საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სახელმწიფო დაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრის შესახებ

  • Word
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სახელმწიფო დაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 937
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 21/12/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 167, 22/12/2010
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2011
სარეგისტრაციო კოდი 290090000.22.033.016083
  • Word
937
21/12/2010
სსმ, 167, 22/12/2010
290090000.22.033.016083
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სახელმწიფო დაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №937

2010 წლის 21 დეკემბერი

ქ. თბილისი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სახელმწიფო დაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრის შესახებ

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-8 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. სახელმწიფო დაზღვევას დაექვემდებაროს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის (შემდგომში – საგამოძიებო სამსახური) თანამშრომლის ოჯახის წევრები.

2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტის მიზნებისათვის ოჯახის წევრში იგულისხმება საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლის მეუღლე და არასრულწლოვანი შვილი (შვილები).

3. საგამოძიებო სამსახურმა წლიური საბიუჯეტო კანონით მისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში უზრუნველყოს ამ ბრძანების მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ პირთა დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

. ბაინდურაშვილი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.