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით შესაძლებელია დამატებებისა და კორექტივების შეტანა ცალკეული პროდუქტის ნორმების განსაზღვრასა და მის გაცემაზე ექსტრემალური შემთხვევების დროს.

 

სამკურნალო სასურსათო იჯრა

ნორმა №4

სურსათის დასახელება

დღიური ნორმა

ბრუტო, გ.

ენერგეტიკული

ღირებულება, კკალ

1

პური I ხარისხის ფქვილიდან

400

944,00

2

პური რუხი

100

214,00

3

ხორბლის ფქვილი II ხარისხის

10

32,80

4

ბურღულეული

30

98,25

5

მანანის ბურღულეული

20

65,20

6

ბრინჯი

35

113,05

7

მაკარონის ნაწარმი

40

129,20

8

ხორცი

180

210,24

9

ფრინველის ხორცი

50

73,00

10

თევზი

150

110,35

11

მცენარეული ზეთი

20

179,80

12

კარაქი

40

299,20

13

რძე

400

232,00

14

არაჟანი

30

61,80

15

ხაჭო

30

46,80

16

ყველი

20

52,00

17

კვერცხი ცალი

1

78,50

18

შაქარი

60

225,00

19

მურაბა, ხილფაფა ან ჯემი

10

10,00

20

კარტოფილი

500

290,50

21

კომბოსტო

100

22,40

22

ჭარხალი

40

15,54

23

სტაფილო

50

8,25

24

ხახვი

60

21,60

25

კიტრი, პომიდორი ან კონსერვები, სეზონის მიხედვით

50

9,00

26

ხილი სხვადასხვა

200

90,13

27

ჩირი

20

54,60

28

ხილის წვენი

100

55,00

29

მარილი

15

 

30

ჩაი

2

 

31

ყავა ნატურალური

1

 

32

ძმარი

2,5

 

33

დაფნის ფოთოლი

0,2

 

34

წიწაკა, საკმაზ-სანელებლები (აჯიკა)

0,3(3)

 

35

ტომატ-პასტა

15

11,60

36

კარტოფილის სახამებელი

5

14,95

ს უ ლ

3768,76

 

შენიშვნა:

1. აღნიშნული ნორმის ღირებულება განისაზღვროს 102 ლარის ოდენობით.

2. მოცემული ნორმით უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი:

ა) ავადმყოფები, რომლებიც იმყოფებიან სამკურნალოდ ან გამოსაკვლევად საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო-სამედიცინო დაწესებულებებში (სამხედრო ჰოსპიტლებში, კლინიკებში, სტაციონარებში და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში), სამედიცინო ბატალიონებში, ასეულებში, რაზმებში, ლაზარეთებში (იზოლატორებში);

ბ) საფრენოსნო შემადგენლობის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც იმყოფებიან სამედიცინო გამოკვლევაზე საფრენოსნო შემადგენლობის საექიმო ექსპერტიზის განყოფილებაში.

3. მოცემულ ნორმასთან დამატებით უნდა გაიცეს ერთ ადამიანზე:

ა) 50 გ. ხორცი, 50 გ. პაშტეტის კონსერვი, 30 გ. თევზი, 10 გ. არაჟანი, 120 გ. ხაჭო, 20 გ. ყველი (ხმელი), 150 გ. ხილ-კენკრის კომპოტი (კონსერვი) – ავადმყოფებზე ორგანიზმის დამწვრობით და სხივური დაზიანებით;

ბ) 45 გ. ხორცი, 200 გ. ძროხის რძე, 50 გ. ხაჭო, 1 გ. კაკაო (ფხვნილი), 15 გ. ბოსტნეულის კონსერვი, 10 გ. ჩირი, 50 გ. ხილ-კენკრის კომპოტი (კონსერვი) – ავადმყოფებზე, რომლებიც იმყოფებიან სამკურნალოდ ან გამოსაკვლევად.

4. თირკმელებით დაავადებული ავადმყოფები, რომლებიც მკურნალობენ სამხედრო სამედიცინო დაწესებულებებში, გარდა მეორე პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ავადმყოფებისა, უზრუნველყოფილ იქნენ კვებით (ერთ ავადმყოფზე დღე-ღამეში) პროდუქტების შემდეგი ნაკრებით:

ხორბლის პური I ხარისხის ფქვილიდან – 300 გ. ბურღულეული და მაკარონის ნაწარმი – 100 გ. კარტოფილი – 700 გ. ბოსტნეული – 300 გ. ახალი ხილი – 375 გ. ჩირი – 100 გ. ხილ-კენკრის წვენები – 25 გ. შაქარი – 100 გ. ჩაი – 1 გ. თევზი – 100 გ. ხაჭო – 100 გ. ძროხის რძე – 400 გ. არაჟანი – 35 გ. ძროხის რძის კარაქი – 60 გ. მცენარეული ცხიმი – 50 გ. კვერცხი – 1 ცალი.

5. ტუბერკულიოზით და პნევმოკონიოზით დაავადებული ავადმყოფები, რომლებიც მკურნალობენ სამხედრო-სამედიცინო დაწესებულებებში, გარდა მეორე პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ავადმყოფებისა, უზრუნველყოფილ იქნენ კვებით (ერთ ავადმყოფზე დღე-ღამეში) პროდუქტების შემდეგი ნაკრებით:

პური ჭვავის როში და ხორბლის პირველი ხარისხის ფქვილის ნარევიდან – 150 გ. თეთრი პური I ხარისხის ხორბლის ფქვილიდან – 300 გ. ხორბლის I ხარისხის ფქვილი – 75 გ. კარტოფილის სახამებელი – 10 გ. ბურღულეული და მაკარონის ნაწარმი – 75 გ. კარტოფილი – 400 გ. ბოსტნეული და მწვანილი – 500 გ. ახალი ხილი – 200 გ. ჩირი – 30 გ. შაქარი და საკონდიტრო ნაწარმი – 100 გ. კაკაო (ფხვნილი) – 2 გ. ჩაი – 1 გ. ხორცი, ფრინველის ხორცი – 100 გ. თევზი – 100 გ. ქაშაყი – 5 გ. ორაგულის მარცვლოვანი ხიზილალა – 5 გ. ძროხის რძე – 500 გ. ხაჭო – 70 გ. არაჟანი – 30 გ. ყველი – 15 გ. ძროხის რძის კარაქი – 60 გ. მცენარეული ცხიმი – 25 გ. კვერცხი – 2 ცალი, მარილი და სანელებლები – 1 გ.

ტუბერკულიოზით და პნევმოკონიოზით დაავადებულთა კვება უნდა წარიმართოს მკურნალი ექიმების მიერ დანიშნული ინდივიდუალური დიეტის მიხედვით, პროდუქტების შესაბამისი ნაკრებით, გამომდინარე იჯრის საერთო ღირებულებიდან. პროდუქტების შეცვლა უნდა მოხდეს ჩანაცვლების ნორმების მიხედვით.

6. სამხედრო მოსამსახურეებისათვის, რომლებიც მკურნალობენ სამხედრო-სამედიცინო დაწესებულებებში ჭრილობების, კონტუზიების, დასახიჩრებებისა და სხვა დაავადებების გამო, რომლებიც მათ მიიღეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, გარდა მეორე პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი ავადმყოფებისა, ნებადართულია ნორმის ზევით დამატებითი პროდუქტების მიცემა სამკურნალო იჯრის ენერგეტიკული ღირებულების 25%-ის ოდენობით.

7. პროდუქტების შეცვლა სამკურნალო იჯრის ნორმებში უნდა მოხდეს ავადმყოფისათვის დანიშნული დიეტის შესაბამისად ჩანაცვლების ნორმების მიხედვით.

8. ამბულატორიულად კუჭის წვენის კლინიკური ანალიზების ჩასატარებლად სამხედრო ჰოსპიტლებისა და ლაზარეთების ავადმყოფებზე ნებადართულია გაიცეს I ან II ხარისხის ხორბლის ფქვილისაგან გამომცხვარი თეთრი პური ერთ გამოსაკვლევ ავადმყოფზე 100 გ-ის რაოდენობით.

9. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით შესაძლებელია დამატებებისა და კორექტივების შეტანა ცალკეული პროდუქტის ნორმების განსაზღვრასა და მის გაცემაზე ექსტრემალური შემთხვევების დროს.

 

კადეტთა, კურსანტთა და მსმენელთა სასურსათო იჯრა

ნორმა №5

სურსათის დასახელება

დღიური ნორმა

ბრუტო, გ.

ენერგეტიკული

ღირებულება, კკალ

1

პური I ხარისხის ფქვილიდან

400

944,00

2

პური რუხი

200

428,00

3

ხორბლის ფქვილი II ხარისხის

10

32,80

4

ნამცხვარი

20

85,50

5

ბურღულეული

70

229,25

6

ბრინჯი

35

113,05

7

მაკარონის ნაწარმი

20

64,60

8

ხორცი

200

233,60

9

თევზი

140

103,00

10

რძე

200

116,00

11

ხაჭო

20

31,20

12

არაჟანი

10

20,60

13

ყველი

20

52,00

14

კვერცხი ცალი კვირაში

6

 66,85 (დღიური ნორმა)

15

შაქარი

60

225,00

16

კარაქი

40

299,20

17

მცენარეული ზეთი

20

179,80

18

კარტოფილი

500

290,50

19

კომბოსტო

100

22,40

20

ჭარხალი

35

13,60

21

სტაფილო

50

8,25

22

ხახვი

85

30,60

23

კიტრი, პომიდორი ან კონსერვები, სეზონის მიხედვით

65

11,70

24

ბადრიჯანი, ისპანახი, მჟაუნა, ფხალეული

35

7,14

25

ნიორი

5

4,40

26

ხილი სხვადასხვა

60

27,04

27

ჩირი

2

5,46

28

კისელის კონცენტრატი

5

6,00

29

კაკაოს ან ყავის კონცენტრატი

1

2,80

30

ხილფაფა ან ჯემი

5

5,00

31

ჩაი

2

 

32

ტომატ-პასტა

15

11,60

33

წიწაკა, საკმაზ-სანელებლები (აჯიკა)

0,5(5)

 

34

ძმარი

3

 

35

მარილი

15

 

36

კარტოფილის სახამებელი

5

14,95

ს უ ლ

3685,89

 

შენიშვნა:

1. აღნიშნული ნორმის ღირებულება განისაზღვროს 102 ლარის ოდენობით.

2. მოცემული ნორმით უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი:

ა) კადეტები, კურსანტები და მსმენელები, რომლებიც იმყოფებიან ყაზარმულ პირობებში;

ბ) კადეტობისა და კურსანტობის კანდიდატები, რომლებიც აბარებენ მისაღებ გამოცდებს სამხედრო სასწავლებლებში და იმყოფებიან ყაზარმულ პირობებში სასწავლებლებში გამოცხადების დღიდან.

3. კადეტები, კურსანტები და მსმენელები სამხედრო ნაწილებში და გემებზე პრაქტიკის გავლის დროს უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი იმ ნორმებით, რომელიც გათვალისწინებულია ამ სამხედრო ნაწილის (ხომალდის) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებისათვის.

4. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით შესაძლებელია დამატებებისა და კორექტივების შეტანა ცალკეული პროდუქტის ნორმების განსაზღვრასა და მის გაცემაზე ექსტრემალური შემთხვევების დროს.

 

საერთო საჯარისო მშრალი სასურსათო იჯრა

ნორმა №6

პროდუქტის დასახელება

რაოდენობა ერთ სულზე დღე ღამეში, გ

ენერგეტიკული ღირებულება კკალ

I ვარიანტი

II ვარიანტი

I ვარიანტი

II ვარიანტი

1

გალეტი I ან II ხარისხის ხორბლის ფქვილის

270

270

907

907

2

ხორცის კონსერვები ასორტიმენტში

450

350

1044

812

3

ხორც-მცენარეული კონსერვები ასორტიმენტში

250

500

325

650

4

შაქარი – რაფინადი, საგზაო

90

120

338

451

5

ჩაი

3

4

 

 

6

ხილის წვენი

350

150

193

83

7

ჩურჩხელა ნიგვზით

50

 

98

 

ს უ ლ

 

 

2905

2903

 

შენიშვნა:

1. საერთო საჯარისო მშრალი იჯრის I და II ვარიანტით პირადი შემადგენლობა უზრუნველყოფილ უნდა იქნ ს იმ შემთხვევებში, როდესაც შეუძლებელია ძირითადი იჯრის პროდუქტებიდან ცხელი კერძის მომზადება. ამასთან, მშრალი იჯრით კვების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 დღე-ღამეს.

2. პირად შემადგენლობას საგანგებო პირობებში მოქმედებისას (ხომალდების ბაზიდან მოწყვეტისას და სხვა) საერთო საჯარისო მშრალ იჯრასთან ერთად მიეცემა 30 გ. მშრალი საწვავი.

3. მცირეგაბარიტიანი მშრალი იჯრის კომპლექტი ავარიულ მარაგში იხარჯება ავარიების დროს და ზღვაზე იძულებით დაყოვნებისას მომარაგების ბაზიდან დაშორებით, ხომალდის მეთაურის ნებართვით და მხოლოდ ძირითად იჯრაში შემავალი პროდუქტების მარაგის სრული ამოწურვის შემდგომ.

 

დონორების დამატებითი სასურსათო იჯრა

ნორმა №7

სურსათის დასახელება

№1 რაციონი (უსასყიდლოდ სისხლის მიცემისას), გ.

ენერგეტიკუ -ლი ღირებულება, კკალ

№2 რაციონი (გასამრჯელოდ სისხლის გაცემისას), გ

ენერგეტი -კული ღირებულება, კკალ

1

პური რუხი ან ჭვავის

100

214,00

200

428,00

2

პური I ხარისხის ხორბლის ფქვილისაგან

300

708,00

200

472,00

3

ხორბლის ფქვილი II ხარისხის

10

32,80

10

32,80

4

ბურღულეული

20

65,50

20

65,50

5

მაკარონის ნაწარმი

20

64,60

20

64,60

6

ხორცი

200

233,60

100

116,80

7

თევზი, ქაშაყი

30

31,00

30

22,10

8

კარაქი

40

299,20

30

224,40

9

ძროხის რძე

200

116,00

100

58,00

10

ყველი

30

78,00

 

 

11

შაქარი

35

131,25

30

112,50

12

ჩაი

0,3

 

0,3

 

13

სორკო კაკაოს დანამატით

36/4

15,00

36/2

7,50

14

შოკოლადი

15

82,00

 

 

15

კარტოფილი და ბოსტნეული, სულ

400

165,71

400

165,71

მათ შორის:

 

კარტოფილი

200

116,20

200

116,20

კომბოსტო ახალი ან დამჟავებული

100

22,40

100

22,40

ჭარხალი

30

11,66

30

11,66

სტაფილო

50

8,25

50

8,25

ხახვი

20

7,20

20

7,20

16

ჩირი

20

54,60

20

54,60

17

ხილი ახალი

350

157,73

100

45,07

ს უ ლ

2448,99

 

1985,78

შენიშვნა:

1. მოცემული ნორმის იჯრა რაციონების მიხედვით საკვების სახით უნდა მიეცეს სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო პირებს სისხლის აღების დღეს დამოუკიდებლად ძირითადი ნორმებით მათი უზრუნველყოფისა. მოცემული ნორმის პროდუქტები რაციონების მიხედვით დონორებს შეიძლება მიეცეთ ხელზე ან მათ მაგიერ გადაეხადოთ ფულადი კომპენსაცია.

2. დაშვებულია ცალკეული პროდუქტის შეცვლა ურთიერთჩანაცვლებადი ნორმების მიხედვით.

3. პროდუქტების დონორებისათვის დადგენილი ნორმით ხელზე გაცემისას ან მათ მაგიერ ფულადი კომპენსაციის გადახდევინებისას ტკბილი ჩაის პურით მიცემა დონორებისათვის სისხლის აღებამდე აუცილებელია. ამ შემთხვევაში ჩაისთან ერთად გაცემული პროდუქტები ფულადი კომპენსაციის ანგარიშში არ შედის და ხელზე დანარჩენ პროდუქტებთან არ გაიცემა.

ერთი პროდუქტის სხვა პროდუქტით შეცვლის ნორმა

 

პროდუქტის დასახელება

რაოდენობა გრამებში

ძირითადი

შემცვლელი

1

პური შავი (რუხი)

ორცხობილა, გალეტი

პურის ფქვილი (შავი)

პურის ფქვილი I ხარისხის

100

 

60

70

70

2

I ან უმაღლესი ხარისხის პური

ორცხობილა, გალეტი

I ხარისხის ფქვილი

უმაღლესი ხარისხის ფქვილი

100

 

65

75

70

3

პურის ფქვილი

ბრინჯი

მაკარონის ნაწარმი

მანანის ბურღული

100

 

100

100

100

4

ბურღული სხვადასხვა (ლობიოს ჩათვლით)

ბრინჯი

მაკარონის ნაწარმი

ბურღულის და ბოსტნეულის კონცენტრატი

ახალი კარტოფილი

ახალი ბოსტნეული

დამწნილებული ბოსტნეული

100

 

100

100

500

500

500

500

5

მაკარონის ნაწარმი

ბრინჯი

სხადასხვა ბურღული და ლობიო

პურის ფქვილი

კარტოფილი და ბოსტნეული

100

 

100

100

100

500

6

ხორცი საქონლის, ღორის, ცხვრის

შაშხი

1 კატ. სუბპრ. (ელენთა, ღვიძლი, გული)

ფრინველის ხორცი

ხორცის კონსერვი

ახალი მარილიანი თევზი

შებოლილი ხორცი

II კატ. სუბპროდუქტი

ყველი

მოხარშული ძეხვი, სოსისი

100

 

100

100

100

75

150

60

200

75

80

7

თევზი

გამოუწელავი თავიანი თევზი

თევზის კონსერვი

შებოლილი თევზი

თევზის ფილე

ხორცი

- გამხმარი თევზი

100

 

130

80

75

70

67

15

8

ცხოველური ცხიმები

მარგარინი

მცენარეული ზეთი

100

 

100

100

9

მცენარეული ზეთი

კულინარული ქონი

ცხოველური ცხიმი

მარგარინი

100

 

100

100

100

10

კარაქი

შპიკი

ყველი

მცენარეული ზეთი

100

 

100

100

50

11

რძე

რძის ფხვნილი

შედედებული რძე

არაჟანი

ხაჭო

კარაქი

100

 

15

20

20

30

5

12

კვერცხი (ცალი)

კვერცხის ფხვნილი

1

 

15

13

შაქარი

ჯემი, მურაბა

მარმელადი

კარამელი

100

 

140

130

50

14

ტომატის პასტა

ტომატის პიურე

ტომატის სოუსი

ტომატის წვენი, ახალი პამიდორი

100

 

200

100

500

15

ახალი ხილი

ხმელი ჩირი

საზამთრო

ნესვი

100

 

20

300

200

16

ხმელი ჩირი

შაქარი

და ჩაი

100

 

75

3

17

კისელი

შაქარი

და ჩაი

ხილის წვენი

100

 

50

2

250

18

ნატურალური ყავა

ხსნადი ყავა

ყავის სასმელი

კაკაოს ფხვნილი

ჩაი

100

 

40

200

100

25

19

კარტოფილი

ბოსტნეულის მწვანილი

მშრალი კარტოფილი

ბოსტნეულის კონსერვი

სხვადასხვა ბურღული

100

 

100

15

60

20

20

ბოსტნეული, ბოსტნეულის ჩირი

კარტოფილი

კარტოფილის ფხვნილი

სხვადასხვა ბურღული

100

 

100

15

20

21

ხახვი

ნიორი

100

 

50

22

ჩაი

 - ყავა სოიოს

1

 

2.5

23

საფუარი (ჟელატინი,სახამებელი)

 - ფქვილი პასირების II ხარისხის

1

 

10

 

ოფიცერთა, კაპრალთა და სერჟანტთა (მიჩმანთა) შემადგენლობის ყოველთვიური

სასურსათო ულუფა

ნორმა №8

 

საერთო საჯარისო შემადგენლობის ულუფა

სურსათის დასახელება

ზომის ერთეული

რაოდენობა

თვეში

1

ხორცი

კგ.

9

2

კარაქი

კგ.

2

3

ზეთი

ლიტ.

2

4

ბურღულეული და მაკარონის ნაწარმი

კგ.

4

5

შაქარი

კგ.

2,5

6

კარტოფილი

კგ.

15

7

ბოსტნეული

კგ.

15

8

თევზი

კგ.

4,5

9

რძე შედედებული

კგ.

2

 

მფრინავთა ულუფა

სურსათის დასახელება

ზომის ერთეული

რაოდენობა

თვეში

1

ხორცი

კგ.

11

2

კარაქი

კგ.

3,5

3

ზეთი

ლიტ.

2

4

ბურღულეული და მაკარონის ნაწარმი

კგ.

4

5

შაქარი

კგ.

2,5

6

კარტოფილი

კგ.

15

7

ბოსტნეული

კგ.

20

8

თევზი

კგ.

7

9

რძე და რძის ნაწარმი

კგ.

6

10

კვერცხი

ც.

20

 

მეზღვაურთა ულუფა

სურსათის დასახელება

ზომის ერთეული

რაოდენობა

თვეში

1

ხორცი

კგ.

10

2

კარაქი

კგ.

2

3

ზეთი

ლიტ.

2

4

ბურღულეული და მაკარონის ნაწარმი

კგ.

4

5

შაქარი

კგ.

2,5

6

კარტოფილი

კგ.

15

7

ბოსტნეული

კგ.

17

8

თევზი

კგ.

5

9

რძე და რძის ნაწარმი

კგ.

3

10

კვერცხი

ც.

15

 

შენიშვნა:

1. სასურსათო ულუფის საკომპენსაციო თანხა განისაზღვროს თვეში:

– საერთო საჯარისო შემადგენლობის – 59,0 ლარი;

– მფრინავთა – 121,4 ლარი;

– მეზღვაურთა – 70,0 ლარი.

2. ოფიცერთა, კაპრალთა და სერჟანტთა (მიჩმანთა) შემადგენლობას საქვაბე კმაყოფაზე (საყაზარმე კვების პირობებში) ყოფნის პერიოდში არ მიეცემათ ზემოაღნიშნული ნორმით დადგენილი სასურსათო ულუფა ან შესაბამისი ფულადი კომპენსაცია.

3. როგოც წესი, გასული თვის შესაბამისი სასურსათო ულუფა ან მისი ფულადი კომპენსაცია გაიცემა მიმდინარე თვის შრომის ანაზღაურებასთან ერთად.

 

სამხედრო მოსამსახურეთა სანივთე ქონებით უზრუნველყოფის ნორმები

უმაღლეს ოფიცერთა შემადგენლობისათვის (გარდა ბრიგადის გენერლისა)

ნორმა №1

სანივთე ქონების დასახელება

ზომის ერთეული

ტარების ნორმა

რაოდენობა

ვადა (წელი)

1

პიჯაკი და შარვალი ყოველდღიური

კომპლ.

1

2

2

ქურთუკი ელვა შესაკრავით და შარვალი ყოველდღიური

კომპლ.

1

2

3

ქუდი წინაფრიანი ყოველდღიური

ცალი

1

2

4

ქუდი პილოტური

ცალი

1

2

5

პიჯაკი ორბორტიანი და შარვალი სააღლუმე

კომპლ.

1

4

6

ქუდი წინაფრიანი სააღლუმე

ცალი

1

4

7

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული

კომპლ.

1

1

8

კეპი კომუფლირებული

ცალი

1

1

9

პერანგი გრძელი სახელოებით თეთრი

ცალი

1

1

10

პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი

ცალი

1

1

11

პერანგი ყოველდღიური

ცალი

3

1

12

ჰალსტუხი შავი

ცალი

2

1

13

მაისური კომუფლირებული

ცალი

3

1

14

ხელთათმანი ხუთთითიანი თეთრი

წყვილი

1

4

15

პალტო ორბორტიანი ყოველდღიური

ცალი

1

3

16

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული დათბუნებული

კომპლ.

1

3

17

კეპი კომუფლირებული დათბუნებული

ცალი

1

2

18

ხელთათმანი ყავისფერი ნახევრადშალის

წყვილი

1

2

19

კაშნე თეთრი

ცალი

1

2

20

კაშნე რუხი

ცალი

1

2

21

ლაბადა საწვიმარი

ცალი

1

4

22

ფეხსაცმელი დაბალყელიანი შავი

წყვილი

2

1

23

ფეხსაცმელი მაღალყელიანი შავი

წყვილი

1

1

24

ქამარი საველე

ცალი

1

2

25

ქამარი სააღლუმი

ცალი

1

4

26

მაისური

ცალი

2

1

27

ტრუსი

ცალი

2

1

28

საცვალი ზამთრის

კომპლ.

2

2

29

წინდა ბამბის

წყვილი

3

1

30

წინდა შალის თბილი

წყვილი

2

1

31

ქამარი შარვლის

ცალი

1

2

32

ჩანთა გენერლის

ცალი

1

4

33

ზურგჩანთა

ცალი

1

4

34

საძილე ტომარა

ცალი

1

4

35

ლაბადა (პალტო)

ცალი

1

3

 

შენიშვნა:

ბრიგადის გენერლის სანივთე ქონება ანალოგიურია ოფიცერთა შემადგენლობისათვის დადგენილი სანივთე ქონებისა, განსხვავებაა მხოლოდ სამხრეებში.

 

ოფიცერთა შემადგენლობისათვის

ნორმა №2

სანივთე ქონების დასახელება

ზომის ერთეული

ტარების ნორმა

რაოდენობა

ვადა (წელი)

1

პიჯაკი და შარვალი ყოველდღიური

კომპლ.

2

3

2

შარვალი ყოველდღიური

ცალი

1

2

3

ქუდი წინაფრიანი ყოველდღიური

ცალი

2

3

4

ქურთუკი ელვა შესაკრავით და შარვალი ყოველდღიური

კომპლ.

1

2

5

ქუდი პილოტური

ცალი

1

2

6

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული

კომპლ.

3

2

7

კეპი კომუფლირებული

ცალი

3

2

8

პერანგი გრძელი სახელოებით თეთრი

ცალი

1

2

9

პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი

ცალი

1

2

10

პერანგი ყოველდღიური

ცალი

3

1

11

ჰალსტუხი შავი

ცალი

2

2

12

მაისური კომუფლირებული

ცალი

3

1

13

ხელთათმანი ხუთთითიანი თეთრი

წყვილი

1

4

14

პალტო ორბორტიანი ყოველდღიური

ცალი

1

3

15

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული დათბუნებული

კომპლ.

1

2

16

კეპი კომუფლირებული დათბუნებული

ცალი

1

2

17

ხელთათმანი ყავისფერი ნახევრადშალის

წყვილი

1

2

18

კაშნე თეთრი

ცალი

1

2

19

კაშნე ხაკისფერი

ცალი

1

2

20

ლაბადა საწვიმარი

ცალი

1

4

21

ლაბადა (პალტო) გამოსასვლელი

ცალი

1

3

22

ფეხსაცმელი დაბალყელიანი შავი

წყვილი

2

1

23

ფეხსაცმელი მაღალყელიანი შავი

წყვილი

3

2

24

ქამარი საველე

ცალი

1

2

25

ქამარი სააღლუმე

ცალი

1

4

26

ქამარი შარვლის

ცალი

1

2

27

მაისური ბამბის

ცალი

2

1

28

ტრუსი ბამბის

ცალი

2

1

29

საცვალი ზამთრის

კომპლ.

2

2

30

წინდა ბამბის

წყვილი

3

1

31

წინდა შალის თბილი

წყვილი

2

1

32

ჩანთა ოფიცრის

ცალი

1

5

33

ზურგჩანთა

ცალი

1

2

34

საძილე ტომარა

ცალი

1

3

35

ზუჩი (მუზარადი)

ცალი

1

15

36

ზუჩის (მუზარადის) ჩიხოლი

ცალი

1

3

37

მათარა ალუმინის

ცალი

1

5

38

მათარის ჩიხოლი

ცალი

1

2

39

საბრძოლო ჟილეტი

ცალი

1

2

40

ქუდი ნაქსოვი ზუჩის (მუზარადის)

ცალი

1

2

 

კაპრალთა და სერჟანტთა (მიჩმანთა) შემადგენლობისათვის

ნორმა №3

სანივთე ქონების დასახელება

ზომის ერთეული

ტარების ნორმა

რაოდენობა

ვადა (წელი)

1

პიჯაკი და შარვალი ყოველდღიური

კომპლ.

2

3

2

შარვალი ყოველდღიური

ცალი

1

2

3

ქუდი წინაფრიანი ყოველდღიური

ცალი

2

3

4

ქურთუკი ელვა შესაკრავით და შარვალი ყოველდღიური

კომპლ.

1

2

5

ქუდი პილოტური

ცალი

1

2

6

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული

კომპლ.

3

2

7

კეპი კომუფლირებული

ცალი

3

2

8

პერანგი გრძელი სახელოებით თეთრი

ცალი

1

2

9

პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი

ცალი

1

2

10

პერანგი ყოველდღიური

ცალი

3

1

11

ჰალსტუხი შავი

ცალი

2

2

12

მაისური კომუფლირებული

ცალი

3

1

13

ხელთათმანი თეთრი

წყვილი

1

4

14

პალტო ორბორტიანი ყოველდღიური

ცალი

1

3

15

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული დათბუნებული

კომპლ.

1

2

16

კეპი კომუფლირებული დათბუნებული

ცალი

1

2

17

ხელთათმანი ყავისფერი

წყვილი

1

2

18

კაშნე თეთრი

ცალი

1

2

19

კაშნე ხაკისფერი

ცალი

1

2

20

ლაბადა საწვიმარი

ცალი

1

4

21

ფეხსაცმელი დაბალყელიანი შავი

წყვილი

2

1

22

ფეხსაცმერლი მაღალყელიანი შავი

წყვილი

3

2

23

ქამარი საველე

ცალი

1

2

24

ქამარი სააღლუმე

ცალი

1

4

25

ქამარი შარვლის

ცალი

1

2

26

მაისური ბამბის

ცალი

2

1

27

ტრუსი ბამბის

ცალი

2

1

28

საცვალი ზამთრის

კომპლ.

2

2

29

წინდა ბამბის

წყვილი

3

1

30

წინდა შალის თბილი

წყვილი

2

1

31

ჩანთა სერჟანტის

ცალი

1

5

32

ზურგჩანთა

ცალი

1

2

33

საძილე ტომარა

ცალი

1

3

34

ზუჩი (მუზარადი)

ცალი

1

15

35

ზუჩის (მუზარადის) ჩიხოლი

ცალი

1

3

36

მათარა ალუმინის

ცალი

1

5

37

მათარის ჩიხოლი

ცალი

1

2

38

საბრძოლო ჟილეტი

ცალი

1

15

39

ქუდი ნაქსოვი ზუჩის (მუზარადის)

ცალი

1

2

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეების, კადეტების, კურსანტებისა და სხვა სამხედრო სასწავლებლების მსმენელებისათვის

 ნორმა №4

სანივთე ქონების დასახელება

ზომის ერთეული

ტარების ნორმა

რაოდენობა

ვადა (წელი)

1

კეპი კომუფლირებული

ცალი

2

1,5

2

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული

კომპლ.

2

1,5

3

ქურთუკი და შარვალი სამუშაო ფორმა (კომბინიზონი)

კომპლ.

1

1,5

4

კეპი კომუფლირებული დათბუნებული

ცალი

1

1,5

5

ქურთუკი და შარვალი კომუფლირებული დათბუნებული

კომპლ.

1

1,5

6

მაისური კომუფლირებული

ცალი

3

1,5

7

ტრუსი ბამბის

ცალი

3

1,5

8

წინდა ბამბის

წყვილი

5

1,5

9

წინდა შალის თბილი

წყვილი

3

1,5

10

საცვალი ზამთრის

კომპლ.

2

1,5

11

ცხვირსახოცი

ცალი

7

1,5

12

ხელთათმანი ნაქსოვი თბილი შავი

წყვილი

1

1,5

13

ხელთათმანი სამუშაო

წყვილი

2

1,5

14

ფეხსაცმერლი მაღალყელიანი შავი

წყვილი

2

1,5

15

ჩუსტები საყაზარმო

წყვილი

2

1,5

16

ჩანთა სერჟანტის

ცალი

1

3

17

ქამარი წელის

ცალი

1

1,5

18

ქამარი შარვლის

ცალი

1

1,5

19

ზურგჩანთა

ცალი

1

1,5

20

სამხრე აღჭურვილობა

ცალი

1

1,5

21

ლეიბი ბამბის

ცალი

1

3

22

ბალიში ბამბის

ცალი

1

3

23

საბანი ბამბის

ცალი

1

3

24

საბანი ნახევრადშალის

ცალი

1

4

25

პირსახოცი ვაფლის

ცალი

5

1,5

26

პირსახოცი ვაფლის (ფეხის)

ცალი

2

1,5

27

ზეწარი ბამბის

ცალი

6

1,5

28

ბალიშის პირი ბამბის

ცალი

3

1,5

29

ფეხსაფენი

ცალი

1

1,5

30

ლეიბის ქვეშსაფენი

ცალი

1

4

31

ალუმინის მათარა

ცალი

1

3

32

მათარის ჩიხოლი

ცალი

1

1,5

33

ალუმინის კარდალა

ცალი

1

3

34

პოლიეთილენის მათარა

ცალი

1

1,5

35

საწვიმარი ლაბადა

ცალი

1

3

36

ზუჩი (მუზარადი)

ცალი

1

15

37

ზუჩის (მუზარადის) ჩიხოლი

ცალი

1

3

38

საბრძოლო ჟილეტი

ცალი

1

15

39

საქარე ქურთუკი

ცალი

1

1,5

40

საძილე ტომარა

ცალი

1

3

41

საძილე ტომრის საფენი

ცალი

1

3

42

სპორტული ტანსაცმელი

კომპლ.

1

1,5

43

სპორტული ფეხსაცმელი

წყვილი

1

1,5

44

სასაპნე

ცალი

1

1,5

45

ხელის საპონი

კგ

200 გრ

ერთ თვეში

46

საპონი საოჯახო

კგ

150 გრ

ერთ თვეში

47

სარეცხის საშუალება 1 კგ გარეცხვაზე

კგ

40 გრ

ერთ გარეცხვაზე

48

ფეხსაცმლის საცხი

კგ

40 გრ

ერთ თვეში

49

ფეხსაცმლის ჯაგრისი

ცალი

2

1,5

50

საპარსი მოწყობილობა ერთჯერადი

კომპლ.

12/1 თვე

ერთ ჯარისკაცზე

 

შენიშვნა:

ატრიბუტიკა და ფურნიტურა გაიცემა სამხედრო ფორმის ნორმებისა და ვადების შესაბამისად.