სიტყვა/ფრაზა მოიძებნოს დოკუმენტების ფილტრი
დოკუმენტის ტიპი
დოკუმენტის მიმღები
დოკუმენტის ნომერი მიღების თარიღი -
სარეგისტრაციო კოდი გამოქ. თარიღი -
სტატუსი დამატებითი სტატუსისსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”
სიახლე!

2014 წლის 10 იანვარს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა გამოსცა 14 ბრძანება, რომლის თანახმად, ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა დაინიშნა 2014 წლის 10 თებერვალს.

საგამოცდო პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის 68 ბრძანებით.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, გთავაზობთ თავისუფალ წვდომას აღნიშნულ ბრძანებასა და პროგრამაზე.

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებებისთვის!

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 49-ე მუხლის  თანახმად საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ყოველი წლის 10 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს პრეზიდენტსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წარუდგინოს, აგრეთვე „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოაქვეყნოს ანგარიში.

ანგარიშის გამოქვეყნება განხორციელდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 6 დეკემბრის №225 ბრძანებით განსაზღვრული საფასურის შესაბამისად.

ანგარიში მომზადებულ უნდა იქნეს შრიფტით „Sylfaen“, არანაკლებ 11 ზომისა. მომსახურების გაწევის მიზნით საჭიროა განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვა.

საკონტაქტო ინფორმაციისთვის გთხოვთ, გადახვიდეთ ბმულზე.

სიახლე

საკანონმდებლო მაცნე მომხმარებელს კიდევ ერთ სიახლეს სთავაზობს. ვებგვერდზე განთავსებული კანონების კოდიფიცირებული ვერსიები უკვე უსასყიდლოდ არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის და ამისათვის დაგჭირდებათ მხოლოდ სტანდარტული რეგისტრაციის გავლა. დღემდე მათი ნახვა ან ჩამოტვირთვა, მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებელს შეეძლო. ფასიანი სერვისის წლიური ღირებულება კი 288 ლარს შეადგენდა. რეგისტრირებული (არაავტორიზებული) მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომი მხოლოდ კანონის პირველადი ვერსია და ცვლილებები იყო.

რაც შეეხება ჩვენს ვებგვერდზე  განთავსებულ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, ისინი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლისათვის.

მიმდინარე წლიდან საკანონმდებლო მაცნე მომხმარებლისათვის არაერთი ახალი მომსახურების შეთავაზებას გეგმავს.

გააკეთეთ კომენტარები კანონებსა და კანონპროექტებზე და იხილეთ სამინისტროს ოფიციალური პასუხი
ნებისმიერ რეგისტრირებულ მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონპროექტებზე, აგრეთვე საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ნორმატიულ აქტზე გააკეთოს კომენტარი, გამოთქვას საკუთარი შეფასება/მოსაზრება და გაეცნოს და გამოეხმაუროს სხვა მომხმარებლის კომენტარს.
გარკვეული პერიოდულობით, იუსტიციის სამინისტრო მოამზადებს ოფიციალურ პასუხს, რომელიც, აგრეთვე განთავსდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
ახალი მომსახურება მაცნეს მომხმარებელთათვის !
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესა და შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელებული ერთობლივი საქმიანობის შედეგად საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდის მომხმარებელს უკვე შეუძლია იხილოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის გარკვეული მუხლები განმარტებებით და დაკავშირებული დოკუმენტებით.
საგადასახადო კოდექსის დათვალიერებისას მომხმარებელს შესაძლებლობა მიეცემა ნახოს ყველა ის დოკუმენტი (ფინანსთა მინისტრის ბრძანება, მთავრობის დადგენილება), რომელიც დაკავშირებულია გადასახადებთან და სხვა საგადასახადო საკითხებთან, შესაბამისად მომხმარებელს აღარ მოუწევს ცალკე დოკუმენტების ძებნა და შესაძლებლობა ექნება ერთი დოკუმენტიდან პირდაპირ გადავიდეს დაკავშირებულ დოკუმენტებზე.
გარდა ამისა მომხმარებელს საშუალება მიეცემა იხილოს საგადასახადო კოდექსის კონკრეტული მუხლების კომენტარები მაგალითებით, შედგენილი შემოსავლების სამსახურის მიერ, რითაც გაუმარტივდება კონკრეტული ნორმების აღქმა და გაგება.
ახალი ნორმატიული დოკუმენტები ახალი საინფორმაციო დოკუმენტები
11/07/2014 11/07/2014
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი შემოსავლების სამსახური №32352 02/07/2014
სს სამკერვალო კომპანია „იმერი“ს მორიგი კრების ჩატარების შესახებ
განცხადება სს სამკერვალო კომპანია "იმერი" №0 10/07/2014
11/07/2014 11/07/2014
„სამხედრო პოლიციის თანამშრომელთა სამსახურის გავლის წესის შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2011 წლის 21 ივლისის №582 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მინისტრის ბრძანება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი №48 10/07/2014
ს.ს."ობშის აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ
განცხადება ს.ს."ობჩა" №0 11/07/2014
11/07/2014 11/07/2014
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი შემოსავლების სამსახური №32895 07/07/2014
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო №2/104 10/07/2014
11/07/2014 10/07/2014
„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს მთავრობა №442 09/07/2014
”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის კომპეტენციას მიკუთვნებული წესების დამტკიცების შესახებ
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი საქართველოს საპატრიარქო №119 30/06/2014
11/07/2014 09/07/2014
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი №56 09/07/2014
განჩინება შპს „ნია“-ს გაკოტრებულად გამოცხადების და რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
სასამართლოს აქტები თბილისის საქალაქო სასამართლო №2/5975-14 27/06/2014
11/07/2014 09/07/2014
„საქართველოში მიწის მართვის განვითარების სამართლებრივი უზრუნველყოფის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 ოქტომბრის №253 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს მთავრობა №443 09/07/2014
ს.ს."საქენერგორემონტი" - ს აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
განცხადება ს.ს."საქენერგორემონტი" №0 09/07/2014
11/07/2014 09/07/2014
„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2014 წლის 28 მარტის № 01/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის ბრძანება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი №01/29 10/07/2014
სს „საქცივპროდუქტი“-ს აქციონერთა კრების შესახებ
განცხადება ს.ს. "საქცივპროდუქტი" №0 08/07/2014