ქალაქ ბათუმში, მდინარე ჭოროხზე ხიდის მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების (ფიზიბილიტის) მომზადების შესახებ

  • Word
ქალაქ ბათუმში, მდინარე ჭოროხზე ხიდის მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების (ფიზიბილიტის) მომზადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1029
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/05/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი გამოუქვეყნებელი, 30/05/2012
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).00.000000
  • Word
1029
30/05/2012
გამოუქვეყნებელი, 30/05/2012
000000000.00(0).00.000000
ქალაქ ბათუმში, მდინარე ჭოროხზე ხიდის მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების (ფიზიბილიტის) მომზადების შესახებ
საქართველოს მთავრობა

აქართველოს მ ავრობის

განკარგულება 1029

2012 წლის30მაისი

. თბილისი

ქალაქ ბათუმში,მდინარე ჭორხზე ხიდისმშენებლობის ტექნიკურ‑ეკონომიკური დასაბუთების (ფიზიბილიტის) მომზადების შესახებ

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებამ – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა  2012 წელს უზრუნველყოს:

 ა) ქალაქ ბათუმში, მდინარე ჭოროხზე ხიდის მშენებლობის ტექნიკურ‑ეკონომიკური დასაბუთების (ფიზიბილიტის) მომზადება;

ბ) ამ განკარგულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვის დაფინანსება „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის „გზების მშენებლობისა და მოვლა-შენახვის“ მუხლით (პროგრამული კოდი: 25 02 02) და „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის და ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლებისა და ფინანსური აქტივების კლების კვარტალური განწერის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №643 ბრძანებით დამტკიცებული „გზების პერიოდული შეკეთებისა და რეაბილიტაციის“ მუხლით (პროგრამული კოდი: 25 02 02 01) განსაზღვრული ასიგნებებიდან.

პრემიერ-მინისტრი                ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.